Print

Pahayag 17: Propesiya ng Pitong Hari – Nakilala na ang Ikawalong Hari!

Tayo ay nabubuhay na sa ilalim ng pamumuno ng Ika-8 “hari,” ang huling papa.

patawarin kami sa pagkakamaling itoNais namin ibahagi sa iyo nang may kababaang-loob at kabigatan ang mahalagang katuparan ng paglitaw ng ikawalong “hari,” ang huling papa, at bakit si Pope Francis ang ikawalo, at hindi si JPII na dati naming itinuro, at paano kami nagkamali sa aming naunang pagkakaunawa ng Pahayag 17. Sa aming panalangin, dito sa WLC, na ang mga tunay na naghahanap ng katotohanan ay mapapatawad kami sa kamaliang ito, at aming binabago ang aming pangako kay Yahuwah na hindi na kailanman sa Kanyang pagpapala’y mananatili sa maling posisyon ano pa man, sapagkat seryoso kaming naghahanap na maging malinis sa Kanya, nang walang katusuhan sa aming mga doktrina. Hindi nabibigo ang Kanyang Salita sapagkat ito’y hindi nagkakamali; ang ating mga pagpapakahulugan, gayunman, ay maaaring mabigo dahil tayo ay tao lamang. Ngunit ang mga nagsisikap sa paghahanap ng Kanyang Salita sa ilalim ng gabay ng Kanyang Espiritu ay dadalhin sa tamang pang-unawa ng Kanyang propetikong Salita, sa Kanyang itinakdang panahon.

Simulan natin ang maiksing pag-aaral na ito sa pagbahagi ng mga dahilan kung bakit naniniwala kami na si Benedict XVI mismo ang ikapitong hari ng Pahayag 17:

  1. Ang 7 hari ng Pahayag 17 ay maaaring tumukoy sa mga kaharian o mga hari. Wala nang ikatlong posibilidad. Ang konteksto ng Pahayag 17 ay tungkol lahat sa Simbahan ng Roma. Upang gamitin ang mga “hari” sa Pahayag 17 sa mga kaharian ay magiging isang garapal na paglabag ng conteksto, ngunit kapag ginamit sa mga hari hanggang sa mga kaharian, walang kumbinasyon ng mga kaharian ang posible na tutugma sa paglalarawang ibinigay para sa mga hari, lalo na sa ginagamit sa pamumuno ng ikapitong hari, na nahulaan na sandaling panahon lamang. Walang ibang kaharian ngayon ang tumugma sa paglalarawan ng sandaling panahon at babagsak bago ang pagsisimula ng pamumuno ng ikawalo.

  2. Ang konteksto ng “dakong ilang” (berso 3) ay nangangailangan na pagtuunan natin ng atensyon ang panahon nung ang kapapahan ay tunay ngang nasa karanasan sa “dakong ilang.” Nangyari ito nung ang kapapahan ay nakatanggap ng sugat na halos ikamatay nito noong 1798, nang pinalayas at pintapon ni Napoleon si Pope Pius VI sa Valence sa Pransya. Bago ang 1798, ang kapapahan ay kataas-taasan sa lahat ng mga emperador, mga hari, at mga prinsipe ng Europa. At noong 1929, ang kapapahan ay nalugod na makita ang mga papa na ipagkatiwala sa mga hari lang ng lupain na 100 acres lamang sa Roma. (Hanggang 1860, ang estado ng kapapahan lamang ay saklaw ang higit ikatlong bahagi ng Italya.) Ang bilang ng 7 hari ay nagsimula kay Pius XI.

