Print

Nový světový řád: Vytvoření obrazu šelmy

Co se naučíš v tomto článku:

 • USA i papežství to chtějí
 • Jeho příchod ohromí svět
 • Byl předpovězen před 2000 lety
 • Jak můžeš zabránit tomu stát se jeho obětí

  new world order - john paul ii

new world order - george bush

Index

>

Úvod

Náš svět bude brzy (spíše během let než dekád) vystaven celosvětové krizi, která oznámí jeho konec. Protože lidé na celém světě potřebují být připraveni, šíříme toto poselství do mnoha zemí s velkými náklady a obětmi. Pro ty, kdo se odvažují číst, může World's Last Chance znít absurdně, pokud ne unáhleně, protože člověk přirozeně doufá ve světový mír a blahobyt, a rozhodně si nepřeje univerzální krizi zaplavující svět a vedoucí ke konci.

Snažili jsme se představit si tvou reakci a dotazy a začneme tvé cestování do budoucnosti tím, že zodpovíme některé otázky, kde se s tebou podělíme o to, proč tento svět stojí tváří v tvář své poslední šanci!


Bible jako Průvodce

1. Kdo jsou lidé za tímto článkem?

Jsme součástí malé skupiny lidí roztroušené po světě, kteří berou Bibli jako naše jediné pravidlo. Poté, co jsme zasvětili značný čas jejímu studiu, obzvláště kapitol odkazujících na naši budoucnost, uvědomili jsme si, že se s tebou musíme podělit o to, co jsme poznali. Toto poznání je tak důležité, že jsme ochotni snášet útrapy a oběti, dokonce položit i samotný život, aby ti to bylo dostupné. Mocné síly tvrdě pracují na tom, aby zamlčely tuto informaci.

2. Proč berete Bibli tak vážně?

Původně jsme nebrali Bibli tak vážně, dokud jsme nebyli udiveni odhalením, jak přesná Bible je. Tak přesná, že i předpovědi učiněné před tisíci lety, se naplnily přesně na den. To nás usvědčilo z toho, že existuje vševědoucí Eloah v pozadí Bible, který není svázán časem a zná konec od počátku.

Taky jsme poznali, že nás náš Stvořitel miluje tak moc, že pro nás připravil místo v nebi. Ale protože jsme nakaženi nemocí zvanou hřích a nejsme v současnosti připraveni žít s Yahuwahem v nebi, připravil Yahuwah léčbu pro nemoc hříchem.

Nebrali bychom Bibli tak vážně, kdyby Yahuwah nedemonstroval takovou naprostou kontrolu a poznání budoucnosti. Toto mistrovství je zjeveno nejjasněji ve dvou knihách: Daniel ve Starém zákoně a Zjevení v Novém zákoně.


Naplněná proroctví Bible
 


3. Uveďte příklad naplněné předpovědi v Bibli.

V knize Daniel, ve druhé kapitole, ukázal Yahuwah babylonskému králi ve snu, že od jeho doby až do konce času, pozná svět jen čtyři světová impéria. Historie prokázala, co Yahuwah předpověděl. (Poznámka: Yahuwah v Bibli počítá a předpovídá jedině ta impéria, která určitým způsobem zahrnovala Yahuwahův lid). Tato čtyři impéria byla: Babylon (605 př.n.l.-538 př.n.l.), Médo-Persie (538 př.n.l.-331 př.n.l.), Řecko (331 př.n.l.-168 př.n.l.) a Řím (168 př.n.l.-476 n.l.).

Nadále dopředu odhalil, že se Řím rozdělí na 10 teritorií a že v době těchto teritorií přijde konec. Historie prokázala přesnost Yahuwahova slova. V roce 476 n.l. se Řím rozdělil na deset národů, ze kterých se vyvinula dnešní Evropa.

Kromě toho Yahuwah odhalil specifické vlastnosti každého impéria, například způsob, jakým povstane a padne a hlavní charakteristiku každé vlády. Přečti si Daniele 7 a 8. Dostatek detailů byl dán na to, aby upřímný student historie a Bible musel přiznat, že existuje Eloah v nebi, který vládne nad světem.

4. Jaký je účel Biblických proroctví?

Účelem proroctví je varovat nás před krizemi v budoucnosti. Yahuwah například varoval Noeho před přicházející potopou, Abrahama a Lota před zkázou měst Sodomy a Gomory a Mojžíšovi řekl o Egyptských ranách. Oni všichni museli uposlechnout tato varování skrze víru. Tyto události byly zaznamenány proto, aby nás poučily, že cokoliv Yahuwah předpověděl, tak se taky přesně tak stalo. Proto si nemůžeme dovolit ignorovat žádné z Jeho dosud nenaplněných proroctví, protože ona slouží jako varování, že když uposlechneme, tak nás ochrání před krizemi.

Proto nám Biblická proroctví slouží dvojím způsobem – aby vtiskla do naší mysli existenci Yahuwaha, která má kontrolu nad všemi událostmi, a aby nás varovala před vážnými situacemi.


Nejstrašnější a nejvážnější varování
 


5. Existuje v Bibli prorocké varování, které se ještě nenaplnilo?

Ano, dokonce je to nejstrašnější prorocké varování, které se teprve má vyplnit. Dnes neexistuje pro nás nic důležitějšího než toto proroctví, protože události se dnes odehrávají v tak rychlém sledu, že poukazují na jeho bezprostřední naplnění.

6. Poděl se se mnou o toto nejvážnější prorocké varování, které se má vyplnit.

„A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť také bude píti víno hněvu Yahuwahova, víno, pravím, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Yahuwahových a víry Yahushuovy.“ Zjevení 14,9-12.

Toto strašlivé varování popisuje dvě skupiny lidí. První skupina je varována před uctíváním šelmy a jejího obrazu, což vede k přijetí znamení šelmy, zatímco druhá skupina je viděna pozitivně jako zachovávající Yahuwahova přikázání. A pak popis druhého příchodu Krista následuje přímo po tomto varování. Proto víme, že toto je to poslední varování dané lidem před druhým příchodem Krista.

7. Jak mohu zabránit tomu, abych uctíval šelmu a její obraz a přijal její znamení?

Dobrá otázka. Potřebujeme identifikovat šelmu, obraz šelmy a znamení šelmy? Je logické se domnívat, že by nás Yahuwah nevaroval před takovými nebezpečnými entitami, aniž by nám pomohl je jasným způsobem identifikovat. Náš milující Eloah by nás nenechal jen hádat, když náš věčný osud visí na vlásku. Není tedy překvapením, že nacházíme popis šelmy a jejího obrazu v předchozí kapitole, kde je dáno mnoho klíčů k odhalení jeho identity.  >index


Identifikace šelmy

 

Jedinou motivací, která nás pohání k tomu, abychom sdíleli toto duši zachraňující poselství, je Yahuwahova láska. V naději, že tím odstraníme předsudky, prohlašujeme, že všechny entity zmíněné v tomto článku, jsou brány jako systémy a rozhodně ne upřímní hledači pravdy, kteří se v současnosti nacházejí v takových systémech. Modlíme se, aby toto poselství bylo přijato všemi čtenáři jako srdečná výzva ke studiu proroctví v Bibli, protože Yahuwahovo Slovo je náš jediný bezpečný vůdce proti klamu.
8. Jak Bible popisuje tuto šelmu?

„I stál jsem na písku mořském. I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní? I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Yahuwahovi, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi. Dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa… A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího. Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“ Zjevení 13,1-8; 16-18

beasts of daniel 7
9. Uvedený text je plný symbolů. Jak tomu mohu rozumět?

Musíme dovolit Bibli, aby nám vyložila své vlastní symboly. Měli bychom očekávat, že Yahuwah pro nás v Bibli odhaluje význam těchto symbolů. Proto potřebujeme pilně studovat, abychom našli jejich výklad v Bibli. Takovou metodou se vyhneme všem lidským dohadům a spekulacím.

Bible ve skutečnosti odsuzuje lidské dohady a spekulace, protože „žádného proroctví … výklad nezáleží na rozumu lidském.“ 2. Petrova 1,20. Bible definuje své vlastní symboly. Například kniha Zjevení obsahuje 404 veršů. Z těchto 404 veršů se 278 nachází téměř doslovně v jiných knihách Bible, kde je jejich význam vyložen.

Proto tě chceme povzbudit, abys postupoval jako bibličtí Bereanští (viz Skutky 17,10-11) a každé učení otestoval skrze Bibli. Každý, kdo za pomoci modlitby studuje Bibli s touhou poznat pravdu, aby ji mohl následovat, pochopí Písmo. „Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jestli to učení z Yahuwaha, čili mluvím já sám od sebe.“ Jan 7,17.

10. Které prorocké symboly potřebujeme odklíčovat, abychom identifikovali šelmu a její znamení?

Existuje mnoho prorockých symbolů spojených se šelmou: ale stačit nám budou ty, které nám pomohou pohotově identifikovat tuto šelmu. Tyto prorocké symboly jsou: šelma, drak, moře, čtyřicet dva měsíců, rouhání..

lion with wingsŠelma: V Biblickém proroctví je šelma symbolem pro krále nebo království. „Ty šelmy veliké, kteréž jsou čtyry, jsou čtyři králové…“ Daniel 7,17.23. S touto šelmou studujeme unikátní království, protože se nejedná jen o politickou moc, ale i náboženskou, neboť lidé „se klaněli šelmě“. Zjevení 13,4.

dragonDrak: Podle Bible je drak jiným jménem pro Satana, otce lží a klamů: „drak ten veliký… jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svádí všechen okrlšek světa.“ To by znamenalo, že když dal Satan „sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou“ této šelmě, můžeme očekávat, že se tato šelma bude chovat stejně klamným zlým způsobem jako Satan. A proto nacházíme velké klamy v aférách té šelmy. Zjevení 12,9; 13,2.

 

seaMoře: V proroctví Bible je moře symbolem pro velké množství různých lidí. „Vody, … jsou lidé, a zástupové, a národové, a jazykové.“ Zjevení 17,15. Dle toho toto výjimečné království nebo moc povstala z moře, což znamená, že se vynořila z oblasti na světě, která byla hustě obydlena různými národnostmi lidí.

calendarČtyřicet dva měsíců: Tato časová perioda se rovná třem a půl rokům (42 děleno 12). A Bible byla napsaná na základě Židovského kalendáře, kde každý rok měl 360 dnů (30 dnů každý měsíc). A tak tři a půl roků nebo čtyřicet dva měsíců je stále stejně 1260 dnů. Důvod, proč přepočítáváme měsíce na jejich počet dnů, je ten, že když Yahuwah dal časová proroctví, často přirovnal jeden den k jednomu roku: „… čtyřidceti dnů, jeden každý den za rok počítaje, ponesete nepravosti své čtyřidceti let…“ „Když je pak vyplníš, budeš ležeti na pravém boku podruhé, a poneseš nepravost domu Judova čtyřidceti dnů. Den za rok, den za rok dávám tobě.“ Numeri 14,34; Ezechiel 4,6. (klikni zde pro více prorockých symbolů a jejich významů).

Čtyřicet dva prorockých měsíců tedy poukazuje na periodu 1260 let, během které té šelmě byla dána „ústa mluvící veliké věci a rouhání“ a „dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem. Zjevení 13,5 a 7. To znamená, že během této doby se šelma rouhá, pronásleduje křesťany a má velkou autoritu.

Rouhání: V Bibli je rouhání definováno dvěma způsoby. Zaprvé, když nějaký člověk tvrdí, že je Yahuwah nebo Jeho zástupce. „… Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Eloahem.“ Jan 10,33. Tato šelma tedy, tato nábožensko-politická moc a království, se rouhala Yahuwahovi, když se vydávala za toho, kdo stojí na místě Yahuwaha na zemi. Druhým způsobem rouhání je poskytnutí odpuštění (mít moc odpouštět hříchy druhým lidem). „Co tento tak mluví rouhavě? Kdo můž odpustiti hříchy, jediné sám Yahuwah?“ Marek 2,7.

Tato šelma, tato nábožensko-politická mocnost a království, se rouhala Yahuwahovi nejen tím, že zaujala Jeho místo na zemi, ale nárokovala si i obřad zproštění viny. Není divu, že má šelma „jméno rouhání“ a „rouhá se proti Yahuwahovi, rouhá se jeho jménu“; je to proto, že si šelma přivlastňuje síly, které jsou výhradním právem Yahuwaha. Zjevení 13,6 >index


Devět klíčových znaků

 

1. Šelma spojuje současně náboženskou i politickou moc,klaněli se šelmě…“ Zjevení 13,4.

2. Šelma přišla k moci v hustě zalidněné oblasti světa: „I viděl jsem šelmu vystupující z moře.“ Zjevení 13,1.

3. Šelma obdržela svou moc a autoritu od Satana, proto můžeme očekávat, že její historie bude obsahovat mnoho klamů: „I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou.“ Zjevení 13,2.

4. Šelma vládla nemilosrdně s absolutní nadvládou po 1260 let. Toto údobí musí mít jasný počátek a konec s onou smrtelnou ránou: „a dána jí moc vládnouti po čtyřidcet a dva měsíce.“ „A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt.“ „a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem.“ Zjevení 13,5. 3. 7.

5. Šelma pronásledovala křesťany během oněch 1260 let. „Dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je.“ Zjevení 13,7.

6. Šelma se zcela uzdraví ze své smrtelné rány a svět bude v údivu: „ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou.“ Zjevení 13,3.

7. Šelma má tajemné číslo 666, které identifikuje její úřad a jméno: „Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“ Zjevení 13,18.

8. Šelma se rouhá tvrzením, že je Eloah, a darováním odpustků (moc odpouštět hříchy druhých).

9. Šelma učinila další rouhačské požadavky, když vykonala činy, které náleží výhradně Yahuwahovi. „I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání.“ Zjevení 13,5. Drahý čtenáři, která moc v dějinách splňuje všechny tyto identifikující znaky? Pro upřímné v srdci existuje jen jediná odpověď: Římsko katolická církev. Římsko katolická církev je touto šelmou, před kterou nás Yahuwah z lásky varuje. Není cílem tohoto článku napadat římské katolíky, ale odhalit pravdu o Katolickém systému. Nikdo se nemusí cítit uražen, ale spíše povzbuzen, aby hledal fakta a potvrzení.

11. Prosím,  podpoř tento závěr historickými důkazy a fakty.

Podívejme se na každý jednotlivý znak, abychom viděli, jak v dějinách poukazuje na Římsko katolickou církev.

1. Římsko katolická církev spojuje současně náboženskou i politickou moc:

Svatý Jan viděl toto spojení v prorockém vidění ohledně čtvrtého a posledního království světa, popsaného jako:žena sedící na dravé šelmě nachové barvy.“ Zjevení 17,3.

V Bibli je žena symbolem pro Ekklésii: „Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok Yahuwahův.“ „Zasnoubilť jsem zajisté vás jako čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.“ Jeremiáš 3,20; 2. Korintským 11,2.

Navíc je jednohlasně chápáno ohledně proroctví, že šelma představuje nějaký národ. Dokonce i v dnešním světě jsou národy symbolizovány jako šelmy. USA má ve znaku orla, Rusko je připodobněno k medvědovi a Čína nese obraz draka.

Před mnoha lety odhalil Yahuwah Danielovi všechny světové říše až do doby konce. Ve vidění viděl Daniel poslední šelmu, „kteráž rozdílná byla ode všech jiných.“ Daniel 7,19. Ale jak může být rozdílná? Podle Zjevení 17,3, jak vidíme výše, bude tato šelma (národ) řízena ženou (ekklésia/církev).

Existuje dnes nějaká církev se státem pospolu jako jedna světově uznávaná moc? Jediná entita na světě, které se to podařilo, je Římsko katolická církev.

Římsko katolický papež absolutní náboženský lídr nad miliardou stoupenců na celém světě.

„Římský pontif, coby nástupce Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého společenství věřících.“ Vatikánský koncil II (1962-65)

„Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i když přikáže něco, co je zlé, protože nikdo nesmí soudit papeže.“ Papež Innocent III (1198-1216)

Současně je papež králem nezávislého národa města Vatikán. Vatikán je miniaturní suverénní národ, ačkoliv se nachází uprostřed Itálie. Takto je papežství jedinečnou mocností spojující náboženskou a civilní moc.

2. Římsko katolická církev přišla k moci v hustě zalidněné oblasti světa:

To dokonale ilustruje Římsko katolickou církev, která vyvstala uprostřed mocností a národů Evropy.

3. Historie Římsko katolické církve je plná podvodů:

Informovaní katolíci pohotově potvrzují podvrhy jako způsob života papežů. Hans Kung, katolický kněz a teolog, který byl konzultantem Druhého Vatikánského koncilu (1962-1965), uvedl, že už od pátého století papežové „rozhodně prodlužovali svou moc jednoznačnými podvrhy.“ The Catholic Church: A Short History (translated by John Bowden), p. 61

Jedním z nejlepších příkladů je dokument Donation of Constantine, datovaný 30. března 315 n.l., který Římsko katolické církvi podvodně rozšířil její moc a autoritu. Skrze tento falešný dokument přesvědčil v osmém století papež Štěpán III krále Franků Pepina o tom, že oblast Lombardů byla Konstantinem dána Římsko katolické církvi. Díky tomu pak Pepin bojoval proti Lombardům a zabral jejich města pro papeže. V roce 1440 se tento dokument prokázal jako falešný díky papežskému pobočníkovi jménem Lorenzo Valla, přesto žádný z následujících papežů nikdy nepřiznal nebo nevyznal tento podvod. Až do dnešního dne existuje v baptistériu sv. Jana Lateránského v Římě nápis zvěčňující tento zfalšovaný dokument.

Papež volá po novém světovém řádu: „VATICAN CITY (AP) – Papež Jan Pavel II zvonil na Nový rok ve čtvrtek s obnovenou výzvou za… vytvoření nového světového řádu založeného na respektu k důstojnosti člověka a rovnosti mezi národy.“ Čtvrtek, 1. ledna 2004, Posted: 9:21 AM EST (1421 GMT)

„Významný základní rys celého systému Antikrista – Nového světového řádu – je nestydatý podvod. Spisovatelé Nového světového řádu se vskutku vychloubají svými plánovanými podvody, protože arogantně věří, že většina světové populace je příliš hloupá a líná na to, aby věděla, co je pro ně nejlepší. Jen plánovači Nového světového řádu ví, co je nejlepší pro svět, a rozhodli se, že mohou dosáhnout svých cílů jedině záměrným oklamáním chudých mas.“ Bill Cooper, Behold A Pale Horse, str. 49.

4. Římsko katolická církev vládla nemilosrdně s absolutní nadvládou po 1260 let. Toto údobí musí mít jasný počátek a konec s onou smrtelnou ránou:

Římsko katolická církev obdržela svou smrtelnou ránu v roce 1798, kdy se [papež Pius VI] stal vězněm ve Francii na příkaz Napoleona.

„V roce 1798 vstoupil generál Bertier do Říma, zrušil papežskou vládu a ustanovil vládu světskou.“ Encyclopedia Britannica, 1941 edition

Když jsme stanovili konec proroctví na rok 1798 a jdeme zpět o 1260 let, dorazíme k roku 538 n.l. Aby papežství naplnilo tento identifikující znak, musela se odehrát důležitá událost v roce 538, která by odstartovala 1260letou periodu.

Historické důkazy odhalují, že v roce 533 uznal římský císař Justinián papežovu církevní nadvládu jako hlavy všech církví na východě i západě Římského impéria. Avšak teprve v roce 538, kdy bylo papežství efektivně osvobozeno od svého posledního Árijského odpůrce – Ostrogótů (kteří v oné době vládli v Itálii), se stal papež vůdčí osobností na západě. Takto bylo v roce 538 vše nastaveno k postupné, avšak trvalé nadvládě papežství.

„Vigilius… usedl na papežské křeslo (538) s pomocí vojenské ochrany Belisaria.“ History of the Christian Church, Vol. 3, p. 327

S tím, jak papežství nabývalo na moci, podřizovalo si nejen své následovníky, ale i vládce a krále Evropy. Za tím účelem vydali papežové několik papežských bul, aby podložili svou autoritu nad králi Evropy:

„Je to úřad papežství, který má pošlapat krále a císaře.“ J.H. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council, (London), p. 35

„Boj se tedy našeho hněvu a hřmění naší pomsty; neboť Ježíš Kristus nás [papeže] ustanovil svými vlastními ústy za absolutní soudce všech lidí; a samotní králové jsou podřízení naší autoritě.“ Papež Nicholas I (858-867)

V papežské bule papeže Řehoře XI, datované 1372 n.l. a nazvané Coena Domini, prohlašuje papež papežskou nadvládu nad celým křesťanským světem, světským i náboženským, a exkomunikuje všechny, kdo se opovažují neposlouchat papeže a platit jim daně. Tato papežská bula byla potvrzena následujícími papeži a v roce 1568 papež Pius V slíbil, že to zůstane věčným zákonem.

Praktickou demonstrací výše uvedeného tvrzení bylo zacházení papeže Řehoře VII v roce 1077 s králem Jindřichem IV, císařem Německa (Germánie). Když se zdálo, že král nerespektuje autoritu papeže, papež ho exkomunikoval a sesadil. Jindřich se rozhodl smířit se s papežem a přešel Alpy uprostřed zimy, aby se sám pokořil. Když se přiblížil k papežově hradu, musel Jindřich čekat na povolení navštívit papeže na vnějším nádvoří, bos a bez pokrývky hlavy, oděn v ubohý šat. Tři dny se musel král postit a činit pokání, než mu papež odpustil.

