Print

Myeembo ili Ciloba ya Ciyubunuzyo

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

 

Makanze aankamu ya WLC kujatikizya Myeembo eeyi, takuli kuganta ciindi niyoocitika pe; pele, tulombozya kukonkezya kwaamba kuti kulila kwa Myeembo eeyi kucili mumazuba aacizya, alimwi eeci ciyootola lubazu munsaa kujalwa kwa ŋanda yakazekelo. Eeci ncotwaamba ciliimpene kapati akuyiisya kuluulwa kwamazubaano, kwalo ooko  kwaamba kuti Myeembo eeyi yakazuzikwa kale, eeci tacili buyo cintu cilubide, pele cilainda kubaa ntenda , nkaambo cisiya bantu bokwa Yahuwah kabatalibambide kuzyintu zikankamya ziyaabuswena alimwi ziyanda kulibonya atalaa nyika.

Eeci citobela waawa takuli kwaamba kwakulengelezya buyo, pele mulongo wazyintu eezyo zyakashinshimwa kuti ziyoocitika kufumbwa buzuba. Mbuli kuzuzikwa kwacishinshimi mbokuyaa kuswena, nkuyandisya kwa Taata kuti bana Bakwe bateelele akumvwisisya bbuku lya Ciyubunuzyo eelyo lyalo lyakayubununa zyoonse zyikonzya kuzyibwa akataa zyintu zyakumamanino aaciindi. Mubbuku lyoonse eeli kuli zisyomyo ziyandisi kapati, alimwi kuli...kucenjezya kuyoosya.

hourglass & BibleTaata wesu waluyando wakayubununa kuti linolino nyika iyoonjila mumapenzi aali kkumi awone: mapenzi mataanzi aali ciloba aitwa kuti “myeembo”, eeyo iilaa mulimo wakusinsimuna mukowa wabantu ciindi camamanino liya ŋanda yakazekelo niitana jalwa, kupa ciindi camamanino kuti buumi bwamuntu uli oonse buzekelwe akukosozyelwa kaambo, akwaanda muntu ooyo. Myeemo icaalizya ngamapenzi aali ciloba aaya kupenzya nyika munsaa kujalwa ŋanda yakazekelo, kaindi kasyoonto a Kuboola Kwabili. Zyintu zipwayaula nyika zyili mumapenzi aaya, tazyikalangwi aanga nzilengwa leza zilicitikila buyo lwazyo, pele ziyoolangwa kuti nkucenjeyza kwabulemu bwa Kujulu. Alimwi mapenzi aaya ayoomvwika kuzinguluka nyika yoonse.

Mweembo Mutaanzi

Mweembo Mutaanzi ulaafwi kusika anyika mbuli cintu cibbatamusya akugambya, akuletela kuyoowa mubantu boonse. Kuyaama a Ciyubunuzyo 17, tuli munsimunsi kapati akubona Myeembo eeyi kiibbonta Nyika, akubindikizya kutobelana. Mbuli bulelo bwa Benedict XVI, Mwami wa Ciloba mbobwakainda akuya musyule lyesu, swebo lino tulangila Myeembo eeyo kuti italike kuumputa Nyika kufumbwa ciindi.

Ninzi ncolyaamba Bbaibbele eeco ciyoocitika Mweembo Mutaanzi waakuumputa Nyika?

“Nkabela mungele mutaanzi wakalizya mweembo wakwe, mpoonya kwakatobela civwulamabwe amulilo kazivwelene abulowa, mpoonya eezyi zyakawaalilwa atalaa nyika: nkabela cibeela catatu camasamu cakapya, alimwi abwizu boonse bwanyanzabili bwakapya.” (Ciyubunuzyo 8:7)

Mweembo Mutaanzi uyootalisya kunyonyooka kwa cibeela catatu cazisamu munyika, akunyonyoona cakumaninina bwizu boonse bwanyanzabili. Kutegwa tuteelele mweelwe wakunyonyooka  kuli mumweembo ooyu, iswe tweelede kutaanguna kulanga zyintu zicitika mazubaano mbuli kubula cakulya ooko nkwiilangene ankuko nyika eeyi:

Nokuba muntu uutazyi makani aacishinshimi aayo aamba zintu zyiyoocitika mu Mweembo Mutaanzi, basyaazyibwene bankamu ya UN basyoma kuti nyika tiili kulaale anzala iyoosya iikukula nyika yoonse. Bamwi bakeezyeezya kuti zyuulunzuma zyili zyuulu zyabantu munyika yoonse balailala nzala buzuba abuzuba.

corn field showing signs of severe droughtMyaanda myaanda yazyuulunzuma zyabantu kuzinguluka nyika aabo batacikonzyi kulisanina, bayoojana buyumuyumu kapati kuula cakulya abuzuba. Munyika yoonse, myuulo yazyakulya iilungilwa mukulaba kwaliso, njiitonkela bantu kuti batalike kwiilingana mumigwagwa. Kwaambwa kuti myuulo yazyakulya ziligwa abuzuba eeyo yakali atala kapati, njiyaaletelezya kulwana mucisi ca Tunisia, akuyambukila kuya kumbele kugwisya mfulumende. Ooko kutongooka kwakayambukila cisi ca Algeria, Morocco, a Yemeni aku Ijipita (cisi ciinda kuula maila munyika) ooko nkukwaaletelezya kutapula mfulumende ya Mubaraki.

Oobo buzuba Mweembo Mutaanzi waakuumputa nyika, kuyooba kulibilika kutaambiki kuyoomwaikila atalaa zyisi zyanyika yoonse, eelyo bantu baakulizeeza kuti zyisyango anyika yoonse acibeela catatu camasamu (kusanganya amasamu aazyala micelo iiligwa), zyakamaninina kunyonyoonwa. Inga titweezyeezya cifwanikiso cakulwanina cakulya ooko kuyoonjila mumadolopo aanyika. Nokuba boobo, eezyi zyitobela nzyintu zilimasimpe kuyoocitika mubuzuba butobela Mweembo wakutaanguna waakubbonta Nyika:

Cishinshimi ca Mufutuli wesu ciyoozuzikwa cakumaninina ncobeni:

“alimwi atalaa nyika kuyooba kupenga muzisi, akuyoowa...Myoyo yabantu iyoonetauka kuyoowa  akulibilika nkaambo kazyintu zilangilwa kucitika atalaa nyika.” (Luka 21:25, 26)

Kumatalikilo aamwaka wa 2011, Cilembedwe mu U.K Telegraph cakaamba kuti zyisi zinjaanji kulubazu lwanyika ya Asia, Akataa kujwe, Akumusanza wa Afulika, zyakatalika kuula maila mbuli mpunga, maila muceme, amaila aamisyobo imwi mumilwi yazyuulu zyakupima kulema. Muziindi zimwi, eezi zyisi zyakali kuula cakulya cisikila kumanizya mwaka omwe. Nkukuli zisi eezyi nkozyiyo kuula maila aakusanina bantu bazyo, eelyo Mweembo Mutaanzi waakubbonta Nyika? Ncicili cisi cicinooyanda kuuzya maila aakukwangulula mubutala aciindi eeco? Mangaye malelo aaya kutapaulwa eelyo baleli bawo baakuzumina kuti tabacikonzyi kufulula kakulya nokaceya kakuti basanine bantu babo eelyo Mweembo Mutaanzi kuuyindide?

Mweembo Mutaanzi uyootobelwa mpeenya awabili, watatu awane. Mweembo wasanu kusikila kuli waciloba ipandululwa kuti maawe. Eeci caamba kuti inooli myeembo yiinda kuyoosya akunyonyoona kwiinda cili coonse cinoopengedwe mumyeembo mitaanzi ili yone yakainda.

“Mpoonya ndakabona, akumvwa mungele wakali kuuluka akati kajulu, kaamba ajwi pati kuti, Maawe, maawe, maawe, kuli baabo bakkede anyika nkaambo kamajwi aali mumyeembo iceede yabangele botatwe, eeyo iiciyanda kulizyigwa!” (Ciyubunuzyo 8:13)

 

“Sunu kuti naa mwalimvwa jwi lyakwe, mutayumyi myoyo yenu mbuli nimwaali kumucokacoka.” (Bahebulayo 3:15)

Buno buzuba nceciindi cibotu kuti mulikulaike azisyomyo Zyakwe zyakukwabililwa kutegwa mukakonzye kwiinda mu Myeembo ilaafwaafwi, eeyo iyooleta kunyonyweeda limwi atalaa nyika yoonse. Hena webo ulayanda kuyooinda mumyeembo yone eeyi amaawe otatwe kotajisi kukwabililwa akubambililwa Kwakwe? Eeci cisyomyo ncabaabo babikka Yahuwah kuti abe bbwe lya ciyubilo cabo.

“Nkaambo webo wakabikka YAHUWAH, Walo uuli ciyubilo cangu, Ulaatala kapati, kuti abe cikkalilo cako, kunyina cibi ciyookusikila webo, nokuba penzi lili lyoonse liyooswena munsaa cikkalilo cako; nkaambo Walo uyootumina bangele Bakwe kumulimo wakukwabilila nduwe, akukubikka munzila zyako zyoonse.” (Intembauzyo 91:9-11)

Amulangilizye cipekupeku: Buzuba Mweembo Mutaanzi Waakuumputa Nyika


Mweembo Wabili

Kuutana umputa Nyika Mweembo mutaanzi, nyika ili kale ambaakani 'yakufulafula' cakulya mubuyobozi bwacakulya boonse. Sunu cuulunzuma cabantu, bafwide nzala. Tacili cintu cikatazya kweezyeezya buyumuyumu bwakubula cakulya buyoosika anyika yoonse akulangana andiswe eelyo Mweembo mutaanzi waakuumputa nyika eeyi.

Eelyo Mweembo Wabili waakuumputa Nyika, kubula cakulya anzala kuyooindila kuya kumbele:

“Nkabela mungele wabili wakalizya mweembo, mpoonya cintu cilibonya mbuli mulundu mupati uuyaka mulilo cakawaalilwa mulwizi: nkabela cibeela catatu calwizi cakaba bulowa; Alimwi cibeela catatu cazintu zyakali  kupona mulwizi, zyakafwa; alimwi cibeela catatu camato cakanyonyooka.” (Ciyubunuzyo 8:8-9)

Mweembo Wabili upandulula mulundu uuvwilima (naa nyenyezi iiyaka mulilo) iiwida mulwizi akuleta kunyonyooka kuteezyeki muzilengwa leza.

Ciyootobela nceeci:

Kunyonyooka kwazintu zipona mulwizi kuyoocitika nkaambo kakukola kwacilundu civwilima akuguntwa canguzu acilundu camulilo eeci. Mweembo wabili uyootalisya guwe lyamaguwe oonse eelyo liyoopwayaula cibeela catatu camato, nkokuti mato aabasimakwebo aali 18,000 ayoonyikila kunsaa lwizi mubuzuba bomwe. Eeci ciyakwiindizya nzala nkaambo mato ngaatola zyakulya kuzinguluka nyika, akufwambya  kuyambukila malwazi nkaambo kazintu zyakafwa zinikubola mulwizi.

Basyaazyibwene bazilengwa leza baamba kuti nyenyezi zyakali kugunta Nyika ziindi zinjaanji mumisela yesu alimwi cilacitika eeci ciindi aciindi. Sunu, aaba basyaazyibwene bayoowa kuti thousands of dead fish washed up on the sea shoreibbwe pati kampatila lizingulukidwe miya iikola alimwi iiyaka, liyoofuumina kugama Nyika. Eelyo lyaakunjila mumulengalenga ulaa muya ngotuyoya, eeyo miya iizingulukide bbwe eelyo iyooyaka cakuvwilima mbuli cilwi camulilo. Nkamu ya NASA ilibambila nzila zyakudubula nyenyezi zyamusyobo ooyu kubelesya 'zibulo zyiteenzyegwi muntu', eelyo nozyitaninga sika mumulengalenga wesu akuumputa Nyika. Nokuba boobo, kunyina nzila yabantu eeyo iikonzya kutabula akuyoolesya bbwe livwilima mu Mweembo Wabili.

Mu Mukazi Mazyiba 7, 2002, kwakali bbwe lisika 300 mamita [984.25 kubala amatende] mubukwazeme, eelyo lyakaswenede munsaa Nyika eeyi. Eeli bbwe, liitwa kuti YB5, lyakali lipati loko cakuti inga nilyaafwanyauna bbazu lyanyika lisika kukomena acisi ca France. Kutegwa tuteelele mweelwe wakunyonyoona uunga waba kuti Nyika yaumputwa nyenyezi ziindene bupati, basyaazyibwene mu 1981 bakaswaangana akupa mizeezo itobela:

Kuti bbwe lya nyenyezi nilyali kunga lyaumputila Mulwaanje lwaku Mexico, mayuwe inga avwumbila akukukula dolopo lya Kansas! Aayo mayuwe inga amwayaula cakunyonyoona mato amadolopo manjaanji aali mumbali lya lwizi.(Source: Gerrit L. Verschuur, “The End of Civilization?” Astronomy 19, no. 9 (September 1991): 50-54.)

Mulimo nzi wa Myeembo eeyi?

Taata wesu waluyando uuli kujulu, Yahuwah, wakabamba nzila yakuti eeyi Myeembo ikabe kusoleka Kwakwe kwamamanino kuti ajate maanu aamuntu uuli oonse anyika, muciindi  eeco natana jala kuzekelwa kwamuntu uli oonse. Katanapiluka Mufutuli wesu, Yahushua, 'mulumbe wabulelo uyookambaukwa munyika yoonse.” (Mateyo 24:14) Cuusisya ncakuti, bunji bwabantu mazubaano bajisi bubi kuti babikke ambali ciindi cakuswiilila lwiito lwalubomba lwamamanino lokwa Yahuwah.

Kuli ntenda zicitika mumbali lyesu akutuzinguluka, eezyo zyeelede kututondezya cakutadonaika kuti ŋanda yakazekelo ilaafwi kujalwa, pele bunji bwabantu balauntuluzya kuti eezyi nzintu zyamalengwa leza buyo. Mizeezo yabantu iinjombede muli zyanyika azilengwa zyabantu, ncecibalesya kuteelela akutambula mulumbe. Pele kaindi kasyoonto linolino, Yahuwah uyoocengulula maumi aabantu boonse anyika akubasunka mumizeezo yabo kwiinda mu Myeembo eeyi.

Eelyo baakulangana mumeso aabo alufu luletwa mu Myeembo eeyi, muntu uli oonse uucili muzumi unokweelede kusala kuti atobele Yahuwah naa Saatani. Lilikke eelyo muntu ucaalizya aakusala ndendilyo ŋanda yakazekelo niyoojalilwa limwi kwalyoonse, alimwi muntu uli oonse nkwayoogama kunoogantitwe kale alimwi muntu ooyo unikwaandidwe kale. Mpoonya Mufutuli uyooboola mukaindi kasyoonto ciindi cabili kuti azyoobusye basyomeka bafwide, alimwi aabo, antoomwe abazumi basyomeka, bayootolwa kujulu aciindi nceenya eeco antoomwe.

Amulangilizye cipekupeku: Buzuba  Mweembo Wabili Waumputa Nyika


Mweembo Watatu

“Mpoonya mungele watatu wakalizya mweembo wakwe, nkabela kwakawa nyenyezi mpati kuzwa kujulu, kiiyaka mbuli lambe, yakawida acibeela catatu camilonga, antusensa twameenda: Lino zyina lyanyenyezi eeyi njiinga Mululwe: mpoonya cibeela catatu cameenda aayo cakasanduka akuba mululwe; nkabela bantu banji bakafwa nibaanywa meenda aayo, nkaambo akali kulula kuti lu.” (Ciyubunuzyo 8:10-11)

Eelyo Mweembo Watatu waakulizyigwa, kuyooba nyenyezi mpati alimwi, iiloka kuzwa mujulu mbuli lambe livwilima. Iyoowida acibeela catatu camilonga atusensa twameenda, akupa kuti cibeela catatu cameenda anyika atalike kulula. Bantu banji bayoonywa meenda aayo bayoofwa nkaambo akaluzyigwa kuti lu akukola.

Eeyi 'nyenyezi mpati”, naa nyenyezi iivwilima, yakaitwa kuti “Mululwe”. Eeli zyina liiminina kasamu kakola kalaa kanunko akulula kuti lu.

Mu Bbaibbele, aaka kasamu kaiminina kupenga kapati a buumba.

Mapenzi aa Mweembo Watatu aayo, akaambilizyigwa amushinshimi Jelemiya mukucenjezya kutobela waawa:

“Alimwi Yahuwah wakati, Nkaambo bakasulaika mulawo wangu ooyo Ime ngweekabapede, akutateelela jwi lyangu, nokuba kweenda kutobela mulindilyo; Pele bakeenda kutobezya manjezyeezya aamyoyo yabo, kutobela Bbaali, ooyo bamawisi ngubakabayiisya: Aboobo mbwaamba Yahuwah wamakamu, Elohimu wa Isilayeli; amulange, Ime njobaasanina [bantu aaba], amululwe, akubapa meenda aakalulila kuti banywe.” (Jelemiya 9:13-15)

Mbombubo, mbotubona kuti muciindi ca Mweembo Wabili aWatatu, meenda mabotu ameenda aalaa munyo ayooluzyigwa kapati. Mapenzi obile aaya, cibeela catatu cameenda munyika yoonse taacinooli mabotu kunywa pe, eelyo meenda aamulwizi aakupinduka kuba bulowa mu Mweembo Wabili, alimwi ameenda mabotu aakuluzyigwa mu Mweembo Watatu. Kuya kumbele, eeyi Myeembo yobile kulangikaana iyooletelezya kusofwaazya muya wamuluwo. Tulizyi kuti nyenyezi ziwa kuzwa mujulu zilakola kapati. Kwakali twaambo twa miya abusi budoomoka kuzwa munyenyezi zisyoonto zyakagunta nyika muciindi cakainda.

Mumwezi wa Vwivwi 18, 2007, Ipepa lilembwa mucisi ca Peru litegwa Living, lyakalembwa cibalo camutwe utobela ooyu: “Bamasilikani Banjila Mucibbadela Nibakamanizya Kubwezelela Tukomwe Twa Nyenyezi ku Peru.” Kujatikizya Mbaakani Yamilumbe mu Mfulumende yaku Peru, bamasilikani basika ciloba bakaciswa eelyo nibaamanizya kubwezelela makomwe anyenyezi acibaka aawo mpuyaalokela. (http://archive.peruthisweek.com/news-4724-environmentnature-police-officers-hospitalized-after-collecting-meteorite-samples-peru)

mountain streamKunyina mubuzyo kuti kuloka kwa nyenyezi mu Mweembo Watatu kuyooletelezya kunyonyoona kufumbwa kuzyila meenda mabotu: milonga, tulonga, amumazyiba aameenda. Mazubaano , kuutana akusika Mweembo Watatu, kuli kale penzi lyakubula meenda mabotu aakunywa munyika yoonse. Ntoontu twaambo:

Milonga amazyiba aameenda munyika yoonse lino alisofweede kuzwa ku:

Eelyo Mweembo Watatu waakuumputa Nyika kubindikizya kutobela Mweembo Mutaanzi a Wabili, kubula meenda kuliko lino munyika kuyooindila alimwi Bbaibbele lilasinizya kwaamba kuti bantu banji bayoofwa nkaambo kapenzi eeli.

Tusyoma kuti Myeembo ilaafwi kutalika kulila, nkaambo buleli bwa Benedict XVI, Mwami Waciloba, bwakainda. Kuyaamuka cuuno ooko nkwaakacita Benedict XVI, cakali cintu cigambya pele cikazuzika ncobeni eeco Yahushua ncaakaambila  Johani kujatikizya Mwami Waciloba. Buleli bwakwe bwakali kuyooba “kwakaindi kasyoonto” (Ciyubunuzyo 17:10).

Pope Benedict XVI (7th King) & Pope Francis I (8th King)Ijwi lyokwa Yahuwah talilezyi ncolyaamba pe; Benedict XVI wakalela buyo kwa myaka iili lusele. Lino swebo tukkede mubuleli bwa “mwami” walusele (Francis I,) poopo wamamanino kujatikizya bwaamba Ciyubunuzyo 17. Mu Ciyubunuzyo 17:8, mwami walusele uyoozwa “mumulindi uutagoli.” Eeci caamba kuti Saatani uyoomweendelezya Francis I munzila yaataabwene mubami bakainda bali ciloba; nkaambo walo ngo poopo ucaalizya

Mu Bbaibbele, kulila kwa mweembo, nkucenjezya bantu. Mubbuku lya Ciyubunuzyo, Myeembo yaambilizya kucenjezya kwa Yahuwah kubindeene, kwalo kwaamba kuti ŋanda yakazekelo iyanda kujalilwa kubantu. Mumyeembo eeyi ,Yahuwah mwayandila kujata maanu aamukowa wabantu  akucengulula mizeezo yabo kukuswena kwa mamanino, ancokuyandikila kutambula lwiito Lwakwe lwaluzyalo.

Sunu buno buzuba...hena webo walutambula lwiito Lwakwe lwaluzyalo? Coonse ncoyelede kucita nkuzumina mbolaa zinyonyoono lino, akulibona mboyanda Yahushua. Komutambula Walo mbuli Simalelo wabuumi bwako akuti walo Mufutuli wanyika! Kusala nkukwako. Yahuwah ucitambikide Caabilo Cakwe caluyando aluzyalo kuli nduwe cino ciindi!

“Kobaambilla mu Juuda alimwi koompolola mu Jelusalema, kwaamba kuti: Lizya impeta munyika; Ongolola kuti, 'Kamubungana antoomwe,' akwaamba kuti, 'Amuswaangane lwenu, nkabela atweende kuminzi iikwabilidwe.' Imika citondezyo ca Ziyoni. Koyuba! Utalelemi! Nkaambo Ime njooleta kunyonyoona kuzwa kunyika, akunyonyoona kupati loko.” (Jelemiya 4:5-6)

 

“Ooyo wakamvwa kulila kwa mweembo, pele taakateelela kucenjezyegwa; bulowa bwakwe bulaa mutwe wakwe. Pele ooyo wakateelela uyoovwuna buumi bwakwe.” (Ezekiya 33:5)

Amulangilizye cipekupeku: Buzuba Mweembo Watatu Waumputa Nyika


Mweembo Wane

Nokuba kuti bantu bakkede anyika banokuli bakamboni bakunyonyauka kwiinduluka kucitika mu Myeembo Mutaanzi kusikila ali Watatu, kucinooli banjaanji bakaka kuzumina kuti aaya manyongwe aakacitika, nkucenjezya kwabulemu bwakujulu. Cilakondelezya kubona kuti nokuba kuti bunji bwabantu bapaila mazubaano balasyoma muli Elohimu naa Leza wabo akusyoma kuti nguuyendelezya zyoonse zicitika munyika, pele mbaniini loko bajatikizya kuzwa kulusyomo oolu kuti Yahuwah ubelesya zilengwa leza mukuleta mbeta akutumina milumbe yakucenjezya kuli ndiswe toonse.

Aftermath of tsunami in Japan (March, 2011)Kufumbwa ciindi manyongwe naajatikizyigwa mbeta naa kucenjezya kwabulemu bwakujulu, bantu banji cilabanyemya eeci. Muleli wa dolopo lya Tokyo, Shintaro Ishihara, wakalilekelela nkaambo kakwaamba kuti kuzuzuma nyika, ooko kwaainda kaindi kasyoonto kwakali kusikila kupima nguzu amizuzumo ili fuka, kuti caali "cisubulo ca bulemu bwakujulu" nkaambo kakuliyandisya kwa bantu baku Japan. Nikwaainda kuzuzuma nyika and guwe lya meenda mu Japan, Imbunga Yabupaizi ya Buleya Iivwuntauzya yakatumizya  ncito yakusanyangula; kwakajanwa kuti mbasyoonto bantu basyoma kuti Yahuwah usubula masi nkaambo kazibi, naa kuti kuzuzuma kwanyika, maguwo aamvula, mazambangulwe ameenda, amanyongwe amwi muzilengwa leza, ziiminina kuti nzitondezyo a milumbe icenjezya kuzwa kuli Taata wesu waluyando wakujulu. Bunji bwabantu sunu bayanda kulanga manyongwe aali muzilengwa leza kuti nzilengwa leza buyo, kutali kucenjezya kwiinda azilengwa leza. Aboobo, balati bukali bwakunyonyauka kwaainda kaindi kasyoonto, kuti mbumboni bwa kucenguluka kwa myezi, kuleka kuti mbumboni bwa kushinshima kwa Bbaibbele ooko kujatikizya ziyoocitika 'muciindi camamanino'.

Tusyoma kuti Mweembo wane wakuumputa Nyika, ooyu muzeezo wakuti kunyonyauka ooku nkwazilengwa leza buyo, kutali kwiindilizya waawo, uyoocengulwidwa limwi kwa lyoonse. Bantu bayoobona kuti kunyonyauka ooku mbokubede mubwini nkukobelela kwabulemu bwakujulu kwalo kucenjezya akubeteka kuzwa kuli Taata wesu waluyando wa Kujulu. Nkaambo ciyakubonwa kuli boonse caantangalala kuti Mweembo wane, aboobo, Myeembo wa kutaanguna kusikila kuli watatu kuti, yakali kucenjezya a mbeta zyabulemu ziyandika kapati.

Atubale ciyakucitika liya Mweembo wane waakuumputa Nyika:

"Mpoonya mungele wane wakalizya: alimwi cibeela catatu cazuba cakaumwa, cibeela catatu camwezi, acibeela catatu canyenyenzi, kusikila cibeela catatu cazyo cakasiya. Cibeela catatu cabuzuba cakasiya, mbweenya busiku abwalo." (Ciyubunuzyo 8:12)

Mweembo wane waakulila, Yahuwah uyakutumina lubeta Lwakwe amajulu aku mimuni yeni iimweka kuzwa kujulu;Uyakuuma zilengwa leza zileta mumuni zyotatwe mucibeela catatu.Eeci ciyakuba cintu cicitika ciyoosya alimwi cikankamya; izuba liya kusiya kwa cibeela catatu cabuzuba, imwezi a nyenyenzi ziyakusiya kwacibeela catatu cabusiku. Kusikila waawo, taakwe uucinikuya kwaamba kuti ooku kunyonyongana nkwa zilengwa leza buyo naa nkucenguluka myezi anyika yoonse. Boonse baya kuyoowa akubula cakwaamba.

