Print

Philadelphia Naa Laodicea? Uli cikombelo nzi webo?

Izyalani licaalizya liliimpene. Lilainda kusofwaala akataa mazyalani woonse. Boonse aabo beempwa muzyalani eelyo, balatambula bulumbu bwiinda cintu cili coonse cakapegwa baabo bakainda kusyule lyesu. Kutegwa muntu atambule bulumbu oobo, ncintu ciyandika kubantu ba Laodicea kuti basangane kucikombelo ca Luyando lwa  Bwanabokwabo.

kufubaazyaBaama lyakabaleka, bakalyuuma bbi. Teesyi pe oobo mbubakakomezya bana babo kuti kabaambawida bantunyina! Ime ndakalaa myaka yakuzyalwa iili kkumi ayisanu (15), alimwi eeco ciindi ndakaboolede kuzyookkalila kumunzi akuzyoolyookezya kuzwa kucikolo nkotwakali kukkala mazuba woonse. Umwi mweenzuma wakaboolelezya andime kwesu, mpoonya baama bakandimvwa nkwekanana munzila mpya yakusaula akubbodweeda mulongwaangu.

Lino, muziyanza zyabantu zimwi—mbuli kucisi Cipati ca Britain—kufubaazya akusaulula muntu, cilibonya aanga ninzila imwi yakwaamba zintu zisesya. Ninzila yakulicenjeezya maanu aako kwiinda mukufubaazya muntunyoko. Ha! Ha! Ha! Alimwi nee, Ulasesya yebo omudaala oocembeede. Alimwi mbweenya mbuli boobo.

Mucisi ca Amelika, kufubaazya muntu ncintu cilanganyigwa kuti nkunyansya. Nkubaa mazwipu. Kufubaazya muntu, ninzila imwi yakwaamba cintu cakunonga muntunyoko kutegwa cimucumbe kumoyo alimvwe kubaanga musilu.”1 Tacili cintu pe ncanga walangila kukkomanina mukaintu waku Amelika  kuti eeco wacimvwa kacitupuluka kuzwa mumulomo wa mwanaakwe ngwaakakomezya munzila iiluleme.

Baama bakandikwelela kumbali kuti bandilaye cakaziziizi. Baama bakandilaya kabaamba kuti, “zimwi ziindi tobantu toonse tutalika ziyanza zibyaabi kakwiina kulijata kusikila umwi muntu wakutondezya aawo mpolubide. Ime ndasyoma kuti yebo tokanzide kunyansya, pele webo watalika kubaa cilengwa cakusaulula mweenzinyoko kufumbwa nokanana anguwe. Eeco tacili ciyanza ncoyanda kuzumanana nkaambo ciyoomwaandaanya yebo amweenzinyoko akucisana myoyo.”

Lino lyakandileka ambebo, ndakabula bwina bwakubbizya mutwe wangu. Kusikila ciindi eelyo baama nibakandaambila makani aaya, Ime nsyeekalibwene kuti “kulicenjeezya” kwangu (kwiinda mukufubaazya mweenzuma) inga capa kuti ndimusye kumoyo. Mpoonya aawo Ime ndakalekela limwi cilengwa eeco, ndakasowa kasamu ajoongola, nsyecaambauli munzila yamusyobo ooyo, nkaambo teesyi ngomusyobo wamuntu ooyo ngweekali kuyanda kuti ndibe.

Kunyina muntu pe uukkomanina kufubaazyigwa. ‘Tacimvwisyi kabotu kumoyo’, nokuba kuti ooko kufubaazya kakuli munzila yakululamika muntu uuputa. Nokuba boobo, zimwi ziindi mulumbe wakulaya muntu, uleelede kupegwa kumuntu ooyo, nkaambo ulaa mulimo kapati cakuti tuukonzyi kulesyegwa kwaambilwa kumuntu nkaambo kakuti inga wamucisya moyo. Zimwi ziindi kulaigwa kuleelede kwaambwa cakusyaanikizya nkaambo cintu cikonzya kutobela waawo kuti muntu taalaigwa, ncintu cinjizya muntu muntenda.

Mbombuboobo mbwiibede milumbe ya Mufutuli Yahushua kuzikombelo zili ciloba mu Ciyubunuzyo 2-3.

Walaigwa yebo … nkaambo Ime Ndakuyanda

cifwanikiso citondezya Zikombelo zili ciloba zya Ciyubunuzyo

Eeyi milumbe yakapegwa kuzikombelo zili ciloba kupa kukulwaizya, kulaya akucenjezya bana Kristu aabo bayoosikila kumamanino aaciindi.

http://www.bible-history.com/maps/Map-7-Churches-of-Revelation-Asia.jpg 

Ibbuku lya Ciyubunuzyo litalikila mu milumbe kuzikombelo zili ciloba eezyo zyakaliko ncobeni mucooko ca Asia. Eeyi milumbe yakapedwa kukulwaizya, kuleleka, akulaya bana Kristu bataanzi. Kuyungizya waawo, basicikolo ba Bbaibbele bakanungilila milumbe eeyi kumisela yiimpene ya BunaKristu. Bunji bwamilumbe eeyi ilumbaizya bana Kristu nkaambo kakusyomeka, antoomwe akubacenjezya akubalaya muzibeela zyamaumi aabo mobeelede kubukkila maanu.

