Print

Obnovitelé Zbořenin

Boží zákon je opis Yahuwahova charakteru. Odhaluje Jeho nejvnitřnější myšlenky a pocity, čisté, svaté a milující. Yahův zákon, podobně jako Jeho trůn, bude existovat věčně, nikdy nebude změněn ani odstraněn.

Obnovitelé ZbořeninSatan svedl mnohé k přestoupení Yahuwahova zákona skrze nevědomost nebo domněnku, že Yahushuova smrt na kříži zrušila tento zákon.

Yahuwahovo velké srdce lásky stále touží po Svých podvedených dětech. Ve Své milosti poslal varování pro ekklesia poslední generace. Nazývá se Laodicejské poselství:

Andělu pak ekklesia Laodicejské piš: Toto praví Amen, Svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Yahova: Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys chutně studený byl anebo horký. A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý.“ (Zjevení 3,14-17)

Ekklesia poslední generace byla požehnána velkým světlem.  Výsledkem je, že se chlubí tím, že už žádné další světlo nepotřebuje – už všechno ví!

Nebe vidí věci jinak. Yahuwah vidí, že existuje mnoho bludů a tradic, založených na pohanství, ke kterým Jeho lid stále tíhne. Nebeský lék pro Laodicejský stav slepoty se nachází, jako vždy, ve Spasiteli.

Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání. (Zjevení 3,18-19)

Protože duchovní pýcha spojená s duchovní slepotou je jednou z rozlišovacích charakteristik ekklesia poslední generace, všichni, kdo chtějí být spaseni, musí přijmout skrze víru, že toto poselství Věrného Svědka se týká jich individuálně – i když se jim zdá, že už jsou pokorní, upřímní a kající.

Jakmile je toto poselství přijato vírou, Velký Lékař začne ihned uzdravovat. On poskytne ono zlato zprubované ohněm, které symbolizuje víru a lásku. On zakryje tu nahotu Svou vlastní spravedlností a aplikuje božskou mast na oči, které jsou slepé díky bludu a domněnkám.

Obdarován duchovním pohledem, může konečně pokorný, kající věřící spatřit nejen svůj pravý stav, ale i ohromnost Yahova zákona. „Vidím, že vše spěje k svému konci, přikázání tvé má nekonečný prostor. Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ (Žalm 119,96-97)

woman looking upward

Neustálá modlitba věřícího je: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.“ (Žalm 119,18)

Když je mysl osvícena k pochopení Yahova zákona, věřící je veden k tomu, aby viděl, že boží zákon je trvale závazný pro všechny lidi po všechny časy. Nebyl přibit na kříž, ani nebyl žádným způsobem „zrušen“ skrze smrt Yahushuovu.

Bible zjevuje, že těsně před Druhým Příchodem si Yahuwah vychová zvláštní skupinu lidí, kteří budou, skrze víru v zásluhy Spasitele, uschopněni dokonale zachovávat Yahův zákon. Oni jsou ti 144.000. Bible popisuje tuto poslední generaci jako „Ti, kteří zachovávají přikázaní Yahuwahova a víru Yahushuovu.“ (viz Zjevení 14,12)

Skutečnost, že jsou význační, protože zachovávají Yahova přikázání, naznačuje kontrast k těm, kteří je nezachovávají. Tato první skupina lidí na zemi, která se plně podřídila Yahuwahovi a dovolila Spasiteli, aby žil Svůj život v nich, je popsána následovně:

„Tiť jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny [Yahuwahu] a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem [Yahuwaha].“ (Zjevení 14,4.5)

Těchto 144.000 zůstává v Yahushuovi a On v nich. Tak jako Spasitel dokonale zachovával boží zákon do každé podrobnosti, tak i oni, protože On žije V nich.

„A každý, kdož má takovou naději v Něm, očišťuje se, jakož i On čistý jest. Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona. A víte, že On se okázal proto, aby hříchy naše sňal, a hříchu v Něm není. Každý tedy, kdož v Něm zůstává, nehřeší.“ (1. Janova 3,3-6)

Boží zákon zahrnuje daleko více než jen 10 přikázání, vyhlášených v nádheře z hory Sinai. Obsahuje i statutární zákon (ustanovení), který poskytuje širší aplikaci zákona Desatera přikázání.

