Print

Ibbuku lya Zisinsyo zili 7: Kuyunza Zishinshimi Zilangilwa Kucitika

Cakalembululwa mu: Kaanda Kaniini 4, 2018

Eeci cotwaabilana ansi aawa anduwe mukwesu, ciiminina mpotwiimvwi mukuteelela kwesu kujatikizya zinshinshimi zya Daniele a Ciyubunuzyo. Mumyaka yainda, Taata Yahuwah waluujisi kutweenzya mbuli mwana muvwanda nabbataula matende kutalika kweenda kusikila mpotwiimvwi buno buzuba. Tulumba Muya Uusalala mukutusolweda Kwakwe, kutusalazyila nzila kuti tumvwisye zishinshimi zyamamanino aaciindi; tulatambula kukulaizyigwa kutaambiki ooko kutuyumyayumya notuyaa kwiinda mumapenzi abuyumuyumu bulindizya baabo baluleme mumazuba aamusela wamamanino anyika. Bunji bwesu tuyoojaigwa mumyaka iilaafwi kusika nkaambo tukwabilila kasimpe ka Taata Yahuwah. Ninzila nzi ayimwi yiinda kubota yakulibambila kuti tukainde mumusunko uuli woonse ngwayootutumina Taata kwiinda yeeyo yakulikulauka ntobo yabusongo bwakumvwisisya zishinshimi Zyakwe zyamamanino aaciindi.

Twakagwisya kufumbwa cakalembedwe eeco sunu ncotubwene kuti mulumbe watakaluleme kweendelanya ambotuteelela zidinto zili 7. Sunu, tulizyi kumwi katuyaa kukkazyika camba kuti bbuku lilaa zidinto zili 7 lijisi zintu zyoonse zilangilwa kucitika eezyo nzyaakatondezyegwa Johane Muyubunuzi mumundando waciindi kuzwa naakali kupona Johane kusikila kumamanino aaciindi.

Wakaambilwa kuti: Kolemba:
[1] izintu nzyoobona, a
[2] zintu ziliko lino, a
[3] zintu ziyootobela kuzwa waawo. (Ciyubunuzyo 1:19)

Akataa zintu zyotatwe Johane nzyaakaambilwa kuti alembe, “izintu ziyootobela kuzwa waawo” ziiminina makani aagaminina kujanwa mubbuku lya Ciyubunuzyo; eezyo zintu zili mu caandaano 6-22. Zyoonse zyakaambilizyigwa kuti ziyoocitika kuzwa ciindi ca Johane kusikila kumamanino, zilembedwe mubbuku lilaa zidinto 7. Mukucita boobu, Taata wakali kusyomya baluleme mumisela yoonse kuti kunyina cintu ciyoocitika munyika eeyi pele buyo eezyo Walo nzyaakazumizya kale kucita mulimo. Kufumbwa baluleme baakuteelela masimpe aatamani aaya, kunyina cinga cabakonga akubatikaanya myoyo. Zyoonse zyakaambilizyigwa zyakazumizyigwa kale a Taata Lwakwe, aboobo zizuzika bweendelezi Bwakwe atalaa buumi bwaanyika yesu.

Mbuli zintu mboziyaa kulibonya, swebo tunooyaa kuyungizya kubalila zintu eezyo akusanganya muzishinshimi zyakazuzikwa kale. Twakutamba mukwesu kuti uzumanane kuyunza busena oobu kuti kobalila zintu zyacitika. Alimwi kuti kwaba kuteelela kwiinda kululema ooko kujatikizya zintu zimwi nzyotulembede kale, swebo tunoolembulula ncitwaalembede kale cijatikizya zintu eezyo mbuli mbokweelede.

Mbuli mboobona kale, zisinsyo zili 5 zyakajulwa kaindi, lino tulindizya buyo kumwi katupailila kuti cisinsyo cacisambomwe cijulwe kufumbwa ciindi.

checkbox with red checkmarkCidinto 1[1]


checkbox with red checkmarkCidinto 2[2]


checkbox with red checkmarkCidinto 3[3]


checkbox with red checkmarkCidinto 4[4]


checkbox with red checkmarkCidinto 5[5]


empty checkboxCidinto 6[6]


empty checkbox"Kuzungaana nyika kupati"[7]

empty checkboxIzuba "lyasiya mbi mbuli saka lyaboya."[8]

empty checkbox
Mwezi wasanduka kuba "mbuli bulowa."