Imajwi aatobela aacishinshimi ayakuzuzikwa  eelyo Mweembo wane waakupozomoka:

"Aboobo maanza oonse ayakulileka, moyo wamuntu oonse uyakuyaaya, alimwi bayakuyoowa. Kumyongwa abuusu kuyakubajata; bayakuciswa mbuli mukaintu nali mukutumbuka; bayakukankamana kuli umwi a umwi; masyu aabo ayakuba aanga alayaka." (Izaya 13:7-8)

Kuli mukonzyanyo usongokede mu Mweembo mutaanzi kusikila kuli wane, mukuti ncibeela catatu cigaminina cinyonyoonwa. Eeci caambilizya kuti mulimo wambeta eezi nkucenjezya bantu akubapa ciindi cakuti beempwe liya Yahuwah kataninga waala bukali bwakwe buzidwe mu mpenzyo zili ciloba ziyakuumputa Nyika, kaciindide ciindi cakujalila bantu ŋanda yakazekelo.

Mbuli mbwiiyoosya Myeembo yone eeyi, wakutaanguna kusikila kuli wane, tiikonzyi akweezyekanywa a Myeembo wasanu kusikila kuli wa ciloba. Myeembo iicaalizya yotatwe yiitwa kuti “Maawe" nkaambo kakunyonyauna kwayo ooko kukopa maanu akutapandulukika.

business man deep in thoughtTaata wesu waluyando ulayandisya kutupa toonse ciindi cicaalizya camamanino comwe eelyo ŋanda yakazekelo niitaninga jalwa. Bunji bwabantu mbaasinyika mumizeezo yabo amakanze aabo. Balikkomene kukkala akufwa anyika eeyi, alimwi babikkide ambali kufumbwa cijatikizya buumi butamani kuti bayoocilanganya aakale. Eeci ncecicitika eelyo Yahuwah nayanda kumanizya kuzekela bantu; aboobo, eeyi Myeembo nceciindi Cakwe camamanino cakusinsimuna bantu kuti baleke kuzilaika akuzwa kuŋonzi zyamumuuya.

Hena webo uliwaabide moyo wako kuli Yahuwah buno buzuba, akweempwa zibi zyako? Hena webo wamubikka kuti Walo abe Simalelo atalaa moyo amizeezo yako? Taata wesu waluyando wakacita kale cili coonse eeco cikonzya kutujanya buumi butamani. Nokuba boobo, swebo tweelede kutambula caabilo Cakwe akulibambila buumi buzya kumbele. Ooku kulibambila mumoyo amumizeezo kuyootola ciindi. Ndeenya nayootalika mulimo wakutusalazya myoyo amaumi esu kuzwa kucibi azyanyika, ndendilyo notuyooyumya kuzunda zyoonse zyitusinkila mumusinzo wesu wakuya kujulu.

“Amucite oobo nkaambo mulicizyi mbocibede cino ciindi ncotupona, kuti nciindi cakusinsimuka kuzwa kutulo; mbwaanga lino lufutuko lwesu lulaafwaafwi kwiinda nitwaatalika kusyoma.  Busiku bwaumbuluka, kuyanda kuca. Aboobo atusamunune milimo yamudima akusama zilwayo zyamumuni. Atweende bweelede, mbuli bantu beenda syikati, ikutali mumapobwe aateendelezyegwi, amubukolwi, kutali mukoonana kutondwa amubukkale busesemya, kutali mukuzwangana amubbivwe. Pele atulisamike Simalelo Yahushua Uunanikidwe, alimwi tutani kukanzi kuzuzika zisusi zyanyama.” (Baloma 13:11-14)

Amulangilizye cipekupeku: Buzuba Mweembo Wane Waumputa Nyika


Mweembo Wasanu (Maawe Mutaanzi)

Kulwanwa Madaimona Aalisandaula...

“Mpoonya Ime ndakabona bangelo bali ciloba kabaimvwi kunembo lya Yahuwah; alimwi kuli mbabo kwaapegwa myeembo ili ciloba.. . . . Mpoonya umwi mungele wakabweza cuumpilizyo catununkilizyo, akucizuzya mulilo kuzwa kucipaililo, akuciwaalila anyika. Nkabela kwakaba mizumo, majwi, ndabo alimwi akuzungaana nyika. Mpoonya bangele bali ciloba aabo baajisi myeembo ili ciloba baalibambila kuti bailizye myeembo.” (Ciyubunuzyo 8:2, 5, 6)

Mungele mukufusa cuumpilizyo anyika wakali kwiingula “mipailo yabasalali” “aabo bakajailwa nkaambo kajwi lyokwa Yahuwah” balo bakali kubuzya kuti “Nciindi cilamfu buti O Simalelo, oosetekene alimwi owamasimpe, kusikila Webo noyoobeteka akubasubula bantu bakkede anyika nkaambo kabulowa bwesu?” (Ciyubunuzyo 8: 4; 6:9, 10) Ooku kutalisya kufusa cuumpilizyo anyika citondezya kuti aawa Yahuwah watalika kujokezyela bana Bakwe. Kwiinda mukucita boobu, aawa mpaatalikila zyoonse zicaalizya kucitika akusolweda kujalwa kwa ŋanda yakazekelo eelyo Yahushua, Mupaizi wesu Mupati, nayoowaala cuumpilizyo Cakwe ansi kwaciindi camamanino alimwi jwi lya Yahuwah liyoomvwikisya kalyaamba kuti, “Cacitika.” (Ciyubunuzyo 16:17)

Myeembo mutaanzi kusikila kuli wane, inooli myeembo yakusinsimuzya bantu. Nokuba boobo, Myeembo wasanu kusikila kuli waciloba iyakwiinda luciso ali yone mitaanzi; ncencico eeco ncoyiitilwa kuti “ Maawe.”

“Mpoonya Ime ndakalanga, nkabela Ime ndakamvwa mungele kauluka akataa julu, kaamba  ajwi limvwikisya kuti, “Maawe, maawe, maawe kuli baabo bakkede anyika nkaambo kamyeembo yabangele botatwe eeyo iiciyanda kulila!” (Ciyubunuzyo 8:13)

Tulicenjezyedwe kuti, mumazubaano aamamanino, Saatani uyoobeleka canguzu “anguzu zyoonse, zitondezyo, amaleele aakubeja, alimwi akweena kutaluleme kuli koonse.” (2 Batesalonika 2:9-10) Mbuli mbotwaambilwa boobu, atujokelele kubupanduluzi bwa Mweembo wasanu-  Maawe Mutaanzi:

“Imungele wasanu wakalizya mweembo wakwe: Nkabela Ime ndakabona nyenyezi yaalokela anyika kuzwa kujulu. Kuli nguwe kwaapegwa cijuzyo camulindi uutagoli. Alimwi walo wakajula mulindi uutagoli . . . “ (Ciyubunuzyo 9:1-2)

prison house of the fallen angels (the bottomless pit)

Mweembo wasanu uyootobela mulongo wamyeembo yone mitaanzi yaakumanina kucitika. Tulangila cintu eeci kutola busena mubuleli bwa poopo Francis I, “Mwami” walusele wa Ciyunubunuzyo. Mangwalo aamba “mulindi uutagoli” kuti nintolongo yabangele bawide:

“Alimwi balo [kkunga lyabadyabooli aabo baanjide muntu waku Gadala] bakamukombelezya kuti atabatandili mumulindi uutagoli.” (Luka 8:31)

Ibbala lya “mulindi uutagoli” muli Luka 8:31 abbala lya “mulindi uutagoli” mu Ciyubunuzyo 9:1 a 17, ndibbala lomwe buyo ndeenya amuci Giliki, lya  “abussos.” Liya Saatani naakapegwa “cijuzyo camulindi uutagoli,” walo ukonzya buyo kwaangulula bangele bakawa kweendelanya mbuli Yahuwah mbwamulailila kuti acite. Amwiibaluke kuti liya Saatani naakawa, cibeela  catatu cabangele bakujulu boonse bakawida antoomwe anguwe nkaambo bakasala kuteelela kweena kwakwe (Ciyubunuzyo12:4).

“Mpoonya wakajula mulindi uutagoli, eelyo kwakaimpuka busi kuzwa mumulindi mbuli busi bwa bbibi lya mulilo. Nkabela izuba amulengalenga, zyakasiya mbi nkaambo kabusi bwakali kuzwa mumulindi ooyo. Mpoonya mubusi oobo kwakazwa cikwikwi eeco cakaboola anyika . . .”(Ciyubunuzyo 9:2-3)

Eeci caambilizya kulwanwa madaimona manjaanji aasisinkene cakuti ayoosinkila zuba akusizya mulengalenga wanyika yoonse...”mbuli busi bwabbibi lya mulilo.” Eelyo notubala bupanduluzi bwa “cikwikwi” eeci, tweelede kwiibaluka kuti, (bangele bawide) mbweenya mbuli bangele bali kabotu, balakonzya kuba muciimo cili coonse ncobayanda kutegwa bajate milimo yabo:

“Mutagambwi pe, nkaambo awalo Saatani ulalisandaula mbuli mungele wamumuni.. Aboobo tacili cintu ceenzu kuti naa babelesi bakwe abalo balisandaule kubaanga mbabelesi babululami:; mamanino aabo ayooba kutobezya mbuli milimo yabo (2 Bakolinto 11:14-15)

“Lino cikwikwi eeco, cakali mbuli mabbiza aalibambilide kuya kunkondo. Amitwe yaco, kwakali mishini mbuli yagolide, alimwi cakalaa busyu mbuli masyu aabaalumi. Masusu aaco akali malamfu mbuli aabakaintu; meno aaco akali mbuli meno aasyuumbwa. Acamba caco, cakali kulaikidwe antobo mbuli zikwabilizyo zyabutale, alimwi kuvwuuma kwamababa aaco kwakali kumvwikisya mbuli kuvwuuma kwankalaki zikwelwa amabbiza aabalikila kunkondo.” (Ciyubunuzyo 9:7-9)

Hollywood AlienMadaimona aaya aazwa mumulindi uutagoli akalikulangika mbuli:

Bupanduluzi bwacikwikwi eeci, bulakonzyana azipekupeku zitondezyegwa banamaleya batakubwene buzuba abuzuba. Mbombubo oobo, Saatani kwiinda mu Hollywood mbwabazyibizya bunji bwa banamaleya munzila yakubasobelela kuti bakumbatile lweeno oolo, kwiinda mbwacita mumilumbe yasikapepele.Tweelede kukosozya kuti kucenga kwa Saatani kumaninide , kuyootola busena eelyo madaimona aamumulindi uutagoli aakubwezya ciimo ca bamuzwakule akulwana Nyika kuyanda kucisa bantu.

Lino kwazyuulu zyamyaka minjaanji, Saatani walikulibambila nkondo yalucengo eeyi kwiinda mukuzyibya bakkede aNyika kuti batambule mizeezo yakuti kuli mikowa ayimwi yabantu bawide azilengwa leza mumulengalenga. Nkakaambo aaka, Saatani ncayoozunda kapati mukupindula lusyomo lwabupaizi lwabaabo bateelela ciiyo cakubeja eeci. Asyoonto kusikila nyika yoonse bayoosyoma kuti balwanwa bamuzwakule, aabo bazyila mumulengalenga kutali kulwanwa madaimona abangele ba Saatani.

“Alimwi kuli mbabo, kwaapegwa nguzu zyeelene anguzu zyatubanze twaanyika mbotulaanguzu. … Pele tibaapedwe nguzu zya kubajaya pe, pele bakazumizigwa buyo kubapenzya kwamyezi yosanwe. Kupenzyegwa kwabo kwakali kucisa mbuli kwamuntu naalumwa kabanze.” (Ciyubunuzyo 9:3, 5)

Aaya madaimona aabamuzwakule, ayootundulula bantu akubalumya micila yawo, alimwi bayoomvwa kucisa mbuli kwa kulumwa kabanze. Kulumwa kabanze kulibonya boobu: kucisa kuumpa, kufundilila, kufwekemba, cinywe, kubbabbalisya kwaambaula, kuyuma minyemfu, kulikwela nsinga, akupwetekana.

“Lino mumazubaayo, bantu bayooyandaula lufu, pele tabakooyoolujana pe; Bayooyanda kufwa pele lufu luyoobatija.. . . [Cikwikwi] cakalaa micila mbuli tubanze, alimwi kwaali tulumyo kumicila yabo. Nguzu zyabo zyakali zyakucisa bantu kwamyezi yosanwe.” (Ciyubunuzyo 9:6, 10)

Hollywood AlienOoku kupenzyegwa kuyootola myezi yosanwe (mazuba aali mwaanda amakumi osanwe). Bantu banji bayooyanda kulijaya kwiinda kupenga boobu, pele ciyoobaalila kucita boobu. Pele kuli kukwabililwa kuli baabo babikka Yahuwah kuti abe ciyubilo cabo:

“Cakaambilwa [cikwikwi] kuti citanyonyooni bwizu nokaba kasyango kali buti, nociba cisamu cili coonse, pele kuti cipenzye aabo batajisi caando ca Yahuwah ankumo zyabo.” (Ciyubunuzyo 9:4)

Yahuwah uuyoolesya madaimona kucisa bajisi caando Ccakwe cakubakwabililwa. Aaya madaimona taakanyonyooni zisyango nokuba tusamu.

“Baalijisi mwami uubalela atala lyabo, walo ooyu ngomungelo wamulindi uutagoli, zina lyakwe mu CiHebrayo ngu Abbadoni, pele mu Cigiliki ngu Apoliyoni, (nkokwaamba kuti, “Sikunyonyoona” (Ciyubunuzyo 9:11)

 

“Uulya munyama ngoobona, ciindi cimwi wakali muumi, pele lino tali muumi, uyooyimpuka kuzwa mumulindi uutagoli kuti aye kukunyonyoonwa. Bantu bacipona ansi aano bayoonyandwa, aabo bali amazina aatalembedwe mu Bbuku lya Buumi kuzwa kumalengelo aanyika, bayoogambwa baakubona munyama ooyu aciindi cimwi wakali muumi, pele lino tali muumi, nikuba boobo uyoolibonya alimwi. . . . Alimwi munyama ooyo wakaliko, lino uutako, lwakwe mwini ngowalusele ooyu, alimwi ngumwi wabaabo bali ciloba, alimwi nguuya kukunyonyooka.”   (Ciyubunuzyo 17:8, 11) 

Ciyubunuzyo 17 citwaambila kuti, liya bulelo bufwaafwi bwa Mwami wa Ciloba bwaakusika kumamanino, buyootobelwa abwa Walusele. Nguuyooba  mwami / munyama ucaalizya kulela. Twabona mumeso eesu, Benedict Wakkumi a Cisambomwe mbwaakalekezya mulimo, ngamamanino aabulelo bwa Mwami wa Ciloba. Poopo Francis ngo “mwami” walusele;  ngo poopo ucaalizya alimwi nguuya kuunka kukunyonyoonwa.

Ooyu Mwami Walusele unoomaninide kweendelezyegwa a Saatani, alimwi ngunooli muntu alikke uukonzya kubandika kuti alesye madaimona kulwana Nyika. Mukutobelanya boobo, Walusele uyootambula ciimo calo Saatani ncalombozya kapati cakuba “mufutuli wanyika,” akumupa nguzu zyoonse atalaa basololi banyika kuti abikke Mulawo wa Nsondo munyika yoonse, akusumpula nsabata yakubeja iili akkalenda lyakubeja.                                            

Tatukonzyi kwiindilizya kwaamba kupenga kuli mu Mweembo Wakutaanguna kusikila Wane akupengesya kuyoosya mu Mweembo Wasanu (Maawe Wakutaanguna). Pele “Maawe omwe wainda. Amulange, kucili maawe obile aacizya kwainda zintu eezi.” (Ciyubunuzyo 9:12)

mother holding her daughterSunu, tulijisi ciindi cibotu cakutambula cisyomyo cacaando ca Yahuwah, cakutukwabililwa liya notusala Nguwe kuti Alele mumyoyo yesu. Ku batobeli Bakwe beni, Yahuwah ulayumya kupa zisyomyo zitobela ciindi aciindi:

“Utayoowi  nkaambo Ndime  ndakakunununa. Ndakakwiita azina lyako; Webo uli Wangu.  Waakwiinda mumaanzi, ndinooli aanduwe alimwi waakuzabuka milonga, tiikakukwempuli. Waakwiinda mumulilo, tokooyoopya pe, nokuba kuvwilima kwamulilo takukakuumpi pe. Nkaambo Ndime Yahuwah Elohimu wako, Ooyo Uusetekene wa Isilayeli, Mufutuli wako . . . Nkaambo wakali muyandisi mumeso Aangu, ndakakulemekezya, alimwi ndakakuyanda; nkabela njakwaabila bantu banji nkaambo kako, alimwi njakwaaba bantu nkaambo kabuumi bwako. Utayoowi, nkaambo Ndili aanduwe.” (Izaya 43:1-5)

Hena ulasala kwaandwa aYahuwah? Hena ulatambula lwiito Lwakwe lwamamanino nocicikonzyeka?

Sunu kuti naa mwalimvwa jwi Lyakwe, mutayumyi moyo yenu...” (BaHebulayo 3:7-8)

Amulangilizye cipekupeku: Kulwana aMadaimona Aalisandaula (Mweembo Wasanu)


Mweembo Wacisambowe (Maawe Wabili)

Kujaya Cibeela Catatu ca Mukowa Wabantu Muwoola Lyomwe  

Atupiluke kumweembo wasanu katutana njila mu Mweembo Wacisambomwe:

Mumweembo wasanu (Maawe mutaanzi), inyika ilalwanwa kwamyezi yosanwe amadaimona aalisandaula kuba bamuzwakule. Kuya kumamanino aamyezi yosanwe, inyika inoozyibide Pope Francis Ikusyoma kuti eezi ziseese zilwana nyika inga zyalesyegwa buyo kuti wabaiminina “mwami” walusele, poopo Francis I. Francis uyoo “pangana cizuminano” amadaimona aakoya bamuzwakule, mukuyandaula nzila “yakulesya” kulwana kwawo. Alo madaimona “ayoozumina” kuleka kulwana mubuzuba bumwi bupedwe (kuganta aamanina myezi yosanwe eeni ) kuzwa naakatalika kulwana mbuli Bbaibbele mbolyaambide kale mu Ciyubunuzyo 9:5) Eezi ziseese zyaakuyaamuka, basololi banyika yoonse bayootembaula poopo Francis akumukkomanina mbuli mufutuli wanyika alimwi... bayookondwa “kulekela bwami bwabo anguzu zyabo kumunyama.”( Ciyubunuzyo17:13)

Mwami Walusele, Poopo Francis I, kakwiina uumukazya mpeenyampeenya  uyoobikka. “cisesemyo citeeli” (Daniele 12:11), calo eeci nkokusumpula Nsondo munyika yoonse kubelesya mulawo, aboobo akutalisya ciindi ca myaka yotatwe amyezi cisambombwe caambidwe mu Ciyubunuzyo 11:3.

“Kwamana ndiyootuma bakamboni bangu bobilo, banoosamide masaka kuti bakaambilizye mulumbe wa Leza kwamazuba aali cuulu amyaanda yobilo amakumi aali cisambomwe.”( Ciyubunuzyo 11:3)

Myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waalya Nsondo yaakusumpulwa mumulawo asyoonto akwiinda Mweembo wasanu, alimwi iyoomanina akujalilwa kwaŋanda yakazekelo kubantu kaindi kasyoonto kuusibidwe kale Mweembo wa Cisambomwe. Eeci ciyooba ciindi cakupengesya akutundululwa kubantu ba Yahuwah anyika.

“Kuciindi eeco, Mikkayeli silutwe wabangele uukwabilila bantu bako, uyoobuka. Boonse bali aamazina aalembedwe mubbuku bayoofutulwa.

Basyomeka bokwa Yahuwah aciindi eeco “bayooshinshima” (kucenjezya bantu ku Myeembo amapenzi aacizya akubakombelezya kuti beempwe) kabasamide “masaka”. (Masaka ciiminina buyumuyumu akupenzyegwa akutundululwa nkobanoocitilwa basyomeka bokwa Yahuwah muciindi eeco.) Nkaambo kakuti bakaambilizya Myeembo, mbabayootamikizyigwa mapenzi aayoosikila mu Myeembo eeyo.

Cisubulo cakutatobela mulawo wa Nsondo cinooya kumbele akupa kuti bajane buyumuyumu batobeli ba Yahuwah mukubamba Nsabata yakasimpe ya buzuba bwa Ciloba, alimwi eeyo iitobezya kkalenda Lyakwe lyamwezi azuba. Citobela ncakuti, banji bayoojayigwa kabakwabilila Nsabata yakasimpe yokwa Yahuwah. Kuyakwiinda myaka misyoonto akataa Mweembo Wasanu amatalikilo aaMweembo Wacisambomwe nkaambo katwaambo tutobela: Muciindi camyaka yotatwe amyezi cisambomwe ciyootalikila kumamanino aMweembo Wasanu liya Mwami Walusele, Poopo Francis I, aakuzwidilila kusinikizya kusumpula Nsondo munyika yoonse. Alimwi ciyoomanina akujalwa ŋanda yakazekelo kaindi kasyoonto akutalika Mweembo Waciloba.

Mweembo wa Cisambombwe uyoocitika muwoola lyomwe: Mweembo wa Ciloba uyoo  “fwamba kuboola kutobela waawo” (Ciyubunuzyo 11:14). Eeci caamba kuti kuyooba ciindi camyaka yotawe amyezi cisambomwe akataa mamanino aa Mweembo Wasanu amatalikilo aMweembo Wacisambomwe.  Liya Mweembo Wacisambomwe waakuumputa nyika yesu, mwami Walusele uyootongooka kuti Mulawo wa Nsondo tuunatambula cileleko cakujulu nkaambo kabamwi basondokede batobela Nsabata iitobezya mwezi azuba, alimwi abasampaula Nsondo yabuna Gregory.

Lino, antunjile mu Mweembo Wacisambomwe (Maawe Wabili):

“Mpoonya mungelo wacisambomwe wakasiba mweembo, mpawo ndakamvwa jwi lizwa kuziswi zyone zyacipaililo cangolida cili kunembo lya Yahuwah. Ijwi eeli lyakaambila mungele wacisambomwe wakajisi mweembo kuti, “Angununa bangelo bone baangidwe kumulonga mupati wa Yufuletisi!” (Ciyubunuzyo 9:13-14)

fallen angelMbaani bangele aaba baangidwe kumulonga mupati wa Euphrates?Tabali bangele bakujulu nkaambo bangele bakujulu taakwe “nobaangidwe.”Tulizyi kuzwa mukubala Jwi Lyakwe kuti bunji bwabangele bawide balaangidwe “mumulindi uutagoli uutalibonyi.”Aboobo tulakonzya kukosozya kaambo kuzwa mu Bbaibbele kuti mulonga mupati Yufuletisi nintolongo iili mukati kamulindi uutagoli mwalo mwaangidwe basololi wabangele bawide.

“Eelyo wakaangununa bangelo bone bakalibambilide, kuciindi, buzuba, mwezi, alimwi amwaka kuti bajaye cipaanzi catatu camukowa wabantu. Nkabela ndakaambilwa kuti mweelwe wabasilumamba uli zyuulunzuma zili myaanda yobile; ndakamvwa mweelwe wabo” (Ciyubunuzyo 9:15-16)

Ciindi ca Mweembo Wacisambomwe cilizandudwe mubwini. Muwoola lyomwe, mubuzuba bumwi, bwamwezi mumwaka, cibeela catatu camukowa wabantu ciyoojayigwa amadaimona aali zyuulunzuma zili myaanda yobile kaasolwedwe abangele bone. Dyabooli uyoobelesya nkamu yalumamba eeyi kuti atile bulowa nyika yoonse mukaindi ka woola lyomwe.

Muwoola lyomwe bafwide akataa bantu banooyinda azyuulunzuma zili zyuulu zyobile. Mbokuli kumamanino amyaka yotatwe amyezi cisambomwe mpaajalilwa ŋanda yakazekelo, cili biyo kabotu kukosozya kwaamba kuti, Yahuwah takalekeli kuti bajaye cibeela catatu cabazumi pele kusikila kumamanino aakujalwa ŋanda yakazekelo. Nceciceeci ncotuli masimpe kuti kuyayigwa kwacibeela catatu cabazumi kuyoosikila kumamanino amyaka yotatwe amyezi cisambomwe.                             

“Mucilengaano eeci ndakabona mabbiza abaabo bakatantide ali ngawo. Bakalijisi ntobo zyakali kusalala pyu mbuli mulilo, alimwi kazilangika mbuli bbwe lyacijulu-julu, ambuli mabwe aasalufa. Mitwe yamabbiza aaya yakali kuboneka mbuli yabasyuumbwa, nkabela kumilomo yawo kwakali kuzwa mulilo, busi, amabwe aasalufa. Cipaanzi catatu cabantu aaba cakajaigwa amapenzi aaya otatwe, mulilo, busi, alimwi amabwe aasalufa aakali kuzwa mumilomo yamabbiza. Nkaambo nguzu zyawo zili mukanwa akumicila yawo; nkaambo micila yawo ili mbuli nzoka, kiijisi mitwe; alimwi abelesya micila eeyi kucisa bantu.” Ciyubunuzyo 9:17-19   

Ciwa camibili yankamu yalumamba eeyi, cinikwiindene kuli camu Mweembo Wasanu. Aaya madaimona ayoolibonya mbuli batantide mabbiza naa mbizi, anoolaa mitwe mbuli basyuumbwa naa balavwu, micila mbuli nzoka, alimwi mulilo, busi, asulufa zinoodoomoka kuzwa mumakanwa aazyo. Mulilo ooyu, abusi  asulufa nceciyookukula cibeela camukowa wabantu catatu.

“Lino kwakasyaala bantu bamwi aabo batakajaigwa amapenzi aaya, nikuba boobo taakwe nibakeempwa kuti basiye zeezyo nzibakalipangila. Tiibakaleka kukomba myuuya mibi, zibumbwa zyangolida, zyansiliva, zyamukuba, zyamabwe, zyazisamu, zitaboni, aziteendi nanka kumvwa.Alimwi taakwe nibakaleka bujayi, bulozi, mamambe, abubbi bwabo.” (Ciyubunuzyo 9:20-21)

Cuusisya ncakuti, zibeela zyobile muli zyotatwe zyabantu bayoocaala, bayooya kumbele kuzangila Yahuwah, akukaka lwiito lwankumbu Lwakwe lwamamanino. Kabaindide mu Myeembo ili cisambomwe, ninzi acimwi ncanga wacita kusinsimuzya bantu Taata wesu waluyando liya natana jala ŋanda yakazekelo?Kwiinda mukuzanga kwabuyamba, tuyakusala ooko kuyootozya maumi esu akulibambila kuumwa Mweembo Waciloba (Maawe watatu), walo uuya kuletwa kakwiina lubomba.                    

young boy reading Bible“Penzi (Maawe) lyabili lyainda, pele penzi lyatatu lilaafwiifwi kuboola! (Ciyubunuzyo 11:14)

Kuli baabo basyomeka muciindi eeco, zisyomyo zya Ntembauzyo 46 ziyoozuzikwa mumaumi aabo:

Yahuwah ninguzu zyesu amayubilo eesu, ngomugwasyi uuliwo muciindi camapenzi oonse. Nkabela nikuba kuti nyika izungaane inga tatuyoowi pe,  alimwi nikuba kuti zilundu zyatolwa akataa lwizi; Nikuba kuti maanzi afufuma akuvwuuma, nikuba kuti zilundu zitenkaane akuvwuuma kwawo. Selah. Nkuuli mulonga, uujisi tulonga twawo tukkomanisya munzi ookwa Yahuwah, busena busalala ooko nkwakkala Sijulu wamajulu. Yahuwah uli akataa munzi ooyo; aboobo tuukooyoo nyonyoonwa: Elohimu uyookugwasya alimwi akukugwasya cakufwambwaana. Bakomba mituni balazwangana, amalelo aloolegwa: Walo napozomoka ajwi nyika ilabomboloka. Yahuwah wamakamu ulaandiswe; Elowa ookwa Jakobo ncikwabilizyo cesu. Amuboole muzyoobone bubede milimo yokwa Yahuwah, waleta kunyonyauka ansi. Mane do kumagolelo aanyika nguulesya nkondo, nguutyola mata akupandaula masumo, nguuwumpa nkalaki amulilo. Amuumune, muzyibe kuti ndime Yahuwah: Ime njootembaulwa akati kamisyobo, Ndime eeyootembaulwa munyika. Yahuwah Mwami wamakamu ulaandiswe; Singuzuzyoonse wa Jakobo nciyubilo cesu.Selah (amulange Intembauzyo 46)

Amulangilizye cipekupeku: Kujaya Cibeela Catatu ca Mukowa Wabantu Muwoola Lyomwe Maawe Wabili (Mweembo Wacisambomwe)


Mweembo Waciloba (Maawe Watatu)

Manyongwe Aamamanino aali Ciloba....

Mumyeembo mitaanzi ili cisambombwe, Yahuwah upa ciindi cibotu camamanino kumuntu muzumi uli woonse kuti azumine lufutuko, liya ŋanda yakazekelo niitaninga jalilwa limwi kutamani lyoonse.

Eeyi myeembo ili cisambombwe (kutali mapenzi aamamanino aali ciloba) ilivwelenye aluse nkaambo ncipaanzi catatu cipenzyegwa muli njiyo cilikke.

“Pele bamwi bamukowa wabantu, aabo batakajaigwa amapenzi aaya, tiibakeempwa . . .” (Ciyubunuzyo 9:20-21)

young people dancing - city lifeMukusoleka kusinsimuna nyika, ninzi acimwi julu ncilyaakali kukonzya kucita, kupa nokuba kusomba calo eeco catakacitwa kale a Yahuwah mukwaaba kutamani, mwanaakwe simuzyalwaalikke, Yahushua?

Nokuba boobo, O Yahuwah Singuzuzyoonse, zili luleme mbeta zyako.” Ciyubunuzyo 16;7

Kwiinda mukutontomana kuzanga, akukaka kuteelela ooko kweelede kubacenjezya  mu Myeembo mitaanzi ili cisambombwe, bantu banoocokacoka Yahuwah kuti ajale ŋanda yakazekelo.

“Ooyo uutaluleme kaciya kumbele kutalulama: alimwi ooyo uulaa tombe kaciya kumbele kubaa tombe: alimwi ooyo uululeme kaciya kumbele kululama, alimwi ooyo uusetekene kaciya kusetekana.” (Ciyubunuzyo 22:11)

Lino bateempwi banikweelede kuti banjile mumapenzi aatavwelanyidwe aali ciloba aamamanino- Maawe watatu wamamanino.

“Maawe wabili wainda . Amulange, maawe watatu ulazya kufwambaana.” (Ciyubunuzyo 11:14)

 

Alimwi mungele waciloba wakalizya; alimwi kwaamvwika majwi mujulu aamba kuti, Malelo aanyika yoonse aba malelo aa Simalelo wesu, Uunanikidwe Wakwe; alimwi walo uyakulela kwa lyoonse alyoonse.” Ciyubunuzyo 11:15

Eelyo Mweembo waciloba waakulila, malelo aanyika ayooba malelo ookwa Yahushua, caambilizya kuti inkondo akataa Saatani a Yahuwah yamana, alimwi Yahushua lino uya kuboola kuzyootola Bakwe. Pele mukweezyekanya Myeembo tulabona kuti Mweembo uli oonse uutobela ulaa kupyopyongana kwiinda mweembo wiindide kale musyule, aboobo Mweembo wa ciloba uyooba wiinda bukali. Nkaambo mweembo waciloba ulainda bukali, alimwi uboola kaindi kasyoonto munsaa Kuboola Kwabili; Mapenzi aali Ciloba ayooinda bukali akuboola kaindi kasyoonto munsaa Kuboola Kwabili, tukonzya kukosozya kaambo kuti Mweembo waciloba nga Mapenzi aali Ciloba Aacalizya.

Izitobela eezyi nzyenzizyo nzitwaayiya amapenzi aali ciloba acaalizya kuzwa mu Bbaibbele:

Mulengalenga woonse uyoolangilizya akuba kamboni wa bululami bokwa Yahuwah mukulekela mapenzi aali ciloba acaalizya.

Nokuba boobo, O Simalelo Yahuwah Singuzuzyoonse, mbeta Zyako zili luzi akululama.” (Ciyubunuzyo 16:7)

Mulengalenga uunyina cibi uyooba kamboni kuti nokuba kuti mapenzi aali ciloba acaalizya awaalwa ali basizibi, myoyo yabo yaindilizya kuyuma kwiinda kaindi.

“Alimwi bantu aabo bakaumpwa akupya kupati, bakatukila zina lya Yahuwah ulaa nguzu atalaa mpenzyo eezi; tiibakeempwa pe akumupa bulemu Walo.” (Ciyubunuzyo 16:9)

Bunji bwabaluleme banoocipona (144,000) banooli muntolongo nokuba mumasena aatakkalwi bantu, boonse kabakombelela kukwabililwa kuzwa kubulemu bwakujulu eelyo kabalangana a mulawo wanyika yoonse wakuti bajaigwe. Basizibi banoomvwene aMunyama abeembezi babeji kuti baluleme bakaka kulemeka buzuba bwakupaila butaluleme bwa Roma, ncecaleta Myeembo amapenzi. Loma abatobeli bakwe uyoosinikizya kuti nzila ilikke yakujanya nkumbu kuzwa kujulu, nkujaya baabo baluleme bali zyuulu zili mwaanda amakumi one azyuulu zyone aciindi comwe boonse.

Masunko aayo mobayooinda bali 144,000 muciindi cakutundululwa eeco, apandululwa kuti “iciindi camapenzi ookwa Jakobo.” (Jelemiya 30:5-7) Taakwe kupandulula kukonzya kubonya mapenzi mubuzwide ngobayoonjila aabo bali zyuulu zili mwaanda amakkumi one azyone, eelyo kakwiina Yahushua uubaiminina muŋanda yakazekelo mucikombelo ca Kujulu. Aaya mapenzi ayookonzyanya mubukali pele taakeelani ayaayo Yahushua ngaakapenga aciciingano, liya Taata Wakwe naakasisa busyu Bwakwe kuzwa kuli nguwe.

Baluleme bayakwiimwa nzila ya kuula a kuulisya eelyo caakuswena ciindi cakuti impenzyo zili ciloba zyamamanino ziwaalwe.

outstretched hand refusing money

Kukaka kulemeka buzuba butaluleme bwakupaila bwa Roma, akukaka kusampaula kuccilila ciindi ca Yahuwah a mazuba Aakwe asetekene, nceciyoobaletela businkondonyina anyika yoonse, akuleta mulawo wakuti "batauli nokuba kuuzya.".Ooyu ngomuulo baluleme ngobayoo bbadela nkaambo kakukaka "caando ca munyama."Nokuba boobo, Yahuwah uyoojokezya eeci ciyoocitilwa bantu Bakwe, akuleta makwebo aanyika yoonse kuti aleke muciindi campenzyo zili ciloba zicaalizya:

"Alimwi basimakwebo bamunyika bayakulila akutongauka akaambo kanguwe, nkaambo taakwe uciyanda kuula zyakuuzya zyabo..." (Ciyubunuzyo 18:11)

Mumazuba aali makumi otatwe aampenzyo, babisyi bayootalika kwiibaluka kuti ncancobeni kuti baluleme balakwabililwa anguzu ziinda bupati.Kulangila buvwubi bwanyika nkubakaabila zintu zyabo zyoonse kuli poopo kuti bajane, lino kuyooboneka mubwini mbokubede.

Kunyandwa akulilauka kwa babasofweede aciindi eeco kulapandululwa cakusalala kuti:

"Icheba lili anze, alimwi mapenzi a nzala mukati. Uuli oonse uuyakuba mumuunda uya kufwa a cheba; alimwi uuli mudolopo nzala a mapenzi ziyakumulya. 'Aabo bayakufutuka baya kutijila kumalundu mbuli nziba zyamumisena, boonse kabalilauka, umwi a umwi kuzibi zyakwe. Janza lili lyoonse liyakulileka, gondo lili lyoonse liya kulileka mbuli meenda. Bayakusama masaka; kuyoowesya kupati  kuyoobavwumbilila; kugunwa abusyu buli boonse, kubula masusu amitwe yoonse yabo.‘Bayakusowa nsiliva agolide zyabo mimigwagwa, golide zyabo ziyakuba mbuli mafumba; nsiliva zyabo a golide zyabo tazikabavwuni pe mubuzuba bwa bukali bwa Yahuwah; tazikakkutyi myoyo yabo, nokuba mada aabo, nkaambo ziyakuba cintu cakulinontola cisofweede." Ezekiele 7:15-19.

Kuganta kusikila amazuba otatwe amawoola aali cisambomwe, nkobayoobikkila zyuulu zili mwaanda amakkumi one azyone zyabaluleme, kuti bazumine akuleka kutobela Nsabata yamasimpe yabuzuba bwa ciloba yokwa Yahuwah, kuyooba kuya kumamanino a mazuba aali makkumi otatwe aazandudwe kuti nga mapenzi aali ciloba acaalizya. Kusikila kubuzuba bucaalizya mumakkumi otatwe, impenzyo zili cisambomwe zinokuweedwe anyika, alimwi basofweede lino banokulibambide kuti babikke mulawo wakujaya basaante bali zyuulu zili mwaanda a makkumi one azyone.Aciindi ndeenya nobalindilila kuti bazinge basaante bali zyuulu zili mwaanda a makkumi one azyone, ijwi lya Yahuwah, mbuli kuvwuuma kwa meenda manji, liyakuseluka akuzuma ali basizibi akwaamba kuti:

"Cacitigwa." (Ciyubunuzyo 16:17)

destroyed cityIjwi lya Yahuwah talikazungaanyi majulu a nyika zilikke pe, pele liya kuleta kuzungaana nyika kupati kwapenzi lya ciloba, "kuzungaana kwanyika canguzu alimwi ooko kupati loko kutanabede kuzwa bantu nobakali anyika." (Ciyubunuzyo 16:18).Ooku kuzungaana kwanyika kuyoomwaya akudilisya ZYOONSE zyakayakwa-abantu mumadolopo oonse aanyika.

Lyaakwiinda penzi lyaciloba licaalizya - kuzungaana kwanyika kupati loko kuyootalika ajwi lya Yahuwah likwabilila basaante bali zyuulu zili mwaanda amakumi one azyone kuzwa kumaanza abasofweede-ciindi camazuba aali makumi one a osanwe ciyootalika akumanina aKuboola Kwabili kwa Yahushua. Muciindi camamamnino  aamusela wa Nyika eeco, basaante bayoolemekezyegwa liya Yahuwah aakoongelezya babisyi kuti ba...

"boole akulumbanya kumaulu eenu, akuziba kuti ndakamuyanda inywe." (Ciyubunuzyo 3:9)

Basololi banyika (baimininwa a bami bali kkumi) aabo bakacengwa kuti bape "nguzu a busololi bwabo." (Ciyubunuzyo 17:13) kubuleli bwamunyama, lino bayoocenguluka mukunyema canguzu ku....

"munyama, alimwi baya kumucimwa muvwuule, baya kumusamununa akumusiya mantaanda, bayakulya nyama yakwe akumuumpa amulilo. Nkaambo Yahuwah wakabikka mumyoyo yabo kuti bazuzike kuyanda Kwakwe, kuti babe bamuzeezo omwe, alimwi akupa malelo aabo kumunyama, kusikila majwi aaYahuwah akazuzikwe." Ciyubunuzyo 17:16-17.

Tusyoma kuti kufumbwa ciindi lino, Mweembo mutaanzi uyakulila alimwi uyootobelwa aMyeembo yone iccilila mukutobelana, nkaambo lino tukkede mubulelo bwa poopo wamamanino, Mwami wa lusele wa Ciyubunuzyo 17.

Mulimo wa Myeembo eeyi, nkusinsimuna bantu kaindi kasyoonto nataningagwisya Muuya Wakwe kuzwa Anyika akwaanda muzumi uli woonse nkwayootozya. Inyika ilaafwi kuba kamboni wakupyopyongana kutalangilwi, kwalo kwiinda muli nkuko Yahuwah mwayoojatila maanu aabantu.

“Nkaambo buzuba bwabukali Bwakwe wasika: ino nguno uyookonzya kwiimikila?” (Ciyubunuzyo 6:17)

Sunu, Mupaizi wesu Mupati nacituzekela, nceciindi cibotu cakusanzya zikobela zyesu, akuzitubya mubulowa bwa Mwanaa Mbelele, kuti tuzandulwe kuzwa kucibi kwiinda mulusyomo abulowa busalazya bwa Yahushua. Mufutuli mubotu utamba ndinywe kuti muswaangane aNguwe, kuti musanganye kubula nguzu kwenu ku Nguzu Zyakwe, kutazyiba kwenu ku Busongo bwakwe, kusowaika kwenu ku Bubotu Bwakwe. Kuyakubotesya kufutulwa kwabaabo balindila cakubikkilila akuboola Kwakwe, alimwi balaa mazina aabo kaalembedwe muBbuku lya Buumi..

"Nkaambo muciindi camapenzi Uyakundisisa mu civwuka Cakwe; Mucibaka ciseseke ca cikombelo Cakwe Uya kundisisa; Uya kundibikka atala lya bbwe." Intembauzyo 27:5.

 

“Uya kulobya lufu kwalyoonse, Simalelo Yahuwah uyakupukuta misyozyi kuzwa kumasyu oonse; Kubwentelwa kwa bantu Bakwe Uya kukugwisya kuzwa munyika yoonse; Nkaambo Yahuwah mbwaamba. Alimwi ciyakwaambwa kuti mubuzuba oobo:'Amulange, ooyu ngo Elohimu wesu; Twakalindila Nguwe, alimwi Uya kutuvwuna. Ooyu ngu Yahuwah wesu; Twakalindila Nguwe, alimwi walo Uyootuvwuna. Ooyu ngu Yahuwah: Swebo twakamulindila Walo; Tuyoosangalala akusekelela mulufutuko Lwakwe'” Izaya 25:8-9)

 

"Amulange, Ndaboola cakufwambaana: ulilelekedwe ooyo uubamba zyaambwa mu cishinshimi ca bbuku eeli. . . . Balilelekedwe aabo batobela milawo Yakwe, kuti bakabe a nzila yakusikila kumusamu wa buumi, alimwi kuti bakanjile mumilyango ya munzi." Ciyubunuzyo 22:7,14)

Yahuwah will set them on the mountain

Amulangilizye cipekupeku: Mapenzi Acaalizya aali Ciloba aa Maawe Watatu (Mweembo Waciloba)