Print

Ohavnost zpustošení

Pár dní před Yahushuovou smrtí se Ho někteří z učedníků zeptali, zda by jim řekl o konci světa. Tento rozhovor, jak je zaznamenán v Matouši 24 a Markovi 13, obsahuje jasné varování. Toto kuriozně formulované varování je prakticky zaznamenáno slovo od slova v Matouši i Markovi. Mnoho lidí si s tím od té doby láme hlavu, protože se zde hovoří o něčem nazvaném „Ohavnost zpustošení“.

Když pak uvidíte 'ohavnost zpustošení ', o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu; a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! (Matouš 24,15-19)

osoba, která provozuje v poliNaléhavost tohoto varování je extrémní. Když Yahuwahovi lidé uvidí cokoliv z toho, musí bezprostředně utíkat. Nesmí se zdržet. Když budeš na střeše svého domu, nechoď dovnitř, aby sis posbíral nějaké věci. Běž! Když budeš orat uprostřed pole, neobracej se, aby sis sebral svou bundu. Utíkej! Extrémní životní obtíže v této době jsou shrnuty v tomto strašlivém proroctví:

Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! . . . A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. (Matouš 24,19.22)

Ať už „ohavnost zpustošení“ znamená cokoliv, představuje pro Yahuwahovy lidi vážné nebezpečí. Spasitel chtěl, aby si všichni dávali pozor na tuto hrozbu a ihned utíkali, až to uvidí. Abychom pochopili, co tato Ohavnost znamená, je nutné jít ke knize Daniel. Matouš i Marek odkazují na Danielova proroctví jako klíč k pochopení Yahushuova varování. Marek napsal:

Když pak uzříte ohavnost zpustošení, o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka, jak stojí, kde by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utečou do hor. . . . (Marek 13,14)

Aby bylo ještě více zdůrazněno, že význam této fráze se má hledat v knize Daniel, Marek i Matouš uvádějí, že kdo čte, ať rozumí. Specifická fráze „ohavnost zpustošení“ je použita dvakrát v Danieli:

Pročež bude jej to boleti, tak že opět zlobiti se bude proti smlouvě svaté. Což učině, navrátí se, a srozumění míti bude s těmi, kteříž opustili smlouvu svatou. A vojska veliká podlé něho státi budou, a poškvrní svatyně a pevnosti; odejmou také obět ustavičnou, a postaví ohavnost zpustošení. (Daniel 11,30.31)

Od toho pak času, v němž odjata bude [oběť] ustavičná, a postavena ohavnost hubící, bude dnů tisíc, dvě stě a devadesát. (Daniel 12,11)

Překladatelé anglického překladu krále Jakuba (KJV) přidali slovo ”oběť” za slovo ”ustavičná” (angl. denní), ale toto slovo se nenachází v originálním hebrejském textu. Slovo ”ustavičná” znamená ”neustálá, bez přerušení”. Slovo ”ohavnost” pochází z hebrejského slova Shiqqûts. To znamená:

Odporné, špinavé, obzvláště modlářské nebo ohledně modly: - ohavná špína, nechutná věc. (viz The New Strong’s Exhaustive Concordance, #8251.)

„Zpustošení“ pochází ze starodávného hebrejského slova Shâmêm. A to znamená:

Ochromit nebo otupit, tj. zpustošit nebo oblbnout: způsobit úžas, údiv, být opuštěn, zničit, zpustošit nebo opustit. (viz The New Strong’s Exhaustive Concordance, #8074.)

Významné je, že slovo „ohavnost“ odkazuje na modlářství. Proto „ohavnost zpustošení“ má co do činění s modlářstvím, konkrétně s falešnou bohoslužbou falešnému bohu. Prominentním principem Satanova království je síla. Ty, které Satan nedokáže oklamat, ty se snaží donutit. V závěrečném střetu mezi Královstvím Nebes a silami temnoty bude použita nutící síla proti všem, kdo budou stát věrni na straně Nebe. Taková konfrontace je uvedena v Knize Zjevení, ”otevřená” kniha, která odhaluje dlouho ”zapečetěná” proroctví Daniele.

I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího. (Zjevení 13,15-17)

”Mluvit” znamená vydat zákon. ”Způsobit” znamená mít moc vynucovat takový zákon. Tento zákon bude požadovat shodu se Satanovým královstvím. Všichni, kdo odmítnou konat stanovenou bohoslužbu, budou odsouzeni na smrt. Ohavnost zpustošení je legislativní akt, který nutí svědomí, pod hrozbou smrti, podřídit se, uznat nebo jinak prokázat věrnost některému z falešných systémů bohoslužby, a tím dovolit Satanovi mít nadvládu nad duší. Nebezpečí pro Yahuwahův lid je dále zdůrazněno Spasitelovým varováním, které následuje přímo po Jeho odkazu na ohavnost zpustošení:

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v Sabat. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. (Matouš 24,20.21)

S obnovením poznání o pravém sedmém dni Sabatu, vypočítaném podle původního luni-solárního kalendáře Stvoření, odhalilo Nebe, že bohoslužba podle dnešního Gregoriánského kalendáře je vzpourou a zradou vůči Yahuwahovi. Zdali tato ohavnost bude nějakou budoucí kalendářní reformou, která doslova ”odstraní” neustálý týdenní cyklus současného kalendáře, nebo dojde pouze k vynucení současného papežského kalendáře, je nepodstatné. Hlavní je: kdokoliv poslechne Satana, navzdory Nebeskému ustanovení času, jeho nebo její duše bude ”zpustošena”.