empty checkboxNyenyezi zyawa atalaa nyika, "mbuli mukuyu mbuutapaula nkuyu zyawo zikwange, eelyo nuusukaanyigwa aguwo lipati."[9]

empty checkboxMulengalenga wavwumbuka akulivwungaila mbuli bbuku livwungwa.[10]

empty checkboxBaluleme babona Taata a Mwana kabakkede azyuuno zyabo.[11]

empty checkboxBashinshimi / bakamboni bobile balakambauka kabasamide masaka [12]

empty checkboxKwaanda bali 144,000 [13]


empty checkboxCidinto 7[14]


empty checkbox"mizuzumo, indabo, akuzungaana kwanyika" (Ciyubunuzyo. 8:5), eelyo mungele aakuwaala cuumpilizyo atalaa nyika [15]

empty checkboxMweembo 1st [16]

empty checkboxMweembo 2nd [17]

empty checkboxMweembo 3rd [18]

empty checkboxMweembo 4th [19]

empty checkboxMweembo 5th [Maawe 1st] [20]

empty checkboxKubamba “Cisesemyo Calunyonyooko” amatalikilo aamazuba aali 1,260 [21]

empty checkboxSaatani ulipeekezya akulibonyaanga ngu Yahushua [22]

empty checkboxLufu, kubuka kuzwa kubafu, akutolwa kujulu kwa bashinshimi / bakamboni bobile [23]

empty checkboxKuzuzuma nyika kwadilimuna cibeela cakkumi 1/10 camunzi wa Vatican akuvwukkila bantu basekelela pobwe bali 7,000 [24]

empty checkboxMweembo 6th [Maawe 2nd] [25]

empty checkboxKujalila bantu ŋanda yakazekelo

empty checkboxMweembo 7th [Maawe 3rd ] [26]

empty checkboxPenzi 1st [27]

empty checkboxPenzi 2st [28]

empty checkboxPenzi 3st [29]

empty checkboxPenzi 4st [30]

empty checkboxPenzi 5st [31]

empty checkboxPenzi 6st [32]

empty checkboxPenzi 7st [33]

empty checkbox"Cacitigwa."

empty checkboxMamanino aaciindi camapenzi aa Jakobe kubasaante

empty checkbox"Majwi, mizuzumo, andabo"

empty checkboxKuzungaana kwanyika kupati kwadilimuna mayake woonse

empty checkboxKumaninizya kudilimuna Munzi Mupati, munzi wa Vatican [34]

empty checkboxBabisyi baciliko banyonyoona bulelo acuuno capoopo

empty checkboxMatalikilo aamazuba aali 45 aakusalazya basaante [35]

empty checkboxKubuka kuzwa kulufu kwaandeene kwa Daniele 12:2 [36]


empty checkboxKuboola kwa Mufutuli Yahushua Kwabili Mubulemu

 

[1] Cidinto 1st: Cakajalulwa kale - Ibbiza lituba lyaambilizya kubaa nguzu mubulelo bwa poopo, eelyo bbishopo waku Loma naakalyaamba kuba wiiminina Mufutuli Yahushua munyika eeyi, alimwi katantide mbizi iituba mbweenya Yahushua mbwaapanduludwe mu Ciyubunuzyo 19:11-16, alimwi wakaunka kayaa kusaala nyika yoonse.

[2]
Cidinto 2nd: Cakajalulwa kale – Ibbiza lisubila lyaambilizya bulelo bwapoopo bwakali kwiilingana kujaya akupenzya bantu bokwa Yahuwah, eeco ncintu ciimpene kulaale kuzwa kuziiyo abuumi bwa Mufutuli Yahushua.

[3]
Cidinto 3rd: Cakajalulwa kale - Ibbiza lisiya lyaambilizya Mbungano ya Jeesu [Ba Jesuiti] antoomwe a [Mweendelezi Mupati mu Jesuiti] lyoonse uusama jansi lisiya. Cintu cinyandya ncakuti poopo kunyina nabandika mbuyaakomena mbungano eeyi yabusofwaazi, yalo yakalaa mulimo mupati wakujaya zyuulunzuma zyabaluleme bokwa Yahuwah Mumisela ya Musinze (Misela Yaakatikati).

[4]
Cidinto 4rd: Cakajalulwa kale - Eeli bbiza lya musyobo uubalangala lyaambilizya poopo ankamu yabajayi baJesuiti. Kuti webo wasanganya musyobo uutuba awusiya, inga wajana musyobo uusiyasiya. Eezi ninguzu ziswaangene lukamantano, zyakali nguzu ziyoosya akupenzyesya loko mumusela wanyika.

[5]
Cidinto 5th: Cakajalulwa kale – Kukamantana akataa poopo abaJesuiti kwakaleta lufu lwa zyuulunzuma zya BanaKristu bakajayilwa lusyomo lwakasimpe, cisinsyo ca 5th cakalembelwa kwiibaluka mbabo.

