Print

Lino Sikukazya-Kristu Watondezyegwa Ncobeni!

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

 

 

Masimpe Aayelebwa Mumbali
 

WASIKA SIKUKAZYA-KRISTU!


Sikukazya-Kristu.
 Eeli bbala kuligama lwalyo lilikke, liletela mizeezo yacifwanikiso cabusofwaazi butaambiki: muntu umwi nokuba nkamu imwi iicizya kumbelaa mazuba, eeyo iyoosungilizya mukowa wabantu muzyintu zyabucenjezu alweeno luzinga kapati. Mbokuli kunyina muntu uuyanda kuyungwa maanu nokuba kweendelezyegwa munzila yakucengwa, kuli mizeezo minjaanji iijatijikizya muntu ooyo; eeyo mizeezo yeezyeezya buyo nzila zyaandeene kuganta akutondeka kuti nguni Sikukazya-Kristu.

Antichrist Identified!

Twaambo tunjaanji tulipedwe, mukusoleka kuganta kutondeka kuti nguni Sikukazya-Kristu. Kunyina muntu weelede kucengwa pe. Ibbaibbele lilitonkomene kusalazya akutondezya kuti nguni mwini ooyo Sikukazya-Kristu.

Zyuulu zyuulu zyazikombelo eezyo zyili kulubazu lwaba Sikukazya, nzyezyipede mizeezo yamusyobo ooyu minjaanji.  Mizeezo iipedwe, itaalukila kuzwa kuli yeeyo ilaa twaambo tunjaanji mbuli yakuti (Sikukazya-Kristu mulazyo uusofweede mubyaabi, ngu Mozilemu nanka daimona) kusikila kuli yeeyo iigaminina kutondeka muntu umwi mbuli yakuti (Sikukazya-Kristu ngu dyabooli uuli munyama yabuntu naa ngu Barack Obama Muleli waku Amelika). Kumwi kweezyeezya nkwakuti, Sikukazya-Kristu ngu poopo nanka muntu wakali musyule lyesu kapati, mbuli muleli wa Loma ooyo walo wakazyibidwe kuti wakali kutundulula akupenzya Bana Kristu mbuli (Nero, Diocletian, Julian, Caligula, abamwi mbuli baaba.)

Bakatolika baku Loma, aabo balaa nkamu yabuna Kristu yiinda kukomena, abalo bakataminina kuti Sikukazya-Kristu muntu wanyama muzumi uupona ncobeni. Balo baamba kuti:

Sikukazya Kristu muntu umwi kutali poopo, wiiminina sinkondonyina wa Kristu. Eeci ncecilesya kuzwangana akataa baabo bapandulula kuti Sikukazya-Kristu mbabaabo boonse antoomwe bazangila Yahushua Kristu, nanka mfulumende yabu Poopo. . . . Ciimo ca muntu Sikukazya-Kristu ooyo tacikabi ciimo ca daimona, mbuli bamwi balembi bansiku mbubaali kusyoma kuti ciyoocitika boobo; alimwi takabi muciimo ca dyabooli, kazyaluludwe mubuntu bwanyama bwa Sikukazya-Kristu pe, nokuba uuzwa kunzubo zyaba Juuda pe . . . .1

Kuli masimpe asyoonto mumizeezo eeyi. Ibbala lyakuti “sikukazya-kristu”, lizwa kubbala lyaci Giliki lyakuti, ἀντίχριστος (#500:antichristos). 

Antichristos caamba kuti ooyo ‘uuzwangene a Kristu”2 nanka yooyo uuli mucibaka “kuleka Kristu”, alimwi antela, kusanganya mabala obile aatalisya mabala aayo, nkokwaamba kuti, “ooyo, uulipeekezya kuba mucibaka ca Kristu, uukazyana a Kristu alimwi waatula Kristu mubusena Bwakwe.  . . . antichristos ulakaka makani aakuti Yahushua naakali muzumi munyama yabuntu ngo Kristu wesu wancobeni (2 Johani 1:7); pseudochristos (5580)utonkomene kulyaamba kuti walo ngo Kristu.3

Kaambo kali mubupanduluzi bwamizeezo yoonse eeyi nkakuti eeyi mizeezo itongomene kusyaanikizya makani woonse kucintu comwe buyo. Kuti twavwuntaulisya mucishinshimi, inga twalibonena kacituyubunwida kuti nguni wini Sikukazya-Kristu, alimwi eeci ncintu cipati.

MANGWALO AYUBUNUNA KUTI CIKOMBELO CAKATOLIKA CA LOMA LWACO KUCIGAMA, NCECIBELESYO CA SIKUKAZYA-KRISTU EEYO YAAMBILIZYIGWA MU BBAIBBELE

Nkamu ya World’s Last Chance isyoma kuti, bumboni buyobolodwe oobo buli mu Mangwalo, butuyubunwida kuti Cikombelo ca Roman Catholic Church lwaco kucigama njenzila amfulumende ya sikukazya-kristu ooyo ngolyaambilizya Bbaibbele. Mitabi yacikombelo eeci itaalukila kumabazu aanyika acisi cili coonse atalaa nyika. Zikolo zyaco nzyezyeendelezya mizeezo yabantu amilawo iibelesyegwa kwamisela minjaanji atalaa nyika. Musyobo wamipailo yacikombelo eeci, njenzila mpati atalaa nyika yakubunganya makani atwaambo tujatikizya muntu omwe omwe anyika. Simukazya-Kristu lwakwe mwini uli mubuntu bwa Poopo Francis aciindi cino, ooyo ngotusyoma kuti ngomwami walusele eighth and alimwi ngo poopo wamamanino pope ooyo ngolyaambilizya Bbaibbele mu Ciyubunuzyo 17 Revelation 17.

Muzeezo wakuti poopo ngo Sikukazya-Kristu wakatalikila mumusela wakkumi awumwi, kuzwa kuciindi ca Mufutuli wesu, nokuba kuti tiiwakazwidilila kubaa mpuwo kusikila niwaatalika kuyiisyigwa azikombelo zya Basikukazya Babambulula mumusela wakkumi awumwi.  Martin Luther wakalemba kuti bupoopo “tacili acimbi pe, pele mbulelo bwa Bbabbuloni alimwi ngo Sikukazya-Kristu wini. Nkaambo nguni mulombwana wacibi ooyo mwanaa lunyonyooko, pele tee kayi nguyooyo wiindizya cinyonyoono akunyonyooka kwa mizimo yabantu mucikombelo eeco kwiinda mukuyiisya kwakwe; eelyo nacikkede mucikombelo akulipeekezya kuba Leza? Zyoonse zyiga eezyi mumazyalane manjaanji aakainda lino zyakazuzikwa abulwani bwabu poopo"4

KAAMBO KENI SWEBO NCITWAAPAMBUKILA KUZWA KULI POOPO ABATOBELI BAKWE NKAAKA: KWIINDA MUZILEMBEDWE ZINJAANJI ZYA CIKOMBELO CESU, MUJWI LYAKAYOYELWA MOZA, MUZISHINSHIMI ZYAAMBILIZYA MAZUBA AACIZYA KUMBELE AMUCIIMO CIINDENE CABUPOOPO, KWAKATONDEZYEGWA CAKUTAMAMANYA AKUTEENKELA KUTI POOPO ABASIMILIMO BAKWE NGO SIKUKAZYA-KRISTU MUPATI, ALIMWI AKUTI BULELO BWAKWE NGO BBABBULONI WANCOBENI. NGO MULONGA ALIMWI MBABANYINA BAKUKOMBA MITUNI KUSESEMYA KOONSE.”

(FLACIUS, ETLICHE HOCHWICHTIGE URSACHEN UND GRUNDE, 1570.)

Inzila yabulelo bwa Sikukazya-Kristu, njenzila ntaanzi ya Cikombelo ca Katolika caku Loma, alimwi kutobela waawo, boonse abaabo bakazandauka akutalikila kuzwa mucikombelo eeci, “daughters” –mbuli Zikombelo zyaba Sikukazya eezyo zyilemekezya poopo kwiinda mukuzumanana kukomba mu mazuba aajanwa mukkalenda lyabupoopo papal calendar.  Nkuuli nyina wazyikombelo ooyu abana bakwe basimbi baandeene aabo bakapambukana alakwe, ooko jwi lyokwa Yahuwah nkolipeda kulailila kwalusinizyo kuti: Kamuzwa muli nguwe, nobantu Bangu “Go out of her, My people!”

Bukatolika mbobweelela masimpe ncociiminina kuba “sikukazya-kristu” nkaambo kakuti ziiyo zyabo ( eezyo zyakatola nzubo amikowa yabantu yoonse mubuzike akujaya zyuulunzuma zyabantu) “nzyezyikazya Kristu.” Eezyi zyiiyo zyilakazyana kapati akuyiisya kwa Yooyo uulaa luzyalo alimwi Uulitola ansi; Ooyo wakatumidwe “Koompolweda lwaanguluko kubazike akubonya baabo boofweede, Kupa lwaanguluko kuli baabo badyaaminidwe akutundululwa.”  (Luuka 4:18)

Poopo Francis awalo mucishinshimi ngo Sikukazya-Kristu nkaambo walo ncobeni nguulibikkide mucibaka “ kutali Kristu.” Bakatolika bayiisya kuti poopo ulisetekene, “nguuli mucibaka ca Kristu” nanka kuti ngo “Kristu atalaa nyika eeyi.” Vicar ndibbala lya Cikuwa lizwa kubbala lyaci Latini lyakuti, vicarius, nanka kwaamba kuti “mucibaka ca. Alyalo Ibbuku lya Catholic Encyclopedia lilembedwe kuti:

Uuli mucibaka cokwa Kristu (Lat. Vicarius Christi), izina lyamulimo wa poopo eelyo liiminina kuti walo nguuyinda kubaa nguzu atalaa boonse mumweenya mulengalenga woonse, mubulemu amukweendelezya milawo, atalaa Cikombelo ca Kristu.  . . . Izina lya Uuli mucibaka ca Kristu , ndelyaamba mulimo wini ngwacita mu Cikombelo atalaa nyika, ooyo ngomulimo uupedwe nguzu zya Kristu anguzu zyakwiiminina eezyo zyizwa kuli Nguwe. . . .  Izina lya Uuli mucibaka ca Leza eelyo ndyaakali kubelesya Nicholas III . . . ndelyeelene azina lya Uuli mucibaka cokwa Kristu.5

Singuzuzyoonsekunyina pe naakalailila naba ni kuti amwaatule Walo kuzwa acuuno Cakwe, nokuba Mwanaakwe, atalaa nyika eeyi pe. Aabo bataminina boobo, bacita mulandu wakutukila Bulelo bwa Kujulu.

Kubambulula ooko nkobakatalisya Basikukazya kwakamunikila atalaa tusimpe tunjaanji twa Kujulu, ooto twakasindailidwe akudyaamininwa kwaciindi cilamfu loko kunsaa ziyanza zyatombe azilengwa zyitaluleme zyabantu. Nguzu zyakasimpe zyakamwesyela mizeezo yabantu bakali mumusinze wakubula luzyibo lwa kasimpe akubakwela kuzwa mukulubila kwa Bukatolika.  Kulesya-Kubambulula yakali nzila imwi poopo njaakabelesya kuciindi eeco, kuti alesye bantu Bazangila cikombelo cakwe kwiinda mukusoleka kubapandulwida masimpe aabo Basikubambulula bakali kutamikizya cikombelo ca Katolika kuti ncikombelo ca Sikukazya-Kristu. Mpoonya kuzwa waawo, abalo bakatalika kupindaula busanduluzi bwa zishinshimi kutegwa basise masimpe aali mucishinshimi, mbwaanga akali kutondezya kuti poopo mwini ngo Sikukazya-Kristu.

Antichrist, Pope Francis of the Jesuit Order (Society of Jesus)

Tyanka aawa kuti ulibalile cikonkezyo cabudyabooli caba Jesuit!

Imbungano ya Jeesu , naa Jesuit Order, yakalengwa mu 1540 kubambilwa mulimo wini wakumwaya musyobo wabuna Kristu wa Bukatolika kunyika yoonse. Kusandula ba Mozilemu akali ngamakanze mataanzi. Eeyi nkamu yakalengwa a Ignatious Loyola, ooyo wakali silumamba aciindi cimwi mubuumi bwakwe, a Francis Xavier, ooyo ba Jesuit ngobaamba kuti ngo “Basikalumamba bokwa Leza.” Nokuba kuti eeyi mbungano tiiyakalengelwa kucengulula Busikukazya,6 eeyi nkamu yakafwamba kucenguluka akubikkila maanu kukupindaula ncibaali kuyiisya Basikukazya akusandula baabo mbibaasandwide kale. 

Eeyi Mbungano yaba Jesuit yakafwamba kubaa nguzu cabucenjezu akusisikizya behind-the-scenes influence, pele tiibakajisi umwi akati kabo kuti abe poopo. . . kusikila mumwezi wa Miyoba 13, 2013, eelyo Jorge Mario Begoglio waku Argentina naakanjizyigwa mumulimo akukkazyikwa acuuno cipati His Holiness Francis, Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, akuba poopo wa 266th mumulongo waba poopo.  Francis, walusele alimwi poopo wamamanino ooyo wakaambilizyigwa mu Ciyubunuzyo 17, ulaandeene munzila zinjaanji kuli bamwi.  Walo ngo poopo mutaanzi uuzwa ku Amelika, poopo mutaanzi kuzwa “Kucooko cakumusanza lya Nyika,” ngo poopo mutaanzi akataa ba Jesuit, alimwi ngo poopo mutaanzi uutali wakunyika yabukuwa mumyaka ili cuulu, myaanda yobile, makumi ciloba ayibili! 

Bweendelana makani aakuti Francis ngo poopo mutaanzi akataa ba Jesuit alimwi aciindi comwe nceenya kali poopo walusele wacishinshimi, tacili cintu ncotunga twayeleba mumbali pe. Bantu bamwaya milumbe ku NBC News World, bakafwamba kutondeka kuti ncintu cilemu alimwi cilaa makani mapati kuti Begoglio wakatanta cuuno camulimo mupati wabu poopo, kabaamba kuti: “Pope Francis ulaandeene kutali buyo kuti ngo poopo mutaanzi kuzwa kubbazu lya Amelika lyaci Latini. Ngu poopo mutaanzi, uutondezya kucengulula akutonkomeka ciyanza cakuyiisya Bukatolika bwa Cikombelo.7

Pope Francis Lions Paw

"Ndayungizya kwaamba kuti Ime, kufumbwa ndajana ciindi cibotu ndiyoolwana nkondo iteenkeli, cakusisikizya nokuba antangalala, boonse aabo bazangide, Basikukazya aBaangulukide, mbweenya mbuli mbweendelezyegwa kucita kuti ndibamwayaule akubajaila limwi boonse atalaa nyika; alimwi kuti Ime kunyina ngweyooyenkela kujaya naba uula myaka iili buti, naba musankwa naa musimbi nokuba muciimo ncabede; alimwi kuti ndiyoobasina, akubanyonyoona, akubabizyika acikko, kubazapaula, kubasina akubazikka kabalanga aaba bazangi batakwe mpuwo, kubakwamuna mada aabo amada aabamakaintu babo, kusyodaula akufwanyauna mitwe yabavwanda babo kubwaanda, kutegwa ndimwaye luzubo lwabo loonse kukabe kutamani." (Taken from the Jesuit Oath)

Michael J. Sheeran, mupaizi waba Jesuit, alimwi Muleli wa Mbungano yazikolo zyaba Jesuit Zipati, wakainduluka kwaambwa ncaakaamba muli basikapelele baku NBC, eelyo naakali kwaambilizya makani aabuumi bwakuumunizya bwa Francis butakwe zyakulikulaika eelyo naakali kkadinalo ku Argentina.

Peleooko kubula zyakulikulaika nkokusisikizya makanze aali mbuli lubulo aatonkomene kutonkela kumbele milazyo yaba Jesuit kapati mumakani aaziiyo zyaciyanza ca Bukatolika akukwabilila bacete abatundululwa, mbombubo mbwaakaamba oobo Sheeran. 

 

Aayo makanze akalibonya muciindi camulimo wa Begoglio naakali Mupati weendelezya ba Jesuit ku Argentina kutalikila mu 1973. Sheeran wakayungizya kwaamba kuti, Wakali mulombwana muyumu nta ooyo wakali kulomya kubona kuti balombwana mbayendelezya bali mumaanza aakwe, beelede bagozye akumanizya kucita milimo yabo ciindi coonse.”

 

"Ime njeeya kuti inga wajanwa kuba kuti muntu waangulukide muziiyo zyabupaizi pele muyumu janza mumakani aabululami akataa bantu”, wakayungizya Sheeran.8

Aaya majwi aamalweza portentous words ncobeni. Ba Jesuit bakali bataanzi kumwaya mulumbe uulesya yooyo wa Sikukazya-Kristu mukusoleka kulesya bantu kuti baleke kubikkila maanu ali poopo aBukatolika. Poopo waangulukide kuzumizya bupaizi bwamisyobo misyobo, ulangikaanga ulakonzya kweendelezya bantu kuti bajokele kunzila yakupenzyegwa kwamisela yaakatikati papal persecutions “mukukwabilila lusyomo” kwiinda yooyo uutaangulukide mumizeezo yakwe; mbucaabede oobo amwalo misela yaakatikati kulekela ziyanza zyakukomba mituni kuti zyiliibe kucita kufumbwa, pele kupenzya akujaya boonse bakakatila kusinsimuna bantu kumasimpe aali mu Mangwalo.

"NSONDO MULIMO WA CIKOMBELO CA KATOLIKA ALIMWI KUBAMBWA KWAYO KUJANWA BUYO MUMILAZYO YA BUKATOLIKA... KUZWA KUMATALIKILO KUSIKILA KUMAMANINO AAMANGWALO KUNYINA PE NOKABA KAMPANGO KOMWE KAZUMIZYA KUCINCA BUZUBA BWAMVWIKI AMVWIKI BWAKUKOMBA KUZWA KUBUTAANZI KUYA KUBUCAALIZYA MUVWIKI."

CATHOLIC PRESS, SYDNEY,
AUSTRALIA, AUGUST 1900.

Bupoopo bwakatambula cicisa calufu deadly wound eelyo Sikalumamba mupati Louis Alexandre Berthier, waci Fulenci, naakanjizya poopo muntolongo. Nokuba boobo, “nzila yakucisa bupoopo cilonda calufu yakatalikila mu 1793 eelyo kkalenda lyakwaandaana acili coonse cabuna Kristu nilyaajuzyigwa.”9 Bupoopo bwakataanguna kulitondezya nguzu papacy’s primary proof kwiinda mukucinca buzuba bwakukomba kuzwa kuli boobo bwa Nsabata yamu Bbaibbele kuya ku Nsondo.  Ikkalenda lyakwe sikalumamba ooyu oomo mwaakagwisya Nsondo kuzwa mukkalenda lyaba Fulenci, lyakaumputa kugaminina nguzu zyabupoopo zyakulipeekezya kubaa nguzu atalaa nyika anguzu zyakubikka milawo.

Niwakasika musela wamakumi obile, cakaba cintu cikasyidwe kwaamba kuti poopo wakali mutwe wanzila ya Sikukazya-Kristu. Aboobo Basikukazya bakajana nzila zyimbi zyakutaminina kuti (nguni) Sikukazya-Kristu. Atubikkile maanu kuciindi eeco kuti naa tuyoobabuti eelyo aakulibonya ncobeni . 

Eeci ncintu cakusobanya buyo mumaanza ookwa dyabooli. Eezyo ziiyo zitonkela kumbelaa mazuba izyintu zyicitika kale lino mu mazubaano, nzyezyimwi ziiyo akataa zyintu zyuunina makamu aabantu. Bantu balangila ceeci nanka eciya kuti cibatondezye kuti kuboola kwa Mufutuli kwaswena. Muciindi coonse eeci nozyicitika zyintu eezyi, oobo buzuba bwini bwakuboola kwakwe, buzyaa kuswena.  Buna Kristu bulangila kumbelaa mazuba kuti Sikukazya-Kristu akalibonye kakuli nkwali kale akati kesu lino alimwi kalibonya mumeso eesu kuti ncacita ncakufubaazya, kunyansya akutukila Mwami Yahuwah.

Paulu wakaamba kuti: “Kutabi muntu uumucenga munzila iili yoonse; nkaambo oobo Buzuba tabukasiki pele buyo kukasaangune kuba kuzanga, alimwi muntu wacibi akayubununwe, ooyo mwanaa lunyonyooko, uukazya akulisumpula atalaa Eloah nokuba cili coonse cikombwa, cakuti walo ulikkede mbuli Yahuwah mutempele lyokwa Eloah kalitondezya kubaanga walo ngu Eloah.”  (2 Batesalonika 2: 3,4)

Inyika yiide kucengwa kuti kiilangila kuboola kwa Sikukazya-Kristu kakuli Sikukazya-Kristu mwini nkwali kale lino akati kesu, alimwi uluujisi kuyaka lukwakwa amusemo wanguzu zyakwe kuti akazuzike mulimo wakwe wa Saatani! Eeci ciyooba cintu ciinduluka kutundululwa akupenzyegwa kwamisela yaakatikati eelyo boonse baakusinikizyigwa kutambula caando ca munyama mark of the beast kuti kabatayandi kuciswa lufu.

Pope Francis Magazine Covers

Inyika yiide kucengwa kuti kiilangila kulibonya kwa Sikukazya-Kristu mukaindi kasyoonto kakuli Sikukazya-Kristu mwini nkwali kale akati kesu alimwi uluujisi kuyaka lukwakwa akuyumya musemo wanguzu zyakwe kuti akazuzike mulimo wakwe wa Saatani !

Johani Mushinshimi wakatondezyegwa munyama, uutantidwe a Sibwaamu.  Zitondezyo zyamunyama ooyo identifying marks mucishinshimi eeci, zyigaminina kutondeka ku bupoopo.  Mukupandulula zinkonzya eezyo kuli Johani, mungele wakaamba kuti: “ Mitwe iili ciloba malundu aali ciloba aawo aakkede mukaintu. Alimwi kuli bami bali ciloba. Bosanwe bakawa kale, umwi nkwali, alimwi umwi taninga sika. Pele eelyo walo aakusika, weelede kukkalilila kwakaindi kasyoonto buyo. Munyama ooyo wakaliko, lino uutako, nguwenya lwakwe ngowalusele, alimwi ngumwi akataa bali ciloba, alimwi nguuya kuunka kukunyonyoonwa.”  (Ciyubunuzyo 17:9-11)

Nkamu ya WLC yali koompolwesya ajwi lyakucenjezya kwamyaka iikubwene kuti bantu babikkile maanu kukampango ka Mangwalo aaka kayandisi. Cizuminano ca Lateran Pact camu 1929 cakali cintu ciyandika kutalisya kuponya bupoopo ku “cicisa calufu.”

Mbucakasaininwa buyo cizuminano ca Lateran Treaty, bupoopo bwakatalika kulanganyigwa kuba cisi mukati kacisi ca Italy, kabulaa munzi wa Loma kuti ngomunzi wabo mupati. Cisi ca Italy cakalanganya kulilela kwamunzi wa Vatican City, cibeela canyika cilaa mayeka aali mwaanda afuka (109 acres), akutonkomeka kupa lwaanguluko kuli poopo.10

Mbuli mbokulembedwe muli zimwi other articles, Nkamu ya WLC ilitonkomene kusyoma kuti bami bali lusele mbabaabo baiminina bamapoopo bamamanino bali ciloba, aabo bayoolela nyika kaindi kasyoonto akuboola kwa Mufutuli.

8 Kings of Revelation 17

 

1. Mwami mutaanzi: Pius XI (1922-1939)
2. Mwami wabili: Pius XII (1939-1958)
3. Mwami watatu: John XXIII (1958-1963)
4. Mwami wane: Paul VI (1963-1978)

5. Mwami wasanu: John Paul I (1978)
6. Mwami wa cisambomwe: John Paul II (1978-2005)
7. Mwami waciloba: Benedict XVI (2005-2013)
8. Mwami wa Lusele: Francis (2013 – Second Coming)

Bupoopo bwamazubaano, bulaampuwo kwiinda mumusela uuli woonse. Citobela ncakuti, bwakabaa nguzu kwiinda lyoonse. Basikukazya, aabo bakazyibide kutamikizya poopo kuba Sikukazya-Kristu, balakalala nokuba kuuntuluzya kuti makani aaya atalika kubandikwa.  Mbombubo oobo, mumambi ookwa Saatani mbwayaakulijanina akukungulila nguzu ampuwo mukubainda maanu kunsi boonse banzubo amikowa yabantu, mukubapa bupanduluzi butaluleme, kuti kabacilangila kuti cishinshimi ciciyoozuzikwa kumbelaa mazuba kuleka ceeco ncobabwene kacicitika mumeso aabo.

Nkamu ya WLC isyomede kapati kuti mumazuba masyoonto aazya kumbele, Poopo Francis uyoobelesya cisi ca Amelika the USA kuti asinikizye bantu boonse kutobela Nsabata yalweeno counterfeit Sabbath atalaa nyika yoonse.  Walo uyootalisya nkondo yakulwana batobeli bokwa Yahuwah bamasimpe, aabo batabilila Nsabata yokwa Yahuwah yakasimpe Yah's true Sabbath akkalenda lyakwe. 

Mangwalo alatucenjezya kuti: “Muntu uucenjede ulabona cisofweede, akulisisa lwakwe, pele aabo batakwe maanu baide kuyaa bweenda kabatalangi nkobagama, alimwi aaba mbabasubulwa.”  (Proverbs 27:12)

Nyoonse nywebo nomumuyanda Yahuwah, amusongwaale kumajwi aa Mangwalo aamba kuti: “Maawe kuli ndinywe nomukkede atalaa nyika alwizi! Nkaambo dyabooli wasika ansi kuli ndinywe, kalaa kukalala kapati, nkaambo ulizyi kuti walo ulaa kaindi kasyoonto buyo.”  (Ciyubunuzyo 12:12) 

Kamuzwa anze! Kamuzwida anze lya Bbabbuloni abana bakwe basimbi bali boonse.  Amunantuke kuti mwaanguluke kuzwa kuziyanza zyakwe azyitaluleme zyoonse. Amukumbatile kasimpe mbuli mbokabede muli Yahuwah.
 


Zimwi zyijatikizya cibalo eeci:


1 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=863

2 “Kristu” ndibbala lizyila kubbala lya “Christos” ibbala lyaci Giliki lyeelene alyaci Hebulayo lya “Messiah.”

3 The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, #500, p. 965.

4 Martin Luther, First Principles, pp. 196-197.

5 http://www.catholic.com/encyclopedia/vicar-of-christ

6 http://www.newadvent.org/cathen/14081a.htm

7 http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/13/17300861-pope-francis-breaks-another-barrier-as-first-jesuit-pontiff?lite, emphasis supplied.

8 Ibid.

9 http://4angelspublications.com/articles/French_Calendar_Reform.pdf

10 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/331566/Lateran-Treaty