Dnes papežství opět podporuje požadavek nadřazenosti nad lídry světa:

„První Stolec [papežství Říma] není nikým souzen. Je právem samotného Římského pontifa, aby soudil… ty, kteří zastávají nejvyšší civilní úřady ve státě… Neexistuje žádná žádost ani útočiště proti rozhodnutí nebo výnosu Římského pontifa.“ The Code of Canon Law (Paulist Press, 1985), pp. 951, 271

5. Římsko katolická církev pronásledovala křesťany během oněch 1260 let:

Během této periody dějin (známé také jako temný středověk) vládla Římsko katolická církev pevně nad Evropou a každý občan se musel stát Římským katolíkem. Cokoliv, co se vymykalo naprosté podřízenosti papeži, se trestalo mučením nebo smrtí. Takto se Římsko katolický systém stal jedním z nejkrutějších náboženství, které kdy svět poznal, dle Vicars of Christ: the Dark Side of the papacy, by Peter de Rosa, p. 180

„Historické záznamy poukazují na mučednickou smrt více než sto miliónů věřících lidí ze strany Církve Říma.“ Brief Bible Studies, p. 16

„Musíme zařadit Inkvizici … mezi nejtemnější skvrny lidské historie.“ Will Durant, The Story of Civilization, vol. 4, p. 78

„To, že Církev Říma prolila více nevinné krve než kterákoliv jiná instituce, která kdy existovala, nezpochybní žádný protestant, která má kompletní poznání historie. Je nemožné udělat si úplnou představu o množství obětí, a je celkem jisté, že žádná představivost si nedokáže adekvátně uvědomit jejich utrpení.“ W. E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2:32, 1910 edition

V Catholic Encyclopedia, Vol. 12, page 266, nachází čtenář dlouhý článek popisující autoritu Římsko katolické církve ve věci trestání heretiků, jejichž jediným zločinem bylo to, že byli věrně v Bibli věřící křesťané.

6. Římsko katolická církev se zcela uzdraví ze své smrtelné rány a svět bude v údivu:

Když papež Pius VI zemřel v zajetí ve Francii v roce 1799, svět očekával konec Římsko katolické církve. Avšak Yahuwah nám řekl už před 2000 lety, že se šelma uzdraví ze své smrtelné rány. Zde je, jak New York Times popsaly uzdravení té šelmy, papežství:

SMRTELNÁ RÁNA UZDRAVENA: Řím, 7, června – Od 11 hodin tohoto rána vznikl další suverénní nezávislý stát na světě. V této době premiér Mussolini … si vyměnil s kardinálem Gasparri, papežským sekretářem státu, reprezentujícího papeže Pia XI, ratifikace dohod podepsaných v Lateránském paláci 11. února. Tímto jednoduchým činem se zrodil suverénní nezávislý stát město Vatikán.New York Times, July 7, 1929

The San Francisco Chronicle popsalo uzdravení papežství následovně:

„Mussolini a Gaspari (kardinál) podepsali historický pakt… Uzdravení rány mnoha let.“ The San Francisco Chronicle, July 7, 1929

Je dnešní svět v údivu z papežství, jak Bible předpovídala?

„Nejlepší způsob, jak uctít papeže Jana Pavla II, vskutku jednoho z velkých mužů, je vzít jeho učení vážně; to znamená naslouchat jeho slovům a uvést jeho slova a učení do praxe zde v Americe. To je výzva, kterou musíme přijmout.“ President George W. Bush, 21. března 2001

„Papež Jan Pavel II je jeden z největších morálních a duchovních lídrů tohoto století.“ Billy Graham in the Saturday Evening Post, leden-únor 1980

„Ohromně obdivuji papeže Jana XXIII. Cítím, že přinesl na svět novou éru.“ Billy Graham, Chicago Tribune, 8. června 1963

„Papež Jan Pavel II slaví venkovní mši ve španělštině pro více než milión lidí v Mexico City.“ The New York Times, 25. ledna 1999

„Ve středu večer, když svatý otec kráčel s viceprezidentem Gore podél rozjezdové dráhy … k tabuli „Pastýř I“ a vracel se do Říma, lidé plakali, mávali kapesníky a povzbuzovali ho „Jane Pavle II, milujeme tě!“ … Byla to krátká, ale velmi emoční a mocná návštěva papeže v St. Luis.“ 28. ledna 1999 (EWTNews)

„Není nejmenších pochyb o tom, že Pavel VI, společně s Janem XXIII a Janem Pavlem II, budou pamatováni jako tři velcí papežové míru, pionýři důležitého přechodu Katolické církve do Nového věku.“ Robert Muller, former U.N. Assistant Secretary General

7. Římsko katolická církev má tajemné číslo 666:

Oficiální titul papeže je „Vicarius Filii Dei“, což v překladu znamená „Zástupce Syna Božího“. K potvrzení tohoto faktu, katolické noviny Our Sunday Visitor 18. dubna 1915 napsaly: „Vyrytá písmena na papežově mitře jsou následující: Vicarius Filii Dei.“ Protože v latině mají určitá písmena číselné hodnoty, potřebujeme je jen sečíst, abychom došli k číslu 666.

8. Římsko katolická církev se rouhá tvrzením, že je „Bůh“, a darováním odpustků:

„My zastáváme na této zemi místo Boha Všemohoucího.“ Papež Leo XIII, v Encyclical letter, datovaném 20. června 1894

„Papež není jen zástupce Ježíše Krista, on je Ježíš Kristus, skrytý pod závojem těla.“ The Catholic National, July 1895

„Ale nejvyšším učitelem v Církvi je Římský pontif… který vyžaduje… naprostou podřízenost a poslušnost vůle… jako Boha samotného.“ Pope Leo XIII, the Great Encyclical Letters, p. 193

„Zdá se, že papež Jan Pavel II nyní předsedá univerzální Církvi ze svého místa při Kristově kříži.“ Vzato z článku "Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross" AUCKLAND, New Zealand, SEPT. 20, 2004, Zenit.org

„Vskutku to není přehnané, když se řekne, že z pohledu vznešenosti svých úřadů jsou kněží jako mnozí bohové.“ Pope Innocent III

Římsko katolická církev vytvořila obrovský trh na zemi pro jedinečný druh zboží, pro které nemá žádnou konkurenci, a přitom neukojitelnou poptávku. Církev tvrdila, že má právo prodávat hříšníkům Yahuwahovu milost, Jeho bezplatný akt odpuštění. Až do dnešního dne si tato rouhačská moc udržuje právo odpouštět hřích.

„Tato soudní autorita bude dokonce zahrnovat moc odpouštět hřích.“ The Catholic Encyclopaedia Vol. 12, -article "Pope", p. 265

„A Bůh sám je povinen řídit se soudem jeho kněze a buď neodpustit nebo odpustit podle toho, jestli oni odmítnou dát zproštění viny podle toho, jestli je toho kajícník schopen.“ Dignity and Duties of the Priest, p. 27, New York: Benziger Brothers, Printers to the Holy Apostolic See, 1888

9. Římsko katolická církev učinila další rouhačské požadavky, když vykonala činy, které náleží výhradně Yahuwahovi:

Zde jsou příklady rouhačských tvrzení a učení Římsko katolické církve:

„Kněz má moc klíčů neboli moc vysvobodit hříšníky z pekla, učinit je hodnými ráje, a změnit je z otroků Satana v děti Boží. A Bůh sám je povinnen řídit se soudem jeho knězů… Nejvyšší Pán vesmíru jen následuje služebníka tím, že potvrdí v nebi vše, co ten druhý rozhodne na zemi.“ Liguori, "Duties and Dignities of the Priest", pp. 27, 28

„Takto může být kněz jistým způsobem nazván stvořitelem svého Stvořitele, protože vyřknutím slov posvěcení, vytváří, jako by to byl Ježíš ve svátosti, dávajíc mu posvátnou existenci a produkujíc jej jako oběť obětovanou věčnému Otci… Moc kněze je moc božské osoby; protože přepodstatnění chleba vyžaduje stejně tak hodně moci jako stvoření světa.“ Saint Bernadine of Sienna

„Kněží jsou spasitelé světa.“ Saint Jerome

Co se týče rouhačství, Římsko katolická církev se dopustila největšího rouhačství ze všech. Pozměnila pravý Yahuwahův zákon – Desatero přikázání. Dovolila si zcela zrušit druhé přikázání, protože odsuzovalo její praktiky a rituály. A co je horší, změnila taky kalendář, podle kterého se určuje den bohoslužby ve čtvrtém přikázání, a zavedla svůj vlastní kalendář, ve kterém je vyvýšena neděle. To učinila, přestože Yahuwah dal Adamovi tento věčný příkaz při stvoření a potvrzení pro nás: „Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.“ Žalm 89,34.

Desatero přikázání je jediná část Bible, která byla pronesena Yahuwahovým hlasem v přítomnosti shromáždění. A aby byla jistota, že Mojžíš neopomene ani písmenko, zapsal Yahuwah toto desatero Svým vlastním prstem a předal jej Mojžíši. „Ta slova [Desatero přikázání] mluvil Yahuwah ke všemu shromáždění … a nepřidal nic více, a napsal je na dvou deskách kamenných...“ Deuteronomium 5,22.

Kristus navíc zdůraznil neměnitelnost Desatera přikázání, když řekl: „Snázeť jest zajisté nebi a zemi pominouti, nežli v Zákoně jednomu tytlíku zahynouti.“ Lukáš 16,17. Slunce zářící na obloze, pevná země, na které přebýváš, jsou Yahuwahovi svědkové toho, že Jeho zákon je neměnný a věčný. Přestože obloha a země mohou pominout, boží přikázání přetrvají. Kristus nadále potvrdil: „Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou.“ Matouš 5,17.18.

Katolická církev se nestydí za to, že změnila den bohoslužby, naopak, je pyšná na tento čin a považuje jej za své znamení autority a nadřazenosti nad ostatními „církvemi“ a náboženstvími.

„Sabat, nejznámější den zákona, byl změněn na den Páně. Tyto a jiné nepřestaly existovat kvůli nařízením Krista, (protože on sám řekl, že nepřišel zákon zničit, ale naplnit), ale kvůli autoritě církve byly pozměněny.“ Archbishop of Rheggio, Sermon on 1-18-1562, Mansi XXIII, p. 526

„Neděle je katolická instituce a její tvrzení posvátnosti je možné hájit jedině Katolickou autoritou… Ve Svatém Písmu od počátku až do konce nenacházíme jediný text, který ospravedlňuje přechod týdenní veřejné bohoslužby z posledního dne týdne na první.“ Catholic Press, Sidney, 8-25-1900

„Nikde v Bibli není uvedeno, že by měla být bohoslužba změněna ze soboty na neděli. Faktem je, že Církev existovala po několik staletí, než byla světu dána Bible. Církev vytvořila Bibli; Bible nevytvořila Církev.“ Things Catholics Are Asked About, by Martin J. Scott, 1927 ed, p. 136

„Zachováváme neděli namísto soboty, protože Katolická církev přenesla svatost ze soboty na neděli na koncilu v Laodicei v roce 364 n.l.“ The Converts Catechism of Catholic Doctrine, from P. Geiermann, the work of Pope Pius X, on 1-25-1910

Podle Římsko katolické církve je neděle jejich zřetelným a rozlišujícím znamením autority.