[6]
Cidinto 6th: - Kufumbwa ciindi lino, cisinsyo ca 6th ciyoosinkulwa. Atuzumanane kulilingula akulangila cabusongo. Kobala kabotu-kabotu zintu ziyootola busena mucisinsyo ca 6th, mbuli mbokulembedwe mu Ciyubunuzyo. 6:12-17.

[7]
"Kuzuzuma kupati munyika" - Tuyoozyiba kuti cisinsyo ca 6th cakajulwa eelyo “kuzuzuma kupati munyika” kwaakudadaula masena. Takukabi kuzungaana mbuli kwakainda kale. Mwaka wainda, inyika yakazungaana ziindi zili 12,000 akupima nguzu zyakuzungaana ooko kusika a 4 Richter. Ooku kuzungaana nyika takukeezyekwi cili coonse cakainda pe. Kunokwiidide kudilimuna zyoonse ziyakidwe kusikila ciindi eeco.

[8]
Izuba "lyasiya mbi mbuli saka lyaboya." - Tatwaambidwe ciindi nociyootola busena eeci pe, pele tulangila kuti ciyoocitika mukaindi kasyoonto kakwiindide “kuzuzuma kupati munyika” kutegwa myoyo yabantu ikajatwe kapati .

[9]
Inyeyezi zyaloka anyika, "mbweenya mbuli mukuyu mbuutapaula nkuyu zitabizwide, eelyo nuusukaanyigwa aguwo lipati." - Tulangila kuti kuwa nyenyezi kuyootola busena kuyoopwayaula mayake manjaanji akujayilizya bantu banji.

[10]
Mulengalenga wavwungailwa mbuli bbuku akuvwumbula julu. - ''Mpoonya malundu woonse ansumbu zyamulwizi zyakaatulwa kuzwa mumasena aazyo'' akuyubununa Taata Yahuwah kakkede acuuno Cakwe cabulemu Kujulu, kumbali Lyakwe kakwiimvwi Mufutuli wesu, Yahushua. Nokuba kuti eeci ciyooba cilengaano ciyoosya ncobayoolibonena bantu basofweede kuzwa ciindi camuyoba wa Noah, pele ciyooba cilengaano cabulemu ku basalali banoopona. Bulangizi bwa basalali aawa inga tiitwayindizya kwaamba pe. Kulibonya kwa Taata a Mwana ku basalali mbuli cibeela camamanino mucaando ca cisambomwe kuyoobayumyayumya akubasandula munzila njotutakonzyi kubandauka mumajwi aabuntu. Eelyo basalali baakubona ameso aabo ciimo cini ca Taata a Mwana, bayoobaa nguzu zyabulemu zyakuti bakainde mumakatazyo aamyeembo, kupenzyegwa aamunyama, akulibambila kujayilwa kasimpe kuti akazumizye boobo Taata kakwiina cibazungaanya myoyo alusyomo lwabo. Stephen taakakubwene eelyo nibakali kumuumputa mabwe “kalungumene kulanga kujulu, akubona bulemu bwa Yahuwah, a Yahushua kaimvwi kujanza lyalulyo lyokwa Yahuwah'' (Milimo 7:55). Baluleme mazubaano balangila ciindi nobayoo puwama “akulanga mukati kajulu” akuzuzya meso aabo alukondo lwakubona Taata a Yahushua. Eeci ciindi inga kacinooli buyo myezi misyoonto kuzwa ciindi cino; atulibambile mukwesu tukajanwe katutakwe kampenda.

[11]
Basalali babona Taata a Mwana kabakkede azyuuno zyabo. - Eeci nceciindi eeco baluleme ncobeelede kulomya kupailila kapati kuti bakajanwe kabeelela kuba bakamboni muciindi eeco.

[12]
Balibonya bashinshimi / bakamboni bobile kabashinshima kumwi basamide masaka – Swebo tuyeeyela kuti balo bayootola busena bupati mukwaambilizya myeembo ya Ciyubunuzyo. Alimwi nkaambo kakuti mulimo wabo uutola mazuba aali 1,260 uyoosimpa kuutaninga siba mweembo waciloba, ncintu camaanu kukosozya makani kuti bayoolibonya kaindi kasyoonto munsaa mamanino aacaando ca cisambomwe nokuba kaindi kasyoonto munsaa kujula cisinsyo ca 7th akwaambilizya kuti myeembo yasika, akwiitila babisyi kuti beempwe, kumwi kabaambilizya kujala ŋanda yakazekelo kumukowa wabantu. Ooyo unooli mulumbe ngobatakkomanini bantu boonse.

