Print

Kocenjela! Nyika Iyootataulwa Kukabule Cicaala!

BanaKristu basendekezya kuti kuboola kwa Messiah takukabi kabacipona. Pele, bayeeyela kuti buumi buno bunoozumanana mbweenya mbobubede. Nokuba boobo, mulongo wazintu zicitika uyoocincila limwi buumi mbotuzyibide munyika . . . kwalyoonse alyoonse.

Bana bali acimpeelwaNsyeyeeyede bwini cintu eeco pe. Ndakacilaa myaka yobile buyo yakuzyalwa, pele ndakaambilwa kuti baama baakalalila bataata. Mpoonya Bataata bakandigwisyila anze banditola kuyoopeeluka akuzumbaana, kakuli baama bakali kweenkela akumamanya kabayeeyela kuti ndicili muvwanda kuti ndizumbaane acimpweelwa. Eelyo nitwakamanizya kuzumbaana, bataata bakajokela kuli baama kabajisi ndime ndemucece nkekwiila, bakatifwe bweemya nkobakali kuuntuluzya bantu bantu balangisya nkweekali kooloma, kumwi baama kabaide kucenka ameso ambalimbali kabayoowede. Mumizeezo, mwana wa myaka yobile wakacili muvwanda kapati kumutola kuyoozumbaana.

Mpoonya bataata bakapandulula kuti: Ime ndakali kulilila nkaambo kakuti ndakakkomanina kapati kuzumbaana cakuti, nsyeekali kuyanda kuti ndiseluke!

Bantu bamwi balayandisya bukandu; bamwi pe, alimwi nokuba kuti lwiiyo lwa ziimo zyabantu talujisi makani eeni aapandulula bantu ncobaimpane zintu nzyobayoowa, bamwi basyaazyibwene bakasendekezya kuti cintu ciimpene cili mumakani aa mbobaimpana kugwitila mucamba bantu nobaswaanganya ntenda. Ngooyu mukonzyanyo; muntu uuyandisya zipekupeku ziyoosya ulimvwa kabotu akunyanyaala mubili natilimuka akwiimikila masusu amutwe, kakuli umwi ulayoowa kulangilizya zipekupeku zyamusyobo ooyo nkaambo zilamutilimuna cakuti moyo uyanda kubbubba.

Casika kumakani aacishinshimi, Banakristu abalo balibonyaanga balaandeene munkamu zyobile. Mbasyoonto bali mukakamu kakkazyikide moyo kuti Yahuwah uyoobakwabilila muciindi ca mapenzi cakuti balikondedwe nobabona maleele aamusyobo ooyo nkwaacitika. Bunji bwa banakristu, nokuba boobo, baliyoowede muzeezo buyo wakuti banookkede munyika eelyo bukali bwa Yahuwah bwaakulekelwa atalaa nyika. Lucengo lwa kutolwa camaseseke kujulu mukulaba kwa liso eelyo nokutegwa basyaalizi bwasalidwe baakukwempulwa akutolwa Kujulu munsaa mapenzi aali ciloba atalaa nyika, oolu lweeno lwakaanzilwa buyo kuumbulizya baabo bayoowa ciindi eeco kuti batayoowi kuyoonjila ciindi ca mapenzi..

cifwanikiso cakutolwa kujulu kakwiina kufwa mukulaba kwa liso

Nokuba kuti ooyo muzeezo woongelezya, pele mpeenya aawo mpuugolela buyo, aayo manjezyeezya buyo. Mangwalo alisalazyide kuti Yahuwah unoolaa bantu basyaalizi bayoozumanana kusyomeka kuli Nguwe kumwi kabacinoopona muciindi camapenzi aali ciloba alimwi Walo uyoobakwabililila. Mumazuba aazya kumbele, mbweenya mbuli mbwaakali kucita lyoonse, luyando lwa Yahuwah luyoolibonya kuti talweeli alimwi maleele aatakwe magolelo.

Izaya 24 ncipego cokwa Yahuwah cimwi kubana Bakwe. Ciyubununa zintu eezyo ziyoocitika mumbeta zyobile zyabulemu. Mbeta ntaanzi ilipanduludwe mu Ciyubunuzyo 8 a 9 mucinkonzya ca myeembo iili ciloba Mbeta yabili eeyo iizyibidwe kuti mapenzi aali ciloba ilipanduludwe mu Ciyubunuzyo 16. Cintu cipati caandeene akataa zyobile eezi ncakuti, eezyo zintu zitola busena mumyeembo zitamba bantu kuti beempwe. Aboobo, eezi nimbeta zivweledwe aluzyalo. Mukwiimpanya, mbeta zili ciloba “zyamacaalizyo” tazivweledwe luzyalo pe, nkaambo “muli nzizyo momuzwide bukali bwa Yahuwah.” (Ciyubunuzyo 15:1, NKJV1)

Izaya utweetela zintu ziyoocitika kwiinda mukutaanguna kupandulula mamanino mbwaayooba : nyika iitakwe cintu.

Amulange, Mwami Yahuwah uyoonyonyoona nyika,
uyooyitataula,
uyooimwayaula, akumwaisya bantu bakkala mulinjiyo.
Ciyoobasikila boonse ncimwi,
ciyoocitika kumupaizi akubantu mbubonya,
kuli simalelo akumuzike,
kuli mukasimalelo akumusimbi mubelesi,
kuli uuuzya akuli sikuula,
kuli sikukweleta akuli sikukweletesya,
kuli simpindu akuli sicikoloto.
Nyika iyoonyonyweedwa limwi, akusaalilwa limwi.
Nkaambo Mwami Yahuwah nguwaamba majwi aaya. (Izaya 24:1-3)

Boonse banooliko eelyo mapenzi naayocitika linolino.

Insi yayuma yaangana, nyika yoonse iluuside
yaangana bulemu bwanyika bwapusama.
Nyika yasofwaazigwa,

Izaya uyubununa kuti nkondo yamamanino iyoobeda atalaa makani aakupaila.

Aaba bantu bayo tabaswiilili milawo
basotoka mbeta akutyola cizuminano citamani.
Nkaako nyika yamana akaambo kakusinganyizigwa,
bantu bamumo bapenga akaambo kamulandu wabo.
Bantu bakkala munyika bamana,
mbace buyo basyeede. (Izaya 24:4-6)

Boonse basyomeka kuli Yahuwah banoomulemekezya kwiinda mukupaila kuli Nguwe mu Nsabata Yakwe iisetekene, iibalilwa akujanwa kubelesya kkalenda lya mwezi-azuba l ndyaakabikka ku Malengelo. Eeci ncecaambwa mu Ciyubunuzyo 14 eelyo Johane nabona bangele botatwe kabatumwa kuzwa Kujulu kabajisi milumbe yakubambila nyika kukuboola kwa Yahushua. Mumulaka weendelana a mulawo wane, mungele mutaanzi woompolala kuti: “Amumuyoowe Yahuwah akupa bulemu kuli Nguwe, nkaambo woola lyalubeta Lwakwe lyasika; amumukombe Ooyo wakabamba julu anyika, alwizi atusensa twameenda.” (Ciyubunuzyo 14:7)

Pele tabali boonse bayooteelela kucenjezya kwabulemu kwaluyando ooku, aboobo: “Munzi walupyopyongano woolalulwa waba matongo … Munzi amilyango yawo watataulwa.” (Izaya 24:10, 12) Mu Mangwalo, “madolopo” nzikonzyanyo zya zikombelo. Bbabbiloni wiiminina misyobo yabupaizi bwakubeja yoonse, ncenciceeco ncokupedwe malailile aakuti: “Kamuzwa muli nguwe, nobantu Bangu, mutalisanganyi muzinyonyoono zyakwe, kutegwa mutanjili mumapenzi aakwe: Nkaambo zibi zyakwe zyalundana kusikila Kujulu, aboobo Yahuwah waibaluka zibi zyakwe .” (Bala Ciyubunuzyo 18:4-5, 1599 Bbaibbele lyaku Geneva.)

cikombelo cakamwaikwa bantu

Boonse aabo balyaaba camumaninina kuli Yahuwah akutambula cipego Cakwe ca bululami mbabayookonzya kukkazyika camba akusyoma muli Nguwe mumanyongwe aazya kumbele.

Balapozomoka, balaimbisya cakukondwa kuzwa kumbo
batembaula bulemu bwa Mwami Yahuwah.
Nkaako nywebo nobakujwe amulemeke Mwami Yahuwah, Leza wa Isilayeli.
Amumulemeke nywebo nomuli munsumbu zyalwizi.
Kuzwa kumagolelo aanyika tumvwide nyimbo yakuti,
“Aalemekwe ooyo Uululeme.” (Izaya 24:14-16)

Muziindi zyobile zya manyongwe aabulemu eezi kuyooba mizuzumo yanyika minjaanji. Muzuzumo wamamanino, penzi lya ciloba, liyoodibaula nyika yoonse kusikila ikabe mbuyaabede kakutaninga ba Kumalengelo.

Masimpilo aanyika alazungaana
Mpulungwido zyakujulu zilijulidwe,
ntalisyo zyanyika zilazungaana.
Nyika yaandauka,
nyika yapandauka,
nyika yazungaanyizigwa.
Nyika izeeleka mbuli mukolwi ….
tiikayimi limbi pe.
Mubuzuba oobo Mwami Yahuwah uyoosubula basinguzu bakujulu mujulu
abami ansi kunsi. (Izaya 24:18-21)

Kuzwa waawo, Yahushua uyoojokela alimwi Yahuwah uyooyaka bulelo Bwakwe bupya anyika.

Mwezi uyoonyonganyizigwa,
zuba liyoowusigwa nsoni,
nkaambo Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse nguuyoolela
acilundu ca Ziyoni mu Jelusalemu.
Uyoolela cabulemu kumbele lyabapati bawo. (Izaya 24:23)

Buumi butamani bwakukkala antoomwe a Mulengi munyika mpya bulindizya baabo batambula cipego Cakwe ca lufutuko.

nyika mbotu


1 Toonse tumpango twakazyila mu Bbaibbele Lipya lya ciindi ca Mwami James pele buyo kuti kwaambwa bumbi