Print

NYNÍ je čas opustit města!

7 Polnic ze Zjevení zasáhne brzy Zemi v rychlém sledu. Ničivé následky těchto Polnic obzvláště pocítí a zažijí ti, kteří bydlí ve městech. Není třeba říkat, že to jsou právě města, kde je náš milující Otec Yahuwah nejvíce zapomenut a ignorován, a proto se města stala líhní nepravosti a zločinu.

big city lightsYahuwahův lid, který zachovává přikázání, musí dnes opustit města dříve, než to bude nemožné. Rodiče si nemohou dovolit vystavovat své děti nadále pokušení měst, které se skutečně staly zralé pro likvidaci.

Blížící se zvuk Polnic spustí závěrečnou globální krizi, která zintenzivní Satanův hněv proti věrným následovníkům Yahuwaha. Velmi brzy se stane problém nakupování a prodávání velmi vážným pro Jeho lid. A proto moudrost uposlechnout Yahuwaha a odstěhovat se z měst na venkov, kde si člověk může pěstovat obživu, je možné ignorovat jen na vlastní riziko věčného života.

Jeremiáši bylo dáno ve vidění zahlédnout zkázu, která zasáhne města světa, když Polnice začnou dopadat těsně před koncem. Vidění, které viděl, mu způsobilo velkou bolest.

“Ó má duše, má duše!” volal, “Srdce mám sevřené, mé srdce se chvěje – nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, má duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje!” (Jeremiáš 4,19)

Dále pokračuje:

“Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. Má vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici?” (Verše 20.21)

Jeremiah Lamenting (Rembrandt)Jeremiáš byl zcela přemožen smutkem, když viděl ve vidění velkou apatii a lhostejnost, s jakým Yahuwahův lid sledovat tato božská varování.

“Nebo bláznivý lid můj nezná mne, synové nemoudří a nerozumní jsou. Moudří jsou k činění zlého, ale činiti dobře neumějí.“ (verš 22)

Přečtěme si pozorně a s modlitbou vidění, které Jeremiáš viděl ohledně stavu, který bude vládnout v městech během dopadání Polnic:

“Viděl jsem zemi – hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi – bylo bez světla. Viděl jsem hory – celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle – nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Yahuwahem, když vzplanul jeho hněv! Nebo takto praví Yahuwah: Spustne všecka země, a však konce ještě neučiním. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním. Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdají, chystají se tě zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé – křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: „Běda mi! Život mě opouští před vrahy!“ (Jeremiáš 4,23-31)

Jeremiáš viděl dopředu, že všechna města “padla” v době, kdy Yahuwah vyléval své polnice a soudy. Viděl dopředu, že “každé město bude opuštěno a žádný člověk v něm nebude přebývat.” Jinými slovy předpověděl proměnu měst v mrtvá města. Stav lidí setrvávajících v těchto městech v té době je přirovnán k “ženě v bolestech, jako když matka rodí poprvé – křik sténající.

V jiném starozákonním proroctví uvádí Izaiáš další podrobnosti o podmínkách na zemi v době dopadajících Polnic:

“Kvílejte, neboť je blízko Yahuwahův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Yahuwahův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcelabroken down cityzpustošil a vyhladil z ní hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Yahuwaha zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny.” (Izaiáš 13,6-16)

V tomto proroctví, Izaiáš varuje Yahuwahův lid v těchto posledních dnech před následujícím:

Vláda 7. krále, Benedikta XVI., skončila po krátké době, jak předpovídá Jeho slovo. (viz Zjevení 17,10). Polnice mohou zaznít každou chvíli. Proto je nanejvýš urgentní opustit města NYNÍ!

young man visiting elderly woman in the cityNěkteří mohou zpochybnit moudrost opustit města. Mohou říci, že opuštění je totéž jako vzdát se naší povinnosti varovat a sloužit lidem, kteří tam bydlí. Přesto si musíme uvědomit, že města mají být varována Yahuwahovým lidem, který je navštíví, ne Jeho lidem žijícím v nich.  Jiní si možná dělají starosti, že nemají prostředky, aby mohli odejít z měst. Ti, kteří jsou v pokušení myslet si, že nejsou schopni učinit tento krok, si musí uvědomit, že když se rozhodneme poslouchat Jeho, náš milující Otec má bezpočet způsobů, které nám pomohou, pokud jen použijeme plnou důvěru v Něho.

Musíme opustit města ve spěchu a bez veškeré lítosti nebo zaváhání. Příklad Lotovy ženy by měl být navždy před našimi zraky. Yahushua nás předem varoval: “Pamatujte na Lotovu ženu!” (Lukáš 17,32). Lotova žena se stala patetickým příkladem toho, co se stane, když šťastně a ochotně neuposlechneme Jeho příkaz utéci z měst, dokud je to ještě možné.

Právě nedávno, v bohatém Japonsku, bylo nemožné spálit těla obětí tsunami a zemětřesení pro omezené zásoby paliva. Navzdory pragmatismu dlouholetých tradic byly oběti neštěstí pohřbeny v masových hrobech v obyčejných rakvích z dřevotřísky nebo v modrých plastových pytlích.

Lot's wife turning into a pillar of saltNicméně Bible předpovídá, že brzy přijde doba, kdy budou mrtví ponecháni nepohřbeni:

„Jdi, lide můj, vejdi do svých pokojů (pryč z měst) a zavři za sebou dveře; ukryj se na malou chvíli, dokud nepřejde rozhořčení. Neboť hle, Yahuwah vychází ze svého místa, aby navštívil obyvatele země za jejich vinu. Země odhalí svou prolitou krev a nebude již zakrývat své zavražděné.“ (Izaiáš 26,20.21)

„Vyjděte z něho (z měst), můj lide! Zachraňte každý svou duši před Yahuwahovým planoucím hněvem.“ (Jeremiáš 51,45)

JE ČAS OPUSTIT MĚSTA! … NYNÍ!


Klikni zde a shlédni video!