„Neděle je naším znamením autority. Církev je nad Biblí, a tento přenos zachovávání Sabatu je důkazem tohoto faktu.“ The Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923

Zachovávání neděle protestanty je jejich vlastní slib věrnosti autoritě (Katolické) církve.Plain Talk About the Protestantism of Today, by Monsignor Segur, p. 213

„Ale mysl protestanta si asi neuvědomuje, že … zachováváním neděle… přijímají autoritu mluvčího této církve, papeže.“ Our Sunday Visitor, Catholic weekly, Feb. 5, 1950

„Katolická církev samozřejmě tvrdí, že ta změna byla jejím činem… znamením její církevní moci a autority v náboženských záležitostech.“ Office of Cardinal Gibbons, through Chancellor C. F. Thomas, Nov. 11, 1895

Z těchto přemnohých důkazů můžeme rozhodně dojít k závěru, že šelmou ze Zjevení 13 a 14 je Římsko katolická církev, a že jejím znamením (znamením šelmy) je zachovávání neděle.

Proč je toto znamení tak důležité? Podepsal jsi kdy nějaký dokument, abys potvrdil jeho platnost nebo hodnověrnost? Dal jsi někdy něčemu svou pečeť souhlasu? To je povinnost pro jakoukoliv vládu. Jedině podpisem je dokument notářsky ověřen. Prohlášení vlády musí mít vždy oficiální znak nebo pečeť. Jaké rysy mají tyto státní znaky nebo pečetě? Oficiální pečeť nebo podpis musí zahrnovat tři věci:

Smělá změna
Yahuwahův Zákon   Yahuwahův Zákon změněn člověkem

I
Nebudeš míti jiných elohim přede mnou.

II
Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Yahuwah tvůj Eloah, El silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.

III
Nevezmeš jména Yahuwaha svého Eloaha nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Yahuwah toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.

IV
Pomni na den Sabat, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého Sabat jest Yahuwaha tvého Eloaha. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.

Nebo v šesti dnech učinil Yahuwah nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Yahuwah den Sabat, a posvětil ho.

V
Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Yahuwah Eloah tvůj dá tobě.

VI
Nezabiješ.

VII
Nesesmilníš.

VIII
Nepokradeš.

IX
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.

X
Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.

Exodus 20:3-17
 

Stvořitelova pečeť
odstraněna

I
Já jsem Yahuwah, tvůj Eloah: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Druhé přikázání bylo vynecháno).

II (skutečně III)
Nevezmeš jména Yahuwaha tvého Eloaha nadarmo.

III (skutečně IV)
Pomni, abys den Sabat světil. (přikázání o Sabatu bylo radikálně pozměněno)

IV (skutečně V)
Cti otce svého i matku svou.

V (skutečně VI)
Nezabiješ.

VI (skutečně VII)
Nesesmilníš.

VII (skutečně VIII)
Nepokradeš.

VIII (skutečně IX)
Nepromluvíš křivého svědectví.

IX (skutečně X, první část)
Nepožádáš manželky bližního svého.

X (skutečně X, druhá část)
Nepožádáš statku bližního svého.

Všeobecný
katolický
katechismus 
 1. Jméno úředníka
 2. Titul úředníka
 3. Oblast nebo doména jeho autority

Když například prezident USA podepíše nějaký návrh zákona nebo zákon, musí ho podepsat: George Washington (jméno), Prezident (titul) USA (oblast). Každý dokument musí být podepsán tímto způsobem, aby byl oficiální a legální.

Když se podíváme na Všemohoucího Stvořitele, vidíme, že On má Nebeské království. A dokument obsahující zákon Jeho království je Desatero přikázání. Když se podíváme doprostřed tohoto Desatera, najdeme pečeť živého Eloaha! „Nebo v šesti dnech učinil Yahuwah nebe a zemi, moře...” Exodus 20,11.

Všimni si tří odlišných prvků:
1. Jméno: Yahuwah („Já jsem Yahuwah, to je mé jméno.“ Izaiáš 42,8)
2. Titul: STVOŘITEL („Yahuwah stvořil“)
3. Oblast: NEBE A ZEMĚ (Nebe a země)

Zcela jasně se pečeť Stvořitele nachází v přikázání o Sabatu v Jeho zákoně. Je to uznání Jeho autority jako našeho Stvořitele. Když zachováváme Jeho Sabat, vyjadřujeme tím, že Ho uznáváme jako našeho Stvořitele.

O Sabatu máme příležitost uctívat Yahuwaha jako našeho Stvořitele. Když zachováváme den, který zvolil Yahuwah, prohlašujeme před celým světem, že Stvořitel universa je náš Eloah! Ďábel „Lucifer“ atakuje Sabat, protože on chce být uctíván „jako ten Nejvyšší“. Izaiáš 14,14. Stvořitel očekává tvou bohoslužbu v Jeho svatý den Sabat, zatímco Satan, toužící být jako Stvořitel, chce tvou bohoslužbu v jeho neděli. Který den si zvolíš?

„Též Sabaty mé svěťte, i budou na znamení mezi mnou a vámi, aby známé bylo, že já jsem Yahuwah váš Elohim.“ Ezechiel 20,20.


Identifikace Obrazu šelmy
 


12. Co je pak obraz šelmy, před kterou nás Yahuwah varuje, abychom ho neuctívali?

Abychom byli schopni identifikovat obraz šelmy, musíme prvně identifikovat dvourohou šelmu, která nám poskytne informace o obrazu šelmy.
„Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak. 12 Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla… 14 … říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase. 15 I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. 16 A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, 17 A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího.“ Zjevení 13,11-12. 14-17.

Toto dvourohé zvíře má následující identifikující znaky:

1. Tato šelma vyvstala okolo doby, kde papežství obdrželo svou smrtelnou ránu v roce 1798, „jiná šelma vystupující“ Zjevení 13,1
2. Tato šelma povstala ze země na rozdíl od první šelmy, která povstala z moře. Pokud moře představuje mnoho lidí a národů, pak země představuje málo obydlenou oblast. Proto tento národ povstane ke svému rozmachu v oblasti s málo obyvateli.
3. Tato šelma má dva rohy jako beránek. Podle Bible roh představuje moc. „Rohy po bocích svých měl, a tu skryta byla síla jeho.“ Abakuk 3,4. Proto má tento národ dvě oddělené moci, lišící se od sebe. Beránek je také symbolem Krista; proto se můžeme domnívat, že tento národ byl založen na čistých a vznešených křesťanských principech.
4. Tato šelma však mluví jako drak; národ mluví skrze legislativní a soudní autority. Beránčí rohy a hlas draka poukazují na velký kontrast mezi pokojným vyznáním a praktikami tohoto národa. Drahý čtenáři, opět se ptáme: Který národ splňuje tyto rozpoznávací znaky? Existuje jen jedna odpověď: Spojené Státy Americké.

1. USA vzniklo okolo 1798: Jediný národ vznikl v době, kdy papežství stratilo svou moc v roce 1798. Toto proroctví poukazuje přímo na Spojené Státy. USA byly organizovány podle ústavy jako federálni republika v roce 1787.
2. USA povstalo v málo obydlené oblasti: USA nepovstalo ve Starém světě, který byl zaplněn mnoha lidmi, ale v Novém světě s relativně málo obyvateli.
3. USA má dvě oddělené moci založené na křesťanských principech: USA má jedinečnou formu vlády, kde se ekklesia a stát těší svobodám zaručeným ústavou. Díky tomuto systému vlády je USA vskutku Republikou (královstvím bez krále) a Protestantem (ekklesia bez papeže), kde jsou obě moci naprosto odděleny. Tyto kvality podobné Beránkovi učinily USA útočištěm pro pronásledované a utlačované lidi z mnoha národů.

 

„Stvořitel očekává tvou bohoslužbu v Jeho svatý den Sabat, zatímco Satan, toužící být jako Stvořitel,
chce tvou bohoslužbu v jeho neděli. Který den si zvolíš?“


4. USA mluví jako drak:
Fundamentální zákon USA zapsaný ve své ústavě zaručuje jednotlivci svobodu svědomí. Nic není dražšího nebo základnějšího. Avšak USA už začaly a brzy zcela zavrhnou každý princip jejich ústavy. A to, co dalo tomuto pohybu větší význam, je skutečnost, že principálním objektem je vynucení svěcení neděle.

Taková akce bude v přímém rozporu s principy této vlády, s géniem jejich svobodných institucí, s Prohlášením nezávislosti a s Ústavou. Ústava se stará o to, aby „Kongres nevydal žádný zákon týkající se ustanovení náboženství nebo jeho zakázání“, a že „nikdy nebude požadován nějaký náboženský test pro kvalifikaci k jakémukoliv veřjnému úřadu Spojených Států.“

Neslučitelnost takového činu není větší, než reprezentováno v tom symbolu. Je to šelma s beránčími rohy – čisté a bezúhonné vyznání – které mluví jako drak. Už jen pozorování, co se objevuje ve zprávách a nedávné minulosti potvrzuje tento biblický popis.

„A já mocně podporuji na víře založenou iniciativu, kterou navrhujeme, protože nevěřím, že by narušovala oddělovací hranici mezi církví a státem, a věřím, že to učiní Ameriku lepším místem.“ George W. Bush a jeho zmatený komentář k Establishment Clause, citované Conradem Goeringerem, AANEWS #889 (28. února 2001) od American Atheists. Tento výrok napadá Listinu práv Ústavy, která zakazuje naší vládě „brát ohled na nějakou náboženskou instituci.“

„Našimi prioritami je naše víra.“
George W. Bush, Greensboro, North Carolina, 10. říjen 2000, citováno z: Jacob Weinberg, "The Complete Bushisms"

„Jasné poselství zprostředkované novou administrací je, že Amerika George W. Bushe je křesťanský národ a že nekřesťané jsou vítání do stanu za předpokladu, že přijímají svůj status jako tolerované menšiny místo plně rovnocenných občanů.“ Alan M. Dershowitz, in

"Bush Starts Off by Defying the Constitution," Los Angeles Times, January 24, 2001 >indexProroctví se brzy vyplní
 


13. Je zřejmé, že ta dvourohá šelma je USA. Ale jaký je vztah mezi USA a obrazem šelmy?

I když bylo USA založeno na zásadách odporujících papežství, pozorujeme dnes, jak USA a Vatikán úzce spolupracují, aby byl jejich vliv ještě větší. Bible nám říká, že jednoho dne – ne daleko v budoucnu – vydá USA zákon požadující po svých občanech a pak i po světu, aby uctívali první šelmu – papežství. „Kterážto [USA] všecku moc první šelmy [papežství] provozuje před tváří její; a působí to, že země [nejprve USA, pak svět] i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první [ctí papežskou neděli], jejížto rána smrtelná [1798] uzdravena byla [1929]… říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě [duplikujíc papežství, když použijí civilní moc k vynucení náboženského dogmatu], kteráž měla ránu od meče, a ožila zase.“ Zjevení 13,12.14.

USA se brzy vzdá své náboženské svobody, aby vynucovalo zachovávání neděle (znamení šelmy). To znamená, že protestantské církve budou ovládat vládu, aby dosáhli svých cílů. Když se tak stane, USA se stane obrazem Římsko katolické církve – spojí se ekklesia se státem. USA bude mluvit „jako drak“ a praktikovat „veškerou moc první šelmy“ Zjevení 13,11.12; USA bude mít stejného ducha nesnášenlivosti a pronásledování, který se projevoval u první šelmy – papežství.

Jakmile dojde ke ztrátě náboženské svobody, pronásledování nesouhlasných menšin je nevyhnutné a opakování náboženské nesnášenlivosti temného středověku je bude opakovat: „I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy [vydání nedělních zákonů], … aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy [kteří ctí Yahuwahův pravý sedmý den Sabat, jenž není neděle a může být nalezen jedině na Jeho kalendáři], aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati [ti, kdo ctí pravý Sabat, nebudou moci kupovat a prodávat], než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího.“ Zjevení 13,15-17.

Někteří přijmou znamení „na jejich čela“, protože si zvolí „věřit lži“. 2 Tesalonickým 2,11. Jiní budou přesvědčeni, že neděle není pravým Sabatem, ale podřídí se, aby si uchovali své živobytí, a tím přijmou znamení „na svou pravou ruku“ (symbol práce).

14. Aby to byla pravda, musí dnes existovat důkaz o tom, že se papežství snaží v USA prosadit vyvýšení neděle a že protestanté USA (historičtí nepřátelé Říma) změnili svůj postoj a projevují ochotu spolupracovat na zavedení nedělních zákonů. Existuje takový důkaz?

Většina dnešních protestantů se dívá příznivě na papežství, a to povzbudilo papežství k agresivnějšímu tlaku za uzákonění zachovávání neděle:

„Všichni Američané by udělali dobře, kdyby sepsali petici prezidentovi a kongresu s žádostí o vytvoření federálního zákona – dodatku k ústavě, pokud je třeba – o znovuzavedení (falešného) Sabatu jako národního Dne odpočinku.“ CATHOLIC TWIN CIRCLE, August 25, 1985, Article "Sacking Sunday"

„V této věci můj předchůdce papež Leo XIII … mluvil o Nedělním odpočinku jako právu dělníka, který musí Stát zaručit.“ Papež Jan Pavel II, DIES DOMINI, 31. května 1998

„Proto… budou křesťané přirozeně usilovat o to, aby občanská legislativa respektovala jejich povinnost zachovávat neděli svatou. V každém případě jsou zavázáni ve svědomí uspořádat svůj Nedělní odpočinek způsobem, který jim umožní účastnit se večeře Páně, zdržet se od práce a aktivit, které jsou neslučitelné s posvěcením Dne Páně…“ Papež Jan Pavel II, DIES DOMINI, 31. května 1998

„… křesťané [všude] by měli usilovat o uznání neděle a církevních svátků jako legálních svátků.“ atechism of the Catholic Church, popular and definitive edition, 2000, par 2188

Většina protestantských lídrů v USA jsou připraveni zakopat válečnou sekeru s katolíky:

„Lídři amerických protestantských a východních ortodoxních církví, kteří se setkali v pátek s papežem Janem Pavlem II, vítali svou první široce zastoupenou diskuzi jako mezník na cestě k větší jednotě… Reverend Donald Jones, United metodista a předseda oddělení pro náboženské studie University of South Carolina to označil za nejdůležitější ekumenické setkání století. Reverend Paul A. Crow z Indianapolis, ekumenický úředník křesťanské církve (Disciples of Christ), to nazval novým dnem ekumenismu otevírající budoucnost, ve které nás Bůh přitáhne k sobě navzájem.“ The Montgomery Advertiser, 12. září 1987

billy grahamBilly Graham: „Zjistil jsem, že moje věrouky jsou v zásadě stejné jako věrouky ortodoxních Římských katolíků.“ McCall's, leden 1978. On také nazval papeže Jana Pavla II takto: "Největší náboženský vůdce moderního světa." The Saturday Evening Post, leden-únor 1980 paul crouch Paul Crouch: „Vymýtil jsem slovo protestant i ze svého slovníku… Proti ničemu neprotestuji… [je] čas pro katolíky i nekatolíky, aby se sešli jako jeden v Duchu a jeden v Pánu.“ "Praise the Lord" program, Trinity Broadcasting Network, Oct 17, 1989
robert schuller Robert Schuller: „Je čas, aby protestanté šli k pastýři [papeži] a řekli: Co máme udělat, abychom přišli domů?“ Los Angeles Herald Examiner, September 19, 1987, Religion page david wells David Wells: „Pokud bude Katolicismus více katolický v budoucnu, což očekávám za současného papeže, pak budou teologické rozdíly ostřejší, ale naše spojenectví s katolíky vůči světské kultuře se stane hlubší. Já osobně jsem připraven na tento kompromis.“ Eternity Magazine, Září 1987
 

J. L. Packer: „Protestantské a katolické charismatické učení o křesťanském životě je prakticky identické. Není to významné pro budoucnost křesťanů?“ J. I. Packer, Christianity Today, June 22, 1992

Neal C. Wilson: „Ačkoliv je pravda, že bylo období v životě Církve Adventistů sedmého dne, kdy denominace zastávala rozhodný proti římsko katolický postoj… tento postoj… byl nyní odložen na hromadu historického odpadu, co se týče Církve Adventistů sedmého dne. Neal C. Wilson, former president of the Seventh-day Adventist General Conference, 1974 >index


Jak uniknout znamení šelmy
 


15. Jak tedy mohu uniknout tomu, abych přijal znamení šelmy?

To je ta nejdůležitější otázka. Yahuwah nás ve Své nekonečné lásce varoval, abychom se neklaněli šelmě a tím nepřijali její znamení. Ten, kdo přijme znamení šelmy, „bude pít víno Yahuwahova hněvu, které Yahuwah nalévá neředěné [bez milosti] do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou… kdo kleká před šelmou [uctívá papežství skrze zachovávání neděle] a jejím obrazem [USA vynucující zachovávání neděle] a kdo přijme znamení jména jejího.“ Zjevení 14,10.11.

Toto jsou velmi závažná slova od Yahuwaha. Jeho hněv je v poměru k přečinu. Uctíváním neděle, jejímž původcem je Satan skrze papežství, se připravuješ na přijetí znamení šelmy. Satan chce oklamat tak mnoho lidí, jak jen je možné, aby uctívali tento falešný den odpočinku. Aby zdokonalil svůj klam, zvolil si neděli, den Kristova vzkříšení. Věděl, že většina lidí uvěří tomu, že zachovávání neděle je daleko vhodnější než Yahuwahův pravý sedmý den Sabat určený podle Jeho kalendáře, protože ctí vzkříšení Krista. Ale jediným způsobem, jak nepřijmout znamení šelmy, je odmítnout uctívat den, který nebyl zvolen Yahuwahem. Jediný den, který Yahuwah ustanovil jako svatý, je Sabat podle Jeho pravého božského kalendáře. A jedině svěcením tohoto dne obdržíš „pečeť živého Eloaha“. Zjevení 7,2.

Pokud chceš uctít smrt a vzkříšení Krista, tak Bible jasně říká, že to máš udělat skrze křest (naprosté ponoření). Viz Římanům 6,3-5. Ponořením do vody (pohřbením) vyznáváš Jeho smrt. Vyjitím z vody (povstáním) vyznáváš Jeho vzkříšení.

16. A co ty miliardy křesťanů, kteří v minulosti světili nešděli místo pravého sedmého dne Sabatu stanoveného podle Jeho božského kalendáře – přijali oni nevědomky znamení šelmy? A co křesťané, kteří dnes upřímně věří, že neděle je Biblickým Sabatem?

Většina křesťanů minulých generací světila neděli a věřila, že tak zachovává Biblický Sabat; a dnes existují v každé „církvi“ křesťané, včetně Římsko katolické církve, kteří věří, že neděle je „Den Páně“. Nikdo není zodpovědný za své omyly, protože světlo se k nim ještě nedostalo. Yahuwah „přehlíží“ náš čas nevědomosti. Viz Skutky 17,30. My jsme souzeni jedině tím světlem, které máme možnosti přijmout. Když však bude vynucován celosvětový Nedělní zákon, všem bude tato věc jasná a kdokoliv bude přestupovat Yahuwahovo přikázání, aby dodržoval příkaz, který nemá vyšší autoritu než má Řím, ten obdrží znamení šelmy.

Brzy bude každý člověk čelit této zkoušce, rozhodující o věčném životě nebo smrti, zdali bude zachovávat přikázání Yahuwaha nebo papežství. Kde budeš stát ty? >index


Žádný prostor pro neutralitu
 


17. Proč bych se měl o to zajímat? Proč to nepřenechat náboženským lidem, aby to vyřešili?

Yahuwahovo vážné varování ve Zjevení 14 neponechává žádný prostor pro lhostejnost. Yahuwah řekl: „Kdožť není se mnou, proti mně jest.“ Lukáš 11,23. Yahuwah počítá všechny lidi. Každý se rozhoduje pro pravdu nebo proti ní. Toto varování nedělá rozdíly mezi lidmi, třídami, stavem nebo náboženstvím. Je adresováno celému lidstvu.

Není nutné, abychom se vědomě rozhodli pro království temnoty, a tak se dostali pod jeho nadvládu. Stačí, když se sami nespojíme s královstvím světla. Nic, co se týče věčného blaha duší, by nemělo být bráno s lhostejností. Yahuwah si oškliví lhostejnost v náboženských záležitostech.

Neutralita není u Yahuwaha přijatelná a vědouce, že uniknout přijetí znamení šelmy mohu jen uctíváním Jeho pravého sedmého dne Sabatu stanoveného podle Jeho božího kalendáře, přestože bude neděle nařízena zákonem pod hrozbou trestu smrti. >index


Co musím udělat?
 


18. Co by měl být můj první praktický krok poté, co jsem přijal vše výše uvedené?

Yahuwah nanejvýš touží po tom, vstoupit s tebou do vážného vztahu. Faktem je, že chce, abys byl Jeho syn nebo dcera. Zamysli se, jakou výhodou by bylo být synem nebo dcerou Krále králů a Pána pánů. Tato opravdová příležitost je ti zdarma nabízena, On horlivě očekává, aby mohl darovat tyto nejvyšší pocty. Přesto platí Jeho slovo tobě: „A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? 15 A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím? 16 A jaké spolčení chrámu Yahuwahova s modlami? Nebo vy jste chrám Eloaha živého, jakož pověděl Yahuwah: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Eloah, a oni budou mým lidem. 17 A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. 18 A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Yahuwah všemohoucí. 7,1 Taková tedy majíce zaslíbení, nejmilejší, očišťujmež se od všeliké poskvrny těla i ducha, konajíce posvěcení naše v bázni Yahuwahově.“ 2. Korintským 6,14-18; 7,1.

Tato důležitá biblická pasáž obsahuje následující principy:

1. Yahuwah nedovoluje míchání pravdy s bludem (i kdyby to bylo 99% pravdy). Jedině Satan míchá pravdu s bludem, aby maximalizoval svůj podvod. Proto každý systém náboženství, který zahrnuje bludy (jako že neděle je „Den Páně“) společně s pravdou, není od Yahuwaha. Neboť „jaké obcování světla s temnostmi?“ „Yahuwah je světlo a tmy v Něm žádné není.“ 2. Korintským 6,14; Janova 1,5. Pravda je 100 % pravdou nebo není pravdou. Zde není místo pro lidmi vytvořená učení nebo tradice.


 

„Odloučení představuje první praktický krok k tomu, aby ses stal Yahuwahovým dítětem“


2. Povinností člověka usilujícího o harmonii s Yahuwahem je nebýt členem žádný církve nebo náboženského systému, který je postaven na Satanově základě: směs pravdy s bludem. Toto odloučení představuje první praktický krok k tomu, aby ses stal Yahuwahovým dítětem a a radoval ses v Něm jako tvém milujícím Otci.

Když se oddělíme, můžeme se stát syny a dcerami Yahuwaha. Protože jsme demonstrovali pochopení, že existují jen dva systémy náboženství na světě: Yahuwahovo a Satanovo, a protože jsme ochotně přervali každé spojení, které nás uvázalo k náboženskému systému, jehož zakladatelem je Satan.

3. Když opouštíš Satanovy náboženské systémy, přicházíš o přátele, rodinu, vliv, práci, atd… Yahuwah tě však ujišťuje: JÁ JSEM Všemohoucí.“ To znamená, že On ti odškodní za všechno, o co jsi přišel. Yahushua ti slibuje: „…žádného není, ješto by opustil dům, neb bratří, nebo sestry, neb otce, nebo matku, nebo manželku, nebo syny, nebo rolí pro mne a pro evangelium, aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto domů a bratrů a sestr a matek a synů a rolí s protivenstvím, a v budoucím věku život věčný.“ Marek 10,29-30.

4. Když vyjdeme ze Satanových náboženských systémů, může nás Yahuwah vést pod vlivem Ducha Svatého, aby nás očistil od hříchu a udržel čisté, a aby mohla být otevřena komunikace mezi Yahuwahem a člověkem. Přesto Yahuwah touží po tom, abychom Ho poslouchali a sloužili Mu dobrovolně a ne z donucení. Láska k Yahuwahovi z vděčnosti za to, co učinil, aby toto usmíření bylo možné, je pravým základem náboženství. Zapojit se do Jeho služby jen kvůli naději na odměnu nebo ze strachu z trestu nic dobrého nepřinese. >index

Smíření s Yahuwahem
 


19. Co to je smíření s Yahuwahem a proč ho potřebujeme?

Když Yahuwah stvořil Adama a Evu, byli dokonalí v charakteru a sklonech a žili v poslušnosti vůči Yahuwahovu zákonu. Aby bylo pro ně přirozené Ho poslouchat, Yahuwah vtiskl do jejich srdcí Desatero přikázání. Také jim odhalil, že přestoupení Jeho zákona je potrestáno smrtí. „Odplatou za hřích je smrt.“ Římanům 6,23. Všechny vlády potřebují jasné zákony a dobře definované tresty pro přestoupení těchto zákonů. Jen si představ stav světa, kdyby byly všechny tresty zrušeny. Bylo by bezpečné žít v místě, kde by přestupníci zákona neobdrželi nějaký trest?

Yahuwah odhalil Svůj zákon Adamovi a Evě a učinil pro ně přirozenou věcí poslouchat tento zákon, když jim ho vtiskl do srdce. Neodstranil však jejich svobodu volby. Yahuwah mohl vytvořit člověka bez možnosti přestoupit Jeho zákon, ale v tomto případě by člověk nebyl morálně svobodným, ale pouhým automatem. Bez možnosti svobodné volby by jeho poslušnost nebyla dobrovolná, ale vynucená.

Je polítováníhodné, že si Adam a Eva zvolili neuposlechnout Yahuwaha, a tak hřích vytvořil bariéru mezi člověkem a Yahuwahem. Stali se předmětem trestu smrti za přestoupení Yahuwahova zákona. Měli zemřít. Navíc byly jejich sklony poslouchat Yahuwaha zkorumpovány poté, co si zvolili neposlouchat Jeho zákon. Jejich srdce nyní získala opačnou a silnější tendenci neposlouchat.

Když náš milující Eloah viděl přestoupení Adama a Evy, co mohl dělat? Nechat je oba zemřít za jejich přestoupení Jeho zákona? Opouští milující pozemští rodiče své děti poté, co se rozhodnou pro neposlušnost? Nebo co je horší: Odstranil by Eloah ten trest za přestoupení, aby jim vyhověl? Může vláda, pozemská nebo nebeská, přetrvat a prospívat bez dobře definovaných trestů? Zajisté ne.

Ve stručnosti: Kdyby měli Adam a Eva zaplatit sami za své přestoupení zákona, výsledkem by byl konec lidské rasy. Nebo kdyby Yahuwah musel vytvořil opět nového Adama a Evu, nebyla žádná záruka, že by si jako jejich předchůdci nezvolili také neuposlechnout a celý proces by se opakoval. Je zjevné, že bylo zapotřebí nějaké externí řešení (mimo dosah hříšníků). Tento nebeský plán byl připraven Yahuwahem dlouho předtím, než tato potřeba skutečně vznikla.

Bible říká, že to je „tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.“ Koloským 1,26. Yahuwahův plán začlenil řešení, jak přinést lidskou rasu zpět do souladu s Ním, aniž by podkopal Svůj zákon nebo vládu, protože bez ohledu na to, jak hodně Yahuwah nenávidí hřích, miluje hříšníka.

Tímto řešením bylo, že někdo nevinný musel zaplatit tento trest smrti a jeho smrt by byla na pomoc hříšníkům. Skrze jeho smrt mohl být pak hříšník, který tomu uvěřil, usmířen s Yahuwahem, jako kdyby nikdy nezhřešil, a Yahuwahova spravedlnost a láska pro lidstvo by takto nebyla ve vzájemném konfliktu. Bez zaplacení trestu by nikdy nenastalo usmíření mezi člověkem a Yahuwahem. A usmíření je nezbytné, aby mohl člověk žít věčným životem v nebi v souladu s Yahuwahem.

Navíc tato externí osoba, která měla zemřít místo hříšníků, měla ukázat člověku, jak žít na zemi bez hřešení, aby došlo k permanentnímu usmíření s Yahuwahem. Jaký by mělo smysl být usmířen a pak opět upadnout do hříchu a potřebovat další usmíření? Je zjevné, že Yahuwahův plán obsahoval způsob, jak uschopnit člověka, aby žil vítězným životem nad hříchem! I když tedy skrze přestoupení Yahuwahova zákona ztratil Adam ráj, díky poslušnosti Otcova zákona a skrze víru v usmiřující krev této externí osoby může opět ráj získat.

20. Chci být usmířen s Yahuwahem, chci přemoci hřích ve svém životě. Co musím udělat nejdříve?

Musíš si pamatovat dvě důležité věci. Zaprvé: pyšné srdce usiluje o získání spasení, ale obojí – tvůj nárok na nebe a tvá vhodnost pro usmíření – se nachází ve spravedlnosti této extérní osoby. Zadruhé: Yahuwah nemůže udělat nic pro tvé usmíření, dokud nejsi přesvědčen o své vlastní slabosti a svlečený ze vší soběstačnosti a dokud se sám neodevzdáš Yahuwahově kontrole.

Tvá otázka však naznačuje, že ty jsi už usvědčen ze svého osobního hříchu. Nejsi spokojen sám se sebou. První krok, který musí učinit všichni, kdo se obrací k Yahuwahovi, je pokání. „Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši.“ Skutky 3,19. Často se trápíme, protože naše zlé skutky přináší nepříjemné následky pro nás samotné; ale to není pokání. Pravé pokání je více než trápení kvůli hříchu. Je to rezolutní odvrácení se od zla. Žádné pokání není pravé, pokud nezpůsobí reformaci. Může však člověk sám činit pokání? O nic více, než si je schopen odpustit nebo něco odpykat. Pokání je stejně tak dar od Yahuwaha, jako je dar odpuštění, a nemůže být prožito, ledaže je dáno duši.

Když se srdce poddá vlivu Yahuwahova Ducha a plně činí pokání, hříšník začíná rozeznávat posvátnost Yahuwahova svatého zákona. Vzniká v něm toužebné přání žít čistým a svatým životem a být v neustálém pokoji s Yahuwahem. A když se snažíme den co den chodít více s Yahuwahem, „On se nám přiblíží“ a naše charaktery Ho budou odrážet stále více, když „denně umíráme“ našim svatým hříšným cestám. Jakuba 4,8; 1. Korintským 15,31 >index


Vítězství nad hříchem skrze Krista
 


21. Prosím, rozveď více identitu této externí osoby; je opravdu možné získat skrze něj vítězství nad hříchem, zatímco žiji na této zemi?

Existovala jen jediná osoba, která mohla úspěšně naplnit toto poslání. Touto osobou nebyl nikdo jiný než Yahuwahův Syn. Proč byl Yahuwahův Syn jedinou osobou kvalifikovanou na toto poslání? Protože tento Syn je Stvořitelem všech věcí: „Kterýž jest obraz neviditelného Eloaha … Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci.“ Kristus má život Sám v sobě, který je více než roven všem lidem, kteří se kdy narodili a měli potřebu Jeho zástupné smrti. Takto Jeho oběť naplnila Yahuwahovu spravedlnost pro všechny hříšníky, kteří přijmou Jeho zástupnou smrt, čímž se také ukazuje Jeho milost a láska. V Synu „Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.“ A v bytí roven Yahuwahovi je Syn vskutku jedinou osobou, která mohla člověku zjevit krásnou povahu Yahuwaha a usmířit člověka s Yahuwahem. Koloským 1,15.16; Židům 1,3; Žalm 85,10.

Aby se to však mohlo stát a Yahuwahova spravedlnost byla naplněna, musel vzít tento Syn na Sebe naší lidskou přirozenost, se svými sklony ke zlu. „Neboť nepřijal andělů, ale símě Abrahamovo přijal.“ Jedině takto se mohl tento Syn stát naším dokonalým příkladem. „Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abychom následovali šlépějí jeho. Kterýž hříchu neučinil.“ Z jedné strany skrze Své božství se dotýká Yahuwaha a ze strany druhé, skrze Své lidství, se dotýká člověka. A proto nikdo jiný než tento Syn nemohl věnovat tento vzácný dar usmíření. „Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on [Syn] též podobně účasten jest jich“„Yahuwah byl v Kristu, smířuje svět s sebou.“ „Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s Yahuwahem skrze smrt Syna jeho.“ Kristus vzal na Sebe naší lidskou přirozenost se všemi slabostmi, a přesto žil bezhříšným životem. Je to tento vítězný život nad hříchem, který nám chce Kristus udělit, abychom jej žili. Židům 2,16; 1. Petrova 2,21.22; Židům 2,14; 2. Korintským 5,19; Římanům 5,10.

Yahuwahův ideál pro Jeho děti je vyšší než kde může nejvyšší lidská myšlenka dosáhnout. „Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.“ „…jakž ten, kterýž vás povolal, Svatý jest, i vy svatí ve všem obcování vašem, buďte“ „Abyste byli bez úhony, a upřímí synové Yahuwahovi, bez obvinění uprostřed národu zlého a převráceného…“ „Pokoje následujte … a svatosti, bez níž žádný neuzří Yahuwaha“. Všechny jeho pobídky jsou uschopněním. Yahuwah nedává žádný požadavek, aniž by neposkytl také vše pro jeho naplnění. Matouš 5,48; 1. Petrova 1,15; Filipským 2,15; Židům 12,14.
 

„Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.“ – Matouš 5,48

Nikdo nemusí selhat v dosažení dokonalosti křesťanského charakteru. Skrze Kristovu oběť bylo učiněno opatření pro každého věřícího, aby mohl v hojné míře přijmout vše potřebné k dosažení tohoto vytouženého cíle. Yahuwah nás vyzývá, abychom dosáhli úrovně dokonalosti a měli před sebou příklad Kristova charakteru. V Jeho lidství, zdokonaleném skrze život neustálé rezistence vůči zlu, ukázal Kristus, že skrze spolupráci s Božstvím mohou lidské bytosti už v tomto životě získat dokonalost charakteru. Toto je Yahuwahovo ujištění, že i my můžeme dosáhnout vítězství.

Díky Yahuwahovi, který „dává nám vítězství skrze Pána našeho Yahushuu“. 1. Korintským 15,57.

22. Jak byl Kristus schopen žít bezhříšný život v tomto zkaženém světě?

Žádný jiný život nebyl tak zaplněn prací a zodpovědností jako život Krista, avšak jak často byl nalezen při modlitbě! Jak konstantní bylo Jeho spojení s Yahuwahem! Znovu a znovu se nachází v historii Jeho pozemského života podobné záznamy jako jsou tyto: „A přede dnem velmi ráno vstav Yahushua, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil.“ „On pak odcházel na pouště, a modlil se.“ „I stalo se v těch dnech, vyšel Yahushua na horu k modlení. I byl tam přes noc na modlitbě k Yahuwahovi.“ Marek 1,35; Lukáš 5,16; 6,12.

Nenarušené spojení se Svým Otcem bylo pro Krista nepostradatelné. Tak to má být i u nás. Jakožto jeden z nás, podílník našich potřeb a slabostí, byl Yahushua zcela závislý na Yahuwahovi a na tajném místě modlitby vyhledával boží sílu, aby mohl pokračovat posilněn pro svou povinnost a zkoušku. Ve světě hříchu snášel Kristus boje a trápení duše. Ve spojení s Yahuwahem dokázal odložit trápení, která Ho drtila. Zde nacházel útěchu a radost. Jako člověk se dožadoval u trůnu Yahuwaha dokud nebylo Jeho lidství nabito nebeským proudem, který spojoval Jeho lidství s božstvím. Skrze neustálé spojení přijímal sílu žít život bez hříchu. Jeho zkušenost může být tvou zkušeností.

Před všemi stojí znamenitá možnost být jako Kristus, poslušný všem principům Yahuwahova zákona. Ale sami na vlastní pěst toho nejsme schopni. Tuto svatost je možné získat jedině tak, že se sami sebe naučíme vždy podřizovat vlivu Ducha svatého. Kristova uschopňující moc nám pomůže vytrvat v překonávání každého nedostatku. Musíme se neustále modlit ke Kristu, tak jako i On komunikoval neustále se Svým Otcem, aby nám pomohl přemáhat naše vrozené slabé stránky. Tento proces našeho očišťování od vlastních slabostí je neustálý proces. Den co den musíme spolupracovat s Yahuwahem a snažit se o kultivaci správných návyků. Kristus nám s radostí daruje potřebnou sílu a požehnání v našem boji proti zlu, která nás ovládá. >index


Víra v Krista spojená s osobním úsilím

 
 
23. Chceš říci, že víra v Krista nenahradí mé osobní úsilí vést neustálou válku proti hříchu? Nemůžu jen věřit v Krista a co pro mne udělal? Není to dostačující ke spasení?

Každý, kdo přijímá Krista jako osobního Spasitele, má výsadu vlastnit Jeho vlastnosti. Avšak ti, kteří očekávají, že uvidí magickou změnu ve svých charakterech bez rozhodného úsilí ze své strany o přemožení hříchu, budou zklamáni. Musíme být ostražití, jinak naše stará přirozenost získá opět nadvládu, díky čemuž by nepřítel mohl přichystat nějakou léčku, abychom se stali opět jeho zajatci. Musíme pracovat na našem „vlastním spasení s bázní a třesením. Yahuwah zajisté jest, kterýž působí ve vás chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své.“ Filipským 2,12.13.

Kristus nám nedal žádné ujištění, že získat dokonalost charakteru je snadné. Vznešený, všestranný charakter se nedědí. Nepřichází k nám náhodou. Vznešený charakter se získává individuálním úsilím skrze zásluhy a moc Kristovu. Yahuwah dává dary, moc mysli, my formujeme charakter. Je formován tvrdými bitvami se sebou. Konflikt za konfliktem musí být veden proti vrozeným sklonům.

Budeme se muset dobře sebekriticky zkoumat a nedovolit, aby jediná nepříznivá vlastnost zůstala nenapravena. To je někdy velmi bolestné a zmalomyslňující, protože když vidíme nedokonalosti v našem charakteru, díváme se nadále na ně, i když bychom se měli dívat na Yahushuu. Ale každý, kdo projde perlovými bránami do Yahuwahova města, tam vstoupí jako dobyvatel, a jeho největším vítězstvím bude dobytí sama sebe.

Nechť nikdo neříká: Já nemůžu napravit vlastní nedostatky charakteru. Když člověk dojde k tomuto rozhodnutí, zajistí se mu nepodaří získat věčný život. Tato nemožnost spočívá v jeho vlastní vůli. Skutečná potíž vyvstává ze zkaženosti neposvěceného srdce a neochotě se podřídit Yahuwahově vládě.

Poslušnost vůči Yahuwahovi je hlavní, když kráčíme s Ním. Dvě hlavní charakteristiky věřícího jsou: poslušnost vůči Jeho zákonu a víra Kristova. Viz Zjevení 14,12. Proto jen „věřit“ v Krista nestačí. Kdyby tomu tak bylo, pak by sám Satan získal Nebe, protože je psáno: „I ďáblové tomu věří, avšak třesou se.“ Jakubova 2,19.

Co to bylo například, co způsobilo, že byli Adam a Eva vyloučeni z Edenu? Neměl problém věřit v Yahushuu, protože s nimi chodil v chladu dne. Viz Genesis 3,8. Byla to neposlušnost, která je o to připravila. Jsme tedy spaseni skrze skutky? „Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás…“ Titovi 3,5. Nezachováváme Zákon, abychom byli spaseni. Zachovávání přikázání je ovoce, které, jak řekl Kristus, budou Jeho následovníci zjevovat.

Zákon dokazuje, že potřebujeme Spasitele. Pohlížíme-li jako křesťané na zákon jako do „zrcadla“, můžeme vidět zřetelněji naše nedostatky. Viz Jakubova 1,23-25. Uvědomujeme si tak, že nemůžeme dosáhnout dokonalosti bez Krista. Zákon nedokáže spasit. Může nám jen ukázat naši potřebu Spasitele. Pro ilustraci: Kdybys spadl do kaluže bláta a postavil se před zrcadlo, uviděl bys svou špínu. Může tě zrcadlo očistit? Ne, nemůže. Může ti jen ukázat tvou potřebu být očištěn.

24. Je opravdu možné, aby byl můj charakter zdokonalen, pokud důvěřuji v Kristovu moc spojenou s neúprosnou osobní válkou proti všem mým osobním nedostatkům?

Nebeští andělé pracují s každým, kdo hledá tuto dokonalost charakteru. Každému, kdo se zapojí do této práce, Kristus říká: Já jsem po tvé pravé ruce, abych ti pomohl, „protože bez mne [Yahushui] nemůžeš nic činit.“ Jan 15,5. Pamatuj si to. Buďme pravdiví jako střelka směřující k pólu, aby nás nezkazilo žádné pokušení. Kéž bychom nezklamali Toho, který nás tak miloval, že dal Svůj vlastní život za prominutí našich hříchů.

Pokud jsi udělal chyby, zajisté získáš vítězství, pokud tyto chyby vidíš a považuješ je jako ukazatelé varování. Takto můžeš obrátit porážku ve vítězství, zklamat nepřítele a uctít tvého Spasitele. Když pak tvá vůle spolupracuje s vůlí Yahuwaha, stává se všemocnou. >index


Obnovitel zbořenin
 


25. Vážím si nyní té důležitosti porozumění, kdo je ta šelma, její znamení a její obraz, protože dokonalost charakteru by byla nemožná, kdybych byl podveden, a proto přestupoval Yahuwahův zákon. Co mohu udělat nyní?

Nyní potřebujeme vědět, že neděle je znamením papežství (šelmy), a že Satan učiní téměř nemožným pro lidi, aby ctili Yahuwahův svatý sedmý den odpočinku, skrze použití USA k zavedení celosvětových nedělních zákonů. Měli bychom začít ctít Sabat (trénovat se sami v době, kdy to je ještě snazší) a sdílet tuto pravdu s druhými, snažit se získat tak hodně lidí, jak jen je možné.

Příkaz je dán: „Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povýš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich“ Nejedná se o pohanský svět, ale o ty, které Yahuwah označuje jako „můj lid“, kdo má být napraven ze svých přestoupení. Yahuwah dále prohlašuje: „Jakkoli každého dne mne hledají, a znáti cesty mé jsou chtiví, jako by byli národ, kterýž spravedlnost činí, a soudu Eloaha svého neopouští.“ Izaiáš 58,1.2.

Zde je popsaná skupina, která se považuje za spravedlivou a zdá se, že má velký zájem o službu pro Yahuwaha; ale velmi závažná výtka od Yahuwaha je kárá za to, že pošlapávají boží přikázání.

Prorok Izaiáš pak poukazuje na to, který zákon byl přestoupen: „… I slouti budeš vzdělavatel zbořenin... Jestliže odvrátíš od Sabatu nohu svou, abys nevykonával líbosti své v den svatý můj, anobrž nazůveš-li Sabat rozkoší, a svatý Yahuwahovi slavný, a budeš-li jej slaviti tak, abys nečinil cest svých, ani vykonával, co by se líbilo, ani nemluvil slova: Tehdy rozkoš míti budeš v Yahuwahovi.“ Izaiáš 58,12-14.

Brzy se Satan postará skrze univerzální nedělní zákony o to, aby bylo zločinem poslouchat Yahuwaha.

To se týká i tebe. Ta zbořenina byla učiněna v Yahuwahově zákoně, když Římsko katolická církev změnila Sabat. Přišel čas, aby byla tato boží instituce obnovena. Zbořenina se musí opravit. My jsme si zvolili, že budeme mezi těmi, kdo budou napravovat tuto zbořeninu. Chceš se stát napravitelem této zbořeniny?

Chceš začít zachovávat Jeho pravý sedmý den Sabat (který je určen podle Jeho božího kalendáře) svatým, tím, že se zdržíš od svého vlastního konání, nebudeš vyhledávat vlastního potěšení a nemluvit svá vlastní slova během svatých hodin Yahuwahova Sabatního dne? >index


Kde mám uctívat?
 


26. Ano, bude pro mne poctou být obnovitelem zbořenin v Yahuwahově zákoně. Avšak nevím o žádné „církvi“, která skutečně ctí Sabat, následuje jen Bibli a odhaluje papežství. Kde mám tedy světit tento den?

Věz, že nejsi sám, kdo stojí před tímto dilema. Lidé, zapojení do tohoto projektu, stáli před stejným problémem. Museli jsme opustit naše církve, když jsme poznali, jak málo milují pravdu. Dokonce i církve, které tvrdí, že světí Sabat, tak dělají jen svými rty. Světí Sabat, když to je možné nebo pohodlné. Když vyvstanou okolnosti nahánějící obavy, když se v těchto církvích stane zachovávání Sabatu obtížným, zprostí své členy jejich povinnosti zachovávat Sabat svatým. Ale Yahuwahovo slovo nám říká: „Více sluší poslouchati Yahuwahanež lidí.“ Skutky 5,29.

Brzy se Satan postará skrze univerzální nedělní zákony o to, aby bylo zločinem poslouchat Yahuwaha. Musíme být připraveni na to, že budeme považováni za kriminálníky, protože zachováváme Jeho Sabat den svatý, a nepřizpůsobujeme se lidským zákonům neposlouchajíc přitom Yahuwaha. Brzy bude každý na zemi postaven před dilema: koho budu poslouchat – člověka nebo Yahuwaha? My se rozhodli poslouchat Yahuwaha nehledě na tlak nebo tresty, kterým budeme vystaveni, protože usilujeme o nebeské království.

Mezitím jsme opustili všechny církve a náboženství stojící proti Yahuwahově pravdě. Začali jsme konat bohoslužby ve vlastních domácnostech, snažíce se získat rodinu, přátele a sousedy pro pravdu, až se vytvořily malé skupinky věřících. Takto se můžeme držet Kristova zaslíbení: „Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18,20.

Dosvědčujeme, že když jsme se odloučili od církví a falešných náboženství v poslušnosti Yahuwahova příkazu (viz otázka 18), zažili jsme vysvobození a svobodu. „A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ Jan 8,32. Nechť je naše radost tvou radostí, když se rozhodneš oddělit a stát se synem nebo dcerou Yahuwaha. „Kdož zvítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi bude synem.“ Zjevení 21,7.

Modlíme se za to, aby ses stal obnovitelem zbořenin v Yahuwahově zákoně, a zapojil se do záchrany mnoha lidí, kteří jsou ochotni uniknout klamu, který obklopuje svět, jenž má svou poslední šanci před druhým příchodem našeho Pána a Spasitele Yahushui Pomazaného. AMEN.


Znamení šelmy bude nad všemi, kdo nebudou zachovávat pravé Sabaty Yahuwahova pravého Luni-solárního kalendáře - https://www.worldslastchance.com/luni-solar-calendar-guide.html Nepřítel měl více než 6000 let na plánování a přípravu ze všech možných úhlů. Oklamal celý svět včetně všech náboženství. Jeho plán není zcela jistě tak zjevný, jak by se na první pohled zdálo. Není přehnané se domnívat, že jeho fígl podvodu v poukázání na „NEDĚLNÍ ZÁKON“ dokazuje velmi chytrý plán za použití strategie „rozděluj a panuj“. Zatímco fokus spočívá na FRIday (pátek), SATYRday (sobotu) a SUNday (neděli) jeho falešného Gregoriánského kalendáře, všichni zůstanou v jeho síti, dokud nebude příliš pozdě. SATYRday lidé (světící sobotu) zůstanou přesvědčeni o své „správnosti“ a stejně tak zbytek lidí ve falešných naukách. Mezitím bude existovat malá skupina Luni-solárních sabatistů, kteří nemohou být ani považováni za nějakou hrozbu pro onu velkou většinu v tomto schématu. Až v závěrečných momentech budou mnozí zachráněni pro tuto pravdu. Je až neskutečné vidět, jak to Satanovi hraje do karet – A tak budou nadále v ÚDIVU a půjdou za šelmou. „A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou.“ Zjevení 13,3.


Níže jsou věci, odhalující pokrok v ustanovení Nedělního (SUNday) zákona:

Psaná deklarace o ochraně nepracovní neděle jako zásadní pilíř Evropského sociálního modelu a součást Evropského kulturního dědictví:

Evropský Parlament:

 1. přičemž nepracovní neděle je zásadní pilíř Evropského sociálního modelu a součást Evropského kulturního dědictví,
 2. přičemž průzkum EUROFONDu ukazuje, že pravděpodobnost onemocnění a absence v podnicích, kde se pracuje o sobotách a nedělích je 1,3x větší v porovnání s prostředím, kde se nevyžaduje práce o víkendu,
 3. přičemž podle EU zákona je neděle dnem týdenního odpočinku pro děti a dospívající,
 4. přičemž Evropské instituce, tělesa a agentury nepracovaly v neděli od doby svého vytvoření a nemají v plánu tak činit ani v budoucnu, navzdory rozdílnostem v náboženských, kulturních a etnických kořenech úředníků EU a činitelů rozhodování,
 1. Vyzývá členské státy a instituce EU ochránit neděli jako týdenní den odpočinku v nastávající národní a EU legislativě za účelem zvýšit ochranu zdraví pracujících a uspořádat lépe práci a rodinný život;
 2. Poučuje svého prezidenta předat tuto deklaraci, společně s jmény signatorů, Radě, Commission and the parliamentary committees for social affairs of the national parliaments.

Přímo z Vatikánu
(L'OSSERVATORE ROMANO, Vatican City: Mar 9, 2012)

Třináct evropských zemí říká NE práci v neděli.

Každý na náměstí říká „ne“ práci v neděli. V neděli, 4. března, se třináct evropských zemí spojilo s European Sunday Alliance (Evropská aliance za neděli), vytvořené různé typy unií, asociací občanské společnosti, společně s katolickými, protestantskými a ortodoxními komunitami, všichni pospolu, aby potvrdili speciální a fundamentální charakter neděle.

Byla to pasivní demonstrace, která zahrnovala tisíce lidí z Rakouska, Belgie, České republiky, Chorvatska, Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Švýcarska a Španělska. Při té příležitosti Komise pro spravedlnost a mír konference chorvatských biskupů přišla s dokumentem, který má zvýšit povědomí mezi křesťany proti práci o nedělích.

Neděle musí zůstat dnem věnovaným rodině a „Pánu“. „Je nezbytné respektovat neděli jako den odpočinku pro každého“, říká dokument Komise pro spravedlnost a mír, „den pro rodiny, aby byly pospolu, den pro dobrovolníky a dobročinná díla, pro kulturní a sociální aktivity a den pro křesťany, aby slavili a velebili Pána“.


http://news.adventist.org/all- news/news/go/2014-02-11/in- europe-adventists-call-on- sunday-alliance-not-to- discriminate/ - Aliance propagující rovnováhu práce-život a sociální soudržnost v Evropě zdůraznila svou výzvu po nepracovních nedělích na konferenci v Bruselu v Belgii minulý měsíc.“ (11. února 2014)


http://www.worldslastchance.com/prophecy-in-news/north-dakota-catholic-conference-says-sunday-law-benefits-all-people-.html
WLC komentář: viděl jsi rétoriku a schopnost toho podvodníka? Dávej pozor. To je ta schopnost, kterou dlouho používají, aby se lež stala pravdou. Chtějí prosadit své koncepty bohoslužby pod sociální a ekonomickou záštitou. Pozorovali světové náboženské trendy a jsou připraveni prodat svůj podvod jako „humanitarianismus“. To je schopnost, kterou jako první použil Lucifer v nebi a bude plně použita jeho partnerem Abaddonem – šelmou, která vystupuje z bezedné propasti.


http://www.worldslastchance. com/daniel-a-revelation/ sunday-blue-laws.html – „Mnoho lidí věří, že v USA nikdy nebudou existovat zákony, které by omezovaly náboženskou svobodu. Ty už existují. Sunday Blue Laws (Nedělní modré zákony) ve Spojených Státech jsou toho živým důkazem.“


http://www.worldslastchance. com/worlds-last-chance- articles/the-sabbath-in-bible.html – „Moderní křesťané, kteří mluví o zachovávání neděle jako svatého dne, jak se uvádí v stále existujících Blue Laws (Modrých zákonech) z koloniální Ameriky, by měli vědět, že nějaká neděle, svatý den odpočinku bez práce a zábavy, nebyla Ježíši známa… Nebyla součástí žádného tenetu [učení] prvotní Církve a stala se „svatou“ teprve postupem času. Mimo církev belo její zachovávání legalizováno pro Římskou říši skrze sérii výnosů počínaje známým výnosem od Konstantina v roce 321 n.l., edikt založen na jeho politických a sociálních myšlenkách.“ W. W. Hyde, "Paganism to Christianity in the Roman Empire," 1946, p. 257.