Print

Milénium odhaluje Yahuwahovu lásku pro ztracené!

Bible odhaluje, co se stane se ztracenými během milénia po Spasitelově návratu… a to zjevuje hloubku Otcovy lásky.

Satan ví, že láska probouzí lásku. Proto je jeho nejefektivnějším způsobem, jak oddělit hříšníky od jejich Stvořitele, to, že je naučí se Ho bát.

vystrašená žena

Pravda o tom, co se stane s hříšníky, je vážnou a nádhernou pravdou, která odhaluje, jako nikdy předtím, hloubku Yahuwahovy nekonečné lásky.

Co bude následovat?

Když se Yahušua navrátí, všichni, kteří zemřeli s důvěrou v zásluhy Spasitele, budou vzkříšeni, zatímco živí spravedliví budou proměněni "v okamžení, k zatroubení poslednímu". (1. Korintským 15,52)

Otázkou tedy je: Co se stane s těmi ztracenými? Budou zničeni při návratu Krista?

Pravda je krásná, stejně jako překvapivá: zatímco svatí budou žít a vládnout s Kristem po tisíc let, ztracení budou mít ještě jednu poslední šanci k pokání.

Pokud ti to zní jako kacířská myšlenka, pokračuj ve čtení, protože je to podloženo Písmem.

Pohleď, jaká láska ...

děti lidíStarozákonní proroci měli unikátní porozumění Yahuwahova charakteru. I když jejich proroctví často hovoří o potrestání vzpurných, měli i jasné porozumění o boží lásce k hříšníkům. Jeremiáš prohlásil:

Neboť nezamítá Yahuwah na věčnost;
Nýbrž ačkoli zarmucuje,
však slitovává se
podlé množství milosrdenství svého.
Netrápíť zajisté ze srdce svého,
aniž zarmucuje synů lidských
. (viz Pláč 3,31-33)

Yahušua vysvětlil Otcův postoj vůči hříšníkům v podobenství o ztracené ovci takto: "Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání." (Lukáš 15,7)

Skrze Izaiáše Yahuwah prohlásil:

Dal jsem se najíti těm, kteříž se na mne neptávali,
nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali,
a národu, kterýž se nenazýval jménem mým,
řekl jsem: Teď jsem, teď jsem.
Rozprostíral jsem ruce své na každý den k lidu zpurnému,
kteříž chodí cestou nedobrou
za myšlénkami svými. (Izaiáš 65,1-2)

Yahuwah touží po tom, aby bylo co nejvíce lidí zachráněno. Předtím, než dojde k závěrečné exekuci spravedlnosti na konci milénia, poskytne jednu poslední šanci hříšníkům, aby mohli být spaseni.

Satan uvězněn po 1000 let

Hřešit vědomě je horší než hřešit, protože jsem byl oklamán. To je důvod, proč, i když Eva zhřešila první, Adamův hřích byl větším. Eva byla podvedena. Adam hřešil vědomě.

Yahuwah chápe velikost Satanových klamů a ví, že jsou lidé, kteří by ve svých myslích učinili pokání, pokud by uviděli pravdu. Na počátku milénia (tisíciletí) uvězní Satana:

I viděl jsem anděla sestupujícího z nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i svázal jej na tisíc let. A uvrhl ho do propasti, i zavřel jej tam a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas. (Zjevení 20,1-3)

satan uvězněnProměnění svatí jsou provždy chráněni před Satanovými klamy. Oni dovolili Yahuwahovi, aby napsal Jeho zákon do jejich srdcí, a dokonale odrážejí boží obraz. Jediní lidé, kteří by mohli být oklamáni, jsou ti, kterým bylo zabráněno poznat a přijmout pravdu. Milénium dá těmto vzácným duším poslední šanci přijmout spasení.

Izaiáš vysvětluje zkázu, která se odehraje během sedmé rány, a dodává:

Protož prokletí zžíře zemi, a vypléněni budou obyvatelé její; protož hořeti budou obyvatelé země, a pozůstane lidí maličko. (Izaiáš 24,6)

Maličko není totéž, co žádný. Jan popisuje spravedlivé jako "zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků". (Zjevení 7,9) Je zjevné, že těchto "maličko lidí" v Izaiáši může označovat jen lidi, kteří ještě neučinili své konečné rozhodnutí.

Jedna poslední šance

Zachariáš 14 obsahuje úžasné proroctví, které ukazuje Yahuwahovo úsilí, dokonce během milénia, dát těmto duším jednu poslední šanci.

I stane se, že kdožkoli pozůstane ze všech národů, kteříž by přitáhli proti Jeruzalému, přicházeti budou z rok do roka klaněti se králi Yahuwahovi zástupů a slaviti slavnost stánků.

I stane se, kdo z čeledí země nebude přicházeti do Jeruzaléma klaněti se králi Yahuwahovi zástupů, že nebude na ně pršeti déšt. A jestliže čeled Egyptská nevstoupí, ani přijde, jakkoli na ně nepršívá, přijde však táž rána, kterouž raní Yahuwah národy, kteříž by nepřicházeli k slavení slavnosti stánků. Tať bude pokuta pro hřích Egyptských a pokuta pro hřích všech národů, kteříž by nechodili k slavení slavnosti stánků. (Zachariáš 14,16-19)

Protože Satanova moc klamat lidi bude v té době uvězněna, někteří z těchto ztracených duší budou činit pokání, přijmou spasení a s vděčností půjdou do, aby uctívali Yaha každý rok ve Svátek stánků. Těm, kteří budou tvrdošíjně odmítat jít, zadrží Yahuwah požehnání, která jsou dostupná jen poslušným.

Milénium pokoje je Yahovou poslední snahou zachránit ztracené. On touží po tom, aby byla zachráněna každá duše, která se kdy narodila. I když mnozí zůstanou tvrdohlaví a vzpurní, najdou se takoví, kteří - osvobozeni od Satanova vlivu - uvidí Yahovu lásku a přijmou spasení. Když je někdo milován do takové míry, jak by mohl taky nemilovat?

"Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Yaha slouli." (viz 1. Janova 3,1)


 

Pro více informací ohledně prvního tisíciletí po Yahušuově návratu, poslouchej WLC rádio a epizodu The Millennium!