[13]
Kwaanda bali 144,000 - “Mpoonya ndakabona aumwi mungelo wakazwida kujwe kajisi acidinto ca Leza uupona. Wakapozomokela bangelo bone aabo baapedwe nguzu zyakunyonyoona nyika alwizi. Mungelo ooyu wakati, “Mutanyonyooni nyika niluba lwizi noziba zisamu, mane kusikila tubabikke cidinto ankumo babelesi ba Leza wesu” (Ciyubunuzyo 7:2-3). Cidinto ca 7th ciyoosinkulwa kaindi kasyoonto kuzwa nobaandwa bali 144,000, aabo bayootolwa Kujulu kakwiina kunjila lufu. LINO nceciindi cakukakatila kuti webo mukwesu ukabe umwi akataa bali 144,000.

[14]
Caando ca 7th Masimpe kuti cidinto ca 6th cilatobelwa kufwamba acidinto ca 7th , oobo mbumboni bwini kuti eezyo zintu zicitika mucidinto cacisambomwe tazyaambilizyi Kuboola Kwabili kwa Yahushua mbuli nkamu ya WLC mbuyakali kusyoma aciindi cimwi, mbweenya mbuli bunji bwa bana Kristu mbobacisyoma mazubaano.

[15]
"mizuzumo, indabo, akuzungaana nyika" (Ciyubunuzyo. 8:5), eelyo mungele nawaala cuumpilizyo anyika- Mbweenya mbucaabede mu cidinto cacisambomwe, acalo cidinto caciloba ciyootalikila mu kuzungaana kwa nyika. Nokuba boobo takukabi kudilimuna mayake akufwanyauna zinjaanji mbukwaacitika mucidinto cacisambomwe pe. Pele ooku kuzungaana kwanyika kuyoosanganaa majwi, mizuzumo, andabo kazikwisaula.

[16]
Mweembo Mutaanzi - “Mungelo mutaanzi wakasiba mweembo wakwe, eelyo kwakaba civwulamabwe amulilo uuvwelene abulowa, eezi zyakawida ansi. Nkabela cipaanzi catatu canyika cakapya acalo cipaanzi catatu cazisamu cakapya, abwizu butete boonse bwakapya” (Ciyubunuzyo. 8:7). Lino eeci twacisiya mumaanza aamuntu uubala kuti aliyeeyele mwini manyongwe akwiilingana kuyoojata buleya nkaambo kamweembo mutaanzi ulikke.

[17]
Mweembo Wabili - “Kumane mungelo wabili bakasiba mweembo wakwe. Mpawo cintu cimwi cipati cilangika mbuli cilundu ciyaka mulilo cakawaalwa mulwizi. Cipaanzi catatu calwizi cakasanduka caba bulowa, alimwi cipaanzi catatu cazilenge zyamumaanzi cakafwa, acalo cipaanzi catatu camato cakanyonyoonwa” (Ciyubunuzyo . 8:8-9). Hena kucinooli ciindi cakuya kuzintoolo akumakwebo waakwiinda mweembo ooyu? Koyezyeezya mbokuyooba eelyo myuulo yaakudulisya amali aakusampuka akubula mpindu nkaambo kunoonyina mato aabasambazi aaleta mpindu.

[18]
Mweembo Watatu - “Lino mungelo watatu awalo wakasiba mweembo wakwe. Mpawo kwakaloka nyenyezi mpati kuzwa kujulu yakali kuyaka mbuli munzenge wamulilo, yakawida mucipaanzi catatu camulonga amutusensa. Nyenyezi eeyo iitwa kuti “Mululwe.” Cipaanzi catatu camaanzi akalula, aboobo bantu banji bakafwa akaambo kakunywa maanzi aaya, nkaambo akali kulula” ( Ciyubunuzyo. 8:10-11). Mbubuti zibbadela zyamasi woonse mboziyoogwasyilila baciswa aabo bafumba bulamfu muzibbadela abaliciside zicisa zyakuyanda kufwa, abamwi banjaanji nkaambo kamweembo ooyu?

[19]
Mweembo Wane - “Mungelo wane wakasiba mweembo. Eelyo cipaanzi catatu cazuba, mwezi, anyenyezi zyakaumwa cakuti zipaanzi zyatatu zyanzizyo zyakabaya, nkabela catatu cazuba tiicakaboneka, aalo masiku mbubonya” (Ciyubunuzyo 8:12). Inyenyezi zinoowa kuzwa mumweenya wakujulu akudibaula nyika, kwalunda kasuko mujulu bbu, julu lyoonse lyasiya mbi. Nyika inoozungaana nkaambo kamalundu aayaka mulilo akubila. Citobela waawo ncakuti, ooyu mweembo waambilizya kuti zuba, mwezi, anyenyezi ziyoosiya akunsikilwa kasuko abusi bukola akufundilizya.