Ohavnost zpustošení

Mnoho křesťanů se dnes domnívá, že když jsou ”křesťané”, neuctívají žádné modly. Avšak ne všechny modly jsou vyrobeny ze dřeva, kamene nebo vzácných kovů. Existuje mnoho druhů model. Slovník definuje  ”modlu” jako:

Cokoliv, k čemu připoutáme své city, zalíbení; to, čemu dopřáváme nadměrnou a hříšnou náklonnost. (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.)

”Modla je něco, co zabírá místo Boha v srdcích jeho racionálních stvoření.” (S. Miller) Pro někoho je jeho modla přednosti uznání v jeho zvoleném pracovním oboru. Pro jiné je to prestiž ve idolysvětském materiálním vlastnictví. Pro mnoho lidí je jejich zvolenou modlou ÚTĚK, ve všech svých mnoha různých formách, ať už je to alkohol, drogy, sex, filmy, romány, cvičení, sporty, nebo některý z tisíce jiných způsobů, kterými se Satan snaží upoutat mysl a pocity srdce člověka. Dokonce i věci, které samy o sobě nejsou špatné, se mohou stát modlami, pokud zaujmou místo Yahuwaha v pocitech srdce. Zaměstnání, přátelství, rodinné vztahy, to jsou všechno dobré věci. Když se však jejich zachování stane důležitější než uposlechnutí Yahuwahovy vůle, stávají se modlami v duši člověka, které ji nakonec zpustoší.

Existuje řada zjevných způsobů, jak Satan pustoší duše lidí. Ti, kteří uctívají démony, stávají se svou duší zotročení archrebelovi. Jedním stále populárnějším konceptem New Age je takzvaný ”Walk-in” (Vstoupení). Věří se tomu, že duše člověka ve stavu ”walk-in” je nahrazena jinou duší, ať už dočasně nebo stále. Nejedná se o nic jiného, než o to, že démon vstoupí a ovládne člověka a skutečně zpustoší, zničí a hubí lidskou duši. Je však nutné chápat, že existují mnohé jiné způsoby, jak zpustošit duši člověka skrze varovanou ohavnost. Člověk, který jasně chápe božský Zákon, ale odmítne jej poslouchat, Ohavnost zpustošení je stejně tak vinen jako nejzjevnější hříšník. Všichni, kdo se pro dočasnou bezpečnost nebo dokonce kvůli záchraně svých životů podřídí Satanovým diktátům ohledně bohoslužby, naleznou svou duši zpustošenou, ničenou a opuštěnou. Yahushua věděl, že právě takový zápas očekává Jeho lid v posledních dnech země. Proto napomíná Své následovníky:

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. (Matouš 10,28)

Jinými slovy Spasitel řekl: Nebojte se kvůli mne přijít o život. Jako Dárce-života budu také Obnovitel-života. Život obětován pro pravdu si získá hojný vstup do Království Nebes, zatímco ti, kdo zavrhnou pravdu, aby si zachránili život, ztratí svou duši.

Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. (Lukáš 17,33)

Zatímco Matouš popisuje ohavnost zpustošení tak, že se nachází na ”svatém místě”, Marek uvádí, že bude stát tam, kde nemá být. V Bibli jsou ”nohy” symbolem pro vlastnictví. Ohavnost, modla, stojící tam, kde nemá být, není nic jiného než to, že Satan přebírá kontrolu mysli, jejíž starostlivost je o cokoliv jiného než o svého Stvořitele. Člověk, který miluje Yahuwaha, ale také miluje svět, ve skutečnosti Yahuwaha nemiluje. Satan pod maskou potěšení života vládne v takto rozpolceném srdci.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit [Yahuwahovi] i majetku. (Matouš 6,24)

Existuje mnoho důvodů pro odmítnutí bohoslužby v pravý Sabat:

Tyto důvody existují od chvíle, kdy blud začal bojovat s pravdou. Jsou to jen výmluvy, kterými člověk ospravedlňuje to, že pokračuje v bludu. Člověk, který si zvolil dělat něco, o čem ví, že je špatné, si vytváří modlu, ohavnost - z této věci, tohoto člověka, této práce. Toto otevírá dveře Satanovi, aby vstoupil do mysli, převzal kontrolu a zpustošil duši. Všichni, kdo pokračují ve vzpouře proti království Nebes, odmítáním návratu k uctívání Stvořitele v Jeho svatý Sabat, vypočítán podle Jeho kalendáře Stvoření, budou mít zpustošené duše, když Satan vstoupí, aby vládl v jejich mysli. Oni budou zajedno se Satanem. Celý plán spasení byl ustanoven tak, aby přivedl lidskou mysl do jednoty s božskou myslí. Všichni, kdo jsou spaseni, budou JEDNO s Yahuwahem, tak jako Yahushua je JEDNO s Ním. Je to právě tato jednota, kterou se v těchto posledních dnech historie země Satan snaží zničit tím, že krade Yahuwahovo právoplatné postavení v lidské duši.

Rozhodnutí je jednoduché. Důsledky jsou dalekosáhlé. Budeš uctívat Yahuwaha podle Nebeského kalendáře a necháš Ho vládnout ve svém srdci a ve své mysli? Nebo se kvůli svému pohodlí přizpůsobíš Satanově vůli a nadvládě? Pozvi Yahuwaha do svého srdce dnes. Zřekni se čehokoliv, kohokoliv, co se staví mezi tebe a tvého Stvořitele. Nechť je Spasitelova modlitba za tebe vyslyšena:

rodina, drželi se za ruce; Jan 17:21, 23


Klikni zde a shlédni video!