  3. Ang pagkakasunod na kahihinatnan ng mga papa mula kay Pius XI hanggang kay Benedict XVI ay ganap na tumugma sa propetikong paglalarawang ibinigay sa Pahayag 17 sa dalawang paraan: sa paghahari ng ikaanim na hari/papa, at sa paghahari ng ikapitong hari/papa. Noon, kinumpirma ng anghel kay Juan ang paghahari ng ikaanim na papa (JPII), ang pinakamahaba sa pitong hari, at ang papa na mas maaalala ng huling henerasyon. Ang pagkakasunod na kahihinatnan ay kagila-gilalas ring kinumpirma ang biglaang pagbibitiw ni Benedict XVI, na gumulantang sa buong mundo at yumanig sa Simbahang Katoliko.

8 Kings (Popes) of Revelation17

Kapag ang ikapitong hari ay mismong si Benedict XVI, ang susunod na papa pagkatapos niya ay magiging ikawalo. Hindi pinahintulutan ng Pahayag 17 ang anumang puwang o pagbabago sa pagitan ng ikapito at ikawalo. Kaya bakit hindi si JPII ang lumitaw matapos ang pagwawakas ng paghahari ni Benedict XVI? Nagkamali ba kami dito sa WLC sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng ikawalo? Oo, tunay kaming nagkamali rito, at para sa hindi sinasadyang pagkakamaling ito, hinahanap namin nang may kababaang-loob ang kapatawaran ni Yahuwah, ating mapagmahal na Ama, at Yahushua na ating Tagapagligtas. Hinahangad din namin ang kapatawaran ng bawat mag-aaral ng propesiya ng Bibliya, na sumang-ayon sa amin na ang nagkukunwaring JPII ang magiging ikawalong “hari.”

Paano kami nagkamali sa pagninilay-nilay na ang ikawalong hari/papa ay ang nagkukunwaring JPII? Narito kung paano:

Ang “napakalalim na hukay” ay maayos na ipinahayag sa Bibliya na bilangguan ng mga diyablo. Buhat nang ang ikawalong hari/papa ay magmumula sa “napakalalim na hukay,” aming ipinalagay na isa siya sa mga bumagsak na anghel ni Satanas na gagaya sa isa sa naunang pitong hari. Dumating kami sa pariralang ito “at ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayo'y wala na ay isa sa pitong hari” (berso 11.) Sa pitong naunang hari, si JPII ang pinakamahalaga at pinakakilala ng huling henerasyon. Kaya, karaniwan na ipalagay na kapag ang ikawalong hari/papa ay isang demonyo, siguradong gagayahin niya si JPII. Ang konteksto ng “napakalalim na hukay,” gayunman, ay maaari ring magpahiwatig na ang ikawalong hari/papa ay ganap na makokontrol ni Satanas at kanyang mga alagad sa antas na hindi nakita sa mga naunang papa. Ito ngayon ang nararapat na pagpapaliwanag para sa napakalalim na hukay ng Pahayag 17.

Tulad sa banal na pahiwatig na “naghahari pa ang isa” (berso 10), binasa rin namin ukol rito nang higit sa nilalayon. Nung ibinigay kay Juan ang pangitain, dinala siya sa panahon ni JPII. Karaniwan na dalhin si Juan sa paghahari ng pinakahalaga sa pitong hari. Ang pagdala kay Juan sa paghahari ng ikaanim lamang ay kinumpirma na ang pitong hari ay ang mismong pitong papa, at ang ikaanim ang pinili dahil ang kanyang paghahari ay ang pinakamahaba, ang pinakabantog sa pitong papa, at pinakamahalaga sapagkat siya ang pinaka-pinagmamasdan, inalala, at pinakamamahal na papa sa panahon natin.

“Ang halimaw na buhay noong una [hanggang 1798] ngunit ngayo’y wala na [sa panahon ng paghahari ng ikaanim na hari, ito ay nananatiling nasa dakong-ilang para sa halimaw] ay isa sa pitong hari [ang ikawalo, bagama’t isang kapangyarihang halimaw ngayon, ay isang hari, gaya ng mga naunang pitong bumagsak na hari] at siyang magiging ikawalo [ngunit sa panahon ng paghahari ng ikawalo, ang kapangyarihang halimaw ay ganap na manunumbalik sa kapapahan]. Siya ay patungo sa kapahamakan [ang ikawalo ay hindi magtatagumpay, at mawawasak at marahas na parurusahan ng sampu pang hari, nang kanilang matanto nang huli ang masamang layunin ng halimaw]. ” (berso 11).

Pope Francis I © Time MagazineAling senaryo ang pinakamainam sa maghahatid sa mapanlinlang na plano ni Satanas para sa huling krisis: simulan ang ikawalong hari/papa bilang JPII (na dati namin pinaniwalaan), o si Francis I? Kami ay kumbinsido sa likod ng anino ng pagdududa na ang pagpapakilala sa ikawalo bilang si Francis I ay maghahatid kay Satanas, ang panginoon ng pandaraya, ang mas mabuti sa mga sumusunod na mga kadahilanan:

  1. Habang ang mga mag-aaral ng propesiya ay sabik na naghihintay sa paglitaw ni JPII, palihim ni inihanda ni Satanas ang ikawalong hari/papa nang walang tokata, at sa gitna ng pandaigdigang pagtanggap. Marami sa atin na nagdikit ng pag-asa sa panggagaya ni JPII ay lubos na nabigo na ang ating inaasahan ay hindi dumating, at ang ilan [malungkot] ay nais pa ngang sumuko sa mga propesiya ng Bibliya. Kami ay umaapela sa lahat nang natukso at sumuko sa kanilang pananalig sa mga propesiya ng Bibliya na huwag bigyan ng pagkakataon si Satanas na makuha ang tagumpay.

  2. Ang pagpapanggap kay JPII ay nabigyan ang patunay ng isang uri ng katotohanang kinatatakutan sa lahat ni Satanas. Kaya, napakahalaga para kay Satanas na magbalangkas ng plano para pagpapakilala ng ikawalong hari/papa na hindi makakatulong sa layunin ng mga tagasunod ni Yahuwah, at maaaring humantong sa karamihan na madismaya kapag ang kanilang inaasahan na pagpapanggap kay JPII ay hindi dumating. Ang kawalang pag-asa na ito ay tagumpay ni Satanas, at sinigurado niya na ang paglitaw ng ikawalong hari/papa ay magiging pinagmulan ng kawalang pag-asa na ito para sa karamihan sa mga tagasunod ni Yahuwah.

  3. Sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng isa sa mga masamang anghel na gayahin si JPII sa panahong ito, nagtagumpay si Satanas sa pag-iwas na walang silbing pagtatalo sa mga Kristyano na tumuligsa sa paglitaw ni JPII bilang huwad na muling pagkabuhay, nagpapaalala sa mundo na ang mga patay ay mananatiling patay hanggang muling mabuhay, at ang paglitaw ng namatay nang tao ay tunay na gawa ng demonyo. Ang ganung pagtatalo mula sa ilan sa mga nakaalam na mga Kristyano ay magdudulot ng walang kwentang paggagambala para kay Satanas at magkakaroon ng, kahit kaunti, sumalungguhit sa adyenda na inihanda ni Satanas para ikawalong hari/papa na makamit ang medyo kaunting panahong nalalabi sa kanya. Kailangan nating idiin nang mas malinaw na pagpapanggap sa hinaharap ay magaganap at posible pa ring gayahin si JPII at ilan sa mga tauhan ng Bibliya kung saan ang sukdulan ay mismong si Satanas ang magpapanggap bilang si Yahushua – matapos ang Unang Lagim kapag ang mundo’y nalinlang sa paniniwalang ang ikawalong hari/papa ay nagtagumpay na tapusin ang paglusob ng mga makademonyong banyaga sa ibang planeta. Matapos ang milyaheng ito, ang mundo’y nasa kondisyong maniwala sa anumang bagay na ipinapahayag ng ikawalong hari/papa – Francis I.

  4. Nahulaan ni Satanas na ang depresyong pang-ekonomiya na babalot sa mundo sa huling sagupaan bago pa ang Muling Pagdating ni Yahushua, magdudulot ng mapaminsalang pwersang kanyang ipapalaganap sa ating mundo. Kaya, plano niya na ang ikawalong hari/papa ay magiging sinuman na magtatatag ng nakaiinggit na katotohanan sa mga mahihirap sa kanyang inang bayan. Armado ng patotoong ito, ang ikawalong hari/papa ay kakasangkapanin ito na dalhin sa panig niya ang lumalaki at hindi na mabilang na dami ng mahihirap sa mundo; kanyang igagalbanisa ang mga mahihirap na magdadala ng panggigipit na titiisin ng mga pulitiko ng mundo na magpatupad ng uri ng kautusan na puputol sa kalayaang pangrelihiyon na mayroong sa maraming bansa ngayon. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga mahihirap sa iba’t-ibang panig ng mundo, dahil sa mas malalang mga kondisyon ng pandaigdigang ekonomiya, ang mga mahihirap ay magiging makapangyarihan, mapaminsala, at nagbabalang instrumento sa kamay ng ikawalong hari/papa laban sa mga pandaigdigang lider.

  5. simbulo ng mga heswitaSino ang maaaring makapagdulot ng mas maraming pinsala at pagmamartir kaysa sa isang papang Heswita? Kauna-unahan si Pope Francis sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko na isang Heswita. Inihahanda ni Satanas ang ikawalong hari/papa sa loob ng maraming dekada, at hindi siya makakahanap ng mas mabuting kandidato para sa papel ng ikawalong hari kaysa sa isang papang Heswita. Hindi na kagulat-gulat ngayon para sa atin na maisip kung paano at bakit hindi mabilang na mga matapat na mga hinirang ang magiging martir sa mga paparating na taon sa utos ng ikawalong hari!

  6. Ang paghahari ng ikawalong hari/papa ay ilalakip ang tatlo’t kalahating taon, sa panahon kung saan ang mga matapat na tagasunod Yahuwah ay nahulaang nakadamit ng sako (Pahayag 11:3). Karagdagan sa tatlo’t kalahating taon ang panahon para sa mga anghel ni Yahuwah na patunugin ang unang apat na trumpeta (Pahayag 8), kasama pa ang ikalimang trumpeta na magtatagal ng limang buwan (Pahayag 9:1-5). Kaya, maaari naming ipalagay na ang paghahari ng ikawalo ay posibleng mas maikli kaysa sa paghahari ng ikapitong hari/papa. At, ang kasalukuyang edad ng ikawalong papa dahil dyan ay hindi isang balakid. Ang ikawalo ay ikinalugod na ang kanyang edad ay malaking karagdagan, at sinasalamin nito ang akumuladong kaalaman at karunungan. Hindi isinasaalang-alang kung gaano pa katagal manunungkulan si Francis I, tiniyak na siya ang huling papa bago ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoon at Tagapagligtas, Yahushua ang Pinahiran.

                              Papa Francis I

                              Pope Francis I  © REUTERS/ Max Rossi

Ang magandang balita na ating hiling na ibahagi sa iyo ay tayo’y nabubuhay na sa panahon ng ikawalong “hari” at tayo’y kaunting taon na lamang ang layo mula sa maluwalhating Pagbabalik ni Yahushua, at ng walang hanggan. gayunman, sa pagitan ng kasalukuyan at Muling Pagdating, tayo ay dadaan sa ina ng lahat ng persekusyon at mga pagsubok. Mayroong mas maraming trabahong dapat gawin sa ating mga puso at katangian, at mas maraming gawa ang dapat gawin na nagbabala sa mundo nang ano ang dapat mahayag. Handa ba tayo sa  buhay sa ilalim ng paghahari ng ikawalong “hari,” ang huling papa ng Roma? Nananalangin kami na ang lahat ay magiging handa bago pa ang personal na probasyon ay magsara magpakailanman.

Kaugnay na Nilalaman: