Print

Maseseke aa Katolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!

 

Bapaizi Bana Katolika bali 38 Balazumina Makani aaya!

 

Pope Francis Lions Paw

Kusumpula Cardinalo Jorge Bergoglio kuti abe Poopo Francis I akukkala cuuno cabusololi, eeco cakali cintu citanabwenwe alimwi catakali kulangilwa munyika yoonse. Cakali ciindi citaanzi mumusela wabantu boonse eelyo umwi akataa mbungano yaba Jesuiti naakasalwa kukkala cuuno cipati cabuleli mu Cikombelo ca Katolika caku Loma. Bunji bwabantu munyika bakasekelela, bamwi bakazuminizya buyo, bamwi tiibakabikkila maanu pe. Ooku kulimvwa kwabantu kwakatondezya ncobeni mbobatakubwene cintu cini citola busena aciimo cini cambungano yaba Jesuiti.

Imbungano yiitwa kuti Mbungano ya Jeesu, ilanganyigwa kuti ninkamu yabatumwa balaa lubomba kapati, alimwi ilizyibidwe kapati nkaambo kakuyaka zikolo; nokuba boobo eeyi nimbungano iisisikizya kucita zintu alimwi kanjaanji, yakatola cibeela cipati mukweendelezya zisi, mbungano ziindene, akunyonauna bantu baanyika. Baleli ba zisi, basololi, basicikolo nokuba Bakatolika lwabo beni aabo bazyi kabotu busofwaazi bucitwa ambungano eeyi iilaa nguzu kapati, bakatusiila zintu zilembedwe zinjaanji eezyo zitucenjezya ncobeni kutegwa bantu boonse bateelele.

Kutobela ansi aawa, kuli mulongo wazintu zyakaambwa abantu banjaanji. Bamwi bakatama kuti imbungano zyabo zini nzyabudyabooli alimwi ziyakwidwe kutobelezya mukonzyanyo amilawo yabu Jesuiti. Bamwi bapa buyo kucenjezya. Bamwi bakapa kucenjezya, bakasweekelwa maumi aabo nibaacita boobo. Ayalo nkamu ya WLC ikulwaizya muntu uuli woonse kuti abambilile kabotu-kabotu kubala akuvwuntauzya makani aatobela ansi aawa.

“Muntu musongo ulateelela, alimwi ulayungizya luzyibo lwakwe;
muntu uuteelela ulakonzya kumvwa kulaigwa.”
(Tusimpi 1:5, KJV)

Ignatius waku Loyola (1491_1556, wakatalisya Mbungano ya Jeesu, alimwi wakali Silutwe Mutaanzi)

“Pele inga catujanya mpindu nokuba asyoonto buyo, kuti twasisikizya kabotu-kabotu, akutalisya kuzwangana akucimwa akataa bana babami abalombwana bapati, cakuti limwi basikila waawo mpobabulila limwi nguzu. Pele kufumbwa buyo kuti kwalibonya aanga bayanda kumvwana alimwi akubaa lukamantano, mpoonya aawo aswebo tweelede kutijaanina kuti tukaingane kulibonya kumbele kubaanga ndiswe twalesya mazwanga akuleta luumuno, nkaambo bamwi inga kabayootwiindila kumbele.”1

“Kumamanino, — Toonse atubaa bumpelenge bwakutasobanina kutegwa tweendelezye bana babami, balemekwa, ababetesi bali mubusena buli boonse, kutegwa balo bakonzye kutucitila mulimo kufumbwa ngotuyanda, nokuba kuti twabaambila kwaaba muntu wamukwasyi ookwabo abalongwenyina, kufumbwa buyo kuti twabaambila kuti eeco cilaa mpindu kuli ndiswe.”2

“Atubelesye nzila zyeelede kuti tuzyibe makani woonse akaletelezya kulwana akataa bantu, kutegwa swebo tukonzye kunjila akati akubalesya kulwana; nkaambo kwiinda munzila eeyo swebo inga katuyaa kutalika kuzyibana abalongwenyina babantu aabo amaseseke aabo, alimwi akubelesya bamwi mbocizyibene limwi kuti batalike kutubelekela.”3

“Cakufwambaana, kufumbwa buyo kuti umwi muntu uulela cisi wafwa, atubweze ntaamu yakuti umwi wa Mbungano yesu akafwambe kusika kuzyuli lyamuntu ooyo wafwa; pele eeci ceelede kucitwa munzila yakusisikizya akupelenga kapati cakuti kwiina uunga watuzyiba kuti tuyanda kunyanga muleli ooyo wafwa nguzu zyakwe . . . ”4

“Atubikke kumbali zyoonse nzyotuliyeeyela mumizeezo yesu akulibambila lyoonse kuti tuzumine mulawo ooyu wakwaamba kuti: Ime ndisyoma kuti eeco cintu cituba ncebwene cilasiya, kufumbwa buyo kuti Cikombelo citulela kacaamba boobo.”5

“Bana babami abamwi bantu balaa mpuwo kuli koonse nkobajanwa, beelede kunyonaunwa cakuti batalika kututeelela, kusikila limwi twabajatila cili mumyoyo yabo: kwiinda munzila eeyo, inga twavwuba bantu boonse akubapindula kuba mbuli zilengwa leza zyesu, alimwi kunyina naba omwe uunga wakazya nokuba kuzwangana a Mbungano yesu . . . Kumamanino, Imbungano yesu yeelede kukakatila kuti eeco cintu cicitike, mbwaanga yalo inga yatalika kuyandwa akulekelwa nguzu zya bana babami, nkabela aabo batayandi Mbungano yesu inga batalika kutuyoowa."6

Paolo Sarpi , (1552-1623, mwaalumi wakali ku Venetia, sicikolo, syaabupampu wazilengwa leza, mubambululi wacikombelo)

“Ba Jesuiti bali mbuli bulwazi bulibonya antangalala, bulwazi buyambukila nyika yoonse . . . Kuzwa muzikolo zyaba Jesuiti, kunyina sicikolo uutuminwa kuyooteelela akulemeka wisi pe, nokuba kubelekela cisi cokwabo, nokuba kulemekezya muleli wakwe.”7

“Kufumbwa musyobo wacitondwa ulajanwa akuliiba akati kabo. Kunyina mulandu, nokuba kutyola mulawo, nokuba mulandu wakusofwaazya cintu cisetekene, kujaya wisi, kucitana citondwa amucizyi wako, kujata akucita muntu cisaaza, nokuba kubejekezya, nokuba kwaatula mfulumende, zyoonse eezyo zyipedwe bulemu bwiindene akataa mbungano yabo.”8

Mutio Vitelleschi (1562-1645, Silutwe Mupati wa Mbungano ya Jeesu wa Cisambomwe)

“Eelyo baleli bacisi cimwi nobakumbila umwi akataa ndiswe tobaJesuiti kuti ayingule mubuzyo waciiyo cimwi, ooyo mu Jesuiti uubuzyigwa weelede kuleta kaambo aako ku Mupati wakwe, walo uunga waleta makani woonse kunembo lyaba Jesuiti banjaanji kuti babandike twaambo. Bwiinguzi bujanwa akukosozya kaambo aawo, bweelede kupegwa mu Jesuiti ooyo wakabuzyidwe kutaanguna kuti akaambile Musololi wakamubuzyide.”9

Mupaizi Antoine Arnauld (1612-1694)10

“Hena yebo ulayanda kusungilizya nkondo na, kuvwundausya bulwani mumapolitikisi aamfulumende, akuleta manyongwe aanyonyweeda limwi cisi cokwenu? Koita biyo ba Jesuiti kuti baboole bazyookkalile mucisi cokwenu . . . akubayakila zikolo zyeebeka aaba basicikombelo bayumya mitwe; akulekela bapaizi batakwe bulemu aaba kuti batalike kunyonauna akweendelezya bweende bwa Cisi.”11

Michelangelo Tamburini (1648-1730, Silutwe Mupati wa Kkumi acine wa Mbungano ya Jeesu)

“Amulange, kuzwa kuzyuli lyangu kuno, Ime nsyeendelezi buyo masi kusikila ku Paris, pele aku China, kuleka buyo ku China, pele akuzinguluka nyika yoonse, kakwiina muntu uuzyi kuti ndicicita buti eeco.”12

Pope Clement XIV (1705-1774)

Kainduluka kwaamba majwi aakaambwa a Poopo Clement XIV, eelyo naakabikka Mulawo Uudyaaminina Akuzimaanya Mbungano yaba Jesuiti (ooyu mulawo wapoopo mulawo mupati kwiinda cili coonse Poopo ncanga wasaina mumulawo):

“Twamanizya lino kubadyaaminina, pele Ime nsyeeteli nkaambo kakucita cintu eeco pe, nkaambo ndacicita nkemanide kulangaula akupima zintu zyoonse, alimwi nkaambo Ime ndayeeya kuti ncintu ciyandika kucitilwa cikombelo eeco. Kuti nicatakacitwa cintu eeci, Ime nindalizyi cino ciindi. Pele ooku kuzimaanya mbungano eeyi kuyoondeetela lufu lwangu.13

Poope Clement XIV wakalibazyi kabotu mbobabede ba Jesuiti, alimwi wakali kulangila kufwa mumaanza aabo. Inzya wakaluleme ncobeni. Bakamubikkila musamu uujaya muli cakulya:

“ . . . umwi mukaintu mucete bakamucengelela, kuti alisisikizye, akunjila mumunzi wa Vaticani, mpoonya akuyoosomba Poopo inkuyu yakabikkidwe musamu uujaya. Clement XIV wakali kuyandisya kulya nkuyu, aboobo wakiilya nkuyu eeyo kakwiina kulelema. Mbweenya buzuba oobo wakalibonya kuti watalika kuciswa bulwazi bwalufu, alimwi akataa zintu zyakalibonya amubili wakwe, wakabaa mwida kubee wazembelwa akusoomona bulowa. Walo wakalizeeza cakufwaambaana akuzyiba mpeenya aawo kuti wakabikkilwa musamu, nkabela wakati: ‘Maawe mebo nobantu! Ime ndakalizyi kuti bayoondibikkila musamu; pele Ime nsyeekali kulangila kufwa munzila yakulelema yalunya boobu.’ Wakaciswa kwamyezi yongaye, kusikila wafwa; ‘maawe mucaangu,’ mbwaakaamba oobo Cormenin, ‘Awalo Bbishopo waku Pistoia, Scipio di’ Ricci, mujwa wa poopo ooyo wakakona cuuno ca asyisyanyina Silutwe mu Jesuiti Ricci, eeco ncintu ncobeni ncaakazuminizya kuti cakacitwa aaba Jesuiti.’ ”14

Pope Pius VII (1742-1824, poopo wakajokolosya Mbungano ya Jeesu)

Mukaindi kasyoonto buyo Poopo Pius VII naakaangululwa kuzwa muntolongo yokwa Napoleoni mu1814, walo wakafwamba kujokolosya Mbungano ya Jeesu akubikka Mulawo wabupoopo wakuti, Solicitudo omnium ecclesiarum [Mweendelezi wa Zikombelo zyoonse].

“ . . . kufumbwa muntu uusoleka kumwayaula [Mbungano ya Jeesu], uyooliletela bukali bwa leza singuzuzyoonse abukali bwa Baapositolo basetekene ba Petulo a Paulu.”15

John Adams (1735-1826, Muleli Wabili mucisi ca Amelika)

Mu 1816, John Adams wakalembela Thomas Jefferson (Muleli Watatu mucisi ca Amelika), lugwalo lujatikizya Mbungano ya Jeesu:

“Musela wangu waba Jesuiti tuulembedwe munzila yabulondo pe, pele ulikwabilidwe anguzu zya mfulumende zitakonzyi kubuzyililwa, eeci ncecintu cini cikatazya alimwi ciyoosya. Kujokolosya ba Jesuiti, nintaamu yakutaalukila kutozya kumusinze, kulunya, kukubula lusyomo, busyaacivwulemangu, alufu . . . Ime nsyekkomanini alimwi nsyeyandi kuti bakalibonye kabili Jesuiti. Kuti nikwali nkamu yabalombwana atalaa nyika aabo beelede kusingwa kuyoofwa lufu luteeli mumulilo uutamani, aabo mbalombwana basangene mu Mbungano yokwa Loyola eeyi.”16

“Hena inga tiitwasikilwa makunga aabo kabalisisikizya mbuli mwami wabantu bakkala musyokwe mbwakonzya kulisisa, kabalipeekezya kuyaka maanda, kusimba mabbuku, kuba balembi abeendelezi bazikolo? Kuti nikwali nkamu yabalombwana atalaa nyika eeyi aabo beelede kusingwa kuyoofwa lufu luteeli mumulilo uutamani, aabo mbalombwana bali mu Mbungano yokwa Loyola eeyi . . . swebo tulasinikizyigwa amfulumende yesu . . . kubapa mayubilo.”17

Napoleon Bonaparte (1769-1821; muleli waba Frenchi)

“Ba Jesuiti nimbungano yalumamba, kuleka kuba mbungano yabupaizi pe. Silutwe wabo mupati ngo mweendelezi walumamba, kutali buyo kuba wisi wa ganda mobakkkalila. Makanze eeni aambungano eeyi ngakulijanina: NGUZU. Nguzu zyakudyaaminina nyika yoonse, nguzu zyakunyonauna akweendelezya nyika kwiinda mumuntu omwe buyo. BuJesuiti mbusyaacivwulemwangu kubugaminina: alimwi aciindi comwe mpeenya, nkokutundulula akusampaulisya kupati ncobeni . . . Silutwe waba Jesuiti utaminina kuti walo ngo simalelo, uulilela, akulela atalaa basimalelo boonse. Kufumbwa nkobatambulwa ba Jesuiti, batalika kulisumpula kubaanga mbaasimalelo, kufumbwa muulo wakulomya kubona kuti eeco cacitigwa. Mbungano eeyi ilaa ciimo cakusinikizya muntu, aboobo nimbunga iilwana kufumbwa mfulumende iiluleme kutobela milawo. Kufumbwa ncobacita, kufumbwa mulandu ngobacita, nokuba kuti ulisofweede buti, akati kabo ooyo mulimo uulumbayizyigwa, kufumbwa buyo kuti ooyo mulandu wacitilwa kuleta mpindu ku Mbungano ya Jeesu, nanka kuti wazumizyigwa amalailile aa silutwe wabo kuti ucitigwe.”18

Adam Weishaupt (1748-1830, musongo uuyiide waba Jesuiti waku Germany alimwi wakatalisya Nkamu ya Illuminati)

“Inguzu zyabaabo baiminina Mbungano ya Jeesu zyakakonzya kulela cooko caku Bavaria. Basinkamu eeyi bakasisikizya kusala akuganta bantu beelede kusalwa busololi; aboobo yakalaa nguzu atalaa milawo ya mfulumende. Bweendelezi bwa bupaizi bwakacaala mumaanza aabo cakuti aalo maanda aabakatolika akacaazya buyo kulanganya nguzu zyabo. Kutegwa bazimaanye kufumbwa mpuwo ya Basikutongooka akuleta mayake aa Bukatolika bumaninide, bakatalika kweendelezya zikolo. Muumaanza aaba Jesuiti bunji bwazikolo zyaku Bavaria muzyakayakilwa, akweendelezyegwa.”19

Marquis de LaFayette (1757-1834; sikalumamba mutumwa wacisi caba Frenchi)

"Ime muzeezo wangu wini kuti, lwaanguluko lwacisi eeci – ca Amelika – lwanyonyoonwa kwiinda mubumpelenge bwa baJesuiti bapaizi ba Katolika baku Loma, nkaambo balo mbaasinkondoma bainda bucenjezu mukulwana lwaanguluko lwacisi abupaizi. Balo mbibakatalisya nkondo ZINJAANJI kucooko ca Bukuwa."20

Friedrich von Hardenberg (1772-1801, mwiiyi waku Germany)

“Kunyina pe mumusela wanyika woonse nikwakali Mbungano [mbuli, yaba Jesuiti] Awalo muleli wakaindi waci Loma kunyina naakalibambide boobu kulomya kuzwidilila kulela nyika yoonse pe.”21

André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865, muntu wacisi caba Frenchi)

“Ba Jesuiti ndicceba lilaantangalala, lilaa cijatilo cili kumunzi wa Loma pele mupeni walyo uubosya nkuuli kubusena kuli koonse, kuutalibonyi kusikila wakwisula kukosola.”22

Samuel Morse (1791-1872; muntu wakabamba luwaile lwakutumizya mabala muna Amelika)

“Mbaa Jesuiti aabo. Eeyi nimbungano yabalombwana, aabo bakadyaaminina nyika kwamyaka iili myaanda yobile, cakuti kunyina wakali kunga wabakoma, kabayoosya bantu boonse akupyopyonganya buumi bwabo; alimwi a Poopo lwakwe, uubeendelezya, mbwaanga balo mbatwanga bakwe, alimwi oobo mbobeelede kuba bwini nkaambo kacikonkezyo ca mbungano yabo, walo wakaanka kuyanda kubamwayaula. Tiibakalulamikwa nokuba boobo. Kwamyaka iili makumi osanwe, kusikila mpuwo ya Poopo abusyaacivwulemwangu naakataminina lugwasyo lwabo alimwi, kutegwa alesye manyongwe mulwaanguluko lwa Kulisalila Basololi, alimwi Poopo (Pius VII), wakabamba Mulimo wabupaizi, akubukulusya mbungano yaba Jesuiti munguzu zyabusofwaazi zyoonse. Kuzwa mucikonkezyo cabo ca ‘kuteelela Poopo Uulela atalaa boonse kakwiina kumamanya,” balo bakatalika kwiitwa kuti Mbaakapaso bokwa Poopo.

“Hena bantu baku Amelika baciyandika kwaambilwa kuti mbaani ba Jesuiti? . . . nimbungano yamaseseke, mbungano yaba Masoni, kabajisi mulimo wakuvwundumuna nkondo, akubaa ntenda ziindi zili cuulu kwiinda kaindi. Balo tabali buyo bapaizi babupaizi bomwe buyo pe; pele mbaasimakwebo, mbaasimilawo, mbalembi basimba akumwaya milumbe, alimwi mbalombwana beendelezya milimo mipati, kabatakwe cakulitondezya antangalala eeco cikonzya kubatondezya mbobabede bwini amulimo ngobacita (mucisi cino); nkobali akati kenu kufumbwa nkomukkede.

