Print

Odpočítávání začalo! Doba soužení je nyní!

Proroctví Daniele potvrzují rok 1922 jako počátek závěrečného odpočítávání ke konci.
Poznej význam tohoto nanejvýš důležitého roku!

Mé prvorozené dítě bylo extrémně plaché. A když se podíváš do slovníku na slovo „shy“ (plachý), nachází se hned vedle jeho jména! Naštěstí pro něj četla má manželka článek, který vysvětloval, že „plaší“ lidé mají typicky větší problém správně číst řeč těla těch okolo nich. Extroverti na rozdíl od nich jsou schopni konzistentně číst řeč těla druhých.

plaché dítě držící se rodiče

Studie ukázaly, že „plaché“ děti mají větší problém číst řeč těla než jejich více extrovertní vrstevníci.

To mnohé vysvětluje. Pokud nedokážeš číst řeč těla někoho jiného, pokud se domníváš, že jsou na tebe naštvaní (i když nejsou), je přirozené, že se stáhneš. Proto jsou lidé „plaší“.

Po přečtení tohoto článku začala manželka vysvětlovat našemu synovi, co může očekávat v jakékoliv společenské situaci. Když jsme někam jeli a ještě byli v autě, říkala mu, kdo tam bude, co asi bude říkat, když ho přivítá, a co by mohl odpovědět. Nikdy mu nedovolila, aby sklopil hlavu a neodpověděl. Trvala na tom, aby byl zdvořilý a slušně odpovídal, ale zároveň mu to usnadňovala říkajíc mu, co se bude dít a co může očekávat. I když mu bylo 10 a 11 let, ptal se jí, co může očekávat před novými zkušenostmi.

V té době jsme byli přátelé s jinou mladou rodinou, jejichž dcera byla podobně jako náš syn velmi plachá. Bylo nám to moc líto, když jsme to viděli. Na rozdíl od mé ženy nevyžadovala druhá matka od svého dítěte, aby odpovídalo zdvořile. Dovolila své malé dceři, aby sklopila hlavu, skryla svou tvář do máminy sukně a ignorovala člověka, který se s ní snaží hovořit. Ještě o mnoho let později se tato dívka cítila trapně na určité společenské úrovni, zatímco náš syn byl schopen se přes to přenést. Jediným rozdílem bylo, že má žena moudře připravila našeho syna dopředu na to, co může očekávat, a jak na to reagovat.

General Sun Tzu

„Nechť jsou tvé plány temné a neproniknutelné jako noc, a když se pohneš, udeř jako blesk.“ Generál Sun Tzu

Latinské přísloví „Præmonitus, præmunitus” vyjadřuje univerzální pravdu: „Předem varován znamená předem vyzbrojen.“ I Yahuwah to ví. Prorok Ámos prohlásil: „Nečiníť zajisté Adonai Yahuwah ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.“ (Ámos 3,7) Pro to existuje důvod. Když je člověk překvapen, obvykle je nepřipraven. Tento princip válčení je tak důležitý, že dávný čínský generál a filozof Sun Tzu zahrnul prvek překvapení jako jeden ze svých pěti základních prvků pro vítězství. V jeho slavném pojednání o vojenské strategii, The Art of War, Sun Tzu uvádí: „Zvítězí ten, kdo je sám připraven a čeká na nepřipravenost nepřítele.“ A dále pokračuje: „Zaměstnej lidi tím, co očekávají; to je to, co dokáží rozeznat a co potvrzuje jejich představy. To je usazuje v předvídatelných vzorech reakcí, zaměstnává jejich mysl, zatímco ty čekáš na neobyčejný okamžik – ten, který oni nedokáží předvídat.“

Překvapení je element válčení často a velmi efektivně používán Satanem. Snahou ďábla je vždy klamat. Snaží se oklamat lidi ohledně toho, co je pravda, a oni si pak myslí, že mají více času připravit se na návrat Spasitele. Když pak na ně dolehnou poslední události, budou překvapeni, zastiženi nepřipraveni a tváří v tvář největší krizi, kterou kdy svět poznal.

Předem varován znamená předem vyzbrojen

Proroctví Bible jsou Yahuwahovým darem pro ostatky poslední doby. Díky proroctví je nám dána extrémně přesná informace ohledně závěrečné krize a co přijde v budoucnu. Nikdo nemusí být překvapen. Přesto je pravda velmi šokující. Dle jistého slova proroctví se svět nachází v „době konce“ od roku 1798 a v „době soužení“ od roku 1922!

