Print

Bakit si Jeff Bezos, ang pinakamayamang tao sa lupa, ay mangmang sa nakaluksong simboryo ni Yah?

Si Jeff Bezos ay lubos na pinagpala ni Yahuwah. Kaya bakit niya ginagamit ang kanyang mga bilyones para itaguyod ang adyenda ng diyablo? Hinahamon ng WLC si Bezos na pag-aralan ang kanyang Bibliya, matutunan ang katotohanan, at agad bumaligtad sa daanan! Ang mga kahihinatnan ng sadyang pagtataguyod ng kamalian ay kagimbal-gimbal.

Si Jeff Bezos, nagtatag ng Amazon.com, ay ang pinakamayamang tao, nagkakahalaga ng kagulat-gulat na $140.9 bilyong dolyar.

Sa kanyang talumpati sa Kennedy Space Center noong Hulyo ng taong 2017, sinabi ni Bezos na ang kanyang mga yaman ay kapareho sa pagkapanalo sa loterya.

“Napanalunan ko ang loteryang ito. Ito’y isang mala-higanteng loterya, at ito’y tinatawag na Amazon.com.”1

Lahat ng mga pagpapala ay nagmumula kay Yah. “Ang pagpapala ni Yahuwah, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan.”(Kawikaan 10:22) Isang kalapastanganan na ihinala ang mga kaloob ni Yah sa swerte. At ano ang ginagawa ni Bezos sa kanyang kayamanang ibinigay ni Yah?

Ang Huling Hangganan?

Si Bezos ay nagbubuhos ng isang bilyong dolyar kada taon sa isang kumpanyang aerospace na itinatag niya rin at tinatawag na Blue Origin. Sa kanyang talumpati sa Kennedy Space Center, inilabas ni Bezos: “Ginagamit ko ang mga napanalunan ko sa loterya para itulak tayo nang kaunti pa sa kalawakan. Nararamdaman kong napakaswerte ko na may kakayahan akong gawin iyon, mayroon nang pagkahilig para sa pagsasaliksik sa kalawakan simula noong pagkabata.”

Ang katotohanan ay, walang paraan para pumunta sa “panlabas ng kalawakan” dahil ang daigdig ay nakasara sa solidong simboryo ng kalawakan.

Ipinahayag ng Kasulatan: “Siya na gumawa ng Kaniyang mga silid sa langit, at kumatha ng Kaniyang balantok sa lupa; siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Yahuwah ang Kaniyang pangalan.” (Amos 9:6, ADB)

Itinataguyod ni Satanas ang paniniwala sa isang globong daigdig dahil ito ay batayan sa isa sa kanyang mga pinaka makademonyong panlilinlang ng katapusan.

Paglusob ng Banyaga!

Ipinapakita ng Pahayag na sa nalalapit na hinaharap, ipapadala ni Satanas ang kanyang mga demonyo para maging mga banyaga mula sa panlabas na kalawakan at lulusob sa mundo. Ang mga pelikula ng Hollywood ukol sa mga paglusob ng banyaga ay inihahanda ang mga tao na maniwala sa pangyayaring ito.

Ang takot at ganap na kaguluhan ay hindi pa nangyayari kailanman, at ito ang tiyak na ninanais ni Satanas. Ang papa dahil dito, ay magiging kinatawan ng sangkatauhan sa mga negosasyon ng mga lumulusob na “mga banyaga.”

Gumagawa si Satanas nang walang humpay para itago ang paparating na pangyayaring ito. Ipinapakita ng Pahayag 13 na ang huling labanan ay nasa pagsamba: “Pinayagan itong magbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ay makapagsalita at maipapatay ang mga ayaw sumamba sa larawan nito.” (Pahayag 13:15, FSV)

Matapos magtagumpay ang papa sa isang kasunduan ng kapayapaan sa mga tinatawag na “mga banyaga,” ito’y magiging isang simpleng bagay na kumbinsihin ang mga bansa ng mundo na ang kanilang patuloy na kaligtasan at kasaganaan ay batay sa proteksyon ni Yah, ibinigay lamang habang sila’y nagkakaisa na sambahin Siya sa unang araw ng kapapahan, sanlinggong Gregorian: araw ng Linggo.

Ang kalayaang pangrelihiyon na sumamba sapagkat dinidikta ng budhi ng indibidwal ay magiging isang bagay ng nakaraan. Ang pagsunod ay ituturing na maliit na kabayaran kapalit ng panlupang kaligtasan.

Ang kalayaang pangrelihiyon na sumamba sapagkat dinidikta ng budhi ng indibidwal ay magiging isang bagay ng nakaraan. Ang pagsunod ay ituturing na maliit na kabayaran kapalit ng panlupang kaligtasan.

Ang mga plano para sa pagsasaliksik sa kalawakan ni Jeff Bezos ay naglalaro tungo sa mga plano ng diyablo. Ito ay lumilikha sa kaisipan ng tao ng isang pag-asa ng ekstraterestriyal na buhay. Ito ay ang tiyak na ninanais ni Satanas! Hindi niya maaaring ipatupad sa buong mundo ang pagsamba sa araw ng Linggo kapag nalalaman ng mga tao na ang daigdig ay patag. Malalaman nila dahil dito na walang banyaga sa kalawakan. Masisira nito ang kanyang maingat na hinandang panlilinlang.

Ang katotohanan ay ang mundo ay nakasara sa ilalim ng isang solido, hindi mapapasok na simboryo gaya ng inilarawan ng Kasulatan na maaaring makapagligtas ng mga tao mula sa pagkalinlang sa makademonyong obra maestra ng pandarayang ito. Walang masasamang “mga ekstraterestriyal” mula sa kalawakan. Habang ipinapahiwatig ng Kasulatan na mayroong ibang mundo na tinitirahan ng ibang nilalang, ang mga ito’y banal na nilalang na nabubuhay sa pagtalima sa banal na kautusan. Sila’y hindi mangingialam sa mga pangyayari sa lupa, magdudulot ng kaguluhan at pagkawasak.

Dahil dito, ang tanging mga nilalang na kasama nating nabubuhay sa ilalim ng simboryo ay mga masasamang anghel ni Satanas at anumang pag-iisa o pagbabagong-anyo sa tao na mga demonyo, o mga taong pinukaw ng mga demonyo, na nilikha. Ang karamihan sa mga masasamang anghel ay nakagapos sa “hukay ng walang hangganang kalaliman” sa ilalim ng lupa. Habang pinahintulutan si Satanas na pakawalan sila sa ilalim ng ikalimang trumpeta, at habang pinalitaw niya ito na isang paglusob ng mga “banyaga” mula sa “kalawakan,” sa katunayan, ito ay paglusob ng mga masasamang anghel.

Kapag ang tunay na hugis ng daigdig ay nalalaman, hindi na maaaring linlangin ni Satanas ang mga tao sa paniniwala na ang mga banyaga ay lumulusob.

Ito ay kung bakit si Satanas, ang mga astronomong Heswita, at lahat ng nalalaman ang katotohanan ay lubos na nilalayong itago ito mula sa mundo. Kapag ang tunay na hugis ng daigdig ay nalalaman, hindi na maaaring linlangin ni Satanas ang mga tao sa paniniwala na ang mga banyaga ay lumulusob. Ito ay maaaring mag-alis ng anumang pwersa na magkakaisa sa isang araw ng pagsamba, sapagkat ipinahiwatig ng papa. Ito’y isang kontrapelo lahat! Kapag ang papa ay lumitaw na “makikipagkasundo” sa mga “banyaga,” siya ay, sa katunayan, makikipagtulungan lamang sa isang palabas na magsusulong ng adyenda ng diyablo para itaguyod ang huwad na araw ng pagsamba.

Ang Kalawakan ay Bubuksan

Nalalaman ni Yahuwah ang mga plano ng diyablo. Bago ang mga pangyayari sa ilalim ng mga trumpeta ay maganap, ipapakita Niya ang patotoo ng hugis ng daigdig at ang pag-iral ng solidong kalawakan na nagsasara dito.

Inilarawan ng Pahayag 6 na ang kalawakan ay mahahati sa pagbukas, magdudulot ng takot sa mga kaaway ni Yah:

Nahawi ang langit na parang isang balumbon na ibinabalumbong mag-isa, at naalis sa kinalalagyan ang bawat bundok at pulo.

Ang mga hari ng daigdig, tagapamahala, mga pinuno, mga mayaman, ... ay nagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, “Mahulog kayo sa amin at ikubli ninyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa galit ng Kordero; sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapoot, at sino ang makatatagal dito?” (Pahayag 6:14-17, FSV)

Ang pangyayaring ito ay masasaksihan ng buong mundo. Kapag ang simboryo na bumabalot sa daigdig ay nahati, lahat ng nasa lupa ay makikita sa itaas ang Langit at si Yahushua na nakatayo sa likod ng kaluwalhatian na nakapaligid sa Ama. Si Esteban, ang unang Kristyanong martir, ay pinalakas ng kaparehong pangitain.

Ang pagbubukas ng kalawakan ay mayroong kaparehong epekto sa mga matuwid. Palalakasin nito ang kanilang pananampalataya para manatili sa mga kagimbal-gimbal na pangyayari na magaganap kapag ang mga trumpeta ay nagsimulang tumunog.

Iyong mga kinuha ang tindig laban kay Yahuwah ay mayroong naiibang karanasan. Sa halip na palalakasin ang kanilang pananampalataya, sila’y lubos na matatakot. Ang kanilang mga plano ay maglalaho. Ang kayamanan na inipon ay mawawalan ng saysay sa panahong iyon habang sila’y desperadong sinusubukan na magtago mula sa tanaw ng banal na kaluwalhatian.

Ang mayaman, ang makapangyarihan, lahat ng inihanay ang mga sarili kay Satanas ay makikita ang kanilang mga imperyo na guguho. Sila ay hindi pumanig kay Yahuwah at sa katotohanan, at ang kanilang naipong kayamanan ay hindi magliligtas sa kanila mula sa paghihirap na ito.

Sapagkat sa sulat na ito, ang isang bahagi ng kalakal sa Amazon ay bumibili ng katumbas na 106 onsa ng pilak. Kapag sadyang nagpatuloy si Bezos sa pagtataguyod ng kamalian, siya rin, ay kabilang sa mga mayayaman at makapangyarihan na magtatago sa mga yungib kapag ang solidong kalawakan ay binuksan. Kapag ang mga trumpeta ay sinimulang patunugin, ang halaga ng kalakal sa Amazon at iba pang kumpanya ay sasabog sa loob. Hindi na kagulat-gulat sa atin, sa panahon ng mga trumpeta, ang presyo ng kalakal para sa isang bahagi ng Amazon ay magiging hindi na sapat na bayaran para sa presyo ng iisang onsa ng pilak.

Si Bezos ay lubos na pinagpala ni Yahuwah. Mali na ipalagay na isang swerte ang isang kaloob ni Yah. Mas masahol, nilulustay ni Bezos ang mga pagpapala ni Yah para isulong ang adyenda ng diyablo sa paghahanda ng kaisipan na umasa sa ekstraterestriyal na buhay. Marahil ginagawa ni Bezos ang mga ito sa kawalan ng karunungan, ngunit ang patotoo ay nandyan lamang. Iniimbitahan namin si Jeff Bezos at ang lahat na pag-aralan ang kanilang mga Bibliya at matutunan ang katotohanan. Kami’y umaapela kay Bezos na itigil agad ang anong ginagawa niya. Mapanganib para sa sinuman na magmatigas sa isang kurso ng aksyon na nagtataguyod ng adyenda ni Satanas habang lumalaban kay Yahuwah at katotohanan. Ang ikaanim na tatak ay ipinapakita ang katapusan ng lahat ng patuloy sa ganitong kurso.

Kapag ang simboryo ay nahati sa ilalim ng ikaanim na tatak, ang buong mundo ay malalaman na ang NASA ay nagtuturo ng kasinungalingan. Matatanto nila na ang mga astronomong Heswita ay nasa likod ng isa sa pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan: ang pagtakpan sa tunay na hugis ng daigdig.

Oras na para gumawa ng pasya. Sinuman na sadyang itinataguyod ang modelong globo sa halip na patag na daigdig ay isang kaaway ni Yahuwah at Kanyang patotoo at isang kaaway ng sangkatauhan.

Tayong lahat ay kinondisyon mula sa pagkabata para manuya o pagtawanan ang ideya ng isang patag na daigdig. Ngunit ang ebidensya ay nandyan lang. Hindi, hindi ka maaaring maglakad sa dulo, mamasyal, at mahulog sa kalawakan. Ang sobra sobrang pahayag na ito ay isa sa mga pamamaraan na ginamit ni Satanas upang kunin ang mga tao na gawing katatawanan ang ideya. Ang globong daigdig, gumagalaw sa kalawakan na puno ng ibang mundo na tinitirahan ng mga banyaga, tila makatuwiran lamang dahil iyon ay ang paradaym na itinuro sa ating lahat sa buong buhay. Gayunman, ito lamang ay karunungan ng mundo.

Kung nais mong mapabilang sa mga matutuwid na ang pananampalataya ay pinalakas kapag ang kalawakan ay binuksan sa ilalim ng ikaanim na tatak, gumawa ng may kamalayang pasya na tanggapin ang anumang sinag ng liwanag na dinadala ni Yahuwah sa iyo. Isantabi ang mga kamalian ni Satanas na naghahanda sa kaisipan na tanggapin ang kanyang mga huling daya.

Higit sa lahat, ilagay ang mga kayamanan ng Langit na mas dakila sa mga kayamanan sa lupa. Gawin ang mga salita ng Tagapagligtas na iyong personal na kredo:

“Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip ay mag-impok kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sapagkat kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso.” (Mateo 6:19-21, FSV)


1 Sapagkat nasipi sa: http://www.newsweek.com/jeff-bezos-says-hes-using-amazon-lottery-winnings-put-humans-space-640622