[20]
Mweembo Wasanu [Maawe Mutaanzi] – Makani aamweembo [Maawe Mutaanzi] alilembedwe mu Ciyubunuzyo 9:1-12. Mumweembo ooyu, Saatani uyoopegwa cijuzyo ca mulindi uutagoli, akuzumizyigwa kujulila bangele bakwe bakawa baangidwe aabo bayoozumizyigwa kupenzya bantu bateempwi kwamazuba aali 150. Bayoolipeekezya kuba ziseese zizwa kulaale anyika kutegwa bantu batakanyemeni Saatani. Swebo twakakosozya makani kuti ulikke mulimo wa “kulwanwa basangu bakoya ziseese” ngwakusumpula poopo wiiminina Saatani kuti abe mweendelezi wanyika eeyi, nkaambo poopo nguulwana nkondo zyokwa Saatani nalwana basalali. Ooyu mweembo uyootola mazuba aali 150, alimwi basalali baandidwe banookwabilidwe muciindi eeco kuzwa kukutundululwa akupenzya bangele bokwa Saatani nobanoopenzya bateempedwe, ooko kupenzyegwa kweezyekedwe mbuli kulumwa tubanze. Pele poopo nguuyoopegwa bulumbu bwakulesya penzi eeli, aboobo walo uyoosinikizya nyika yoonse kuti italike kukomba mu Nsondo kutegwa litakainduluki kujokela penzi eelyo.

[21]
Kusumpaula "cisesemyo calunyonyooko " a matalikillo aamazuba aali 1,260 – Lino kapedwe bulumbu bwakulesya manyongwe aalunya aluciso aa “kulwanwa madaimona aziseese”, poopo unooli abusena bwakuswaanganya nyika yoonse kuti asumpule Nsondo kuba buzuba bwakulyookezya akukatalukwa. Basololi banyika banooyandisyide kumulekela nguzu zyabo akumugwasyilila kufumbwa buyo ncayanda poopo, kutegwa balesye nkondo yakulwanwa ziseese ciindi cabili. Kubalila mazuba aali 1,260 kuyootalikila aciindi eelyo nyika yoonse yaakuzumina kutambula Nsondo kuti mbuzuba butabelekwi milimo. Bakamboni bobile basyomeka bayoocenjezya nyika kuti itasumpuli Nsondo, nkaambo eeco ncitondezyo canguzu zya munzi wa Loma kuzwa kumisela yansiku. Nkaambo kamulimo wa bakamboni bobile wakulesya kusumpaula Nsondo, bantu bayoocimwa bakamboni aabo akupenzya basalali. Pele basalali Bakwe tabakazungaani muciindi eeco alimwi banjaanji muciindi camazuba aali 1,260 (kapati kuya kumamanino aaciindi eeci), bayoopegwa cisubulo cakwiimina mukasimpe akukwabilila buzuba Bwakwe bwa Nsabata bwakukomba.

[22]
Saatani walipeekezya akulibonya mbuli Mufutuli Yahushua – Tiitwakaambilwa eeco ciindi Saatani nayoolicengeezya kuba Yahushua. Swebo tukonzya buyo kweezyeezya kuti kutegwa akayindizye akucengela limwi bantu, eeco ciyootola busena kayindi kasyoonto munsaa kujalila bantu ŋanda yakazekelo. Ncenciceeci ncotubikkila cintu eeci akataa Myeembo Maawe Mutaanzi a Maawe Wabili.

[23]
Lufu, kubuka kuzwa kubafu, akutolwa kujulu kwa bashinshimi / bakambomi bobile – Ncintu ciyandika kubikkila maanu ali zyeezyi zitobela: Bakamboni bobile bayooshinshima kasimpe Kakwe kwamazuba aali 1,260. Mweenya muciindi camazuba aali 1,260 kuzwa ciindi cakusumpula “cisesemyo calunyonyooko ” kusikila akujala ŋanda yakazekelo. Nokuba kuti eezyo ziindi zileelene bulamfu, pele mulimo wakukambauka wa bakamboni bobile uyootalisya solweda kusumpula “cisesemyo calunyonyooko.” Eeci ncintu ciyandika kapati kwiibaluka akubikkila maanu. Eeci caambilizya kuti mulimo wabakamboni bobile uyoomana kufwambaana kacitaninga mana ciindi camazuba aali 1,260- kiitaninga jalwa ŋanda yakazekelo. Munyama wa Ciyubunuzyo [Poopo Francis] uyoolwana nkondo yakuteenkela kulwana bakamboni bobile aabo. Pele kunyina cintu ciyoobacisa kusikila kumamanino aamulimo wabo wamazuba 1,260, mpoonya Taata uyoozumizya kuti bajayigwe bakamboni bobile aabo. Mibili yabo iyooletwa antangalala mumunzi wa Loma kubbuwa lya St. Peter ku Vatican, kutegwa bantu boonse bakasekelele lufu lwabo, “nkaambo aabo bashinshimi bobile bakapenzya bantu bakkala anyika” (Ciyubunuzyo. 11:10). Pele kwaakwiinda buyo mazuba 3.5 kiitondezyegwa antangalala mitunta yabo, bayoobusyigwa kuzwa kulufu akutolwa Kujulu bantu boonse kabalangilizya; eeco ciyookankamya kufumbwa muntu uulangilizya ciindi eeco caakucitika. Nzyeenya zipekupeku abatola milumbe aabo bakali kwaambilizya lufu lwabo akubamba zipekupeku zyapobwe lyakujaigwa kwabo, bayoobamba zipekupeku zyakubuka kwabo akutolwa kujulu.

[24]
Kuzungaana nyika kwadilimuna cibeela 1/10 camunzi wa Vatican akuvwukkila kunsaa nyika bantu basekelela pobwe bali 7,000 – Kaindi kasyoonto kuzwa baakutolwa kujulu bakamboni bobile aabo, nyika iyoozungaana akudadaula bbuwa lya St. Peter akumena bantu bali 7,000 basekelela pobwe.

[25]
Mweembo wa Cisambomwe – Mweembo Maawe wabili uyoosiba kaindi kasyoonto munsaa mamanino aamazuba aali 1,260 aayo aapimidwe kwiimikizya ''cisesemyo citeeli.'' Kaambo keni ncotusyomena kuti eeci ciyootola busena kaindi kasyoonto munsaa kujala ŋanda yakazekelo amamanino aa cisesemyo citeeli ncakuti, muumweembo Maawe muntaanzi oomo Mwami Yahuwah mwayoozumizya Saatani abangele bawide kuti bajaye cibeela catatu cabantu basofweede aabo bacipona aciindi eeco. Mbuli mbotuyaakuswena munsaa kujala ŋanda yakazekelo, ncintu camaanu kukosozya kaambo kuti bunji bwabantu bacipona eeco ciindi banoosalide kale ncobayanda kutobela. Alimwi nkaambo kakuti bantu basofweede banoozumanana kucita zisofweede, tacili cintu cigambya kuti Taata uyoozumizya Saatani kujaya cibeela catatu ca basofweede muwoola ligantidwe, mubuzuba bumwi, mumwaka umwi. Mumajwi amwi, ooku nkwaamba kuti, kufumbwa cintu citola busena mubbuku lya zisinsyo zili ciloba, eeco cintu cilacitika aciindi cisalidwe alimwi ngu Taata Yahuwah uuzumizya kuti eeco cicitike, akusala ciindi noceelede kucitika.

[26]
Mweembo wa Ciloba – Mweembo Maawe Watatu ngo mweembo uucaalizya mu mapenzi aali ciloba. Ooyo ngo mweembo uutondezya kuti lino ŋanda yakazekelo yajalwa. “Alimwi taakwe nibakaleka bujayi, bulozi, bwaamu amamambe, nokuba bubbi bwabo pe.” ( Ciyubunuzyo. 9:21). Oobo mbobumboni bwa Kujulu bwaambilizya ciimo cabasofweede waakwiinda Mweembo Maawe Watatu. Ncenciceeci ncokulembedwe kuti Maawe Watatu wakatobela cakubinda kutobela Maawe Wabili. “Penzi lyabili lyainda; alimwi, amulange, penzi lyatatu lilazya cakufwamba.” ( Ciyubunuzyo. 11:14)

[27]
Penzi Litaanzi - “Mungelo mutaanzi wakainka waakutila zyakali mumutiba wakwe ansi. Eelyo bantu bakajisi caando camunyama, akukomba mutuni wakwe bakaba aazilonda zisesemya zicisa kapati( Ciyubunuzyo. 16:2)

[28]
Penzi Lyabili - “Mpoonya mungelo wabili wakatila zyakali mumutiba wakwe mulwizi. Eelyo maanzi akaba mbuli bulowa bwamuntu uufwide, nkabela zilenge zyoonse zyamulwizi zyakafwa.” (Ciyubunuzyo. 16:3)

[29]
Penzi Lyatatu - “Mungelo watatu wakatila zyakali mumutiba wakwe mumilonga amutusensa twamaanzi, nkabela maanzi akasanduka bwaba bulowa.”(Ciyubunuzyo. 16:4)

[30]
Penzi Lyane - “Lino mungelo wane wakatila zyakali mumutiba wakwe atalaa zuba, eelyo zuba lyakazumizigwa kutenta bantu amulilo walyo. Mpoonya bakatentwa alumwi lupisya aabo bakali kusampaula zina lya Leza uujisi nguzu zyakuleta mapenzi aali boobu. Nikuba boobo taakwe nibakeempa akulumbaizya Leza” (Ciyubunuzyo. 16:8)

[31]
Penzi Lyasanu - “Mungelo wasanu wakatila zyakali mumutiba wakwe acuuno cabwami bwamunyama, eelyo kwakaba mudima mucisi camunyama coonse, nkabela bantu bakatalika kuluma ntwino akaambo kakucisa nkubakamvwide. (Ciyubunuzyo 16:10)

[32]
Penzi lya Cisambomwe - “Mungelo wacisambomwe wakatila zyakali mumutiba wakwe mumulonga wa Yufuletisi, mpawo maanzi aamumo akayuminina, kutegwa bami bakujwe bajane aakwiinda.” (Ciyubunuzyo. 16:12)

[33]
Penzi lya Ciloba - “Mungelo waciloba wakatila zyakali mumutiba wakwe muluuwo. Nkabela kwakazwa jwi pati mutempele lya kujulu, kuzwa kucuuno cabwami lyakati, “Kwamana!” Eelyo kwakaba ndabo, mabbalu-bbalu, mizumo, akuzungaana kwanyika. Kunyina nikwakabede kuzungaana kwanyika kuyoosya kuli boobu kuzwa bantu nibakatalika kukkala ansi! Munzi mupati wakaanduka muzipaanzi zyotatwe, alimwi minzi yazisi zyoonse yakanyonyooka. Mubuzuba oobo Leza wakayeeya Bbabbuloni mupati, alimwi wakacita kuti unywe waini munkomeki yabukali bwakwe. Lino nsumbu zyoonse zyakanyonyooka, amalundu oonse akazimaana. Bantu bakawidwa civwulamabwe cipati, bbwe lyomwe-lyomwe lyakali kulema mbuli cisela casaka. Eelyo bantu bakasampaula Leza akaambo kapenzi lyacivwulamabwe eeco, nkaambo penzi eelyo lyakaindilila kubija.”(Ciyubunuzyo. 16:17-21)

[34]
Kumaninalyo kudilimuna Munzi Mupati, nkokuti munzi wa Vatican - “Munzi mupati wakaanduka muzipaanzi zyotatwe, alimwi minzi yazisi zyoonse yakanyonyooka. Mubuzuba oobo Leza wakayeeya Babuloni mupati, alimwi wakacita kuti unywe waini munkomeki yabukali bwakwe.” (Ciyubunuzyo. 16:19)

[35]
Matalikilo aamazuba aali 45 aakusalazya basaante – Toonse tulizyi kuti basaante bayoosekelelwa baakusika Kujulu a Taata Lwakwe a Mwana, abangele basetekene. Nokuba boobo, makanze aa Taata ngakuti basaante beelede kusalazyigwa; bayoosalazyigwa ababisyi beni kwiinda mukubatundulula akubapenzya akubajaya mumazuba aakupenga aali 1,260. Eelyo baleli banyika nobanooyilingana kusubula munyama, aboobo akuzuzika majwi aa Mufutuli Yahushua aakuti - “Meja aali kkumi [basololi banyikabacipona] ngookabon aali amunyama, aabo bayoosulaika simamambe [poopo]. Bayoobweza zyoonse nzyajisi, bayoomusiya acintanda, alimwi bayoolya mubili wakwe akumutenta mumulilo(Ciyubunuzyo. 17:16) – aaba basololi banyika bakacengwa akweenwa amunyama, bayoonyonyoona bulelo bwamunyama akutalika kulemekezya basaante aabo bakabusyigwa kuzwa kulufu abali 144,000 nkaambo kakusyomeka mumazuba aali 45.