Doba konce

Kniha Daniel je vysvětlena v knize Zjevení. Proroctví daná stejným duchem inspirace nemohou být od sebe odloučena. Zjevení 13 prezentuje proroctví, které skončilo v roce 1798:

I stál jsem na písku mořském. I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání.

Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou.

A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. (Zjevení 13,1-3)

Po tisíc dvě stě šedesát let, počínajíc rokem 538 n.l., držela Římsko katolická církev despotické kyvadlo nad celým křesťanským světem a později poslala své jezuitské kněze, aby si zotročili původní národy celého světa. Těchto 1260 let se objevuje v knize Daniel i Zjevení. Konečný bod nastal v roce 1798, kdy se staly dvě věci: 1) Francouzský generál Louis-Alexandre Berthier zajal papeže a 2) ateistická vláda revoluční Francie zavedla nový kalendář za účelem zbavit Francii křesťanství tím, že odstranila neděli z kalendářního týdne. (Používání neděle jako dne bohoslužby, a ne Biblického Sabatu, bylo vychloubačským „znamením autority“ Římsko katolické církve)

Tato dvojí akce přivodila papežství onu „smrtelnou ránu“, což znamenalo konec 1260 let papežské nadvlády. Od té doby se svět nachází v „době konce“. Proroctví mělo svůj účinek: V 19. století probudilo upřímné křesťany a vedlo k hlubšímu studiu Bible a hledaní pravdy. Ale to ještě nebyl konec.

Revoluční Francie zavrhla papežský „Gregoriánský“ kalendář jako statečné zamítnutí papežské autority. „Kalendář Francouzské republiky . . . se nesmí v žádném ohledu podobat oficiálním výročím apoštolské a Římské církve.“ Pierre-Sylvain Maréchal

Kalendář Francouzské republiky

Image: By Debucourt, Philibert Louis - Bibliothèque nationale de France,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=276075

Doba soužení

Detailní proroctví Daniele a Zjevení jsou darem Yaha Jeho lidu. Obzvláště složitě podrobná proroctví Daniele jsou darem pro poslední generaci. Právě tato proroctví identifikují Francii jako „svévolného krále“ z Daniele 11, Egypt jako „krále jihu“ a Otomanskou říši jako „krále severu“. (Pro podrobnější studium o těchto třech králích, viz článek Napoleon, Atatürk a papež František signalizují bezprostřední konec doby milosti.)

Je nad možnosti tohoto článku rozebírat všechna proroctví. Nicméně, zde je stručný souhrn: Otomanská říše byla dlouho považována zbytkem západu za „nemocného muže Evropy“. Daniel předpověděl: „Při dokonání pak toho času trkati se s ním [svévolným králem, Francií] bude král polední [Egypt], ale král půlnoční [Otomanská říše] oboří se na něj . . . a když přijde k skonání svému [ten král severu (půlnoční)], nebude míti žádného spomocníka.“ (Daniel 11,40 a 45)

Mustafa Kemal, znám jako Atatürk, nebo „Otec Turků“, způsobil převrat bývalé Otomanské říše. V roce 1922 zrušil sultanát a „ustanovil nový občanský zákoník založen na evropských normách. A sestavil ústavu, která výslovně oddělila všechna spojení s islámským [Sharia] zákonem.“

To způsobilo Islámu smrtelnou ránu, ze které se nikdy nezotavil.

(http://www.bbc.com/news/magazine-23810527, emphasis supplied.)

To je přesně to, co se stalo. Otomanská říše – kdysi mocný režim, který téměř přivedl Evropu na kolena, který způsobil smrt nebo otroctví miliónům křesťanů – došla svého konce, ne s velkým třeskem, ale s tichým zakňouráním. A nikdo jí nepomohl. Tak jako před více než sto lety generál Berthier zasadil papežství smrtelnou ránu, Mustafa Kemal, později nazván Atatürk, zasadil smrtelnou ránu Islámu.

Atatürk zrušil Otomanský sultanát, stejně jako islámský kalifát, a ustanovil novodobou republiku Turecka. Zmodernizoval Turecko tím, že ho zesvětštil a vědomě oddělil jeho zákony od Islámského zákona. Otomanská říše došla svého konce 1. listopadu 1922. Právě toto datum je tak významné pro Yahův lid, protože označuje počátek „doby soužení“.

