Print

Jeho chrám s lidmi: Skrytá touha Otcova srdce!

Satan propaguje domněnku, že na nově stvořené zemi nebude žádný chrám. Tím byla nejhlubší touha Stvořitelova srdce neznámá a nedoceněná.


vodopád

Nejsrdečnější pravdou Bible je Stvořitelova touha přebývat s Jeho dětmi. Před hříchem byla zahrada Eden v jistém smyslu Yahovým chrámem, protože to bylo místo, kde Stvořitel přicházel, aby trávil čas se Svými lidskými dětmi "za denního vánku". (viz Genesis 3,8) Bylo to ono intimní, osobní společenství, které Otec postrádal nejvíce po pádu Adama. Už nemohl komunikovat tváří v tvář s lidskou rasou.

Toto společenství bylo částečně obnoveno v době Mojžíše. Yahuwah řekl Mojžíši: "I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich." (Exodus 25,8)

Yahuwah učinil svatostánek Svým domovem. Jeho viditelná přítomnost mohla být spatřena v Shekinah slávě, která se vznášela nad stolicí slitování archy úmluvy.

Jak svatostánek na poušti, tak pozdější chrámy měly být domovem pro Yahuwaha, kde by mohl komunikovat s lidstvem. Na rozdíl od pohanských chrámů s jejich velikými schodišti a vyvýšenými plošinami, Yahuwahův chrám neměl mít žádné schody. Nevyžadoval po Svých dětech, aby si musely k Němu dojít někam nahoru. On chtěl sestoupit k nim a na jejich úrovni se s nimi setkávat.

Chrám v Novém Jeruzalémě

Když Jan viděl Nový Jeruzalém sestupovat z Nebe, povšimnul si zjevné odlišnosti. Poté, co popsal vzhled svatého města, řekl: "Ale chrám jsem v něm neviděl." (Zjevení 21,22) Tato jedna fráze vedla k rozšířené domněnce, která zakrývá velmi vzácnou pravdu: V Novém Jeruzalémě není žádná chrámová budova, protože Nový Jeruzalém samotný je chrámem Yaha! Jan sám to potvrzuje, když říká: "Ale chrámu jsem v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek."

Chrámy byly vždy domovem božstev. Proto, kde je přítomen Yah, tam je Jeho chrám. Pavel se ptal Korintských: "Zdaliž nevíte, že chrám Yahův jste, a Duch Yahův ve vás přebývá?" (viz 1. Korintským 3,16)

To je to, po čem Otec touží a o co usiluje od doby, kdy se musel vzdálit při Adamově pádu. Touží po úzkém, důvěrném a milujícím vztahu s každým z Jeho dětí. A když bude Nový Jeruzalém přepraven na nově stvořenou zemi, bude naplněna touha Jeho srdce.

sluneční paprsky

Božství přebývající s lidstvím

Plán spasení nakonec obnoví toto úzké, důvěrné společenství mezi Stvořitelem a stvořením, které bylo přerušeno od Adamova pádu. To je ta odplata zaslíbená tomu, kdo zvítězí, a důvod, proč uvnitř samotného Nového Jeruzaléma není žádná specifická chrámová stavba, je ten, že podobně jako zahrada Eden dříve, i Nový Jeruzalém sám je tím chrámem. Všichni, kdo přijímají dar spasení skrze víru, budou poctěni tím, že se stanou součástí tohoto chrámu, budou živým chrámem, ve kterém přebývá pravá přítomnost Všemohoucího.

K kterémužto přistupujíce, jakožto k kameni živému, od lidí zajisté zavrženému, ale od Yaha vyvolenému a drahému, i vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Yahovi skrze Yahušuu Krista. A protož praví Písmo:

Aj, zakládámť na Sionu
kámen úhelný, vybraný a drahý,
a v kterýž kdokoli věří, nikoli nebude zahanben.
(viz 1. Petrova 2,4-6)

To je odměna nabízena tomu, kdo zvítězí!

muž v lese

Odplata za věrnost

Pavel napsal: "Ale kážeme, jakož psáno jest: Čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, to připravil Yahuwah těm, kteříž jej milují." (viz 1. Korintským 2,9) Odplatou, která je tak nesmírná pro pochopení lidskou myslí, je žití v přítomnosti Yahuwaha.

Yahušua zaslíbil: "Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého a jméno města Boha mého, nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od Boha mého, i jméno své nové." (Zjevení 3,12)

Yahušua se narodil, aby znovuspojil Yahuwaha s padlým lidstvím. Těsně před jeho zrazením v Getsemane se modlil za věřící všech dob:

Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval. (viz Jan 17,20-23)

Skrze Krista jsou věřící usmířeni s Yahuwahem. Izaiáš prorokoval: "Protož sám Yahuwah dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel." (viz Izaiáš 7,14) Immanuel znamená "El s námi". Toto zaslíbení, částečně vyplněno při Yahušuově narození, dojde k plnému naplnění, když bude Nový Jeruzalém přiveden na zem, aby byl věčným příbytkem pro Otce a Jeho svaté.

Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Yahuwaha z nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému. I slyšel jsem hlas veliký z nebe, řkoucí: Aj, stánek Yahuwahův s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a Yahuwah sám s nimi bude, jsa jejich Bohem. A setřeť Yahuwah všelikou slzu z očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. (viz Zjevení 21,1-4)

Přijmi spásu už dnes a i ty můžeš strávit věčnost v neomezené radosti jednoty s Otcem.

Pro více informací ohledně Yahuwahova chrámu a Nového Jeruzaléma, hledej na WLC rádiu epizodu "Jeho chrám s lidmi: Skrytá touha Otcova srdce"!