Boží zákon je věčný a závazný. Musí trvat navždy. „Znám, že cožkoli činí Elohim, to trvá na věky; nemůže se k tomu nic přidati, ani od toho co odjíti. A činí to Elohim, aby se báli oblíčeje Jeho.“ (Kazatel 3,14)

Nic nesmí být přidáno k Yahuwahovu zákonu a nic z něj odstraněno jako něco, co už není závazné. Bible přísně nařizuje: „Nepřidáte nic k slovu, kteréž já přikazuji vám, aniž co ujmete od něho, abyste tak přikázaní [Yahuwaha tvého Elohim], kteréž já přikazuji vám, zachovali.“ (Deuteronomium 4,2)

Těch 144.000 obnoví všechno z božího zákona, včetně ustanovení, která nařizují zachovávání ročních dnů uctívání, nazvaných v Bibli „Svátky Yahuwahovy“. Tyto svátky, které jsou uvedené v Levitikus 23, musí být ustanovení „věčné v pronárodech vašich, ve všech příbytcích vašich.“ (viz Leviticus 23,14. 21. 31 a 41)

Dílo těch 144.000 – obnovit vše z Yahuwahova zákona, je předpovězeno v Písmu a zcela jasně spojeno s bohoslužbou:

A obnoví z tebe zplození zbořeniny starodávné; základy od národu do pronárodu vyzdvihneš. I slouti budeš Obnovitel zbořenin, a Napravovatel stezek k bydlení. Jestliže odvrátíš od Sabatu nohu svou, abys nevykonával líbosti své v den svatý můj, a nazveš-li Sabat rozkoší, a svatý Yahuwahovi slavný, a budeš-li jej slaviti tak, abys nečinil cest svých, ani vykonával, co by se líbilo, ani nemluvil slova: Tehdy rozkoš míti budeš v Yahuwahovi, a uvedu tě na vysoká místa země, a způsobím to, abys užíval dědictví Jákoba otce svého; nebo ústa Yahuwahova mluvila. (viz Izaiáš 58,12-14)

Boží zákon nařizuje zachovávání Yahuwahových svátků spolu s týdenními Sabaty. Jako Eliáš a Jan Křtitel před nimi, 144.000 uctívají Yahuwaha tím, že zachovávají Jeho zákon a vyzývají ostatní, aby činili pokání a navrátili se k uctívání Yahuwaha v Jeho svaté dny.

Starý zákon to shrnuje proroctvím o těch, kteří budou konat dílo volání k pokání těsně před Druhým Příchodem Yahushui.

Aj, já posílám Mého posla, kterýž připraví cestu přede Mnou. . . . Pamatujtež na zákon Mojžíše služebníka Mého, jemuž jsem přikázal na Orébě přednesti všemu Izraeli ustanovení a soudy. Aj, Já pošlu vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Yahuwahův veliký a hrozný. (viz Malachiáš 3,1; 4,4.5)

Skutečnost, že příkaz je dán, aby se „pamatovalo na zákon Mojžíše“, je jasným důkazem, že byl zapomenut. Ale tím to nekončí. Výslovně to zahrnuje i statutární zákon (ustanovení).

open Bible surrounded by clouds

Obnovení bohoslužby po všechny Nebem ustanovené svaté dny je jedním  znamením blízkosti konce tohoto světa.

144.000 bude zachovávat Yahuwahovy svátky, protože oni jsou zachovavatelé zákona, ne přestupníci zákona. Yahuwahův zákon je pro ně velice vzácný a oni uctívají svého Stvořitele milující poslušností.

Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázání jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není. (1. Jana 2,5)

Pravá zkouška učednictví spočívá v tom, zdali poslouchá nebo neposlouchá.

Po tomť poznáváme, že milujeme syny Yaha, když Yaha milujeme a přikázání Jeho ostříháme. Nebo toť jest láska Yahova, abychom přikázaní Jeho ostříhali; a přikázání Jeho nejsou těžká. (viz 1. Jana 5,2-3)

144.000, pokorní, kající věřící z poslední generace budou zachovávat všechna přikázání Yahuwaha. Milují hodně, protože jim bylo hodně odpuštěno, a jejich láska je demonstrována skrze plnou podřízenost a dokonalou poslušnost, nehledě na to, co je to bude stát.

Nepřirovnatelná odměna očekává všechny, kteří budou hledat Věrného Svědka k uzdravení z Laodicejského stavu a spojí se s Nebem v obnovení úcty Yahuwahova zákona: „Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.“ (Zjevení 3,21)

Poselství Věrného Svědka stále vyzývá, varuje všechny k pokání. Zvol si věřit tomu, že Spasitel zná lépe stav tvého srdce než ho znáš ty sám. Odevzdej se Mu. Staň se novým stvořením skrze Jeho milost.

Staň se Obnovitel zbořenin, Napravovatel stezek k bydlení. I ty můžeš zvítězit, jako Yahushua zvítězil, a být usazen s Ním na Jeho trůně.


Související články, videa: