Print

Het Merkteken van het Beest: Wat het is & hoe het te vermijden!

Yahuwah’s grote hart van liefde hunkert naar Zijn aardse kinderen. In Zijn oneindige wijsheid en voorkennis, heeft Hij ons voorzien van intrigerende glimpen in de nabije toekomst door gebruik van symbolen. Deze zijn gegeven om Zijn volk voor te bereiden opdat niemand misleid hoeft te worden tijdens de afsluitende dagen van de aardse geschiedenis. Een van de minst begrepen, maar meest intrigerende symbolen die in profetie gebruikt worden is het ”merkteken van het beest”.

”Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen: er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.” (Openbaring 13:16-18, NBV)

De ernstige waarschuwingen voor allen die dit gevreesde merkteken ontvangen hebben geïnspireerd tot zowel angst als speculaties in de harten van velen.

”Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van [Yahuwahs] woede moeten drinken, die onverdund in de beker van Zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s-nachts niet.” (Openbaring 14:9-11, NBV)

Merkteken van het BeestAlgemeen wordt geleerd dat het merkteken van het beest een computerchip zal zijn, chirurgisch geïmplanteerd onder de huid, door een totalitaire regering die totale controle over haar burgers wil uitoefenen. Sommigen speculeerden dat het merk was gekoppeld aan streepjescodes of zelfs de burgerservicenummers die o.a. in de VS en hier worden gebruikt. In feite is het merkteken van het beest veel breder en veel bedreigender dan streepjescodes, bsn’s of geïmplanteerde RFID-chips.

Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen een duidelijk begrip heeft van wat het merkteken van het beest is en hoe het kan worden vermeden omdat iedereen die het ontvangt de goddelijke straf van de eeuwige dood zal ontvangen. Om het merkteken te begrijpen, is het eerst noodzakelijk om te begrijpen wie, of wat, het beest is. Bijbelgeleerden zijn het er in het algemeen over eens dat dieren profetische symbolen zijn van wereldwijde politieke machten:

”Deze grote beesten, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan.” (Daniël 7:17, NBV)

Echter wordt niet zomaar een geo-politieke macht gesymboliseerd in de Schrift als een beest. Profetie focust op die machten die gestreden hebben tegen Yahuwah in de persoon van Zijn heiligen. Zo is het beest dat een ”merkteken” oplegt ook een wereldmacht die oorlog zal voeren tegen het Koninkrijk van de Hemel, vlak voordat Yahushua terugkomt.

Als getoond in de videoserie ”De Beesten van Openbaring 13”, symboliseert het eerste beest uit Openbaring het pausdom dat 1.260 jaar lang over het Christendom met ijzeren vuist regeerde.

Het tweede beest van Openbaring 13 zijn de Verenigde Staten van Amerika, dat met het zekere woord van profetie, in de nabije toekomst een ”merkteken” zal opleggen van een beeld van het eerste beest.

Openbaring 13: Eerste Beest (Rome) en Tweede Beest (VS)

Het ”merkteken” van pauslijke heerschappij is, naar eigen zeggen, de eredienst op zondag:

”Zondag is ons teken van autoriteit...”(The Catholic Record, London, Ontario, 1 september 1923.)

Alle veldslagen tegen het Koninkrijk van de Hemel zijn altijd gericht geweest op aanbidding. Vanaf het allereerste begin was het lang bestaande doel van Lucifer om de aanbidding te stelen die de Schepper toekomt. De Schrift verslaat van zijn opschepperige plannen:

”O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen! Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven [Elohims] sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste.” (Jesaja 14: 12-14, NBV)

Het merkteken van het beest draait om de kwestie van aanbidding omdat de hele grote controverse tussen Yahuwah en Satan draait om aanbidding. Dit wordt onderstreept door het feit dat degenen die de zeven laatste plagen ontvangen, degenen zijn die het merkteken van het beest hebben ontvangen en zijn beeld aanbidden:

”Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei: ’Ga nu! Giet de zeven offerschalen met [Yahuwahs] woede leeg op de aarde.’ De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.” (Openbaring 16:1, 2)

In Satans poging om de aanbidding te stelen die de Schepper alleen toekomt, heeft hij de wereld verenigd in het gebruik van een pauslijke zonnekalender, gefundeerd op een heidense methode van tijd houden.

In Satans poging om de aanbidding te stelen die de Schepper alleen toekomt, heeft hij de wereld verenigd in het gebruik van een pauslijke zonnekalender, gefundeerd op een heidense methode van tijd houden. Zonder de correcte kalender is het onmogelijk de juiste aanbiddingsdag vast te stellen. Dus allen die verlangen Yahuwah te aanbidden, maar de aanbiddingsdag berekenen met een valse kalender, geven – onwetend - in feite de aanbidding aan Yahuwahs vijand.

Het merkteken van het beest wordt ontvangen wanneer iemand, met volle kennis van de waarheid, vasthoudt aan valse dagen van aanbidding als gemakkelijker in deze moderne maatschappij dan de Schepper te aanbidden op Zijn heilige Sabbat, berekend aan de hand van Zijn oorspronkelijke methode van tijd houden, de maan-zonnekalender. Sommige zaterdagadventisten ontdekten dat zondagaanbidding het merkteken van het beest is. Dat is het ook. Maar dat is aanbidding op zaterdag ook, of naar de moskee gaan op vrijdag. Iedere keer dat aanbeden wordt op een dag die Satan vastgesteld heeft, geeft alleen eer aan Satan.

Hier ligt het dat het merkteken ontvangen wordt. Yahuwahs heilige dagen kunnen niet gevonden worden met enige valse methode van tijd houden.

Gregoriaanse Kalender vergeleken met Luni-Solaire Kalender, Merkteken van het Beest is de Valse Kalendering van Rome.

Of de huidige Gregoriaanse kalender nou universeel geaccepteerd en opgedrongen wordt, of enige toekomstige aanpassing hiervan, het merkteken van het Pausdom (beest) wordt ontvangen wanneer men weet van de ware Sabbat en toch vasthoudt aan aanbiddingsdagen die met Satans vervalste methoden van tijdmeting berekend zijn.

Vanaf de jaren 1920-1950 was er grote opwinding voor een hervorming van de Gregoriaanse kalender. De afgelopen jaren is het voorstel om de kalender te vernieuwen opnieuw ingediend. Of Satan het merkteken oplegt via de huidige kalender of een andere gewijzigde vorm, is niet van belang. Het merkteken van het beest wordt ontvangen wanneer de heilige dagen van Yahuwah worden berekend met een andere methode dan die van de luni-solaire kalender die bij de schepping is vastgesteld. In elke cultuur en in elk land kan het merkteken iets verschillen. Maar het zal iets zijn dat het geweten dwingt te rebelleren tegen de wet van Yahuwah. Het is simplistisch om te denken dat een dominerende wereldmacht slechts één manier heeft om controle uit te oefenen over de brede en gevarieerde culturen van de aarde.

In contrast met het verschrikkelijke merkteken van het beest staat het zegel van Yahuwah.

”Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende [Elohim] had. De vier engelen . . . riep hij met luide stem toe: ’Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze [Eloah] op het voorhoofd van Zijn dienaren aanbrengen.” (Openbaring 7:2-3)

Het zegel van Yahuwah wordt ontvangen wanneer iemand zich volledig en compleet overgeeft aan zijn Schepper. Deze karaktertransformatie wordt gezien in een bereidheid om aan ALLE vereisten van Yahuwah te gehoorzamen. Alleen zij die zich hieraan hebben overgegeven ontvangen het zegel van Yahuwah, dat hen beschermt tegen het ontvangen van het merkteken van het beest. De Geschriften dringen er bij allen op aan:

"Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van [de Gezalfde, Yahushua]." (Filippenzen 2:5, HTB) De houding van Yahushua was er een van totale overgave aan de wil van Zijn Vader. Op de Olijfberg bad Hij: "Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren." (Lucas 22: 42, NBV)

Het merkteken van het beest en het zegel van Yahuwah staan in sterk contrast met elkaar. Het één is een symbool van totale loyaliteit aan Satan en kan worden ontvangen op het voorhoofd of op de hand, en toont dat sommigen zullen conformeren omwille van doelmatigheid. Het zegel van Yahuwah echter, wordt ontvangen op het voorhoofd, en vertegenwoordigt totale overgave, loyaliteit en gehoorzaamheid aan de Schepper. Zij die het zegel van Yahuwah ontvangen zullen de houding van Yahushua volledig in zich gevormd hebben. Het zegel van Yahuwah wordt onthuld in gehoorzaamheid aan AL Zijn vereisten, inclusief aanbidding op de zevende dag van de week, berekend aan de hand van Zijn oorspronkelijke luni-solaire kalender.

De kalender is zoveel meer dan alleen een methode van tijdmeting. De luni-solaire kalender van de Schepping is een integraal onderdeel van de goddelijke wet omdat zonder, het onmogelijk is om Yahuwahs heilige dagen te berekenen. Allen die hun levens lijden gehoorzaam aan de goddelijke wet en het zegel van Yahuwah ontvangen, zullen hun levens reguleren aan de oorspronkelijke kalender en hun Schepper aanbidden op Zijn aangewezen tijden. Geen valse methode van tijd houden kan gebruikt worden om ’s-Hemels heilige dagen vast te stellen.

Dus allen die aanbidden op dagen die berekend zijn met behulp van valse systemen van tijd houden, zullen het merkteken van het beest ontvangen. Het merkteken wordt ontvangen door iedereen die volledige overgave aan Yahuwah afwijst en Hem gehoorzaamheid weigeren. Dit is de houding van Satan die vanbinnen gevormd is en is rebellie.

Allen die het zegel van Yahuwah ontvangen, zullen behouden blijven voor de verwoesting die over hen komt die het merkteken van het beest ontvangen.

Man staat op rots met opgeheven armen”En Hij zei tegen de man met de schrijverskoker: . . .’Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.”

”Tegen de zes anderen zei Hij: . . .’Ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Jullie moeten geen medelijden tonen, jullie mogen geen medelijden kennen. Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen - jullie moeten hen allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij Mijn heiligdom.’ En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.” (Ezechiël 9:3-6, NBV)

Het zou de studie van ieder mens moeten zijn, die verlangt naar het eeuwig leven, om alle vereisten van Yahuwah te kennen. Als het hart koppig is en aan zonde vast wil houden, is er een Verlosser bereid en in staat om zelfs de hardste harten te transformeren.

Nu, terwijl de genadetijd nog steeds openstaat, kies ervoor om uw wil aan Yahuwah over te geven, ongeacht wat het kost. Hij zal wonderbaarlijk de geest van iedereen die in geloof naar Hem toekomt transformeren. Een eeuwig leven, geneugten die uw bevattingsvermogen teboven gaan wachten allen die het zegel van Yahuwah ontvangen en zullen zegevieren over het beest, zijn beeld en zijn merkteken:

”Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor [Yahuwah]. Ze zongen het lied van . . . Mozes en het lied van het Lam: ’Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, [Yahuwah Elohim] Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur, Vorst van de volken!’ (Openbaring 15:2, 3)