“Balo balakonzya kulitondezya kufumbwa ciimo ncobasalide, ciimo cabangele bamumuni, nokuba ciimo cababelesi bamusinze, kutegwa bakonzye kumanizya makanze ngobatumidwe kucita, kufumbwa mulimo ngopedwe kukutauka. Boonse mbantu bayiide, balibambide akulyaaba kujata mulimo kufumbwa ciindi, alimwi kufumbwa nkobatuminwa, akulaililwa asilutwe wambungano yabo, kabatakwe mukwasyi, mukowa, cisi, nokuba kubaa balongwenyina; alimwi kabaabide maumi aabo kumilimo yokwa Poopo waku Loma.”23

“Ino mbaani batumwa babwaamu aaba? Kanjaanji, ba Jesuiti, nimbungano yabupaizi iizyibidwe munyika kuti ilaa bumpelenge, kubbidilila zintu, akubulila limwi bulemu; nimbungano iiyiide nzila zyakubeja zyoonse cakuti nokuba muzisi zya Bukatolika, amu Italy amwalo, cakaba cintu citakkazyiki moyo kuti kabajanwa akataa bantu, aboobo bantu bakasala kuti imwaigwe nkamu eeyi.”24

Orestes Augustus Brownson (1803–1876, musongo waku New England, mukambausi, uunjizya milimo, alimwi mulembi wakasandukila ku Bukatolika)

“Kakwiina kudonaika, makanze ncobeni ookwa Poopo kuti akone cisi eeci [ca Amelika]. Mumakanze aakwe, ugwasyililwa aaba Jesuiti, alimwi abapaizi Bakatolika boonse. Kuti cikombelo ca Katolika casumpuka atalaa zyoonse mucisi cino, nkabela Basikutongooka boonse inga bamwailwa limwi.”25

Abraham Lincoln (1809-1865; 16th Muleli wacisi ca Amelika)
 

“Eeyi nkondo [Nkondo yacisi ca Amelika, 1860-1865] niyataalengelezyegwa kakwiina kugwasyililwa akusungilizyigwa abusofwaazi bwaba Jesuiti. Swebo tupa buyo mulandu kuli Poopo ooyo ngotubwene katila bulowa bwabana besu akusofwaazya nyika yesu abulowa bwabo butikaika. Nokuba kuti kwakali kwiimpana kupati akataa cooko ca Kunyika aca Kumusanza mucisi cesu, atalaa makani aabazike, pele kutali Jeff Davis nokuba umwi akataa balombwana basolweda mfulumende yesu nibakasola kulwana cooko ca Kunyika, kuti nibatakagwasyigwa acisyomyo caba Jesuiti, kabalisiside muciwa cakulwanina Lwaanguluko lwa Kusala basololi, mumali amulumamba lwa Bakatolika baku Loma, nokuba mulumamba lwacisi ca France, zyoonse zyakalaabwidwe kuli ndiswe kufumbwa kuti batulwana.”26

“Basikutongooka bacooko ca Kunyika aca Kumusanza nibaakamantana kuti bamwayawide limwi bapaizi aba Jesuiti, kuti nibakazyiba ncobeni aabo bapaizi, abanabutema babo, aabo basika munkomwe zyacisi cesu abuzuba, kabalipeekezya kukambauka bupaizi bwabo . . . kuti kunyina awumbi pele mbatumwa bokwa Poopo, Napoleon III, abamwi basyaacivwulemwangu bacooko ca Bukuwa, baboolela kuzyoopalanganya cisi cesu, akusungilizya bantu besu kulwana milawo yacisi, akunyonyoona zikolo zyesu, akutubambila kulelwa mulunya kuno mbweenya mbubakacita aku Ireland, ku Mexico, ku Spain, akuli koonse ooko bantu nkobayandisya kubaa lwaanguluko.”27

“ ‘Ime ndakkomana kubonana anduwe alimwi,’ mbwaakamba oobo: ‘wabona tee kayi balongwenyoko, ba Jesuiti tabaninga ndijaya. Pele nibakacicita ncobeni eeco eelyo Ime neekainda mumunzi wabo uuyandwa wa Baltimore, pele ndakabainda kunsaa maanu akubakopa mumakanze aabo, nkaambo ndakainda nkelisisikizya mawoola masyoonto kacitaninga sika eeco ciindi nibakali kundilangila kwiinda . . . ’

“ ‘Milimo mipya yakujaya bantu minjaanji ilamvwugwa abuzuba, kiisangene abujayi butaambiki, cakuti eeco cindiletela ciibalusyo cabujayi bwaacitika ku St. Bartholomew amu Makanze aakujaya bantu a Musyonga wa Ntobolo. Swebo tulimvwa kuti, mukuvwuntauzya mbabo, bamvwika kuti lyoonse batumwa aa simalelo omwe mucenjezu mumakani aabujayi, simalelo ooyo mbaa Jesuiti . . . ’

“ ‘Kuli makanze manjaanji aakasolwa kale kuti bandijaye mubuumi bwangu, alimwi maleele ncobeni kuti boonse bakaalilwa, nkaambo bunji bwabo bakatumidwe aa Bakatolika baku Loma bajayi ncobeni, aabo bakayiisyigwa mulimo wabo aba Jesuiti.’ ”28

“Ime ndilizyi kuti ba Jesuiti kunyina pe nobaluba nokuba kulekelela kuti wabacitila cibi. Pele muntu teelede kukombelela nzila njanga wafwa nokuba busena nkwanga waakufwida, kufumbwa buyo kuti wafwa kacita mulimo wabulemu”29

Charles Chiniquy (1809-1899, mupaizi waku Canada wakaleka Bukatolika)

“Kuzwa aawo, bapaizi ba Katolika, muluzyibo alwiiyo lwabo lweebeka, bakabungilila lumamba lwaku Ireland muminzi mipati yaku Amelika, alimwi bantu baku Amelika baloofweede ncobeni, kuti kabatakonzyi kubona kuti ikuti tiibacita cintu cimwi cilesya cintu eeco kucitika, oobo buzuba nobayoolelwa aba Jesuiti bulaafwi kusika, kabalelwa kuzwa kuganda lyeebeka lya White House ku Washington kusikila ku mutumwa uulaansi ncobeni mulumamba lwacisi cipati eeci.”30

Brigadier General Thomas M. Harris (1817-1906, sikalumamba musilisi mu Nkondo yacisi ca Amelika)

“Ciimo ca Busololi mu Cikombelo ca Katolika bukakonzyana nkamu yalumamba, poopo lwakwe kali ngo musololi . . . Poopo Uusiya ngo silutwe wankamu yaba Jesuiti, aboobo wiitwa kuti Mupati wa lumamba. Walo teendelezyi buyo nkamu yakwe, pele uleendelezya akunyonauna milazyo ya Cikombelo ca Katolika. Walo ne nguzu zikkede cuuno cisolweda Cikombelo . . . Kunyina muntu uucita ncaliyeeyela, nokuba kulubazu kulaale pe. Boonse beelede kuteelela akutobela malailile aabapatipati balaa nguzu, eeci ncecikonkezyo cakunjila mulimo wabupaizi, mucibeela camulimo cili coonse . . . .

“Inga kwalibonyaanga ba Jesuiti bakalaa muzeezo, kuzwa kumatalikilo aankondo [yacisi ca Amelika 1861-1865], kuti bajane ciindi cibotu [nkokuti., ciindi cakujaya] Basololi Ba [Abraham] Lincoln. Mulazyo wabo ngobayandisya ba Jesuiti [ngwa] kuyubilila akusisikizya kujaya muntu.”31

Fyodor Dostoyevsky (1821-1881; mulembi ulaa mpuwo waku Russia)

“BaJesuiti . . . ninkamu yalumamba yaku Loma iilwanina musololi atalaa nyika mumyaka yoonse iicizya, kiisolwedwa a Poopo silutwe mupaizi waku Loma kuti ngo Mwami . . . ngamakanze aabo aayo . . . Mbusa bwakuyandisya nguzu, buvwubi busofweede bwaanyika, kudyaaminina bantu boonse – mbuli kuvwuba cilengwa leza camusyokwe coonse munyika mpoonya balo kabali basimalelo – ncencico ncobayiminina cini eeco. Ambweni tabasyomi akusyoma muli Leza pe.”32

Margaret F. Cusack (1829-1899, 'nabutema wakasanduka waku Kenmare.') Kutegwa ubale zinjaanji zya Margaret F. Cusack, tyanka aawa ubale.

“Muzeezo mupati wa baJesuiti lyoonse wakali wakuswaanganya mizimo yoonse iipaililwa munyika [abulelo] bwaanyika, oomo . . . baJesuiti kabali baleli bapati. Cisi ca England lyoonse cakali cibaka ncobayandisya kuyakila malelo aabweendelezi bwabo. Aboobo, kufumbwa bulowa bwakatika, misyozi yakasweka, abugwebenga mucisi eeco, zyoonse zyakacitwa aaba Jesuiti. Tabaninga leka makanze aakoozyeka nyika kubulelo bwa Loma kwiinda mucisi ca England.”33

“Ikuti mu Jesuiti watandwa kubusena bumwi, walo talelemi kuyoolijanina busena bumbi. Ikuti cisi ca France camusulaika, kakwiina kaambo, mpoonya cisi ca England cilamutambika maanza akumutambula. Cisi ca Bukatolika ca Italy, inga camwiima bulemu mbwaakajisi naakali kukkala muŋanda iilaa mpuwo ku Gesu, pele cisi ca Amelika cilamutambula amaanza obile. MuJesuiti muJuuda wa Cikombelo ca Loma wiingaila; ulatobelwa amilandu yabaabo bakali kumuyanda aciindi cimwi, kusikila nibaamuzyiba mangwemba amumpelenge bwamicito yakwe.”34

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892, Mukambausi mu Britishi uuzyibidwe kuti “Mwanaa Mwami akataa Bakambausi”)

“Basinkondoma bansiku tabakwe makani amaanu eesu kufumbwa kuti kabayeeyela kuti inga twaakubasyoma alimwi, kuzwa nitwaabona bugwebenga abukkulukku bwaba Jesuiti. Lino mpeenya buyo notubazyibya Bapaizi basilutwe aba Kkadinalo kuti tulizyi kale bumpelenge buli mumilimo yabo, alimwi kunyina cintu ncotunooyendelana antoomwe ambabo, cisi cesu inga caliiba andiswe antoomwe. Ncobeni, nokuba kuti bapozomoka kutwiita kuti tuli bazangi, pele eeco nocimvwika kuzwa kucikombelo cakalengelezya Buvwuntauzi Bwakusisikizya, aswebo tweelede kumwetamweta akoompolola kuti, ‘Taakwe luumuno mumunzi wa Loma,’ ooyo ngomulimo wini wakuliiba mumizeezo abupaizi bwabo.”35

Richard W. Thompson (1809-1900, Mulembi wa Lumamba lwa Mumaanzi, Cisi ca Amelika)

"[Ba Jesuiti] mbaasinkondonyina balwaanguluko lwa bantu bacisi abupaizi.

“[Silutwe wa Lumamba mu Jesuiti] uli abusena bwa Leza, alimwi uleelede kuteelelwa, nokuba kuti luumuno abukkale bwabantu lwanjila ntenda iili buti, nokuba kuti masi anjila manyongwe aali buti kuzwa akatikati kusikila mumbali. Imbungano ya BaJesuiti yeelede kwiinda kunsaa maanu aabantu akubeendelezya atalaa boonse, nokuba kuti kwaba muntu uutundulula boonse, nokuba kuti nyika yavwumbilwa tubeelabeela twabujayi ataalaa nyika yoonse!"36

“Balemekwa bantu ba ‘Lukamantano Lusetekene’ bakabunganya lumamba lupati, alimwi linolino bakakonkezya akukanza kudyaaminina kufumbwa bantu bazanga akuyanda kwaangulula mfulumende; [Pius VII] wakali kuyandisya kuzandula ba Jesuiti ambali, akubagwasyilila munguzu zyakwe, kuti bajate mulimo ooyo. Walo wakalizyi mbubakali kusyomeka ku milimo yabo, aboobo wakabalailila, mumulawo wakwe ngwaakaambilizya wa kuyakulula cikombelo, kuti balomye kulangisya 'malailile aabweende bwa milimo' aayo Loyola ngaakabamba kuti ube musemo wa mukowa wabo.”37

Luigi Desanctis (Musololi wa Buvwuntauzi wakaleka mulimo mumusela wa 19th)

“Zyoonse zintu eezi zipa kuti Wisi-Walumamba [ lwa baJesuiti] atalike kuyoogwa a Poopo abami baanyika… Muleli uutali mulongwenyina [abaJesuiti], nolilampa nolifwiimpa uyoolibonena bukali bwabo.”38

“Ino ninzi cini ncobakanza ba Jesuiti? Kweendelanya ambobaamba balo, bayandaula buyo bulemu bwiinda kweebeka bwa Leza; pele kuti walangisya mutwaambo tuzwa mukanwa lyabo, inga wajana kuti bazuunyene kuyandisya bweendelezi atalaa mulengalenga woonse balikke. Balo bakalibikka aciimo cakuti Poopo takonzyi kubagwisya, nkaambo Walo, kakwiina mbabo, takonzyi kulela, nkaambo Bukatolika bujatikizya mbabo. Balo bakalibikka aciimo cakuti balayandwa akataa bana babami akweendelezya manyongwe mumaanza aabo; nkabela munzila eeyi, muzina lyomwe nokuba limwi, mbambabo ncobeni balela nyika yoonse.”39

“Ooyo uuyeeya kuti ulibazyi ba Jesuiti nkaambo buyo kakubala mabbuku woonse aakalembwa aajatikizya akubbununa mbabo mumusela [wakkumi alusele] wakainda, ulicengedwe citaambiki. Bu Jesuiti bwa mazubaayo yakali nkondo iilutide kulwana Mulumbe mubotu amukowa wabantu; bu Jesuiti bwamazubaano mbulwazi buyambukila asyoonto-syoonto, bulisandaula, musamu uukola akujaya uunyugwa muzina lyakuti musamu wakusilisya.”40

G. B. Nicolini (Wakaleka Bukatolika ku Italy. Mu 1854, wakasimba makani aamusela waku Italy aa BuJesuiti.)

“ . . . kuzuminizya buyo eeco muJesuiti ncayelede kuba nokuba mbwalibonya kuti mbwabede ncobeni, inga webo walubizya citaambiki cinicini. Kuti watobezya ciimo ncalibonya muJesuiti nali mudolopo lya London, yebo inga toozyiba ciimo ca muJesuiti wini nali ku Loma. MuJesuiti muzoka uulya kweendeenda. Mugwebenga ku Spain, nguubamba milawo ku England, ngwamapolitikisi aakobelela cisi ku Paraguay, ngusikwiiya uutayandi bateendelani anguwe ku Loma, ngu simituni ku India, walo ulakonzya kulipeekezya kuba kufumbwa ncaayanda kulicengeezya kuti abe mubuntu bwakwe, kalicincauzya ciimo cakwe kakwiina kukatazyigwa, muziimo zyoonse zyaandaanya bantu. Walo ulakonzya kuba muntu uusindikila bamakaintu bayanda cisaaza abamakaintunyina akubasindikila kukulangilizya zisobano, akuyoolikuna makoko akucita zitondwa ambabo. Kalaa busyu bulangika bulemu, walo ulakonzya kukkala munsaa muntu uupaila mucikombelo, alimwi ulakonzya kwaalabana ansi kubukoko antoomwe acakolwa syaacivwulemwangu . Walo ulasama zikobela zyaandeene, ulaambaula milaka yoonse, ulizyi ziyanza zyabantu zyoonse, nkwali kubusena koonse pele kwiina kubusena nkwanga wazyibwa ncobeni – mpoonya muzintu zyoonse eezi, kweelede kulangikaanga (Maccu kaka, matusi mabyaabi aaya nobantu!), lyoonse ucitila bulemu kuli Leza – ad majorem Dei gloriam.”41

“Aabo basangene Mbungano ya Jeesu bali mutubunga tone — Bayiide, Babetesi bwagwasyilila, Basicikolo, a Basangana nkamu bupya. Kuli nkamu yamaseseke yasanu, iizyibidwe buyo ku Musololi weendelezya lumamba abamwi baJesuiti basyoonto basyomeka; eeyo ambweni kwiinda nkamu iili yoonse, njeyiinda kuyoosya akubaa nguzu zyamaseseke mumbungano yoonse. Eeyo nkamu isangenwe bantu bamilimo yaandeene, kuzwa kubeembezi bazikombelo kusikila kumuntu uusuma mabbusu . . . Aaba balijatikene mu mbungano pele tabakwe cikonkezyo cili coonse pe . . . mbantu bagwasyilila mumilimo . . . balo babeleka mulimo wakuyubilila akulangilizya zicitika akwaambila mbungano . . . alimwi balabeleka, kanjaanji kakwiina kubikkila maanu, mbuli zibelesyo azigwebenga zigwasyilila kucita manyongwe aakusisikizya. Wisi waba [Jesuiti] Francis Pellico . . . ulalyaamblila kuti ‘bunji bwabaabo basangene Mbungano, balaa makwebo aampindu zyamali, mbantu bacita bulozi42, alimwi balilyaabide kuumuna kuti zi nokuba kuti kwacitika nzi.’ ”43

“Kunyina cilembedwe mumusela wabantu cijatikizya mbungano yakaliko kwa myaanda yotatwe yamyaka kiitacincide nokuba kupindulwa munkondo zyakulwanya bantu, alimwi eeyo iicilaa mpuwo kapati akataa bantu amubweende bwamaumi aabo . . . ‘Mamanino ngaalulamika ncozicitikila zintu,’ aaka nkakaambyo nkobayandisya kwaamba; nkabela makanze aakwe, mbuli mbutwatondezya lino, nkubaa mbungano, alimwi akutumina ba Jesuiti kuti balibambile kucita kufumbwa mulandu.”44

“Lubono [lunjaanji lwa baJesuiti] lwakasiilwa mbabo kwiinda mukukona buvwubi bwa bantu bafumba bulamfu, aabo balaafwi kuya kumuya banji!”45

Francis Parkman (1823-1893, mulembi wamusela ku Amelika)

“BaJesuiti, kaindi acecino ciindi, mbaasinkondonyina ba milazyo atalaa nyika yoonse. Icikombelo ceelede kulela nyika; Poopo weelede kulela cikombelo; baJesuiti beelede kulela atalaa Poopo: mbombubo mbucaabede oobo alimwi mbwaacibede oobo makanze aa Mbungano ya Jeesu, aayo ngobajisi kakwiina kulekezya, pele buyo muziindi zisyoonto nibakaimpene a Mwiiminini wa Kristu.”46

Hector Macpherson (1851-1924, mulembi uutola milumbe uulaa mpuwo mu Scottishi)

“Yakalaa lunya Mbungano ya baJesuiti cakuti, kusikila mu 1860, yakatandwa kutandila ziindi zisika 70 kuzwa mumasi oomo mwakaba manyongwe nkaambo kabumpelenge bwamilimo yayo . . . Nokuba kuti kwakali kucenjezya atalaa Nyika kujatikizya mbungano eeyi, cisi ca Englandi [mubulelo bwa Mwami mukaintu Victoria (1837-1901), cakatalisya mibandi amunzi wa Vatican mu 1877 mpoonya akugwasyilizya Malailile aa Kujaya Bacisi ca Ireland (1845-1850] akubamba cisi eeco kuti cibe ciyubilo ca baJesuiti. Aabo bakatandwa mumasi amwi nibakajanwa kuti mbaasinkondonyina bacisi, cisi ca Britain cakabazumizya kuti baselukile kunkomwe zyaco, akuti bazumanane mulimo wabo uusofweede wabugwebenga kabatanyonganyigwi. Swebo tulibikkilide kapati kweengelela bantu aaba, alimwi pele buyo kuti milawo yacisi ikacince, eeci cisi bumwi buzuba ciyookwaanjila mapenzi aatanabwene.”47

Father Jeremiah J. Crowley (1861-1927, mupaizi wakaleka Bukatolika ku Amelika)

“Kwiinda mu Misela Yaakatikati yoonse amumusela wa Kubambulula Mfulumende, bapoopo bakazuzya manyongwe akutila bulowa mucisi ca Italy kutegwa balijanine aakukkazyika mukwasyi wabo akukona nyika, akudyaaminina nyika yabukuwa yoonse mulupyopyongano lwa kulwana nkondo, kwa misela yobile kuzwa ciindi ca Kubambulula Lusyomo,—ncobeni, kufumbwa buyo nibakali kukonzya,— kulwanya bantu nkondo zya bupaizi . . . Makanze aabo lyoonse akayeeme buyo mukuvwundausya bantu kuti bacimwane akuyungizya kutamvwana oomo mubakali kunga balijanina ciindi cakulipeekezya kuleta luumuno akataa bantu . . . Bapoopo abamambi babo baJesuiti, lyoonse mbantu basungilizya bulwani akulwana nkondo, alimwi eelyo nyika niimyongwa kucisa nkobajayigwa bantu, munzi wa Loma usekelela pobwe.”48

“[MuJesuiti Mupati] mu Lumamba ngo silutwe wa nkamu yalumamba iisiya alimwi iitamvwugwi nokuba kubonwa antangalala, ngo mutwe uuyeeya, uubamba makanze, ngobacita, akuteelela – [mbuli] malailile aakwe mbwaabalaya kuti bacite. Buumi bwabo boonse bali mulumamba oolu bulaa makanze omwe buyo – kusumpula Mbungano ya [baJesuiti] oomo mobasangene.”49

“Nciindi cilamfu kusikila lili Cikombelo ca Katolika kacinootufubaazya nobantu? Hena mfulumende nja bantu ncobeni, yaabambilwa bantu, akubambwa abantu lwabo beni, naa njookwa poopo? Tutalekeli poopo waku Loma kuti atusalile Muleli wesu. Nomuyanda cisi cokwenu, amwaacenjelele malweza aabaJesuiti, nguzu zya mapolitikisi zya munzi wa Loma, amajwi aatelemuka aabasimapolitikisi batandila buyo kukkala acuuno ca buleli!”50

Ellen G. White (1827-1915, mulembi uuzyibidwe Muna Kristu waku Amelika)

“ . . . BuJesuiti bwakacengelezya basikwiiya babo azintu zyakunyomenezya . . . Kunyina mulandu wakali musyoonto nokuba mupati kucita kuli mbabo, kunyina kubeja kwakaindide kusofwaala nkobatakacita, kunyina cintu ncibataa lipeekezya kuba . . . Wakali mulazyo wambungano eeyi kuti mamanino aamulimo ngaasalazya ncocicitilwa boobo cintu. Kwiinda mubumpelenge bwamusyobo ooyu, kubeja, kubba, kutyola mulawo, akusisikizya kujaya bantu, tiiyakali buyo milandu iikonzya kulekelelwa pele yakali milandu iikulwaizyigwa kucitwa, kufumbwa kuti eeyo milandu kiigwaysilila lusumpuko lwa cikombelo. Kabalisiside muziimo ziindeneyindene, baJesuiti bakabeleka canguzu kuyaa kulisumpula mumfulumende, kabayaa kuba balailila bami baanyika, akupindula milawo yamasi manjaanji.”51

Edmond Ronayne (1832-1911, wakaleka bu Freemasoni mwaakabeleka mulimo wa Mulembi a Simalelo waku Keystone Lodge)

“Bupaizi bwa buMasoni ninzila ya bugwebenga bumaninide, mbweenya mbuli munzi wa Loma, busungilizya kutobela milawo yoonse yabupaizi, oobo bulaa milazyo 'ililuleme nokuba iilubide.’ . . . Maccu nobantu! Mbupanduluzi nzi oobu bwaandeene boobu bwa kusofwaala abukandu bwa nkamu, eeyo iilipeekezya bululami njibakabamba bakabwalala [baJesuiti] bampelenge boobu , kubambilwa kucita malweza aamisyobo eeyo, akugwasyililwa lweeno, bubeji akucenga, kuzwa kumatalikilo aankamu kusikila buzuba buno, kuti izumizyigwe sunu kweendelezya, akulela cisi ncobeni, akuleta bukandu akataa mukowa wabantu abeembezi bazikombelo aabo bacimwa milazyo yankamu, aabo balangila kuti eeyi nkamu izimaanyigwe atalaa nyika, baliyoowede ncobeni kufumbwa kuti bamvwa zina lya nkamu eeyi kalyaambilizyigwa, mubukambausi, mumiswaangano yakupaila nokuba mucikolo ca Nsabata, nkaambo inga kabayoobbontwa citaambiki munzila yakubendelelwa akuzya.”52

Adolf Hitler (1889-1945, Simapolitikisi wakazyalilwa ku Austria, musololi wankamu ya Nazi)

“Ime ndakaiya kwiinda boonse kuzwa ku Mbungano yaba Jesuiti . . . Kusikila ciindi cino, kunyina cintu ciinda kweelana atalaa nyika abulelo bwa Cikombelo ca Katolika. Cibeela cijanwa mumbungano eeyo ndakacisimpa amwalo mu nkamu yangu . . . Icikombelo ca Katolika ceelede kusumpulwa mbuli mukonzyanyo weebeka . . . Koima ndikwaambile maseseke. Ime ndibamba Mbungano cino ciindi . . . Muli Himmler Ime ndibwene buyo Ignatius de Loyola wesu!”53

Walther Friedrich Schellenberg (1910-1952, Silutwe walumba ku German, wakasumpulwa munkamu ya SS yamaseseke kusikila waba mweendelezi wa busongo akataa masi)

“Nkamu ya SS yakabambwa aba Himmler kweendelanya amalailile aankamu yaba Jesuiti. Milawo yakubeleka milimo amasabe ngaakajuzya akataa nkamu Ignatius de Loyola, aleendelana ankamu eeyo Himmler njaakakatila kubamba akukonzyanisya. Kutobela akuteelela ngo mulawo mupati wakali munkamu eeyo; kufumbwa cakalailidwe, cakeelede kucitwa kakwiina kutongooka.”54

Avro Manhattan (1914-1990, mulembi alimwi mwiyi)

“BaJesuiti balaa cibeela cipati mumakwebo aa kufula lubulo ku Amelika, mu Buleli bwacisi amucisi coonse. Alimwi mbamwi akataa beendelezi ba mpindu zipati zyakubamba ndeke zyone mumbungano zya Boeing, Lockheed, Douglas a Curtis-Wright ku Amelika.”55

“Kunyina cinga cacitika mumapolitikisi citakonzyi kuvwuntaulwa akujanwa kuti munzi wa Vatican ulaa cibeela mucintu eeco. Alimwi kunyina cintu cilaa makani cicitika akataa masi aabantu oomo munzi wa Vatican muutajisi cibeela.”56

Alberto Rivera (1935-1997, Jesuiti)

“Mbuli mbundakali kuyaa kusumpulwa mu Mbungano yaba Jesuiti, abwalo busofwaazi bwakali kuyaa kwiindilila kulibonya mubweendelezi. Ime ndakatambwa kunjila muswaangano wamaseseke toonse katusamide majansi aasiya, akukkalwa nkumekume zilemekwa mumbungano ya baJesuiti [kusanganya a Silutwe wa Lumamba Pedro Arrupe] mukaanda kamalende kakali kunyika lyacisi ca Spain. Eelyo neekafugama kuti ndimyonte ninga kuminwe ya muntu uulemekwa umwi, Ime ndakabona cinkonzya cigantidwe aninga eeyo cakandiimikizya masusu akunditilimuna moyo, mumagondo mwatontola sikoo. Eeco cinkonzya cakali caba Masoni [citondezya kkampaasi a sikkweya]! Eeco ncintu Ime nceekali kucimwa alimwi nceekalailidwe kulwana . . . Ime ndakajana kuti Silutwe wa Lumamba waba Jesuiti, awalo wakali umwi akataa ba Masoni alimwi wakali sinkamu ya Communisti mucisi ca Spain.”57

Fredrick Tupper Saussy, III (1936-2007, mulembi wanyimbo waku Amelika, mwiimbi alimwi muntu weenga zifwanikiso)

“… Buvwuntauzi bwaku Loma…bwakatalikwa kuzwa mu 1542 aba Jesuiti.”58

Edmond Paris (1894 - 1970, Mulembi wabbuku lya mutwe wakuti The Secret History of the Jesuits)

"Buleya tabukubwene mulandu uutukkidwe amutwe lya munzi wa Vatican abaJesuiti wakutalisya nkondo zipati zyanyika yoonse zyobile – eeco ncintu cinga capandululwa munzila imwi amilwi yamali aakapedwe munzi wa Vatican aba Jesuiti, akubapa nguzu muzintu zinjaanji, kapati kuzwa munkondo yakacaalizya."59

"BaJesuiti…nimbungano yamaseseke – kabali mbuli nkamu yacibeela caba Masoni – kiijisi azimwi zyakayungizyigwa atala ziindila kusesemya, alimwi zilaa ntenda kwiinda ziindi zili cuulu.”60

“Fuhrer naakapegwa nguzu, nkulumba buyo Bakatolika ba Zentrum [Nkamu Iilaa Kati yeendelezyegwa aba Jesuiti Ludwig Kaas] baamuvwootela, mumyaka yosanwe buyo kuutaninga sika mwaka wa [1933], pele bunji bwamakanze aayubunudwe mubbuku lya Mein Kampf akacitikide kale; eeli bbuku . . . lyakalembwa aba Jesuiti [akweendelezyegwa] a Fwala [Bernhardt] Stempfle akusainwa a Hitler. Nkaambo . . . yakali Mbungano ya Jeesu yakoonda mulimo uulaa mpuwo wa Pan-German mbuli mbokulunguludwe mubbuku eelyo, alimwi Fuhrer nguwakazumizya bbuku eelyo.”61

Nino Lo Bello (1922-1997, Mulembi waku Amelika, uutola milumbe. Wakali syaazyibwene wakulemba makanaa munzi wa Vatican.)

“Ooyo uuteelezya zinyonyoono nzyalilekelela Poopo, mupaizi uutakwe cuuno, weelede kuba mu Jesuiti: walo weelede kuswaya munzi wa Vatican muciindi cigantidwe comwe mumvwiki yomwe-yomwe, alimwi alikke nguukonzya kusalazya Poopo zinyonyoono zyakwe."62

Michael Bunker (Mulembi waku Amelika, Mulembi wa Misela, Mwiyi wa lwiiyo lwa Buleza)

“Kuli kuyubilila buna Kristu. . . . Pele ino mbaani batumwa ba Saatani mu kubendelela ooku? Aabo “batumwa” mbaa Jesuiti. Nokuba kuti baJesuiti balaa mpuwo kapati akweendelezya masena manjaanji mulwiiyo lwa buleza, muzikolo, mumilumbe yamisela amumilumbe yamazubaano, Ime ndicikopedwe mizeezo kuti naa nkobali ncobeni nkaambo kunyina bbuku lilembedwe libbununa mpuwo yabo akataa zikombelo zya Basikutongooka. . . . Mumulimo ooyu, mulembi wabbuku uyubununa musela wakalubwa kaindi uujatikizya ciiyo calufutuko caba Jesuiti. . . . Kuzwa kuli Kkaini kusikila kuli Charles [G.] Finney, eeli bbuku litondezya kuti Butongoosi bwa mazubaano bwakaleya kuzwa ku Lusyomo lwa Lubomba akuyaamina ku ziiyo zya [Saatani] zyakuteelela kutegwa ubaa lufutuko.”63

Eric Jon Phelps ( 1953--, mulembi weendelezya cisobano munkamu ya ( Truth Seeker movement ) mucisi ca Amelika)

“Mumusela wa 20th , baJesuiti bakacita mulimo wa Kuvwuntauzya lwabo beni muzina lya mapolitikisi aa Nazismu, Fascismu, Communizimu alimwi cino ciindi mu Bugwebenga bwa Izilamu, kabatobelezya Babetesi babo ba, Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin alimwi lino Osama bin Laden. Sunu Poopo Uusiya nguuyendelezya Ofesi Lisetekene lya Buvwuntauzi, eelyo lyakawulikwa zina limbi mu 1965 kuti, ‘Ibungano Iisetekene ya Ciiyo ca Lusyomo' (The Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith,’) kwiinda mu Mbungano ya Busongo Bwaanyika iisolwedwa aLumamba lwa Poopo (Papal Knights), kusanganya amwaalumi uunjide nkamu iitondezya Cipompo camutwe ciingidwe Zifuwa zyamuntu George W. Bush.”

“Mulusyomo lwa baJesuiti lwa kujaya Bami, swebo tweelede kuzyiba kuti lino tweelede kubikkila maanu eesu kutegwa tuteelelesye akumvwisya mulazyo uubikkidwe kutegwa masi woonse amaninine kweendelezyegwa kwiinda mukujaya basololi cakusisikizya ncobeni. Mumazuba aakaindi, bajayi ba Mbungano eeyi bakali kusalwa kuzwa akataa ba Jesuiti, mbuli Jacques Clement, nokuba bajayi baswaangene ankamu, mbuli mulombwana John Wilkes Booth. Mazubaano aaba “bajayi” ba mpindu balitanteene kapati a simalelo wabo wabu Masoni, Poopo Uusiya, alimwi balipedwe mazina aakucengeezya alumamba lwa Poopo, mbabetesi abalembi bazintu zyamisela yabantu; bapedwe mazina mbuli aakuti mbaa “syaapyolongana,” nokuba kuti mbaa "nsimuzyileza,” a “zigwebenga” munkamu zyabusilikani, nokuba kwiitwa buyo kuti “syaajaya uusondokede simweendaalikke.” Zimwi ziindi aaba bantu, balajaya kabakkwene maanu nokuba kuti kabawungidwe zyeelo ( mbweenya bucita “batumwa ba Manchuriani”): abalo balalijaya kuti bayanda kujatwa nokuba kulyaaba kutolwa muntolongo kuyoosubulwa nkaambo kamilandu yakujaya.

“Eeyi nkamu yakabwambwa aa Loyola mu (1534) akuzumizyigwa a Paul III (mu 1540), Mu Kuyandaula nzila ya Kujaya Zikombelo zya Basikutongooka, aku Jokolosya Musela wa Musinze, oomo “Poopo Uutuba” Mwabelesya Nguzu Zyakwe kali mbuli Mwami Wanyika Yoonse, Wakatalisya Miswaangano iili 25 ya Muswaangano Mupati wa Trent (mu 1545-1563), aKulisumpula Lwabo kuti babe Babetesi Balaya Babasololi banyika ya Bukuwa, Kukulwaizya Buleli Butacinci oomo mwaatalikila Nkondo zyabujayi, mbuli Kujaya Basikutongooka aBatakwe Mulandu kakwiina kweengelela nokuba Nkumbu:

Nkondo yaba Dutch mu 1568 - 1648
Nkondo yakatola Myaka 30 mu 1618 - 1648
Kuzwanga kwaba Puritani mu 1644 - 1653
Nkondo yamyaka 7’ (yaba Frenchi) mu 1754 – 1763

“Nokuba mu Kutundulula a Kuubaula Bantu ba Masi a Mukowa wa ba Hebulayo/ BaJuuda mu buvwubuntauzi bwa “Ofesi li Setekene lya Buvwuntauzi,' mpoonya aakale, aba Scottish Rite Freemasoni, kuzwa mu 1540 kusikila mu 1773.

“Swebo mbuli bantu ba Leza bomwe mumulazyo wacisi 14th waku Amelika, katutambwide Simalelo Jeesu kuti ngo Mufutuli wesu kweendelenya a mulumbe Wakwe uulelekedwe mbuli mbuulembede mu Mangwalo Aakwe Aasetekene — Mu KJV yamu 1611, tweelede kweempwa zinyonyoono zyesu omwe-omwe alimwi antoomwe mbuli cisi. Mpoonya tweelede kuzitantamuka . Zimwi akataa zinyonyoono eezyo nzyakuti:

1. Kuzumizya lumamba lwa Poopo Uusiya, Nkamu ya Jeesu, kuti ikkalilile, akupobola akuvwuba akweendelezya mfulumende yaku Amelika, kwiinda mu Mutabi wa Kukamantana a Masi aali Kulaale, mukati kalukwakwa lwesu;

2. Kusyoma kuti mulimo waba Jesuiti wakumwaya milumbe akweendelezya mucisi ca Amelika, eeyo iizumanana kweena akutucenga lyoonse mumusela wa 20th.

3. Kuzumizya Nkamu Iisunga Mali yaba Jesuiti a Nkamu ya Masi woonse kuti ikkalilile mulukwaka lwacisi cesu, nkaamnbo eezyi zyobile zyakamaninizya kudyaaminina akujaya lwaanguluko akwaanguluka kwa ciisi munyika iitandila makanze aabu Jesuiti’ aa “Lukamantano lwa Bulemu;”

4. Kumwaya mulazyo wane awasanu wesu wamfulumende (kwiinda mu “kwaambilizya akulesya” Mulwi wa milawo mucooko ca Virginia nikwaali kubetekwa cikombelo ca Virginia, mpoonya kwakakunka bulowa cakuti bamatata bakabbadela muulo “akuzuzika” kweenwa kwesu lyoonse mumusela wa 15th amukubbadela mitelo iiminya ncobeni ku Nkamu ya lusumpuko lwa Communisti, akuyungizya milandu aazinyonyoono mukucita boobo.

5. Balo bazyila mumasi aali kulaale a Kuzumizya mulawo wakuyasa bana besu nyeleti aabo batuminwa kulaaale kuti bakalwane nkondo zyokwa Poopo (nkondo zyamusyobo ooyo mbuli yaku Vietnam aku Serbia, ku Iraq aku Afghanistan), eezyo zyakaletelezya kunyonganya “lwaanguluko” mucisi ca Amelika akataa bazangi akusinganyigwa akataa Nkamu ya baJesuiti mu Muswaangano wa Trent;

6. Kuzumizya ba Jesuiti kweendelezya mfulumende ya Amelika, akubelesya lumamba lwesu amali akubelesya mulumamba lwesu mukwaatula akulwana basololi bamasi aali kulaale aabo batuzangila akubikka baabo balaa makanze aakubikka busololi bwa Loma kumbele, aboobo akusumpula Nguzu zya Ba Jesuiti’ “zitakwe kampenda” a Poopo, akujokezya nyika yoonse ku Misela Yaakatikati;

7. Kuzumizya Nkuta ya baJesuiti kuti igwisye Bbaibbele lya Basikutongooka amupailo kuzwa mu lwaanguluko lwa Amelika oolo ndobacimidwe ba Jesuiti — mu Zikolo zyamazubaano;

8. Kuzumizya zyuulunzuma zya Bakatolika abantu bamisyobo minjaanji bazuminana a Poopo, kuti kuteelela Poopo ncintu cipati kwiinda kuyandisya mukowa ookwenu, bupaizi nokuba cisi, nokuba Cikombelo ca Kutongooka amfulumende ya Kukwabilila cisi, akusungilizya mfulumende iitabililwa abantu, aboobo akusungilizya mazwanga manjaanjii akataa bantu, akutabilila kuswaanganya nguzu zya mfulumende mu munzi wa Washington, D.C., alimwi kwiinda mulukantano, Kusandula Mukowa waku Amelika wa Bukuwa (sinkondonyina wa BaJuuda mupati a mbungano ya baJesuiti) kapati aabo Basikutongooka basyoma mu Bbaibbele, mbuli mbokukanzidwe mu Mbungano ya Jeesu kweendelanya a Cikonkezyo ca ba Jesuiti;

9. Kuzuminizya Nkuta Mpati yaba Jesuiti mukukosozya twaambo akusinikizya lukamantano oolo lwakaletelezya kujaya Mikowa yabantu Batuba abantu Basiya kwiinda mukubaswaanganya lunyungu akusanganya luzubo lwabo, oolo lweelede kuzumanana kalutasanganyidwe mukowa omwe-omwe kutegwa kuzyalwe mukowa uusimide kulwana tuzunda tuleta malwazi mumisela yosanwe;

10. Kuzumizya Nkuta zya BaJesuiti kuzumizya milawo yakuzwisya mada aabantu bamitide akuzumizya kujaya myeelwe ya bana bamitidwe, akusofwaazya nyika nkaambo kakutila bulowa butakwe mulandu, akudilimuna mpindu yamali yabumpelenge yiitwa kuti 'Ponzi' eeyo iibelesyegwa mu mfulumende kuti (“Social Security System”), akuzumizya kujaya bamadaala kwiinda mukuzumizya musololi wankamu ya Nazi, “kucokacoka Mwami Leza kuti atunyemene, akutunyonyoona, kusikila kukabulile limwi uucaala nokuba uutikatije munyika” kwiinda mukubelesya lumamba kujaya bantu mamasi, kusalazya nyika abulowa bwabajayi baku Amelika bateempwi alimwi batalekeledwe milandu;

11. Kunjila mazwanga aakulwanya misyobo yiindene yabantu nkaambo kabweendelezi bwa baJesuiti, ba Masoni bavwundausya akusungilizya bantu kujayana mbuli ba (White Knights) ba nkamu ya (Ku Klux Klan), abamwi munkamu ya (Black Nation) ba bupaizi bwa Islamu, akuzumizya lumamba amilawo yakujaya bantu kuti kwatalika nkondo mumadolopo zyakulwanya misyobo yiindene yabantu;

12. Kulekezya lubono lwesu lwa golide ansiliva kuti tuule “kulekelelwa” (mali aazipepa aatakwe mpindu aayo ngotubelesya muzintoolo mazubaano aabaJesuiti) aboobo twakaba cisi cuubukide akutolwaala, citakwe mulemeko, akuba bakabwalala bayandisya mali;

13. Kuzuminizya kwaandwa caando mbuli ŋombe akupegwa namba yabaJesuiti yiitwa kuti (“Social Security Number”) kuti ibe nzila yakutunyonauna mubukkuluku bwabo mu (Nkamu ya Busongo akataa Mukowa wabantu munyika), eeyo njaakatalisya Hitler alumamba lwa SS ku Dachau,

14. Kuteelela mulawo uusofweede wamu 1968, Mulawo wa Ntobolo wa Nazi, nkabela eelyo notuula ntobolo zipya, tulalembya ntobolo zyesu kubee tuli bantu boofweede – ntobolo zyesu nga Macceba eesu aa Kulikwabilizya – akuzumizya kuti bakkalilile akati kesu basololi basalidwe akweendelezyegwa aabaJesuiti, batundulula bantu akutunyanga buumi bwesu, kweendelanya amilawo yakabambilwa Mumuswaangano waku Trent;

15. Kucita zinyonyoono, antangalala akusisikizya, akulomya kutondezya kuti kujaya ndiswe ncintu ciluleme mumeso aa Mwanaa Leza amuntu wanyama yabuntu.”64


Kuleka buyo kuba baapositolo balaa luse bakatumwa aa leza kuti bayake zikolo mbuli bantu banji mbobayeeyela, Mbungano ya Jeesu njiila milandu mipati imwi yakacitika mumisela yaandeene iilembedwe. Balo bakalwana kasimpe abululami, akupwayaula lwaanguluko, bakasungilizya bami akupindulula musela wabantu kuti weendelane a makanze aabo .65 Lino musololi wa Cikombelo ca Katolika caku Loma, awalo mbwali umwi wambungano eeyi, inguzu zya baJesuiti zyakamaninizya kujokezyegwa.

Nyoonse nomuyanda kasimpe, nyoonse nomuyanda lwaanguluko, amucenjele alimwi amulangisye ntenda iilangene aanyika cino ciindi muciimo ca Pope Francis I. Kulubila abusofwaazi lyoonse kunoolwana kasimpe abululami. Lino nceciindi cakuswena munsaa Taata Yahuwah, akusowela kulaale eeco cinyonyoono citulwana kufumbwa ciindi, akulyaaba ku Mulengi wesu. Walo uyootambula kufumbwa ooyo uuboola kuli Nguwe mulusyomo.

“Muntu musongo ulalangisya cibyaabi nocizyaa kuswena munsimunsi, akulisisa lwakwe: pele mufubafuba uleenda katakubwene, akusubulwa.”
(Tusimpi 22:3, KJV)


1 W. C. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits, (New York: American a Foreign Christian Union, 1857), p. 141.

2 M. F. Cusack, The Black Pope, (London: Marshall, Russell & Co., 1896), p. 86.

3 Brownlee, op. cit., p. 45.

4 Ibid., p. 59.

5 Ignatius Loyola, The Spiritual Exercises of St. Ignatius, tr. Anthony Mottola, (New York: Doubleday Publishers, 1989; lyakataanguna kusimbwa mu 1523), pp. 139, 141.

6 Brownlee, op. cit., pp. 39 a 143.

7 Mary Frances Cusak, The Black Pope: A History of the Jesuits, (London: Marshall, Russell & Co. Ltd., 1896), p. 356.

8 John Alfred Kensit, The Jesuits: Their History and Crimes, (London: Protestant Truth Society, 1918), p. 30.

9 E. Boyd Barrett, The Jesuit Enigma, (New York: Boni a Liveright, 1927) p. 253.

10 Antoine Arnauld wakali umwi wabasongo baluulwa mumusela wa 17th kweendelanya ambobakali kumwaamba balongwenyina.

11 Hector Macpherson, The Jesuits in History, (Springfield, Missouri: Ozark Book Publishers, 1997; lyakalembwa kutaanguna ku Edinburgh, 1914), p. 32.

12 Jacopo Leone, The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, (London: Chapman and Hall, 1848), p. 134.

13 John Dowling, The History of Romanism, (New York: Edward Walker, 1845), p. 604.

14 Richard W. Thompson, The Footprints of the Jesuits, (New York: Hunton & Eaton, 1894), pp. 227, 228.

15 Ian R. K. Paisley, The Jesuits, (Belfast: Puritan Printing Co., LTD., 1968), pp. 9, 10.

16 J. E. C. Shepherd, The Babington Plot, (Toronto, Canada: Wittenburg Publications, 1987), p. 18; kulembulula cilembedwe mulugwalo lwamu Kaanda Kaniini 5, 1816.

17 George Riemer, The New Jesuits, (Boston, Massachusetts: Little, Brown & Co., 1971), p. xiv.

18 Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968; lyakalembwa kutaanguna mu 1885) pp. 487, 488; kulembulula caalembedwe mu Memorial of the Captivity of Napoleon at St. Helena, a Silumamba Montholon, Vol. II, pp. 62, 174. Chiniquy wakali mupaizi wakatamikizyigwa aba Jesuiti kubaa mulandu ngwaatakacita. Walo taakakonzya kujana muntu wakumuzekela nkaambo boonse basimilawo bakali kuyoowa baJesuiti. Kumamanino, umwi similawo mukubusi wakapa bumboni buzwide munkuta kuti Chiniquy taakajisi mulandu, aboobo akuvwuna buumi bwakwe. Kuti naakazulwa kubaa mulandu, naakapegwa cisubulo cakujaigwa. Eelyo Chiniquy naakamvwa kuti takwe mulandu, wakalila. Mpoonya mubetesi naakamubuzya ncaakali kulilila, Chiniquy wakapandulula kuti buumi bwakwe bwakaulwa akucincanyigwa abwayooyo wakamuzekela munkuta. Majwi aakwe akali mbuli kushinshimia. Similawo ooyo wakamuvwuna wakali Abraham Lincoln. Umwi akataa bantu bakajaya Lincoln wakajanwa kuti naakatobezyegwa nkwaakazyila kuti wakalzyila kumunzi wa Vatican kali mubelesi mu lumamba lwamaseseke lwa poopo.

19 Twakukomba kobala citobela: http://www.zengardner.com/jesuit-pope-agenda-meet-the-templars-knights-of-malta-and-blackwaterxe-exterminators/

20 James L. Chapman, Americanism versus Romanism: or the cis-Atlantic battle between Sam and the Pope, (Nashville, Tennessee: 1856), p. 127.

21 Theodor Griesinger, The Jesuits: Their Complete History, (London: W. H. Allen & Co., 1903; lyakalembwa kutaanguna mu 1873), p. 654.

22 Burke McCarty, The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, (Merrimac, Massachusetts: Destiny Publishers, 1973; lyakasimbwa kutaanguna mu 1924), p. 57.

23 J. Wayne Laurens, The Crisis: Or, the Enemies of America Unmasked, J. Wayne Laurens, (Philadelphia, Pennsylvania: G. D. Miller, 1855), pp. 265-267.

24 Samuel Morse, Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, (Boston, Massachusetts: Crocker & Brewster, 1835), Vol. I, p. 55.

25 Chiniquy, op. cit., p. 483. See also, The Papal Conspiracy Exposed, by Edward Beecher, (New York: M. W. Dodd, 1855), p. 26.

26 Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome, (London: The Wickliffe Press, Protestant Truth Society), 1885, p. 388. Kobala cilembedwe a namba 18.

27 Ibid., p. 499.

28 Chiniquy, op. cit., 1968 ed., pp. 493, 501 a 506.

29 Ibid., p. 472.

30 Chiniquy, op. cit., 1885 ed., p. 476.

31 Silumamba Thomas M. Harris, “Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln,” 1897. Kolanga eeci http://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Rome's%20Responsibility%20for%20the%20Assassination%20of%20Lincoln.htm.

32 Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov, (New York: Random House, 1950; lyakasimbwa kutaanguna mu 1880), p. 309.

33 Cusak, op. cit., p. 285.

34 Ibid., pp. 286 & 287.

35 Charles Haddon Spurgeon, Geese in Their Hoods: Selected Writings on Roman Catholocism, (Mulembi wabbuku eeli tazyibidwe, 1873).

36 R. W. Thompson, The Footprints of the Jesuits, (New York: Hunt & Eaton, 1894) p. 59.

37 Ibid., p. 251.

38 Luigi Desanctis, Popery, Puseyism and Jesuitism, (London: D. Catt, 1905; Maria Betts, lyakalembululwa kuzwa ku litaanzi lyakuti, Roma Papale, 1865), p. 136.

39 Ibid., p. 139.

40 Ibid., p. 138.

41 G. B. Nicolini waku Rome, History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines, and Designs, (London: Henry G. Bohn, 1854) p. 42.

42 Ibbala lya “Bulozi” libelesyedwe mucibalo liiminina maseseke, cisisidwe, alimwi civwunikidwe.

43 Nicolini, op. cit., pp. 45 a 46.

44 Ibid., pp. 495 a 496.

45 Ibid., p. 42.

46 Francis Parkman, France and England in North America, (New York: The Viking Press, 1983; lyakasimbwa kutaanguna mu 1865) Vol. I, pp. 1172, 1173.

47 Hector Macpherson, The Jesuits in History, (Springfield, Missouri: Ozark Book Publishers, 1997; lyakasimbwa kutaanguna ku Edinburgh, Scotland, 1914), pp. 148 a 149.

48 Jeremiah J. Crowley, Romanism: A Menace to the Nation, (Wheaton, Illinois, 1912), p. 144.

49 Crowley, Ibid., p. 196.

50 Ibid.

51 Ellen G. White, The Great Controversy, (Deland, Florida: Laymen for Religious Liberty, 1990; lyakasimbwa kutaanguna mu 1888) pp. 234, 235.

52 Edmond Ronayne, The Master’s Carpet; Or Masonry and Baal-Worship Identical, (South Pasadena, California: Emissary Publications, 1988: lyakasimbwa kutaanguna mu 1879), pp. 69, 211, 212.

53 Edmond Paris, A. Robson, tr., The Vatican Against Europe, (London: P. R. MacMillan, Ltd., 1961), pp. 252, 256.

54 Ibid., p. 253.

55 Avro Manhattan, The Vatican Billions, (Chino, California: Chick Publications, 1983), p. 184.

56 Edmond Paris, The Vatican Against Europe, (Springfield, Missouri: Ozark Book Publishers, 1993), p. 308.

57 Jack Chick, Alberto, (Chino, California: Chick Publications, 1979), Part 1, pp. 27, 28.

58 F. Tupper Saussy, Rulers of Evil: Useful Knowledge About Governing Bodies, (New York: HarperCollins, 2001), p. xviii.

59 Mbuli mbocilembuludwe mu http://www.chick.com/catalog/books/0191.asp.

60 Mbuli mbocilembuludwe mu http://bibletruth.orgfree.com/articles/QuotesOnJesuits.pdf.

61 Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, (Chino, California: ChickPublications, 1975; lyakasimbwa kutaanguna mu 1965), p. 138.

62 Nino Lo Bello, The Vatican Empire, (New York: Trident Press, 1968), p. 78.

63 Michael Bunker, Swarms of Locusts: The Jesuit Attack On the Faith, (New York: Writers Club Press, 2002), pp. 13-14.

64 Zyakalembululwa kuzwa mubbuku lyakuti Vatican Assassins: The Diabolical History of the Society of Jesus, aba Eric Jon Phelps. Eeli bbuku lyakasanyangulwa kabotu-kabotu likatakazya kapati kujana. Lilakonzya kusimbwa mbuli cibalo aawa: http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/Vatican-Assassins-by-Eric-Jon-Phelps.pdf.

65 “Poopo uusiya” ndezina lyakaulikwa Silutwe wa Lumamba lwa Nkamu yaba Jesuiti , cuuno cakwe cilwaninwa abantu banjaanji cilaa nguzu kapati kwiinda ca poopo uubonwa antangalala. Nkabela lino ba Jesuiti mbobalaa umwi akati kabo uukkede cuuno capoopo, oobo mbumboni butondezya mbokaindila kubaa nguzu.