Proroctví označující tento konkrétní rok má nesmírný význam pro Yahův lid. Otomanská říše, končící v roce 1922, byla ten Král severu, přicházející ke svému konci, kde mu nikdo nepomohl. To potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností, že se nyní nacházíme v době soužení. A sice následujícím způsobem.

1. Naplnění tohoto proroctví, určující rok 1922 jako počátek doby soužení, potvrzuje všem upřímným lidem přesnost veškerého Yahuwahova prorockého slova a činí tak velmi dramatickým, prokazatelným způsobem. Fakta o pádu Otomanské říše jsou snadno prokazatelná a dobře zdokumentovaná. Yah nenechává nic takového významu zatemněno a těžko stanoveno.

2. Naplnění tohoto proroctví potvrzuje, že Král Severu, o kterém se mluví v Daniel 11, je vskutku Otomanská říše. Toto proroctví ustanovuje bez jakýchkoliv pochybností počáteční bod pro Danielovu předpovězenou „Dobu soužení“. Daniel 11 končí vysvětlením, že když Král severu „přijde k skonání svému, nebude míti žádného spomocníka.“ (Daniel 11,45)

Hned další verš uvádí: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.“ (Daniel 12,1) Není zde žádné prodlevy. Jakmile Král severu dojde svého konce, v tentýž čas nastává „čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času.“

ostatky obětí Rwandské genocidy

Během pouhých 100 dnů vymazala z existence Rwandská genocida v roce 1994 na 800.000 životů (někteří odhadují až 1 milión lidí). Celé rodiny byly zabity. Utrpení bylo nepopsatelné.

To je čas, ve kterém nyní žijeme. 20. století poznalo nejvíce válek a nejvíce lidí bylo pozabíjeno skrze jejich vlády než kdykoliv dříve v dějinách. Milton Leitenberg ve své knize “Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century” odhaduje, že okolo 231 miliónů lidí zemřelo jen za poslední století. Jiní badatelé tvrdí, že dalších 260 miliónů jednotlivců bylo zabito jejich vlastními vládami.

Jen za deset let (1966-1976) byly zabity 2 milióny Číňanů jejich vlastní vládou během jejich Kulturní revoluce. Během pouhých 4 let (1975-1979) přišlo o život přes milión Kambodžanů na smrtících polích za despotické vlády Rudých kmérů. Ale tato čísla jsou nic v porovnání s milióny životů usmrcených za sovětského diktátora Josefa Stalina. Někteří odhadují, že šlo až o 60 miliónů lidí. Dekády od roku 1922 byly vskutku dobou soužení, která dosud nebyla, co existuje národ.

3. S pevným stanovením data počátku doby soužení jsou Yahuwahovi lidé ochráněni před Satanovými klamy. Bez roku 1922 jako počáteční datum, je „doba soužení“ neustále posouvána dále do budoucnosti. Upřímní lidé studující své Bible, hledají něco, co demonstruje, kde se nacházejí v toku dějin, ale bez roku 1922 jako kotvícího bodu, hledají falešné identifikátory a jsou si naprosto nevědomi toho, že doba soužení už začala! Satan získává vítězství, protože když se doba soužení posouvá do mlhavé budoucnosti, jednotlivec omeškává plně se poddat a být připraven na Yahushuův brzký návrat.

Právě o takových lidech jsou vyřčena tato smutná slova:

     Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého,
     kterýž v nebesích jest.

     Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali,
     a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili?

     A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal.
     Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. (Matouš 7,21-23)

4. Rok 1922 jasně rozlišuje mezi dobou soužení uvedenou v Danieli 12,1 a dobou v Matouši 24,21. Není to jedno a totéž. Yahushuovo proroctví je kratší časové periody, která přichází na samý závěr:

      Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad,
      aniž kdy potom bude.

      A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk.
      Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti.

      Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.

      Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky,
      tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.

      Aj, předpověděl jsem vám. (Matouš 24,21-25)

zmatená žena

Bez roku 1922 jako kotvícího data jsou studenti Bible ponecháni na pochybách, nebezpečně posunujíc čas konce do nějaké tajuplné budoucnosti.