Eeyo milumbe yakatuminwa ku Philadelphia (cikombelo ca cisambomwe) aca Laodicea (cikombelo ca ciloba), njilaa mulimo mupati ku Banakristu bamazubaano, nkaambo yakatuminwa kuzyalani licaalizya kumamanino aaciindi. Eeyo, milumbe iitamvwugwimvwugwi nkaambo cikombelo ca Philadelphia tiicakatambula kulaigwa nokuba kucenjezyegwa. Kusyomeka kwabo kwakabajanya buyo kulumbaizyigwa. Pele cikombelo ca, Laodicea  tiicakatambula kulumbaizyigwa nokuba kasyoonto pe. Ciimo cabo cakali kucima cakuti, cilikke cintu cakali kunga cabasinsimuna kuti balibone ciimo cabo antenda eeyo yakali kubalindila, wakali mulumbe uugaminide kubalaya kuti beempwe.

Kunyina muntu uukkomanina kufubaazyigwa. Nokuba muzyali uubombede moyo, waambaula mujwi libombe ulakonzya kukwiila akoompolola eelyo nacenjezya mwanaakwe kuti atanjili muntenda. Ooyo ngowakali mulumbe kucikombelo ca Laodicea. Ooyo wakali mulumbe wakoongolola kalililo kajata moyo wamuntu kuzwa ku MufutulI kuti KONSINSIMUKA! Ulalicisa, yasika ntenda!

Ziiyo zilaa mulimo akukulwaizya zilakonzya kujanwa mukusyoma milumbe yoonse yakatuminwa zikombelo zili ciloba. Nokuba boobo, eeci cibalo cigaminide milumbe eeyo yakatuminwa zikombelo zya Philadelphia a Laodicea. Eeyi milumbe yakucenjezya, izwa Kujulu—akutamba—bantu basyomeka mazubaano kuti baboole ku Mwami.

 Cikombelo ca Luyando mu Bwanabokwabo

“Angelo wambungano yaku-Filadelfia umulembele boobu. Ngaaya makani ngaamba ooyo uusalala akusinizya, ooyo uujisi cijaluzyo ca-Davida, nguwe uujula, elyo taakwe muntu uujala, alimwi nguujala, elyo taakwe muntu uujula. 

Ndizi milimo yako mbwiibede, Bona, ndibikide kunembo lyako mulyango uujulidwe, nkabela taakwe muntu uukonzya kuujala, nkaambo ulijisi inguzu ziniini, wakajatisya makani aangu, alimwi tokwe nookalitama izina Lyangu. Bona, njookupa aabo basimbungano ya-Saatani balyaamba kuti tuli ba-Juuda, anukuti tabali ba-Juuda, balabeja buyo, njoobaboozya kuti bakombe kumaulu aako, bazibe kuti ndakakuyanda. 

Webo wakajatisya ijwi Lyangu lyalukakatilo, aboobo mebo njookujatisya kuciindi cakusunkwa citi sikile bantu boonse banyika akubasunka boonse bakala ansi. Njoofwambaana kuboola.

Jatisya eeco ncojisi, kuti kutabi muntu naba omwe uuti kunyanzye mushini wako. Ooyo uuzunda njoomubika kuti abe musemu wamucikombelo ca-Leza wangu, atakazwi limbi anze, nkabela njoolemba alinguwe izina lya-Leza wangu, azina lyamunzi wa-Leza wangu, ngu Jelusalema mupya, uuti seluke kuzwa kujulu kuli-Leza wangu, alimwi njoolemba alinguwe izina Lyangu lipya. 

Ooyo uujisi matwi, aswiilile Muuya mbwaambila imbungano. Angelo wambungano yaku-Laodicea umulembele boobu. Ngaaya makani ngaamba Ameni, kamboni uusyomeka uusinizye, matalikilo aabulenge bwa Yahuwah, Ndiizi milimo yako mbwiibede, nkaambo moyo wako tuubulilili kupya, nekubaboobo tuupisyi loko.

Niwabulilila kupya nanka niwapisya. Lino moyo wako ulapya buniini buyo, tuubulilili kupya pele tuupisyi loko, aboobo ndaamba kukuswida kumulomo wangu. 

Nkaambo waamba kuti, Ndi muvubi, ndivubide lubono, taakwe cintu neembula, pele tozi kuti ulipengede, ulisampaukide, uli mucete, uli moofu, alimwi uli acinswe.” (Ciyubunuzyo 3:7-13, NKJV)

Imulumbe wa cikombelo ca Philadelphia, ulalibonya kuti tumwi twaambo twamisela yamunzi ooyo twalangwalangwa. Philadelphia wakali munzi wakayakwidwe amaswaanganino aanzila. Mugwagwa mupati ooyo wakali kutozya kumunzi wa Loma, wakali kukosola kwiinda mumunzi ooyo. Aboobo, mbuli cisi ca Isilayeli cakali musyule lyawo, ooyu munzi wakali abusena bubotu bwakumwaya mulumbe mubotu nkaambo ŋola ankalaki zyabasambazi zyakali kwiinda mumunzi kaziya kulaale mbuli ku Afrika akunyika lya Bukuwa.

Eeci cooko ca  Asia cakalaa kuzuzuma kwanyika ziindi zinjaanji, alimwi ooyo munzi wa Philadelphia awalo wakali dilimudwe amuzuzumo wanyika mu A.D. 17. Nkaambo kaboobo, inzila zisumpukide zyakuyaka mayake, zyakatalika kubelesyegwa kuyaka matempele cakuti akali kukonzya kwiimikila nji nokuba kuti nyika yazuzuma buti.

Musemo wa Tempele lyokwa  Yahuwah

Musemo wa [Tempele] wakalazyikwa atalaa malasya aavwumbilidwe boya bwambelele, eeco cakapa kuti ŋanda iiyakidwe “kiiselela” ooku akooku kubee yiimvwi atalaa meenda. Comwe comwe citina cakali swaanganyidwe kucitina cimwi azibulo, aboobo woonse musemo wakali cintu comwe ciswaangene.

 

Itempele lyakeelede kuba ŋanda iiyakidwe akukwabililwa kwiinda zyoonse zyakayakidwe mumunzi, aboobo cisyomyo cakuba musemo mu tempele  lyokwa [Yahuwah], cakali cisyomyo cakuzwisyigwa muntenda akukwabililwa. Atalaa misemo yatempele, kwakaIi lembedwe mabala mbuli mbukwaajanwa mucisi ca Aegean Turkey. Umwi mukonzyano wakali wa tempele lyokwa Zeus ku Euromos, eelyo lyakalaa misemo iili kkumi aumwi  yakalembedwe mabala aamipailo. [Yahushua wakasyomezya] kulemba mazina aabulemu bwakujulu azina lyakwe alyalo atalaa “misemo” yabantu aabo bayoozunda.3

Misemo yamunzi wansiku Philadelphia iciimvwi

Misemo iciimvwi abusena aakayakidwe munzi wa Philadelphia wansiku
Image credit: https://www.etbu.edu/php/theintersection/livingintheshadow/

Musela wamamanino ulaitwa kuti uzumanane kusyomeka muziindi zyamamanino aanyika zyoonse. Kusyomeka kwabo kuyoosunkwa aliwi lusyomo lwabo luyoosolwa kwiinda mbuyakasoledwe nkamu yabantu iili yoonse kuzwa lili. Aabo bayoozumanana kusyomeka bayoolelekwa kuba “misemo” mu tempele lyokwa Yahuwah. Nkaambo kukabe kutamani,icikkelo cabumboni cinikwaanzikide atalaa mbabo kacaambilizya kuti Yahuwah mubotu.

Izina Lipya

Munzi wa Philadelphia wakaulikwa zina lipya ziindi zyobile mumusela mutaanzi kuzwa ciindi ca Kristu. Ciindi citaanzi wakapegwa zina lya Neocaesarea, naa “dolopo lya Caesar lipya”, Kutobela muzuzumo wanyika wakadimiluna munzi mu A.D. 17. Tiberius Caesar wakasangila mali manjaanji mukusoleka kuyakulula munzi, alimwi zina lyamunzi lyakapedwa kulumbaizya lugwasyo lwakwe. Izina lyabili lyakacinca eelyo muleli, Vespasian, naakatumina mali aakugwasyilila kakwiindide muzuzumo wanyika uumwi.

Ooku kucinca zina kwakapedwa kulemekezya akulumbaizya yooyo wakapede lugwasyo. Cimwi cintu cakapegwa kucikombelo ca Philadelphia, cakali cakulembwa zina lipya. Aabo bazumanana kutobela Mwami Yahuwah muciindi camamanino aamusela wanyika bayooba bakamboni bazumi ba bubotu abululami bwa mfulumende yabulemu bwa Kujulu kukabe kutamani. Balo bayoolemekezyegwa akupegwa zina lyokwa Yahuwah amunzi Uusetekene wa  Jelusalema kuulembedwe ali mbabo.

Icikombelo ca Philadelphia cipedwe zina lyeelela. Akataa zikombelo zyoonse, aabo bali mucikombelo eeci mbabalemekezya Mwami Yahuwah kwiinda boonse, nkaambo mumaumi aabo balanganya cikombelo ca Philadelphia kuti ncecitondezya buumi bwa Mufutuli. Eelyo umwi similawo naakabuzya Yahushua kuti, “O Simalelo, nguuli mulawo mupati kwiinda yoonse?” (Mateyo 22:36, KJV), Yahushua wakamwiingula mpoonya aawo kuti: “Webo koyanda Mwami Yahuwah Leza wako amoyo wako woonse, amuya wako woonse, alimwi amizeezo yako yoonse. Ooyu ngomulawo mutaanzi mupati. Mpoonya wabili ulakonzya ayooyu, Webo koyanda mweenzinyoko mbuli mboliyanda. Atalaa milawo yobile eeyi mpaayeeme mulawo woonse abashinshimi.” (Mateyo 22:37-40, KJV)

Luyando. Luyando ngomusemo wa mulawo ookwa Yahuwah. Luyando nceciimo Cakwe antoomwe amulawo Wakwe. Johane wakalemba kuti: “Nobayandwa, atuyandane: nkaambo luyando ndulwa Leza; alimwi kufumbwa ooyo uuyanda wakazyalwa kuzwa kuli Leza, alimwi ulimuzyi Leza. Ooyo uutayandi muntu naba omwe tamuzyi Leza pe; nkaambo Leza ngo luyando.” (1 Johane 4:7-8, KJV) Muli ceeci, bantu baku Philadelphia bakabekema amumuni wakujulu, kwiinda cikombelo cili coonse. Ncobeni ibbala lini lyakuti “Philadelphia” liiminina “luyando lwa bwanabokwabo.” Balo baitwa kuti Ncikombelo ca Luyando lwa Bwanabokwabo. Balo balayanda kapati nkaambo bakalekelelwa zinjaanji. Eeci ncecintu cibapa kuti babe cimbonimboni cokwa Yahushua cimaninide kwiinda zikombelo zyoonse.