Twakasika lino ambaakani yakubalila mazuba aali 45 aakusalazyigwa, kwiinda mukujokela kucishinshimi cokwa Daniel 12. “Lino kuzwa ciindi eeco zipaizyo zyabuzuba abuzuba noziyoolesyegwa, kwaakubikkwa cisesemyo ca lunyonyooko kuyooba mazuba aali cuulu amyaanda yobilo amakumi aali fuka. Ulilelekedwe ooyo uulindilila kusika kumamanino aamazuba aali cuulu amyaanda yotatwe amakumi otatwe aasanu.” Daniele 12:11-12. Mazuba aali 1290, mazuba eeni ncobeni aayiminina ciindi eelyo 'cisesemyo citeeli calunyonyooko' nocinoolela atalaa nyika. Tulizyi kuzwa mubbuku lya Ciyubunuzyo 11 kuti 'munzi uusetekene uyoolyataukwa kunsaa matende kwa myezi makumi one ayobile'. Ndendilyo eelyo cisesemyo cinyonyoona' nocinoolela alimwi ciyootola myezi makumi one ayobile (42) a mazuba aali 1260. Daniele 12 awalo ulayumya kwaambilizya mukampango 7 ciindi cilamfu boobo ' kuti ciyooba ciindi, ziindi, akwiinda akati ciindi comwe; mpoonya walo uyoomanizya kutapaula bantu basetekene.' Eeco ciindi camyaka iili 3.5 cileelene a mazuba aali 1260, nokuba myezi iili 42. Swebo tweelede kukoszya makani kuti mazuba aayimpene akataa mazuba aali 1290 amazuba aali 1260, eeco nciindi ceelede kuba ciindi Taata ncaakabikka cakulekela manyongwe amapenzi aacaalizya aali 7 aatanabwene kuti afwanyaune zintu abantu atalaa nyika. Daniele wakaambilwa kuti cisesemyo citeeli ciyootola mazuba aali 1290, mpoonya bantu Bakwe bayootapaulwa muzibaka zyaandeene kwamazuba aali 1260; aboobo aayo mazuba aali 30 aayimpene akataa ziindi zyobile eezyo ngamazuba ncobeni aabikkidwe kuti akasike mapenzi aatanabwenwe aacaalizya aali 7. Bukali bwa Taata Yahuwah buyoolibonya mumanyongwe aali 14. Mapenzi mataanzi aali 7 ayitwa kuti myeembo, alimwi ayoosika eelyo mulyango wa ŋanda yakazekelo Yakwe nuucijulidwe. Nokuba boobo, eelyo mapenzi aacaalizya aali 7 aakusika, mulyango wa ŋanda yakazekelo unoojalidwe kale kwa lyoonse kukabe kutamani

[36] Kubuka kuzwa kulufu kwaandeene mu Daniele 12:2 - “Nkabela bantu banji balede mubulongo ansi, bayoobuka, bamwi bayoobukila buumi butamani, bamwi bayoobukila nsoni amasampu aatakamani pe.” (Daniele 12:2). Eeci tacaambilizyi kubuka kutaanzi kwabaluleme pe. Caambilizya kubuka kuzwa kulufu oomo bamwi baluleme mobayoobusyigwa antoomwe abamwi basofweede aciindi comwe. Mukubuka kutaanzi ooko, kuyoobusyigwa buyo baluleme kwiinda mujwi lyokwa Yahushua. Pele mukubusyigwa kwaandeene ooku kuyoocitika kacitaninga sika ciindi ca Kuboola Kwabili kwa Simalelo wesu, bamwi baluleme abasofweede bayoobusyilwa antoomwe akutegwa bakalibonene ameso aabo Simalelo wesu kaboola Ciindi Cabili. Johane utwaambila bantu basofweede aabo bayoobusyigwa kataninga boola Kristu kuti mbaani. “Amubone, ulaboola amakumbi! Nkabela bantu boonse bayoomubona, abalo bakamuyasa mbubonya. Misyobo yoonse yamunyika muno iyoolila nkaambo kakwe. Akube boobo!” (Ciyubunuzyo. 1:7). Mbubuti aabo bakamuyasa Kristu mbobanga baba bakamboni ba Kuboola Kwakwe mubulemu pele buyo kuti babusyigwa kuzwa kulufu? Ino mbuti bamwi aabo bayoobusyilwa antoomwe ambabo? Mbaani baluleme aabo bayoobusyilwa antoomwe abasofweede aabo bakagagaila Simalelo wesu? Tiitwakaambilwa pe mu Bbaibbele kuti mbaani. Tuyeeyela buyo kuti aabo baluleme bayoobusyigwa kumatalikilo aa mazuba aali 45 aakusalazyigwa, banoolibaabo bakajailwa mulumbe wakasimpe mubulelo bwa munyama amushinshimi mubeji mumazuba aali 1,260 aabulelo bwa poopo bwakupenzya basalali. Munzila eeyi, balo tabakayimpyi kutambula Simalelo wabo muyandwa Yahushua, ooyo ngubaapengela akubbadela muulo mupati mukukwabilila kasimpe Kakwe. Mpoonya balo antoomwe abali 144,000 bacinooliko bayoomutambula Yahushua amoyo woonse.