Během této doby soužení, kdy je hlasité volání (poslední varovné poselství milosti) dáno světu, mnozí přijdou o své životy obzvláště kvůli pravdě. Danielova doba soužení, počínajíc rokem 1922, zahrnuje všechny národy na zemi. Ne všichni, kteří položí své životy během této doby, jsou nezbytně mučedníci za pravdu. Doba soužení, o které mluví Yahushua, je ještě horší než Danielova doba soužení. Yahushuova doba soužení přichází na samotný závěr a je ukrácena, jinak by nezůstal žádný život.

5. Proroctví o Králi severu, jehož konec přichází v roce 1922, a tím začíná doba soužení, vysvětluje pro hledající lidi, proč byl svět v neustále krizi od roku 1922 a bude tak pokračovat až dokud nepřijde Yahushua.

Podle Science Daily se počet hurikánů v Atlantickém oceánu za poslední století zdvojnásobil.1 A to se jedná jen o hurikány. Počet, frekvence a krutost zemětřesení vzrostly exponenciálně. 9 z 10 největších zemětřesení ze záznamů dějin se událo po roce 1922. Profesor Mike Sandiford, geolog University of Melbourne, říká: „Seismologové zaznamenali nárůst zemětřesení vysokého stupně a účinku za poslední dekádu.“2

Pouhý počet mrtvých – z válek, democidy (vlády vraždící své vlastní občany), genocidy a přírodních katastrof – od roku 1922 nemá v historii obdoby.

Robert Jackson 

„Zločiny, které se snažíme odsoudit a potrestat, byly tak vypočítavé, tak zlomyslné a devastující, že je civilizace nemůže tolerovat a ignorovat, protože jejich opakování by nebylo možné přežít.“

Robert Jackson, generální prokurátor Spojených Států, ve svém zahajovacím projevu na Mezinárodním vojenském tribunálu v Norimberku v Německu dne 21. listopadu 1945.

6. Proroctví Daniele poskytuje varování, že konec doby milosti není nějaká událost ve vzdálené budoucnosti mimo dosah těch, kteří nyní žijí. Naopak, my jsme jen „okamžiky od půlnoci“. Doba milosti brzy skončí a nemůžeme promeškat jediný okamžik, abychom svá srdce připravili.

7. Extrémní přesnost naplnění proroctví, že Král severu dojde svému konci a nikdo mu nepomůže, potvrzuje také, že těch pár proroctví, která se ještě mají naplnit, bude stejným způsobem doslovně a přesně naplněno. To je důležitý bod, protože některé z nich mohou být v tuto chvíli viděny jen zrakem víry. Ale jako vše, co Yahuwah rozhodne, i tato proroctví se naplní v čase a způsobem, jak je prorokováno.

Okamžiky před půlnocí

zmatená žena

My jsme jen momenty před zazněním půlnoci.

Když jsem byl chlapec, mí rodiče měli staré hodiny, které byly v rodině po několik generací. Odbily vždy čtvrt, půl a tři čtvrtě. Když ale byla ručička na dvanáctce, zahrála krátká melodie, než zazněl hluboký a mohutný gong. Tyto hodiny neměly vteřinovou ručičku, jen minutovou a hodinovou.

Když jsi ale poslouchal velmi pozorně, pak těsně před tou melodií došlo v mechanizmu k tichému kliknutí, který ji pak spustil. Když jsme skončili domácí úkoly, byl tento klik pro mne a bratra signálem, na který jsme čekali: hodina trápení byla u konce a dlouho očekávaný čas hraní byl zde.

To je právě okamžik, kde se nacházíme v dějinách země. Doba soužení není nějaká budoucí událost. Většina lidí, kteří čtou tento článek, se narodila poté, co doba soužení začala! My jen čekáme na to téměř tiché kliknutí, které oznámí, že vše skončilo. Nenechej se překvapit. Udělej si nyní čas pro studium proroctví. Je Yahuwahovou vůlí, abys věděl, co se brzy odehraje na zemi s obrovskou silou, protože jakmile začnou troubit polnice, nebude až do konce žádného prodlení.

Když Yahushuu nedlouho před Jeho smrtí žádali, aby popsal konec světa, dal jim povzbudivá slova: „A když se toto počne díti, pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.“ (Lukáš 21,28)

Jsme jen pár okamžiků od půlnoci. Konec je mnohem blíže, než sis kdy představoval.

Pro více náhledů do blízké budoucnosti tě WLC pozývá ke čtení těchto článků:

Závěrečný klam: Satan v šatech světla

Pozdní déšť padá! (Přijímáš ho?)

7 Polnic ze Zjevení