 Ganda lyakulangilizyila misobano mumunzi wansiku Philadelphia

Ganda lyakulangilizyila misobano mumunzi wansiku  Philadelphia
Image credit: By Ken and Nyetta [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Cikombelo caku Laodicea

“Angelo wambungano yaku-Laodisiya umulembele boobu.

Ngaaya makani ngaamba Mwami, kamboni uusyomeka uusinizye, matalikilo aabulenge bwa-Yahuwah, Ndiizi milimo yako mbwiibede, nkaambo moyo wako tuubulili kupya, nekubaboobo tuupisyi loko.

Niwabulilila kupya nanka niwapisya. 

Lino moyo wako ulapya buniini buyo, tuubulilili kupya pele tuupisyi loko, aboobo ndaamba kukuswida kuzwa mumulomo wangu. 

Nkaambo waamba kuti, Ndi muvwubi, ndivwubide lubono, taakwe cintu ncebulide, pele tozi kuti ulipengede, ulisampaukide, uli mucete, uli moofu, alimwi uli acinswe. 

Ndakubuzya kuti uule kulindime ingolida iyakasunkwa mumulilo, kuti uvwube, amasani aatuba aakulisamika, kuti insoni zyacinswe cako zitaboneki, alimwi unanike meso aako amafuta, kuti ubone, Aabo mbenjanda ndababwekela akubakoma, nkaambo kaako usungwaale akweempwa. 

Bona, ndiimvwi kumulyango, ndakonkomona, Na kuli muntu uuswiilila ijwi lyangu akundijulila mulyango, nzoonjila mulinguwe, nkalalile awe, alakwe ambebo. 

Ooyo uuzunda njoomuzuminina kukkala ambe acuuno cangu, mbubonya mbuli mbundakazunda ambebo, aboobo sunu ndikkede a-Taata acuuno cakwe.' (Ciyubunuzyo 3:14-21, NKJV)

Cikombelo caku Laodicea ciliimpene acikombelo caku Philadehia. Kakuli cikombelo caku Philadelphia cakatambiwde buyo kulumbaizyigwa, icikombelo caku Laodicea kunyina pe jwi lyakulumbaizyigwa ndicaatambula. Ciimo camoza wacikombelo cabantu ba Laodicea cakali kusesemya cakuti cakatambula buyo kubwentelwa!

Laodicea

Laodicea kuuyakidwe ku Lycus, Phrygia, Turkey 

Image credit: By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany  [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Mukushinshima mulimo wa Messiah, Izaya wakaambilizya kuti: “Itete lifuyukide takooyoolityola, akamuni kasuka takooyookazimya. Uyooleta lubeta cakusyomeka.” (Izaya 42:3, KJV) Yahushua wakali kukkomanina kugwasya bantunyina akubakulwaizya. Walo wakali kubweza ntaamu mpati kuti akulwaizye akuyumyayumya bantunyina. Nkaambo kakuti mulumbe wakwe ku bantu baku Laodicea uzwide buyo kukalala, eeco ncecintu ciyubununa kuti balo bali muntenda ncobeni. Mbuli mukaintu wamoyo mubombe mbwapozomokela mwanaakwe kuti, “Koima aawo!”, kuti alesye mwaakwe kubalikila kumbelaa mootokala nokuba namutekenya, akwalo mbweenya buyo kukalala kwa Mufutuli Yahushua ku cikombelo ca Laodicea, mulumbe wakabambilwa kuti usinsimune bantu ciindi camanananino akubalesya kunjila muntenda.

Cikombelo ca Laodicea cizyibidwe kuti ncikombelo citakasaali nokuba kupya. Mbweenya mbuli cikombelo cansiku caku Philadelphia, awalo munzi wansiku waku Laodicea uyubununa nzintu zinjaanji zikondelezya eezyo zyaambilizya musela wamamanino:

Bamaile bali cisambomwe kunyika lyamunzi wa [Laodicea], kwakali tusensa twameenda akasaala (pele aatanywiki) ku Hierapolis, ooko njeleela yamalundu aatuba nkuyakali kulibonya.

Kutegwa muntu alijanine meenda aakunywa, ba Loma bakayakilila tulonga twakukunkila meenda tusikila bamaile bali bosanwe kutozya kukasensa kameenda mabotu… Meenda aatontola kuti sikoo akali kuyaa kuubuka eelyo naakali kuyaa kukunkulika kwiinda mutulonga twakabambidwe kwiinda akataa munzi. Ooyu munzi wakayakidwe abusenwa bwakuti wakali kweelela kuba munzi wamakwebo, akuba munzi wakuyobweda mali.

Ooyu munzi wakatambwide lugwasyo kuzwa kumunzi wa Loma nikwakaindide kuzungaana kwanyika. Nokuba boobo, kuzungaana kwanyika ooko kwakacitika mumyaka ya kuma 1960 akudilimuna minzi minjaanji mucooko ca Asia, ulikke buyo munzi wa Laodicea ngowaakaka kutambula lugwasyo kuzwa kuba Loma nkaambo wakali munzi uuvwubide kapati. Eeci ciimo cakuliyanda akwaamba kuti, “Ime ndivwubide’, kwakalibonyaanga cakali njide amwalo mucikombelo. Koofwaala mumoza wacikombelo, cakali ncintu cibulide maanu nkaambo mumunzi ooyo momwakali cikolo cabasilisi, oomo mwakali kubambilwa musamu wakusilisya meso ooyo wakalaa mpuwo.

Malailile aakuti baule zikobela zituba kutegwa balivwumbilile mantanda aabo, wakali mukonzyanyo umwi akataa minjaanji. Nkaambo basyomi aabo bakali kukkala mumunzi oomo ba Loma mubakayakide mpindu yakuluka milembo azikobela zyaboya bwa mbelele.

(http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinlaodicea&m=3&md=sc3)


Mumuni uuyungizya kumwekesya = Uyungizya kutondezya Masimpe

Cikombelo ca Laodicea ciiminina zyalane licaalizya mu Buna Kristu. Kuzwa ciindi ca Kubambulula kwa Basikutongooka mumusela wacisambomwe kuzwa ciindi ca Kristu, mumuni wakali kuyungizya kupegwa kuli baabo bakali kubala ma Bbaibbele aabo. Cikombelo cili coonse akataa Batongoosi cakali lelekedwe atusimpe ooto twakazyilide ku buna Kristu bwakainda mumisela yamusinze. Acalo Cikombelo ca Katolika caku Loma, nokuba kuti cicinembetele kuziyanza zyamutuni, pele lino cilaa mumuni munji kwiinda ngucaajisi muciindi cokwa Martin Luther.4

Pele nokuba kuti kuli mumuni uuyaa kuyungizya kumwekesya, eeco tiicakayungizya kulyaaba akusyomeka akataa basyomi. Kunze lyaboobo, mumuni uuyungizya kumwekesya wakaletelezya buyo kulikwaya muzinyonyoono. Kulisumpula mumoza. Kulisumpula mubupaizi. Eeci nceciimo ciletela kusesemwa kuli Kamboni Wamasimpe.

Accu kaka, nobantu ba Laodicea. Mulayandisya “maambaamba” pele tamuyandi “kweendela munzila ziluleme”. Majwi aabo alakasaala alimwi “malemu” pele micito yabo (iitobelezya mizeezo yamyoyo yabo) ilatontola kuti “sikoo”.

Bantu ba Laodicea batondeka kubunji bwazintu eezyo nzyobazyi mazubaano kwiinda nzyobakazyi bana Kristu bakaindi, aboobo kuli mbabo eeci ncecibatondezya kuti balisumpukide. Balo balikkomene akulyaamba kuti mbantu ba Laodicea. Milumbe minjaanji iijatikizya ciimo cabu Laodicea, ilakambaukwa ku bana Kristu bamazubaano kubatondezya mbobali muciimo eeco. Bantu balakkala muzikombelo kabagunaguna mitwe yabo, akuzumina kuti bali muciimo eeco, pele kwiinda mukucita boobo, balo balibwene kuti bali muciimo ceebeka kwiinda baabo batali muciimo cabu Laodicea.

Laodicea

Eeci nciimo citakwe lugwasyo pe. Kuleka buyo kuti bantu ba Laodicea “balisofweede akupenga, mbacete alimwi mboofu, alimwi balaa mantanda,”pele, kwiinda mukuyandisya kulyaamba kuba bantu ba Laodicea, balo balizuminide mumizeezo yabo kuti “balivwubide, akubaa lubono lunji, alimwi kunyina ncobabulide.”

Masimpe ngakuti, cikombelo ca Laodicea ciiminina cikombelo zyabuna Kristu zyoonse zyamazubaano. Kunyina pe cikombelo ciindidwe kumbali nokuba mbungano iizandudwe pe. Zyoonse zikombelo, abantu boonse, mbaa Laodicea nkaambo kufumbwa mbungano yabupaizi iiliko mazubaano kakwiina kusiila kumbali niiba yomwe, zililiibide mutusimpe ooto ntozijisi kale alimwi taziyandide kuyaamuka kuzwa waawo kubweza ntaamu yakutobela tusimpe ooto tuyaa kulibonya.

 

Zyoonse zikombelo zyabuna Kristu sunu, nzikombelo zilaa ciimo ca Laodicea nkaambo comwe-comwe akati kazyo, munzila yomwe nokuba munzila zinjaanji zimwi, cakasulaika kasimpe akukaka mumuni uuyungizya kumweka atalaa nyika kuzwa Kujulu mazubaano. Aboobo, kufumbwa muna Kristu uupona mazubaano, ulitambidwe a Kamboni Wamasimpe kuti aboole kumumuni.

Musamu wa Bulemu

Bantu ba Laodicea mbamwi bainda kusofwaala akataa zikombelo zyoonse, pele Mufutuli wesu ulabayanda alimwi ubafwida lweetelelo mbweenya buyo mbuli bamwi. Moyo wakwe mupati waluyando, ulangila mbabo alimwi uyandisya kuti boonse bakeempwe kutegwa bakafutulwe. Walo upa mulumbe uubaumbulizya akuboongelezya kuti: “Boonse aabo mbeyanda Ime, Ime ndabalulamika akubalaya; aboobo amusongwaale, akweempwa.” (Ciyubunuzyo 3:19, KJV)

Mufutuli ulilibambide alimwi uliyandisyide kuti aabile kufumbwa mwanaakwe uuli muciimo cabu Laodicea, ooyo uuyandika kweempwa akusanduka:

Kufumbwa ncoyanda yebo, walo ulakonzya kukupa! Alimwi zyoonse zipego eezyo waakuzitambula, yebo uyootalika kulibona mbotakwe lugwasyo muzibeela zyabuumi bwako zyoonse.

Cikombelo ca Laodicea, cilaa ciimo ciyandika kufutulwa. Ciimo cabaabo beempwa cilasanduka eelyo nobateelela Kamboni Wamasimpe. Bantu ba Laodicea aabo beempwa kulisumpula kwabo, kulidunda mumoza, akuyaamukila limwi ciimo ca Laodicea balakonzya kuba akataa munzi wa Philadelphia, mucikombelo ciinda kuba cimbonimboni cokwa Kristu Yahushua.

Ooyu mucito wakuyaamuka ciimo cabu Laodicea akusangana ku Philadelphia, nceciimo caandaanya musela wamamanino akataa mazyalane woonse aakainda. Kunyina pe nkamu yabantu ayimwi yakaitwa boobo kuti iyaamuke zilengwa aziyanza zyamoza eezyo zibaangilila kubalongwenyina, basazinyina amikwasyi yokwabo munzila iili boobu. Ciyubunuzyo 18, cipede malailile aamba kuti “Kamuzwa muli nguwe, nobantu Bangu!” (Ciyubunuzyo 18:4, 1599 Geneva Bible) Kufumbwa muntu waciimo cabu Laodicea weempwa, uyooteelela malalailile aayo.

Bulumbu bwa Kusyomeka

Kufumbwa mbungano yabupaizi mazubaano, ili muciimo ca Laodicea. Kufumbwa cikombelo comwe comwe, munzila imwi nokuba aciindi cimwi, cakasulaika mumuni uuyungizya kumweka akuyubununa kasimpe kuzwa Kujulu. Kuteelela malailile aa Kamboni Wamasimpe, ncintu ciyandika kucita cintu eeco citanacitidwe ankamu iili yoonse: kutobela Mwanaambelele kufumbwa Walo nkwagama, nokuba kuti eeco kacaambilizya kuti yebo uzwe muzikombelo  amumbungano zyabupaizi ooko nkookali kuzulilwa mubuumi bwako boonse.

kubala Bbaibbele

Tabali banji bantu bakonzya kucita cintu camusyobo ooyu. Bunji bwabantu balayandisya kulibona kuti bazulilwa akataa nkamu yabantu basyoma zintu zibakkomanisya. Pele tabalibambide kwiimikila kabali balikke kabakobelela kasimpe.

Pele oobo bulumbu bulundila baabo balisungula kusanduka, tabweezyekwi pe!

Mwaapositolo Paulu wakalemba kuti:  Pele mbuli mbukulembedwe kuti, Aayo ngaatabwene meso, Ayaayo ngatamvwide matwi, Ayaayo aatana kunjila mumoyo wamuntu, Ngaonya Leza ngaabambilide baabo bamuyanda.” (1 Bakolinto 2:9, KJV) Nokuba kuti eeci cisyomyo ciyoozuzikwa kuli boonse aabo bayoonununwa, ciyoozuzikwa munzila yiindene kuli baabo basyaalizi bayaamuka Laodicea akusandukila kuba cinkonzya cokwa Yahushua, akusangana ku Cikombelo ca Luyando mu Bwanabokwabo.

Cikombelo ca Laodicea, ncikombelo caciloba cilaa bulumbu buli ciloba bulundila baabo bateelela Kamboni Wamasimpe akweempwa nzila zyabo zitaluleme.

Comwe comwe akataa zikombelo, cilaa bulumbu bucigeme busombedwe kuli yooyo uuzunda, pele bulumbu bwabaabo beempwa ku Laodicea, bulainda atalaa bulumbu boonse. Eelyo muntu wa Laodicea nayempwa akusangana cikombelo ca Philadelphia, cikombelo cacisambomwe, bulumbu buli cisambomwe bwabaabo bazunda mu Philadelphia mbubwakwe alakwe. Mboobu bulumbu Bwakwe:

  1. Ikkunga lya Saatani liyookotamina kumaulu aabakomi, akuzuminizya kuti Yahuwah wakabayanda ncobeni.  (Langa Ciyubunuzyo 3:9.)
  2. Uyookobelelwa muwoola lya masunko, aayo aaboolela nyika yoonse.( Langa Ciyubunuzyo 3:10.)
  3. Uyooba musemo mu tempele lyokwa Yahuwah alimwi kunyina natikayaamuke kuzwa mumo. (Langa Ciyubunuzyo 3:12.)
  4. Ulaa zina lyokwa Yahuwah kalilembedwe ali nguwe. (Langa Ciyubunuzyo 3:12.)
  5. Ulaa zina lya munzi wa Jelusalema Mupya kalilembedwe ali nguwe. (Langa Ciyubunuzyo 3:12.)
  6. Ulaa zina lipya lyokwa Yahushua kalilembedwe ali nguwe, kalitondezya kuti walo ngumwi akataa mukwasyi ookwa Yahushua. (Langa Ciyubunuzyo 3:12.)

Kuli baabo balibombya akulitolaansi kwiinda mukusyoma akuzumina kukalalilwa ooko kuzida bantu ba Laodicea, eeco ncecimaninizya kupandulula ciimo cabo nokuba kuti balo tabalibwene kuti bali boobo, pele kucili bulumbu bumwi bwiinda waawo.

“Kuli yooyo uukoma Ime njoomulekela kuti akakkale andime acuuno cangu, mbweenya ambeyo mbweekakoma akukkala acuuno ca Taata.”  

Aboobo musyaalizi uyooba mutaanzi, alimwi mutaanzi uyooba ucaalizya: nkaambo mbanji bakaitwa pele mbasyoonto buyo bakasalwa.

 

Mateyo 20:16

Ma! Kulibotela bulumbu nobantu! Kukkala acuuno cabuleli antoomwe amufutuli! Mbubuti mbocinga caba cintu eeci?

 Mukaano kamuvwubi wabanyama ooyo wakalumbula babelesi ibakatalika kubeleka muwoola lya kkumi abulumbu bwiinda mbwaakalumbula baabo bakatalikide musyule lyabo, Mufutuli Yahushua wakapandulula kuti: "Aboobo ucaalizya uyooba mutaanzi, alimwi mutaanzi uyooba ucaalizya: nkaambo mbanji bakaitwa pele mbasyoonto buyo bakasalwa. (Mateyo 20:16) Mumajwi amwi, ooku nkwaamba kuti, izyalane lyamamanino aamusela, lilamulemeka Mwami Yahuwah kwiinda zyalane lili lyoonse lyakainda musyule lyaciindi. Kaambo keni ncocili boobu nkakuti: bantu ba musela wamamanino mbantu bazyalane, licaalizya. Balo bali kulaale kuzwa kuli Adamu. Balo bakakona zyuulu zyamyaka ili cisambomwe ya ziyanza azilengwa zyakucita cibi, pele kwiinda mukusyoma Mufutuli akulyaaba cakumaninina maumi aabo woonse, balo bakazunda. Nguzu zyabulemu zisandula, aluyando lunununa lwakatondezyegwa mumaumi aabo alimwi amukunununwa kwabo kwiinda mbulwaatondezyedwe mumusela uuli woonse wakainda kale.

Mbuli musela uucaalizya kumamanino aaciindi, bantu ba Laodicea bakabungilila tusimpe twa myaka ili zyuulu zili cisambomwe, pele eeco cakabapa kuti balikwaye akulisumpula mumoza kwiinda musela uli woonse wakainda musyule. Kanjaanji bakali kulangilwa kuti inga tabakonzyi kunyonononwa … pele kuli Yahushua, kunyina cikatazya, lyoonse nkobuli bulangizi.  Kwiinda munguzu Zyakwe, amuluyando Lwakwe, amukukakatila Kwakwe, aabo bakeempwa bakapegwa mumuni uuyungizya kwiinda ngobakajisi kale, akubatondezya kulubila ooko nkobakali kulamatila. Aabo bakomi balitolaansi bazyila ku Laodicea, batondezya kweempwa mukucita boobo, akuumuzya kutamikizya kwa Saatani koonse nkwaakatamikizya mulawo ookwa Yahuwah kwiinda musela uli woonse wakainda kale.

Bantu beempedwe bacikombelo caciloba mbantu bakakamu kasyoonto buyo kabasyaalizi aabo bakazubulwa kuzwa akataa bantu bamusela wamamanino. Pele, balo batambula bulumbu bwiinda buli boonse bwakapedwe nkamu yabasyomi eeyo yakainda kusyule lyabo. Kuyungizya bulumbu buli cisambomwe oobo bupegwa bantu baku Philadelphia, balo bapegwa ciindi cibotu cakukkala antoomwe acuuno cabuleli a Mufutuli Yahushua. Alimwi nkaambo bakazyila akataa baabo baindide kusofwaala, balo bakalemekezya Mwami Yahuwah eelyo bunji bwabantu, nokuba kuti bakanyina nguzu, bakaloofweede, akutambula ciimo ciwide kuzwa kuluzubo lwabo, balo bakacengulukila ku Mufutuli, alimwi kwiinda mukusyoma muli Nguwe, bakabamba mulawo Wakwe, bakanununwa akusalazyigwa.

Bantu ba Laodicea, mbuli Maliya, balamuyandisya Mufutuli nkaambo bakalekelelwa zibi zinjaanji. (Langa Luke 7:36-50.) Balo bayoomvwisisya kasimpe kwiinda zyalane lyaikanda lili lyoonse, alimwi kuzwa muntimba oomo mubakanjombede luyando luteeli lwakabazyula; aboobo lwiimbo lwabo luyooba lwakutembaula Taata akupa bulumbu ku Mwanaakwe. Eeci ncintu caluyando anguzu zyabulemu citalangilwi cakunununa baabo bakanjombede mucinyonyoono mbuli musela wazyalane lyamamanino mbuubede, akubabikka acuuno cabuleli camulengalenga woonse kuti bakkale a Mufutuli Lwakwe.

Oobo mbobuumi mbosyomezyegwa ayebo cino ciindi. Yebo tokonzyi kulibona ciimo cako cini cabu Laodicea, nkaambo webo uloofweede. Pele kotambula jwi Lyakwe ooyo uutakonzyi kukubejela. Kotambula jwi Lyakwe kwiinda mukusyoma ncakwaambila. Mpoonya, kwiinda mulusyomo, yebo kotambika janza lyako akujatilila mujanza Lyakwe.

Walo uliimvwi amaanza aakwe kaatambikide kuli nduwe kalindila kuti akutambule yebo. Walo uyookusansaila golide yalusyomo; Walo uyookuvwumbilila abululami Bwakwe mwini; alimwi Walo uyoobikka musamu wameso mumeso aako. Hena toyandi kumusyoma Mufutuli wako Yahushua kuti ulikuzyi mbobede yebo kwiinda mbolizyi omwini, koyempwa lino akutantamuka kufumbwa cikwaangila kuzintu zya Laodicea? Hena toyandi kusangana cikombelo ca Philadelphia obuno buzuba?

Kukkomana kuteeli, kukondwa, akulemekezyegwa kutaambiki, kulindila boonse aabo balikotamika akutambula mulumbe uubambilila ciimo cabo cini mboceelede kuba mumoza, aabo beempwa, akusangana Philadelphia, iCikombelo ca Luyando lwa Bwanabokwabo. 

Muleli mupati wamulengalenga woonse, Sikabumba Uupa zyoonse, kwiinda mukusyoma muli Nduwe, swebo twazumina bupanduluzi oobo bupandulula bantu ba Laodicea kuti bujatikizya omwe-omwe akati kesu munzila zinjaanji nzyotutakonzyi cino ciindi kumvwisisya. Twakukomba kuti utuyungizyile lusyomo lwesu. Twakomba O Mwami kuti utupe golide, yakasalazyigwa akufulwa mumulilo; cikobela cituba ca bululami bwa Mufutuli kuti tulimvwumbilile mantanda eesu; alimwi amusamu wameso wabulemu kuti swebo tukonzye kumvwisisya zintu zibotu kuzwa mumulawo Wako. Kotusandula lino kuti tube mucinkonzya Cako, kutegwa lyoonse kukabe kutamani, tukabe bakamboni ba bubotu Bwako, bwaabi Bwako, nguzu Zyako, aluyando lwalubomba Lwako kubana babantu. Muzina lya Mufutuli, Yahushua, twakulomba cintu eeci akwaaba miya yesu mumaanza Aako kuti utusunge kabotu.

Akube boobo

 
luyando lwa bwanabokwabo
 

Note: Ibbala lyakuti  "church" naa “cikombelo”, talisanduludwe bwini mbuli bbala lyaci Giliki litaanzi lya "Ekklesia" mbolyakali kwaamba. Mucizuminano Cipya coonse, Ekklesia ndibbala lyaambilizya baabo Bakaitilwa Anze.  Basikwiiya bamasimpe bokwa Yahushua, mbabantu ncobeni Bakaitilwa Anze  kuzwa mumbungano zyaansi aano abupaizi bunjombede mu Bbabbuloni. Eelyo lwiito lwakuyaamuka akutija Bbabbuloni nolumvwugwa, kunyina weelede kupilukila kuzikombelo zyaku Bbabbuloni abupaizi bwaanyika pe.

1 Ibbuku lipandulula mabala lya Merriam-Webster.

2 Izina lya “God” naa “Leza”, lyeelede kulembwa bwini kuti, Yahuwah. Kwiinduluka lyoonse kulemba bbala lyakuti “Leza wangu” aawa, nokuba boobo, ncintu cakacitilwa caali. Eeci ncintu citondezya kuti kuli buyo Omwe weelela kukombwa koonse: Mulengi, ooyo wakatubumba swebo toonse. Mbweenya mbuli Paulu mbwaakakulwaizya ndiswe kuti: “Nkaambo nikuba kuti nkubali baambwa baleza, nikuba kujulu naaba ansi, ee, mbanji-banji baleza “nekubaboobo kulindiswe kuli Leza omwe buyo, Taateesu, nguzyazwida zintu zyoonse, ngutuponena aswebo, Alimwi kuli Mwami omwe Jesu Kristo, nguzyakalengesegwa zintu zyoonse, aswebo twakalengesegwa mulinguwe.” (1 Bakolinto 8:5-6, KJV)

3 http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinphiladelphia&m=3&md=sc3

4 Martin Luther wakazanduka kuzwa ku Bukatolika nkaambo kakwiimpana lusyomo lwa nzila eeyo muntu njakonzya kufutulwa. Martin Luther wakali kusyoma kuti, lufutuko lwakali buyo muluzyalo lwa Mwami kwiinda mukusyoma muli Nguwe. Icikombelo ca Katolika cakali kuyiisya kuti lufutuko luyeeme amilimo mibotu njalicitila anguzu zyakwe muntu mwini. Mu 1999, Cikombelo ca Katolika a Nkamu yaba Lutherani Munyika, cakasaina cizuminano camapeeji aali 47cakumvwanya kwiimpana mizeezo yalusyomo akati kabo; eeco cizuminano cakalaa mutwe wakuti, “Caambilizyo Ciswaangene ca Lusyomo lwa Kululamikwa”. Mukati kacizuminano eeco, balo bakamvwanya kwiimpana mizeezo yalusyomo kwiinda mukuswaanganya twaambo ootu: “Antoomwe swebo twakonkezya kuti: Kwiinda muluzyalo lulikke, amukusyoma mumulimo wakufutula wa Kristu, alimwi kutali mucintu cili coonse ncotunga twalicitila munguzu zyesu, swebo tulatambulika kuli Leza akutambula Muya Uusalala Wakwe, ooyo uutubukulusya mumyoyo yesu akutubambila kututumina kumilimo mibotu.” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-annex_en.html