Print

Myaka iili Cuulu Iyubununa Luyando lwa Yahuwah kubantu Basweekede!

Mangwalo ayubununa ciyoocitikila basweekede mu Musela wamyaka iili cuulu kuzwa aakuzyokela Mufutuli . . . alimwi ayubununa bulamfu bwa luyando lwa Taata.

Saatani ulizyi kuti luyando lusinsimuna luyandonyina. Nkako, nzila njazwidilila kubelesya kuti aandaanye babisyi kuzwa ku Mulengi wabo njakubakonga kuti bamuyoowe.

Mukaintu uuyoowede

Masimpe aacintu ciyoocitikila babisyi malemu, masimpe mabotu aayubununa, kwiinda kaindi, bulamfu bwa luyando lwa Yahuwah luteeli.

Ninzi ciyootobela kucitika?

Eelyo Yahushua aakuzyokela, boonse bakafwa kabasyoma muluzyalo lwa Mufutuli bayoobuka kuzwa kulufu, mpeenya basalali bacinoopona bayoosandulwa mukulaba kwaliso, yaakulila mpeta yamamaninino.” (1 Bakolinto 15:52, NKJV)

Aboobo, mubuzyo wini ngwakuti: Ino babisyi ninzi ciyoobacitikila? Hena bayoonyonyoonwa akuboola kwa Kristu na?

Kasimpe nkabotu loko mbweenya mbuli mbokaankamanisya: eelyo basaante nobanoopona akulela antoomwe a Kristu kwamyaka iili cuulu, babisyi bayoobaa ciindi camamanino kuti balyeempe akusanduka.

Ikuti aaka kasimpe kakamvwikaanga malweza, kozumanana kubala, nkaambo eeci cilizubuludwe mu Mangwalo.

Amulange nduyando luli buti …

Mwana musimbiCizuminano Cakale cakalaa nzila imwi yakupandulula ciimo ca Yahuwah. Nokuba kuti zishinshimi zyaco zyakali kuvwuzya kutondezya cisubulo cilindila baabo bazangide, pele zyakali zukide mukuteelelesya luyando lwa bulemu kubabisyi. Jelemiya wakati:

Nkaambo Yahuwah takabatandili limwi kukabe kutamani.
Nokuba kuti ulabalekela kusubulwa,
Pele Walo uyoobafwida luzyalo
kweendelanya abunji bwa luse Lwakwe.
Nkaambo kunyina pe napenzya muntu cakuliyandila,
Nokuba kutundulula bana babantu
. (Langa mu Malilo 3:31-33.)

Yahushua wakapandulula ciimo ca Taata mbwalanganya babisyi mukaano ka mbelele yakasweekede, akumanizya kuti: “Ime ndamwaambila inywe kuti mbweenya buyo kuyooba kukkomana kutamani akaambo ka mubisyi omwe weempwa kwiinda basalali bali makumi fuka abali fuka batayandiki kweempwa.” (Luuka 15:7, NKJV)

Kwiinda mumushinshimi Izaya, Yahuwah wakaambilizya kuti:

Ndakali kuyanda kuyandaulwa kulibaabo ibatakali kundibuzya,
ndakayanda kujanwa kulibaabo ibatakali kundiyeeya.
Ndakaamba kuti, Mpendi, mpendi,
kumusyobo watakali kukomba zina lyangu.
Buzuba boonse buyo ndakatambika maanza aangu kucisi cacinguni,
bantu beenda munzila iitali mbotu cakutobela
mizeezo yabo beni (Izaya 65:1-2, NKJV)

Yahuwah ulangila bantu banjaanji kapati kuti bakafutulwe mbuli mbocikonzyeka. Katanajala lubeta akupa bazangide mulandu, kumamanino aacuulu camyaka, Walo uyoopa ciindi camamanino cakuti babisyi bakanununwe.

Saatani waangwa myaka 1,000

Kucita zinyonyoono cakuliyandila cilainda kusofwaala kwiinda kucita cinyonyoono kwiinda mu kweenwa. Ncenciceeco, nokuba kuti Eva wakataanguna kubisya, pele cinyonyoono ca Adamu cakali kwiinda bupati. Eva wakeenwa biyo. Adamu wakabisya cakuliyandila kakkwene maanu.

Yahuwah ulizyi lweeno lwa Saatani mbolwaayambukila bantu boonse aboobo Walo ulizyi kuti nkocibali abamwi bakonzya kweempwa kuti mizeezo yabo niyali kunga yamvwisyisya akubona aali kasimpe. Kumatalikilo aacuulu camyaka, Walo uyoomwaanga Saatani:

Lino ndakabona mungele uuza buseluka kujulu, ulijisi cijuzyo camulindi uutagoli. Mujanza lyakwe mwakali inketani impati, nkabela wakajata Simwaaba, ooyo muzoka waciindi uutegwa Diabolosi a-Saatani, akumwaanga myaaka iili cuulu. Wakamusowela mumulindi uutagoli, wakamujalila akusinka kujulu, kuti ateeni limbi masi mane do yamana eyo myaaka iili cuulu, elyo musule lyayaaya uleelede kwaangununwa kaindi kaniini (Ciyubunuzyo 20:1-3, NKJV)

Saatani kaangidweBasaante bayokwaangulwida limwi kuzwa kulweeno akucengwaa Saatani. Bakalekela Yahuwah kuti alembe mulawo Wakwe mumyoyo yabo alimwi bayoomaninina kuba cimbonimboni ca ciimo cabulemu. Balikke bantu banoonga bacengwa mbabaabo kusikila aciindi eeco bakasinkilidwe kuzyiba akutambula kasimpe. Aboobo cuulu camyaka cinooli ciindi cakuti aaba bayandwa bakabaa ciindi camamanino cakuti baliyamdile kutambula lufutuko.

Izaya upandulula manyongwe ayoocitika mupenzi lya ciloba, kayungizya kuti:

Nciceeco lutuko ncilwalida anyika,
abantu bakkede muli njiyo balipedwe mulandu.
Ncenciceeco bantu bakkede munyika ncibapiidwa,
abantu basyaala mbace. (Izaya 24:6, NKJV)

Basyoonto tacili cintu cikonzyene akuti kubulila naba omwe. Johane upandulula basalali kuti banooli “makamu aabantu aatakonzyi kubalwa, kuzyila mumasi woonse, mumikowa, mumisyobo yabantu, amilaka yabantu.” (Ciyubunuzyo 7:9, NKJV) Cilisalazyidwe kuti, “basyoonto” baambwa muli Izaya inga kacaambilizya bantu aabo bataninga sala cakumaninina.

Ciindi comwe camamanino

Zekaliya 14 ujisi cishinshimi cikondelezya citondezya milimo yokwa Yahuwah nokuba mumusela wamyaka iili cuulu, kapa bayandwa aabo ciindi comwe camamanino.

Acalo cisi ca-Juuda ciyoolwisya Jelusalema. Nkabela lubono lwa bamasi woonse aayengelede luyooyobololwa, igolide ansiliva azyakusama zinji Loki. Alimwi luumo luli mboonya luyoowida ambizi amabbiza ankamela ambongolo abanyama boonse bali muzilawo. Lino Bantu boonse basyeede akati kwamusyobo eeyo iyakasika kuzoolwisya Jelusalema bayooboola myaka toonse kuzookomba Mwami Yahuwah wamakamu akuzoolya ipobwe lyazilawo. Nkabela kufumbwa musyobo wabantu bwaansi uubula kusika ku-Jelusalema kukukomba Mwami Yahuwah wamakamu, Bantu aabo bayooyimwa imvwula.

Alwalo luzubo lwaba Ejipita naa babula kusika kuzoolibonya, bayoopenzyegwa luumo oolo Yahuwah ndwayoowumya musyini toonse iitasiki kukulya pobwe lya zilawo. Mbuboobo mbubayoopegwa mulandu ba-Ejipita Avanti Bamasi oonse batasiki kukulya pobwe lya zilawo. (Zekaliya 14:16-19)

Lino nguzu zyakucenga zya Saatani kazyaangidwe, bamwi akataa baabo basweekede bayokweempwa, akutambula lufutuko, alimwi kabazwide kulumba, bayokuunka kuyookomba Yahuwah mwaka amwaka Ku Pobwe lya Mavwuka. Aabo bacinooyumya nsingo kukaka akukaka nkuulikizya, bayoolijana kuti Yahuwah uyoolesya zileleko kubasikila eezyo zinoosikila biyo balikke aabo bateelela.

Cuulu camyaka cinooli ciindi nsini caluumuno Yahuwah nayookakatila kuyobolola basweekede. Walo ulangila kuti kufumbwa muntu wakazyedwe akafutulwe. Nokuba kuti bamwi bayoozuunyana kuzanga cankazi, kunooliko basyoonto buyo, banokwaanguludwe kuzwa kumangwemba aa Saatani, bayoobona luyando lwa Yahuwah mbolubede bwini mpawo bayoozumina kutambula lufutuko. Kuti muntu kayandwa boobo kusikila ambaakani aawo, nguni uunga taajokezya awalo kubaa luyando kuli yooyo uumuyanda boobo?

“Amubone mbulubede oolo luyando lupati ndwaakatupa Taata lwakuti tubandwe kuti mbana ba Yahuwah, nkabela mbubonya oobo mbutubede ncobeni. Nkaambo kaako nyika tiituzi, nkaambo alakwe teeyakamuziba.” (Langa muli 1 Johane 3:1.)

Wisi a mwanaakwe musankwa

Kutegwa umvwe makani manjaanji aajatikizya cuulu camyaka citobela kuboola kwa Yahushua, koteelezya cibeela ca The Millennium muli Sikapepele wa WLC!