Print

Kdo je ta Šelma v knize Zjevení?

Kniha Zjevení je jednou z nejvíce diskutovaných a probíraných knih mezi studenty Bible i světskými učenci. Na jejích stránkách jsou zaznamenána nejhrozivější varování a živě představitelná proroctví.

„. . . Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví této knihy.” (Zjevení 22,7)

The Beast from the Sea (Revelation 13)

Jedním z nejzajímavějších a přesto nepochopených symbolů v apokalyptických spisech Zjevení je šelma z moře z třinácté kapitoly, často označena jen jako „šelma”.

Po staletí lidé neustále spekulují o identitě této „šelmy”. Nicméně Bible je svým vlastním interpretem. Porovnáme-li Písmo s Písmem a dovolíme, aby se Bible sama interpretovala, identita této „šelmy” se nevyvratitelně vyjasní.

Poznámka: „Šelma” v Biblickém proroctví jednoduše představuje „království”. (Daniel 7,23)

Šelma z moře (Zjevení 13) je neúprosně spojena z dvěma jinými symboly uvedenými v Písmu, všechny představující stejnou moc a stejné království.

Když se porovná Písmo s Písmem, identita této Antikristovy moci se neodvratně odhalí…

15 rozpoznávacích znaků této „šelmy” jako moci:


(1) . . . je obojí: Církev i Město.

„A žena [nevěstka], kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země.” (Zjevení 17,18)

Poznámka: „Žena” v proroctví = církev. (Jeremiáš 6,2)
 „Nevěstka“ žena, proto = nevěrná / odpadlá církev.

 

(2) . . . sedí na sedmi horách.

“Zde je mysl, která má moudrost: těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena [nevěstka] sedí.” (Zjevení 17,9)

 

(3) . . . oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami.

„Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. . .” (Zjevení 17,4)

 

(4) . . . má moc nad VŠEMI obyvateli Země.

“. . . A byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem.” (Zjevení 13,7)

 

(5) . . . povstala v hustě osídlené oblasti s kultůrní rozmanitostí.

“Tehdy mi řekl: ‘Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. ’ ” (Zjevení 17,15)

 

(6) . . . úplně odstranila další tři království, když se ujala moci.

„Sledoval jsem ty rohy [království] a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů [království] byly před ním vykořeněny.” (Daniel 7,8)

Poznámka: “Roh” v proroctví = král / království. (Daniel 8,21-22)

 

(7) . . . vede válku se svatými.

„Tehdy jsem uviděl tu ženu [nevěstku] opilou krví svatých a krví Yahushuových mučedníků.” (Zjevení 17,6)

 

(8) . . . Jediného Člověka konajícího a mluvícího za celek.

„. . . A hle, na tomto rohu byly oči jako oči člověka a ústa mluvící velké věci.” (Daniel 7,8)

 

(9) Panovník tohoto království vyvyšuje sám sebe tak vysoko, jako je Yahuwah.

Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede… bude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Eloah (Bůh) a co se uctívá, takže se posadí v Yahuwahově chrámu jako Eloah a bude se vydávat za Eloah. (viz 2. Tessalonickým 2,3-4)

 

(10) Panovník tohoto království je identifikován číslem „666”.

„Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest [666].” (Zjevení 13,18)

 

(11) . . . mluví okázalá slova a rouhání.

„Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání . . .” (Zjevení 13,5)

 

(12) . . . snažil se změnit Yahuwahův kalendář a Zákon.

“On . . . nadto pomýšlet bude, aby proměnil časy [kalendář]  i zákon.” (Daniel 7,25)

 

(13) . . . neomezeně vládl po 1260 let.

„. . . a dána jí moc vládnouti po čtyřidcet a dva měsíce.” (Zjevení 13,5)

Poznámka: Jeden prorocký den = Jeden doslovný rok. (Ezechiel 4,6)

 

(14) . . . byla zbavena moci skrze civilní moc a vzat do „zajetí”.

„Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde. Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit. . .” (Zjevení 13,10)

Poznámka: “Meč” zde poukazuje na civilní moc. (viz Římanům 13,1.4)

 

(15) . . . byla smrtelně raněná, ale nakonec se uzdraví.

„Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou.” (Zjevení 13,3)

 

Jen jediná moc v historii odpovídá každému detailu tohoto prorockého popisu . . .

Římskokatolická církev! Podívejme se jak.


 

Římskokatolická Církev . . .(1) . . . je obojí: Církev a Město. (Zjevení 17,18)

Vatican City

Římskokatolická církev a Římské město-stát Vatikán jsou jedno a totéž. Lateránská dohoda (Mussolini-Papež Pius XI, 1929) dala městu Vatikán „statut nezávislosti” a uznala papežovu vládu v tomto městě.

„Smlouvy obsahovaly politickou dohodu, která vytvořila stát Vatikán Město a zaručila Svatému stolci plnou a nezávislou suverenitu.” (Encarta Reference Library, 2004)

 

 

 


(2) . . . sedí na sedmi horách. (Zjevení 17,9)

seven hills of Rome
Řím: „Město na sedmi pahorcích”

 1. The Palatine
 2. The Capitoline
 3. The Aventine
 4. The Caelian
 5. The Esquiline
 6. The Viminal
 7. The Quirinal

„Historické místo Říma na slavných sedmi pahorcích . . . bylo obydleno již v době bronzové.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.10, p.162)

 

 

(3) . . . je oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. (Zjevení 17,4)

Catholic Church arrayed in purple and scarlet 

 „Barva pro biskupy a další preláty je purpur, pro kardinály šarlatPektorální kříž by měl být ze zlata a … ozdoben drahokamy…” (Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia, 1991, p. 175, 178, 466)

Poznámka: Yahuwah ustanovil čtyři barvy, která má nosit Velekněz: zlato, modrá, purpur a šarlat. (Exodus 28,1-6)

Jaká je relevance chybějící barvy katolické církve? Modrá

Yahuwah řekl Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okrajích roucha třásně a dávali na okrajové třásně MODROU šňůrku. Budete mít třásně, takže když je uvidíte, vzpomenete si na všechna Hospodinova přikázání a budete je plnit a nebudete zkoumavě následovat své srdce a své oči, za nimiž byste chodili smilnit. Takto si budete připomínat a plnit všechna má přikázání a budete svatí svému Eloah.” (viz Numeri 15,37-40)

 

(4) . . . má moc nad VŠEMI obyvateli Země. (Zjevení 13,7)

 Pope Benedict XVI and George W. Bush

„Ustanovujeme, že Svatý apoštolský stolec a Římský pontif [papež] drží primát nad celým světem . . . (Laetentur Coeli, Council of Florence, 1439)

Neexistuje „žádná vyšší autorita . . .” (Pastor Aeternus, 1870)

Papež Řehoř (vládl 1073-85) „prezentoval sám sebe jako dědice neomezené komise . . . nad všemi dušemi.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.927)

 

 

 


(5) . . . povstala v hustě osídlené oblasti s kulturní rozmanitostí. (Zjevení 17,5)

Římskokatolický církevní stát povstal uprostřed deseti původních kmenů (monarchií) rozdělené Evropy:

 1. Anglo-Sasové (Anglie)
 2. Alemanni (Německo)
 3. Visigoti (Španělsko)
 4. Frankové (Francie)
 5. Lombardi (Itálie)
 6. Burgundové (Švýcarsko)
 7. Suevi (Portugalsko)
 8. Herulové
 9. Ostrogoti
 10. Vandalové


(6) . . . úplně odstranila další tři království, když se ujala moci. (Daniel 7,8)

Zlatá tremissis císaře Zeno (474-491)

Zlatá tremissis císaře Zeno (474-491)

Dějiny zaznamenávají, že Římské papežství vymýtilo tři z původních deseti kmenů (monarchií) rozdělené Evropy:

  1. Vandaly (454 n.l.)
  2. Heruly (493 n.l.)
  3. Ostrogoty (538 n.l.)

  „Katolický císař Zeno (474-491) uskutečnil dohodu s Ostrogoty v roce 487, která měla za následek vymýcení království árijských Herulů v roce 493. A katolický císař Justinian (527-565) vyhladil árijské Vandaly v roce 534 a značně zlomil moc árijských Ostrogotů v roce 538. Takto byly Danielovy tři rohy – Herulové, Vandalové a Ostrogotové – ‘vykořeněny.’ ” (C. Mervyn Maxwell, God Cares, Vol. 1, p. 129)

  Dnes neexistuje jediná pokrevní linie, která by vedla k některému z těchto tří království. Byly doslova vymýceny („vyrvány i s KOŘENY”)!

   

  (7) . . . vede válku se Svatými. (Zjevení 17,6)

  papal inquisition

   


  Žádný z Protestantů, který má úplné poznání dějin, nezpochybňuje, že Církev Říma prolila více nevinné krve než jakákoliv jiná instituce, která kdy mezi lidmi existovala… Je nemožné dát dohromady ucelený koncept množství jejích obětí… a je zcela jasné, že žádné síly představivosti si nemohou adekvátně uvědomit jejich utrpení.” (W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2; 32)

   

   

   

   

  (8) . . . Jediného Člověka konajícího a mluvícího za celek. (Daniel 7,8)

  Papež „je jediným mluvčím za celou Římskou církev.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.951)

   

  (9) Panovník tohoto království vyvyšuje sám sebe tak vysoko, jako je Yahuwah. (2. Tesalonickým 2,3-4)

  Pope Leo XIII„My zastáváme místo Boha Všemohoucího na této zemi.” (Pope Leo XIII, Encyclical Letter, Dated-June 20, 1894)

   

  (10) Panovník tohoto království je identifikován s číslem „666”. (Zjevení 13,18) )

  Papežova trojitá koruna nese tento popis Vicarius Filii Dei  což latinsky znamená „Vikář [Zástupce] Syna Božího.” Číselná hodnota totoho rouhačského titulu je 666.

   

   

  (11) . . . mluví okázalá slova a rouhání. (Zjevení 13,5)

  Písmo svaté definuje rouhání jako:

  (1) Tvrzení být YAHEM na Zemi. (Jan 10,33)

  „Papež není jen zástupcem Ježíše Krista, ale on je Ježíš Kristus, skrytý pod rouškou těla.” (The Catholic National, July 1895)

  John Paul II sitting on throne with inverted cross

  (2) Tvrzení  mít moc odpouštět hříchy. (Marek 2,7)

  „Tato právní autorita bude obsahovat dokonce i moc odpouštět hříchy.” (The Catholic Encyclopedia, Vol. 12, Article „Pope”, p.265)

  (3) Pronásledování lidu Nejvyššího ve jménu Nejvyššího. (1 Timoteovi 1,13)

  „Musíme zařadit Inkvizici… mezi nejtemnější záznamy lidstva.” (Will Durant, The Story of Civilization, Vol. 4, p. 78)

   

  Někteří historici odhadují, že více než 100 miliónů lidí bylo zabito Římskou církví .

   

  (12) . . . snažil se změnit Yahuwahův kalendář a Zákon. (Daniel 7,25)

  Pope Gregory the Great (Public domain, via Wikimedia Commons)

  „Papež má tak velkou autoritu a moc, že může upravit, vysvětlit či vyložit dokonce i boží zákony.” (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Article “Papa”, II Vol.6, p.29)

  Neděle je katolickou institucí a nutnost ji zachovávat je možné obhájit jen skrze katolické principy… Od počátku Bible až do konce neexistuje jediné místo, které by potvrdilo přechod veřejné týdenní bohoslužby z posledního dne týdne na první.” (Catholic Press, Sydney, Australia, August 1900)

  „Samozřejmě Katolická církev tvrdí, že tato změna [ze Sabatu na neděli] byla jejím dílem… A toto dílo je ZNAMENÍM její církevní moci.” (Letter by H.F. Thomas, chancellor of Cardinal Gibbons)

  (Poznámka: Tato změna nebyla jen změnou dne bohoslužby, byla to změna kalendářů. Ve čtvrtém století přijal Řím moderní padělek pohanského kalendáře a odstranil Biblický luni-solární kalendář.)


  Papežství
  také odstranilo 2. přikázání, které zakazuje uctívání model. Aby však bylo zachováno deset přikázání, rozdělili 10. přikázání na dvě části.

   

  (13) . . . neomezeně vládl po 1260 let. (Zjevení 13,5)

  538 n.l. - Papežství skrze civilní vládu zlomilo moc Ostrogotů a tím zůstalo Papežovo tvrzení církevní nadřazenosti nenapadnutelné. Římská církev nyní mohla a uplatnila svou plnou autoritu.

  1798 nl. - „V roce 1798 generál Berthier [Francie] vstoupil do Říma, zrušil papežovu vládu a ustanovil světskou.” (Encyclopedia Britannica, 1941 edition)

  Papežství svrchovaně vládlo přesně 1260 let! (od 538 do 1798)  (14) . . . byla zbaven autority skrze civilní moc a vzat do „zajetí”. (Zjevení 13,19)

  Pope Pius VI being taken captive by French armies

   

   

   „K úplnému pokoření Církve došlo, když byl Pius VI vyvezen z Říma francouzskou armádou v roce 1798 a následující rok byl zajat a odveden do Francie, kde zemřel.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.938)

   

   

   

     (15) . . . byla smrtelně raněná, ale nakonec se uzdraví. (Zjevení 13,3)

  Papežství je smrtelně raněno

  1798 - Generál Berthier zrušil papežskou vládu.

  Rána se zažíná uzdravovat . . . a papežství se oživuje.

  1929 - “Římu . . . byl udělen svrchovaný exteritoriální status v roce 1929 skrze Lateránskou dohodu a konkordát.” (Encyclopedia Britannica, 1990 Edition)

   „Hle, přijdu brzy. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.” (Zjevení 22,7)

  Toto není nic nového, milovaní. Toto je historický pohled protestantů na Římskou církev. Žijeme ve velmi privilegované době, protože máme možnost vidět tento důkaz jasněji než naši věřící předchůdci. Yahuwah nám dal tyto vzácné drahokamy proroctví, abychom mohli poznat a porozumět. Brzy se smrtelná rána šelmy zcela uzdraví a opět bude otevřeně usilovat o zničení Yahuwahových věrných. Kéž by se nikdo nenechal obelstít touto šelmou, matkou všech nevěstek, Římsko-katolickou církví.

  Klikni zde a shlédni video!


  Související články: