Print

Mbaani baJesuiti?

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

 

Mbaani baJesuiti ooko Poopo Francis, poopo wamacaalizyo nkwazulilwa?

Kwaciindi citaanzi mumisela wanyika yoonse, poopo wa baJesuiti wakasalwa kukkala cuuno ca bweendelezi mu Cikombelo ca Katolika caku Loma. Ciyubunuzyo 17 caamba kuti “mwami walusele” uyoobbuka kuzwa mumulindi uutagoli; eeco caambilizya kuti Saatani uyookweendelezya akunyonauna mwami/poopo uucaalizya munzila iitanabwenwe akataa bamapoopo bali 7 bakainda musyule.

Poopo Francis I mu Jesuiti – poopo uucaalizya

Francis I ngo Mwami wa 8th wa Ciyubunuzyo 17 . . . Poopo wamacaalizyo.

“Uulya munyama ngoobona, ciindi cimwi wakali muumi, pele lino tali muumi. Ulaafwi kuzwa mumulindi uutagoli kuti aye kukunyonyoonwa. . . . Alimwi kuli bami bali ciloba: bosanwe bakafwa kale, omwe buyo nguucilela, ooyu umwi uciza, aboola uyoolela kwamazuba mace buyo. . . . Munyama ooyu wakali muumi walo ngwindati lino tali muumi, ngowalusele, alimwi ngumwi wabali ciloba, nikuba boobo awalo uyoonyonyoonwa.” (Ciyubunuzyo 17:8-11)

Mwami walusele ooyu nguyootalisya nkondo iiyoosya kulwana kufumbwa uutobela Yahuwah mazubaano aamamanino, alimwi ngweenya nguyoosumpula nsabata yaku Loma iisofweede, Nsondo, kwiinda mukusungilizya mulawo wakupaila mu Nsondo nyika yoonse. Ngo mwami walusele ooyu uyoosungilizya Caando ca Munyama kubantu boonse mumazuba aazya kumbele. Tacili cintu cigambya kuti Saatani wakasala umwi akataa nkamu yaba Jesuiti kuti abe poopo uucaalizya mumusela wanyika, mbwaanga baJesuiti balizyibidwe bumpelenge akupenzya bantu calunya mbobateendelani limwi, abujayi, alimwi abubeji nobatumwa mumilimo yapoopo.

Matalikilo aankamu ya lumamba eeyi

Mbweenya mbuli mumusela wa 16th eelyo mulimo wakubambulula lusyomo niwaatalika kuzunda mpuwo ya poopo, munzi wa Loma wakabunganya nguzu zinjaanji kusoleka kudyaaminina akujaya kufumbwa uuyanda kuzangila cikombelo. Ndendilyo eelyo cikombelo nicaabunganya nkamu yakusisikizya yalumamba ya baJesuiti. Eeyi nkamu yalumamba yakalibonya kuti ninkamu yalunya kapati alimwi iigaminide kucita milimo ya poopo. Lino aabo bali mu nkamu eeyi, balizandundwe kuzwa akataa bantu boonse, tabayandani amuntu, kwiina maanu nokuba kaambo nkobabikkila maanu, tabakwe mulawo ngobatobela alimwi balizyondondwe mizeezo yoonse, kunyina cimbi ncobazyi pele buyo makanze aa nkamu yabo, ulikke mulimo ngokazyi ngwakusumpula nkamu yabo. Mulumbe wa Yahushua wakagwasya bantu banji kuzanga akunjila muntenda akupenzyegwa, kabatayoowi mpeyo, nzala, mitukuta, abucete, kutegwa baimikizye ndembela ya kasimpe nokuba kuti banjila muntolongo, mudindi, nokuba kuumpwa. Lino kutegwa balwane boonse bantu aabo, baJesuiti bakakulwaizya basikwiiya babo kuti beelede kulibambila kunjila ntenda mbuli basinkondonyina, akulwana kasimpe kubelesya kufumbwa musyobo walweeno. Kwakanyina mulandu wakali kwiinda kuba mulandu mupati kucita akati kabo, nokuba lweeno lwakasofweede kapati kucita, nokuba kulisisikizya kwakabaalide kulipeekezya. Bakakonka kukkala maumi aabucete akulitolaansi; akali makanze aabo kuti bajane buvwubi anguzu, kutegwa bazunde bapaizi basikutongooka aabo balwana bukatolika, alimwi akubukulusya lusumpuko lwa poopo.

Eelyo nibakali kulibonya antangalala kubee babeleka milimo yankamu yabo, bakalaa ciimo cakulilemeka, kabaswaya ntolongo azibbadela, kabagwasyilila baciswa abacete, kabalyaamba kuti bakasulaika nyika, alimwi lino balyaamba kuti balaa zina lya Jeesu, ooyo wakali kweendeenda akucita zibotu mbuli mbabo. Pele kunsaa ciwa eeci, kuli bugwebenga amakanze aabujayi Cidinto cabu Jesuiti – IHSbutaambiki bwakasisidwe. Wakali mulazyo wakalailidwe kutobelwa munkamu yoonse kuti mamanino aamulimo ngaalulamika kufumbwa cicitwa kumanizya milimo ooyo. Kwiinda mukaambyo aaka, kubeja, kubba, kusotoka milawo, akujaya, tiiyakali buyo milandu iikonzya kulekelelwa, pele yakali milandu yakazumizyidwe, kufumbwa buyo kuti yacitilwa mumilimo ya cikombelo. Kwiinda mukulisisikizya munzila zinjaanji, baJesuiti bakalisyaanikizya kusika kuzyuuno zyabasololi bacisi, akuyaakuswenena kusikila baba balailili ba bami, akutalika kupindulula milawo yacisi. Bakaba batumwa, kabayubilila akubona ncibatumwa abasololi babo. Bakayaka zikolo zyakuyiisyila bana babami abalupatipati, azikolo zyabantu batuba; abalo bana ba bazyali Basikutongooka bakatalika kuyandisya kutobela ziyanza zya Bukatolika bwaku Loma. Zyoonse zyakulisakatizya akulisumbuzya antangalala zya Bukatolika bwaku Loma, zyakaletwa kubantu kuti zikopanye mizeezo, zibazingaile mumaanu akubajatila manjezyeezya aabo; aboobo oolo lwaanguluko bamawisi ndubaali kulwanina lwakasulaikwa abana babo. BaJesuiti bakafwamba kumwayikizyanya mucooko ca Bukuwa, alimwi kufumbwa nkubakagama, kwakatobela kuzyokoloka mpuwo ya Bukatolika.

Kutegwa bapegwe nguzu zinjaanji, kwakabikkwa mulawo uubukulusya Kubuzyilila Kwakusisikizya. Nokuba kuti ooyu wakali mulimo ngubakacimidwe kapati bantu boonse mumisela yakainda, amuzisi zya Bukatolika amwalo, kwakabunganyigwa nkamu Bakatolika beendelezi, mpoonya kwakatobela milandu yabujayi iitaambiki muntolongo zyakusisikizya zyabukatolika. Mumasi manjaanji, zyuulu atalaa zyuulu zya basicikolo bayiide, bainda kubaa busongo, bamapasita batonkomene, bantu bakwabilila cisi cokwabo, basicikolo basongo, basyaabupampu basungu casika kumilimo, bakajayigwa nokuba kutandwa mumasi mubakazyalilwa kuya kumanyika kulaale.

Ibbuku lya Ciyubunuzyo lyaambilizya kuti kuyooba banjaanji bajayigwa munsaa nkondo yamamanino iizyaa kuswena (Ciyubunuzyo 6:11). Muciindi eeci, bakamboni Bakwe basyomeka bayooshinshima mubuyumuyumu butaambiki kwa mazuba aali 1,260 (Ciyubunuzyo 11:3). Kubuzyilila kwakusisikizya ooko kwakacitidwe mu Misela Yaakatikati kuyootalikwa alimwi, pele lino kunooli munzila zyakusisikizya ziimpene; alimwi kwiinda mubumpelenge mbubaayiya baJesuiti mumulimo ooyu, lino banokweendelezyegwa aumwi wabunyina akati kabo, Poopo Francis; aboobo walo uyootanga nkondo kulwana simalelo wakwe kwiinda mukulwana bantu basyomeka bokwa Yahuwah babamba Nsabata.

Cikonkezyo ca Bulowa caba Jesuiti

Kunyina cintu cikonzya kunjizya mizeezo yamuntu bunyama abujayi bwa lumamba lwa Katolika ku Loma kwiinda cikonkezyo ca baJesuiti cakulibanda nobasangana akusumpulwa milimo munkamu. Eeco ncikonkezyo ncilamfu, pele tuleelede kwiinduluka kucaamba cakumaninina, kutegwa kukabule muntu uucengwa ankamu yabudyabooli eeyi, lino iisolwedwa amuntu uuli munkamu yabo poopo:

Cifwanikiso ca Poopo Paulu III a Ignatius Loyola waatalisya Mbungano ya Jeesu (yiitwa akuti “Nkamu ya Jeesu”)

Cifwanikiso citondezya Poopo Paulu III a Ignatius Loyola wakatalisya Mbungano ya Jeesu (yiitwa kuti “Nkamu ya Jeesu”)

“Eelyo muJesuiti uubeleka kalimo kasyoonto nasumpulwa kubeleka mulimo mupati, utolwa ku Cikombelo ca Nkamu, ooko kakuli bamwi botatwe baliko, mweendelezi nokuba Simalelo kaimvwi kumbelaa cipaililo. Mumabalibali kakwiimvwi mupaizi, umwi kajisi ndembela iituba aya mungunga waji; eeyo nje misyobo yanguzu zyabu Poopo, alimwi umwi kajisi ndembela iilaa cifwanikiso ca cceba ampanda iisubila atalaa cifuwa camutwe wamuntu azifuwa ziingene zyobile, kakulembedwe mabala aakuti INRI, alimwi kunsaa mabala aayo kakulembedwe kuti IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. Aayo mabala aambilizya kuti: Cililuleme kujaya nokuba kunyonyoona Bami abantu bazangide, mfulumende, nokuba Baleli. Acibuye kweengedwe mpanda iisubila ooyo muJesuiti mpafugamina. Mpoonya musololi wakwe umutambika mpanda iisiya, eeyo njatambula akwaanza kwa lumwesyi akufumbatila acamba cakwe kulubazu lwa moyo, mpoonya Musololi aawo umutambika cceba, eelyo ndyatambula kulijatila nkolikwengedwe akutondeka cceba eelyo amoyo wakwe, kumwi Musololi wakwe kacijisi cceba eelyo kucijatilo akwaambila yooyo muJesuiti uusangana buJesuiti kuti:”

Musololi:

“Mwanaangu, kusikila waano wakayiisyigwa kuti ube sikuupaupa ameso: akataa Bakatolika baku Loma weelede kubaanga uli Mukatolika waku Loma, alimwi ube muntu uulisisikizya kuyubilila kulangilizya nobaba bana bokwenu; kotasyomi naba muntu omwe, kotabikkili camba nokuba mumuntu omwe. Akataa bantu Babambulula lusyomo, weelede kuba mbuli mbabo, akataa Basikweenda misinzo, ayebo ube sikweenda musinzo; akataa baCalvini, ayebo weelede kuba mu Calvini; akataa Basikutongooka, ayebo ube Sikutongooka, kosolesya canguzu kuti batalike kusyoma nduwe, akubeleka canguzu kuti utalike kubakambaukila nduwe lwako muzikombelo zyabo, kosampaula ncobeni Bupaizi bwesu Busetekene mubweende bwako antoomwe a Poopo; kumwi kolitolaansi kapati cakuti wabaanga uli muJuuda akataa bamaJuuda, kutegwa yebo ukonzye kubungilila makani woonse aayandika ku Mbungano yako mbuli sikalumamba uusyomeka ookwa Poopo.”

“Yebo wakayiisyigwa kuyambukizya bunjaka akucimwana akutondaikana minwe akataa nzubo zyabantu, muzyooko zyacisi oomo muli luumuno, akusungilizya nkondo muzisi zyakalilela akuvwuba, oomo mobalikwaya muzintu zibotu kumwi kabasekelela muluumuno. Yebo weelede kutola lubazu akataa bantu balwana nkondo kumwi kobelekela antoomwe amusazinyoko mu Jesuiti, ooyo unoolipeekezya kuti usangene kulubazu lumwi, pele uulicengeezya buyo antangalala kuti ulwana lubazu nkosangene, pele buyo kutegwa Cikombelo cizwidilile kuzunda boonse kwiinda muzyizuminano zya luumuno nzyomupangana akataa mabazu aalwana nkondo, aboobo aayo mamanino ngaalulamika kufumbwa ncoocita.”

“Yebo wakayiisyigwa kuti mulimo wako ngakuyubilila akulisisikizya kulangilizya bantu, kumwi kobunganya twaambo, amakani alimwi kufumbwa ncokonzya kujata mumaanza aako kuzwa mumabazu woonse; kuti ulisanganye mumikwasyi ya Basikutongooka abazangide bamisyobo aziimo zyaandeene, antoomwe abasambazi, basunga nkomo zyamali, bazeki bankuta, muzikolo zisyoonto azipati, mumiswaangano ya mfulumende amunkamu zibamba milawo ya mfulumende, munkuta amumbaakani zya mfulumende yacisi, katubelekela Poopo antoomwe, tobalanda bakwe kusikila tukafwe.”

“Yebo wakatambula malailile aako woonse kusikila cecino ciindi noosangana, koli mwanaa cikolo, alimwi kobeleka mbuli mugwasyi wa mupaizi ooyo uulekelela zibi, pele tonapegwa zyoonse ziyandika kuti utalike kweendelezya Lumamba lwa Loyola mukubeleka mulimo ookwa Poopo. Yebo weelede kubeleka aciindi ceelede koli cibelesyo alimwi konyonena basololi bako milimo njotumwa; nkaambo kwiina uunga weendelezya aawa uutaninga tila bulowa bwa bazangi kwiinda mumilimo njacita; nkaambo “kakwiina kutila bulowa kunyina muntu uunga wafutulwa.” Aboobo, yebo weelede kutambulika akweelela kubeleka mulimo wako akulomya kujana lufutuko lwako, alimwi yebo weelede antoomwe acikonkezyo cako citaanzi cakuteelela mbungano yokwa Poopo, lino koyinduluka kwaamba ncetikwaambile:-”

Eeci cikonkezyo cililembedwe mubukkwene mubbuku lyakuti, THE SUPPRESSED TRUTH ABOUT THE ASSASSINATION OF ABRAHAM LINCOLN, lyaba Burke McCarty, apeeji 21-23. (Kobala awaawa: http://www.masters-table.org/forinfo/jesuit%20oath.htm) Eeci cikonkezyo cililembuludwe aba Charles Didier mubbuku lya, Subterranean Rome (New York, 1843), lyakasandulwa kuzwa muci French citaanzi. Dr. Alberto Rivera, ooyo wakatija Mbungano yaba Jesuiti mu 1967, uzumina mbocicitwa ciyanza cakusangana nkamu amajwi aa Cikonkezyo caba Jesuiti eeco ncaakasangene nkamu mbuli cilembedwe ansi lya waawa.)

Poopo Francis I mu Jesuiti“Ime, ..........., lino, kunembo lya Leza Singuzyoonse, Maliya Muumbulu Uulelekedwe, Mikkayeli Mungele mupati uulelekedwe, Johane mu Bbapatisi uulelekedwe, a Baapositolo ba Petulo Musaante a Paulu Musaante amakunga aakujulu aasetekene, akuli nduwe, O Taata ooli mbuli ceelo, O Musololi Mupati wa Mbungano ya Jeesu, eeyo njaakatalisya Ignatius Loyola Musaante mubulelo bwa Paulu Watatu, akuzumanana kusikila sunu, ndazumina kwiinda mwida lya muumbulu, zilengwe zyokwa Leza, amusako wa Jeesu Kristu, ndakonkezya akwaamba kuti, Poopo uusetekene ngo Mwiiminini wa Kristu alimwi ngo silutwe wamasimpe alimwi musololi alikke wa Bukatolika nanka Cikombelo ca Mulengalenga woonse munyika; akuti kwiinda mukubaa cijuzyo ca kwaanga akwaangulula, ooko nkwaakapegwa Uusetekene kwiinda muli Jeesu Kristu, walo ulaa nguzu zyakwaatula bami bazangide lusyomo, bana babami, zisi, amfulumende, zyoonse kazitazumizyidwe pele kuti kakunyina cikonkezyo cakwe cisetekene alimwi akuti zyeelede kunyonyoonwa cakusisikizya.”

"Aboobo, kusikila mpozigolela nguzu zyangu Ime njookwabilila lusyomo lwa Bulemu bwakwe alimwi njotandaanya kufumbwa bazangila lusyomo oolu nokuba Basikutongooka, kapati aabo batobela Martin Luther baku Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, abaabo balipeekezya bweendelezi mu zikombelo zyaku England aku Scotland, abamwi balisiside aku Ireland aku Nyika yaku Amelika abamwi kufumbwa nkobabede; abaabo boonse balaa lusyomo luzangila Cikombelo Cisetekene caku Roma. Ime lino ndakonka kukaka kulemekezya kufumbwa mwami uuzangila cikombelo, mwanaa mwami nokuba cisi ca Basikutongooka a Baangulukide, nokuba kulemekezya milawo yoonse ya nkuta abakapaso."

"Ndayungizya akwaamba kuti lusyomo lwa zikombelo zyaku England aku Scotland, zyaba Calvini, aba Huguenoti abamwi Basikutongooka nokuba Baangulukide kuti balisinganyidwe abaabo bamvwana aambabo."

"Ime ndayungizya kwaamba kuti, njoogwasya, akutabilila basimilimo ba Bulemu bwakwe kufumbwa busena nkwebede ku Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland nokuba ku America, nokuba mu Bulelo buli buti acooko cili kuli ooko nkweyoosika, alimwi njoocita cakumaninina zyoonse munguzu zyangu kujayaula Basikutongooka batuzangila alusyomo lwabo, akunyonyoona malelo aamilawo nokuba aatakwe milawo."

"Ime ndayungizya kusyomya akwaamba kuti, kwiina makani naa nditumidwe mulimo nzi, ndeelede kulipeekezya kuti bupaizi bwa Basikutongooka mbwabuzangi. Eeco ndicitila mpindu ya Cikombelo Cipati, kumwi nkesisikizya kufumbwa malailile aaco ciindi aciindi, kufumbwa nceesyomezyegwa kuti nditaambili bantu, antangalala nokuba cakusisikizya mujwi, mukulemba nokuba munzila yoonse niiba buti; pele kuti ndibeleke kufumbwa ciyandika ooyo mulimo ngweetumwa nokuba nceeyubunwidwa, kuzwa kuli nduwe nokuba taata musangu, nokuba cizuminano cisetekene eeci."

"Ime ndayungizya kusyomya akwaamba kuti, Ime nsyekwe muzeezo ngweliyeeyela nokuba cintu nceliyandila ndemwini, nokuba cintu ncelijata akulilesya mumizeezo, mbweenya mbuli mbuubede mutunta naa mubili uufwide mbuutamvwi cintu (muci Latini kuti: perinde ac cadaver), pele njootobela kakwiina kuleelaleela kulaililwa komwe-komwe alimwi kufumbwa kulaigwa nkweyootambula kuzwa kubapati bangu ba Lumamba lwa Poopo a Jeesu Kristu."

"Kutegwa Ime nduunke kufumbwa busena atalaa nyika ooko nkwenga ndatumwa, kuzyooko zya kunyika zyilaa caanda, kumiseenga iipya munkanda yaku Africa, nokuba mumasaka aazyoonde zyaku India, akataa lusumpuko lwaku Bukuwa, nokuba musyokwe livwuukide bantu bagalangene baku Amelika, kakwiina kutongooka nokuba kumemenyana, alimwi ndinooteelela zintu zyoonse kufumbwa ncindaambilwa."

Vwili lya Poopo lyakwaangilila akusubwida bantu "Ime ndayungizya kusyomya akwaamba kuti, kufumbwa nokuli ciindi cibotu, Ime njoovwundumusya nkondo yakuteenkela, nkesisikizya, nokuba antangalala akulwana kufumbwa bazangila lusyomo, Basikutongooka aBaangulukide, mbuli mbwelaililwa kucita, kuti ndinyonyoone akubadadaula kuzwa atalaa nyika yoonse; alimwi kuti Ime nditeengeleli naba mwana, mudaala amucembele, mwaalumi naba musimbi, nokuba uuli muciimo cili buti; kuti ndiyoomusina, njoomunyonyoona, njoomujika amulilo, njoomuvwalaula cikanda, njoomudina munsingo akumuzikka kacilanga kufumbwa uuli akataa bazangila cikombelo aaba, akukwamuna mada azyizyalilo zyabamakaintu babo akufwanyauna mitwe yabana bavwanda babo kubwaanda, kutegwa ndibanyonyweede limwi luzubo lwabo lyoonse alyoonse. Akuti naa eeco tiicakonzyeka kucitwa antangalala, Ime njoyubilizya kubbabikkila musamu mu nkomeki, akubelesya lukole kubasina, nokuba cibulo mbuli cceba nokuba musyonga wantobolo, kwiina makani naa muntu ulaa bulemu nzi naa ulaa mulimo nzi, nokuba nguzu nzyamfulumende zyajisi mubuumi bwakwe, antangalala nokuba zyakusisikizya, njoocicita mpeenya aciindi aawo nendaililwa kucita boobo amubelesi wa Poopo nokuba Musololi wa Babunyina ba Lusyomo Lusetekene, ba Nkamu ya Jeesu."

"Mukusinizya, Ime ndasungula buumi bwangu, muya wangu anguzu zyangu zyoonse, kwiinda mucceba eeli ndetambula lino, Ime ndasungula zina lyangu lilembedwe abulowa bwangu, kuti bube bumboni wa cikonkezyo cangu; alimwi kufumbwa kuti ndabeja nokuba kucesya nguzu zyangu amakanze mumulimo ngwepedwe, basazima abasilumamba mbotubeleka limwi mu Lumamba lwa Poopo, bandikosole maanza amatende, akunditenda amukosi kuzwa kukutwi komwe kusikila kukutwi kumwi, akundikwamuna mwida akunduumpa asulufa, eeco cisubuluo nceelede kupegwa anyika alimwi muya wangu upenzyegwe amadaimona mumulilo uutaleki kuyaka kukabe kutamani!"

"Muli zyoonse eezi, Ime, .........., ndakonka muli Baleza Botatwe a Masakalamenti aalelekedwe, aayo ngeyanda kutambula, kuti ndicite akutasofwaazya; ndaita woonse makamu aabulemu bwakujulu kuti alangilizye akuba bakamboni ba Sakalameni lilelekedwe lya Eucharisti, akuba bakamboni ba zina lyangu lilembedwe acceba eeli linyikidwe mubulowa bwangu akudintwa kunembo lya cizuminano cisetekene eeci."

(Mpoonya utambula kankwa kuzwa ku Mupati wa Nkamu akulemba zina lyakwe kubelesya cceba linyikidwe mubulowa bwagwisyigwa kulubazu munsaa moyo wakwe.)

Musololi:

"Webo lino koimikila amatende aako Ime ndikulaye Nkatikisima yeelede kutegwa yebo kozyibidwe abantu boonse basangene mu Nkamu ya Jeesu eeco cuuno canguzu ncopedwe."

Poopo Francis I a cidinto ca BaJesuiti"Kutaanguna, yebo, mbuli mu Jesuiti wa Babunyina, unoobweza antoomwe aumwi munyoko citondezyo ca mpanda mbweenya mbuli Bakatolika bamwi mbobacita; mpoonya umwi ulabikka maboko antoomwe mbuli mpanda, matansyi aakwe kaavwunguludwe, mpoonya ooyo wiingula ubikka tende lyomwe atalaa limwi; mpoonya mutaanzi utondeka amunwe wajanza lyalulyo akataa tansyi lyalumwesyi, ooyo wiingula utondeka munwe wakwe walumwesyi akataa tansyi lyalulyo; mpoonya mutaanzi uzingulusya ajanza lyakwe lya lulyo kuzinguluka mutwe wakwe, akuuguma; ooyo wiingula kabelesya munwe wajanza lyalumwesyi uguma lubazu anselelo lya moyo wakwe; mpoonya mutaanzi ajanza lya lulyo weenga janza lyakwe amukosi wa umwi, mpoonya ooyo umwi kabelesya cceba utondeka mwida lya mutaanzi akumweenga kutozya mucibuno. Mpoonya mutaanzi waamba kuti : Iustum; alimwi umwi ulaingula kuti: Necar; mutaanzi ulati: Reges. Umwiingula ulati: Impious." (Eeco ncociiminina capandululwa kale.) "Mpoonya mutaanzi ugwisya kapepa kavwungaidwe ziindi zyone munzila njenzu, aako umwi nkakosoola mubufwaafwi mpoonya najula kapepa ulajana zina lilembedwe lyakuti: Jeesu, atalaa mutwe amaboko aampanda kalilembedwe ziindi zyotatwe. Mpoonya ulatambula akwiingula mibuzyo abwiingula butobela ansi aawa:-"

Mubuzyo:- Wazyila kuli?

Bwiinguzi:- Lusyomo Lusetekene.

Mubuzyo:- Nguni ngobelekela?

Cikwankwani ca lumamba cokwa Poopo Francis I

Cikwankwani ca lumamba cokwa Francis I

Bwiinguzi:- Taata Uusetekene uuli ku Roma, Poopo, a Cikombelo ca Katolika Camulengalenga munyika woonse.

Mubuzyo:- Nguni uukulailila?

Bwiinguzi:- Mutobeli wa Ignatius Loyola Musaante, ooyo wakatalisya Nkamu ya Jeesu nokuba Lumamba lwa Jeesu Kristu.

Mubuzyo:- Nguni wakakutambula?

Bwiinguzi:- Mwaalumi uulemekwa uulaa masusu aatuba.

Mubuzyo:- Buti?

Bwiinguzi:- A cceba, Ime nkefugeme atalaa ciciingano kunsaa ndembela zya Poopo azya mbungano yesu iisetekene.

Mubuzyo:- Hena wakapa cikonkezyo?

Bwiinguzi:- Inzya, kunyonyoona bazangila lusyomo amfulumende zyabo abaleli babo, akuteengelela mwaalumi naba musimbi, muvwanda naba mudaala, nokuba ciimo mbwazyedwe. Kuba mbuli mutunta nsyetajisi muzeezo ngweliyeeyela nokuba nceliyandila, pele kwiide kutobelezya Bapati bangu muzintu zyoonse kakwiina kutongooka.

Mubuzyo:- Hena uyoocicita ncobeni eeco na?

Bwiinguzi:- Inzya.

Mubuzyo:- Mbubuti mbonikweenda misinzo?

Bwiinguzi:- Mucikwa ca Petulo muzeli wanswi.

Mubuzyo:- Nkukuli nkotozya musinzo?

Bwiinguzi:- Kumabazu one aanyika.

Mubuzyo:- Uya kumulimo nzi?

Bwiinguzi:- Kuyoocita malailile aamusololi a Bapati akucita kuyanda kwa Poopo akusyomeka kucita ziyandika mucikonkezyo cangu.

Mubuzyo:- Nkooko koya, munyika yoonse ukafumpe nyika zyoonse muzina lya Poopo. Ooyo uutakatambuli nguwe kuti ngo Mwiiminini wa Jeesu alimwi nguuli mucibaka cakwe anyika, ooyo asinganyigwe akunyonyoonwa."

Ijwi lya mamanino

Nobaba ba Jesuiti alunya lwabo lwabudyabulosi tiibakakonzya kuumuzya kasimpe kokwa Yahuwah mumisela yakainda. Basikwiiya Bakwe mu Misela Yaakatikati bakasala kwaaba maumi aabo, kwiinda kuti baabe Nguwe. Mbweenya buyo asunu, mumazubaano aamacaalizyo, basikwiiya bakasimpe bokwa Yahuwah banoozyandamene kusyomeka kusikila kulufu. Poopo Francis alumamba lwakwe inga wazwidilila kujaya mibili yabantu banjaanji, pele kunyina pe nayoozwidilila kubaandaanya kuzwa kuluyando lwa Yahuwah. Kunyina makani naa uyoobapenzya munzila yalunya lucisa buti basyomeka, atwiibaluke kuti Yahuwah awalo ulamvwa kufumbwa ncotumvwa kucisa. “Ime ndinooli aanguwe mumapenzi” (Intembauzyo 91:15) eeco ncecisyomyo Cakwe. Ncibotu kubikka mumizeezo eeci cisyomyo citobela cisetekene, eelyo notulibambila kunjila mubukali bwa Saatani, kwiinda mumumambi wakwe uucili munyika, mwami wamacaalizyo wa 8th , poopo Francis I:

Utayoowi, nkaambo ndili aanduwe. Utatyompwi kayi ndime Eloah wako. Ndiyookuyumya-yumya, akukugwasya, ndiyookujatilila ajanza lyangu lyalulyo lyabululami. Kolanga boonse bakulwana bayoofwa nsoni, bayoowusigwa. Basinkondonyoko bayooba cintu buyo, bayooloba. Nokuba kuti ukabayandaule basinkondo tokooyoobabona pe. Aabo bakulwana bayooba bantu buyo, mbuli cintu cazimaana. Mebo nde Mwami Yahuwah wako ndime eejisi kwaanza kwako kwalulyo. Ndime ndikwaambila kuti, 'Utayoowi pe, ndilakugwasya.' (Izaya 41:10-13).


Azimwi zyeendelana acibalo eeci: