Print

Sino ang mga Heswita?

Sino ang mga Heswita kung saan kabilang ang huling papa,
si Pope Francis?

Kauna-unahan sa kasaysayan, isang papang Heswita ang nahalal na mamuno sa Simbahang Katoliko. Ipinahayag ng Pahayag 17 na ang ikawalong “hari” ay lilitaw sa banging napakalalim, ibig sabihin ay pamamahalaan at kukontrolin ni Satanas ang huling hari/papa na ito sa antas na hindi nakita sa naunang pitong papa.

Papang Heswita, Francis I – ang Huling Papa

Si Francis I ang Ikawalong Hari ng Pahayag 17... ang Huling Papa.


“Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una ngunit patay na ngayon; muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak. . . . Ang mga ito rin ay pitong hari: bumagsak na ang lima sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayo'y wala na ay isa sa pitong hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan.” (Pahayag 17:8-11)

Ito ay ang ikawalo na mamamahala ng pinakamabagsik na digmaan laban sa mga tagasunod ni Yahuwah sa mga huling araw na ito, at maninindigan sa huwad na Sabbath ng Roma, araw ng Linggo, sa pangkalahatang batas ng araw ng Linggo. Ito ay ang ikawalo na magiging katalista sa pagpapatupad ng Tanda ng Halimaw sa halos lahat ng sangkatauhan sa nalalapit na hinaharap. Hindi kagulat-gulat na pumili si Satanas ng isang kasapi ng order ng Heswita na maging huling papa sa kasaysayan, itinakda na ang mga Heswita ang pinakamasamang kilala sa pagiging pinakamalupit, kasuklam-suklam, at mapanlinlang sa lahat ng mga order ng kapapahan.

Makasaysayang simula ng pangmilitar na order na ito

Habang ang Repormasyon ng ikalabing-anim na siglo ay nagsimulang magwagi laban sa kapapahan, nagpatawag ang Roma ng bagong hukbo, asahang ganap na wasakin ito. Sa panahon ito nilikha ang mga Heswita. Ang pangmilitar na order na ito ay pinatunayang maging pinakamalupit at makapangyarihan sa lahat ng mga kampeon ng kapapahan. Hiwalay mula sa bawat makalupang pagkakaugnay at interes ng mga tao, patay sa mga salaysay ng karaniwang pagmamahal, katuwiran, at budhi na ganap na tahimik, alam nilang walang patakaran, walang pagkakaugnay, kundi lang ang kanilang order, at walang tungkulin kundi palawigin ang kapangyarihan nito. Ang magandang balita ni Yahushua ay pinagana ang mga lingkod nito upang salubungin ang panganib at matiis ang paghihirap, palakasin ang loob sa lamig, gutom, pagod, at kahirapan. Upang labanan ang mga hukbong ito, ang Heswitismo ay pinukaw ang mga tagasunod nito ng panatismo na magpapagana sa kanila na manatili gaya ng mga panganib, at labanan ang pwersa ng katotohanan gamit ang lahat ng mga sandata ng panlilinlang. Walang krimen na napakadakila para sa kanila na tangkain, walang panlilinlang na masyadong mababa para sa kanila na isagawa, walang pagbabalatkayo na napakahirap para sa kanila na gampanan. Namanata sa panghabangbuhay na kahirapan at kababaang-loob, ito ay kanilang pinag-aralang layunin upang masiguro ang kayamanan at kapangyarihan, na maging tapat sa pagpapabagsak ng Protestantismo, at ang muling pagtatatag ng paghahari ng kapapahan.

Kapag humaharap bilang mga kasapi ng kanilang order, sila’y nagsusuot ng damit ng kabanalan, bumibisita sa mga kulungan at mga ospital, naglilingkod sa mga may sakit at mahirap, ipinahayag na humiwalay sa kamunduhan, at dalhin ang pangalan ni Hesus, na gumawa ng kabutihan. Ngunit sa ilalim ng inosenteng panlabas, ang pinaka kriminal at nakamamatay na mga layunin ay itinago. Ito ay isang batayang alituntunin ng order na ang resulta ay nagbibigay katuwiran sa pamamaraan. Sa pamamagitan ng palahudyatang ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, Simbulo ng Heswita - IHSpagsira sa banal na pangako, pagpatay, na mga hindi lamang mapapatawad kundi kapuri-puri, kapag kanilang pinagsilbihan ang interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t-ibang pagpapanggap, ang mga Heswita ay nagtatrabaho sa mga opisina ng Estado, tumungo na maging mga tagapayo ng mga hari, at hinugis ang mga polisiya ng mga bansa. Sila ay naging mga lingkod, kumilos bilang mga espiya sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga magulang na Protestante ay inilapit sa pagtalima sa mga seremonya ng Simbahang Katoliko. Lahat ng panlabas na karangyaan at pagtatanghal ng Romano Katolikong pagsamba ay dinala upang lituhin ang kaisipan, silawin at bihagin ang imahinasyon; at kaya ang kalayaang itinatag ng mga ama na pinaghirapan sa dugo’t pawis ay ipinagkanulo ng kanilang mga anak. Mabilis na lumaganap ang mga Heswita sa buong Europa, at saanman sila tumungo, sumunod ang muling pagbuhay sa Katolisismo.

Upang bigyan sila ng mas malaking kapangyarihan, isang kautusan ang inilathala ng muling pagtatatag ng Ingkisisyon. Sa kabila ng pangkalahatang poot kung saan ito ay ipinalagay, maging sa mga bansang Katoliko, ang nakakikilabot na hukumang ito ay muling itinatag ng mga Katolikong namumuno, at ang mga kasamaang masyadong kagimbal-gimbal na dalhin sa liwanag ng araw ay inulit sa mga lihim na bartolina. Sa maraming bansa, libu-libong mga mismong natatangi sa bansa, ang mga dalisay at maharlika, ang pinakamatalino at mataas ang pinag-aralan, relihiyoso at tapat na mga pastor, masipag at makabayang mamamayan, mga makinang na iskolar, mga talentadong artista, mga mahusay na artisan, ay pinatay, o sapilitang pinaalis tungo sa ibang lupain.

Ang aklat ng Pahayag ay hinulaan na marami ang magiging mga martir sa nalalapit na huling sagupaan (Pahayag 6:11). Sa panahong ito, ang Kanyang matapat na mga saksi ay nahulaan sa ilalim sa matinding kondisyon sa loob ng 1,260 araw (Pahayag 11:3). Ang Ingkisisyon ng Gitnang Panahon ay bubuhaying muli, sa ilalim ng iba’t-ibang pagbabalatkayo at mga palusot; at ang akumuladong kadalubhasaan na natutunan ng mga Heswita mula sa pamamahala ng kagimbal-gimbal na Opisinang ito ay ngayo’y nasa pagkakaloob ng kanilang kasamahan, Pope Francis, habang siya’y nagpasiklab ng hindi humuhupang digmaan sa ngalan ng kanyang panginoon laban sa mga matapat ni Yahuwah na nagpapanatili ng Kanyang Lunar Sabbath.

Ang Madugong Panunumpa ng mga Heswita

Walang ibang magdadala ng mas malinaw ang walang habag na kalupitan ng Romano Katolikong pangmilitar na order na ito kaysa sa panunumpa na kinuha ng mga inilagay sa mga namumunong posisyon sa loob ng samahan. Ito ay isang napakahabang panunumpa, kaya wala nang dapat pang malinlang ng makademonyong order na ito, na ngayo’y nagmamalaki ng pagkakaroon ng isang kasapi nito bilang papa:

Paglalarawan ni Pope Paul III at Ignacio Loyola, nagtatag ng Order ng Heswita (kilala rin bilang “Kalipunan ni Hesus”).

Paglalarawan ni Pope Paul III at Ignacio Loyola, nagtatag ng
Order ng Heswita (kilala rin bilang “Kalipunan ni Hesus”).

“Kapag ang Heswita ng minoryang ranggo ay dapat itaas sa pamamahala, siya ay hinahatid sa Kapilya ng Kumbento ng Order, kung saan tatlo lamang na iba ang naroroon, ang punong-guro o Nakakataas na nakatayo sa harap ng altar. Sa magkabilang gilid nakatayo ang monghe, isa sa kanila ay hawak ang bandila ng dilaw at puti, na mga kulay ng Kapapahan, at ang iba ay may hawak na itim na bandila na may punyal at pulang krus sa ibabaw ng bungo at pakrus na dalawang buto, kasama ang salitang INRI, at sa ilalim ng mga ito ay mga salitang IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. Ang ibig sabihin ng mga ito ay: Makatarungang puksain o lipulin ang makasalanan o ereheng mga Hari, Pamahalaan o Namumuno. Sa sahig ay isang pulang krus kung saan ang kandidato ay nakaluhod. Ang Nakakataas ay ipapahawak sa kanya ang isang maliit na itim na krusipiho, na hahawakan niya sa kaliwang kamay at ididiin sa kanyang puso, at ang Nakakataas sa kaparehong oras ay ipapakita sa kanya ang isang punyal, na dinakot niya sa patalim at hawak sa dulo salungat sa kanyang puso, ang Nakakataas ay patuloy na hawak ito sa puluhan, at kaya ipinapahayag ang kandidato:”

Nakakataas:

“Aking anak, dati-rati’y ikaw ay inimulat na kumilos na maging mandaraya: sa mga Katoliko na maging Katoliko, at maging espiya sa iyong mga kapatid; walang paniniwalaan, walang pagkakatiwalaan. Sa mga Repormista; sa mga Kalvinista; sa ibang mga Protestante, karaniwang maging isang Protestante, at makamit ang kanilang tiwala, upang hanapin at kahit ituro mula sa kanilang mga pulpito, at upang tuligsain nang may buong pagngangalit sa iyong kalikasan ang ating Banal na Relihiyon at ang Papa; at kahit pa maging napakababa gaya ng pagiging Hudyo sa mga Hudyo, upang ika’y paganahin na tipunin ang lahat ng mga impormasyon para sa kabutihan ng iyong Order bilang matapat na sundalo ng Papa.”

“Ikaw ay inimulat na mapaglalang na itanim ang mga punla ng inggit at poot sa pagitan ng mga komunidad, mga probinsya, mga estado na nasa kapayapaan, at iudyok sila sa mga gawain ng pagdanak ng dugo, isalang sila sa digmaan sa isa’t-isa, at upang lumikha ng mga rebolusyon at mga digmaang sibil sa mga bansang malaya at masagana, linangin ang sining at agham at tangkilikin ang mga bendisyon ng kapayapaan. Upang kumampi sa mga lumalaban at kumilos nang palihim kasama ang iyong kapatid na Heswita, na marahil ay nasa kabilang panig, ngunit lantarang salungat sa kung saan ka konektado, sa huli’y ang Simbahan lamang ang makikinabang ng resulta, sa mga kondisyong pinagtibay sa mga kasunduan para sa kapayapaan at ang resulta ay nagbibigay katuwiran sa pamamaraan.”

“Ikaw ay inimulat sa iyong tungkulin bilang isang espiya, upang tipunin ang lahat ng estatistika, mga katunayan at impormasyon sa iyong kapangyarihan mula sa bawat pinagkukunan; upang magmagaling sa tiwala ng pamilya ng mga Protestante at mga erehe ng bawat klase at katangian, gayon din ang mga mangangalakal, bangkero, abugado, sa mga paaralan at mga unibersidad, sa mga parliyamento at mga lehislatura, at sa mga hukuman at mga konseho ng estado, at maging sa lahat ng mga bagay sa lahat ng mga tao, para sa kapakanan ng Papa, na ang mga lingkod ay ikamamatay natin.”

“Nakatanggap ka ng lahat ng tagubilin noong una bilang isang baguhan, bagong kasapi, at nagsilbi bilang pangalawang tagautos, kompesor at pari, ngunit hindi ka pa namuhunan sa lahat ng kailangan upang pamunuan ang Hukbo ni Loyola sa paglilingkod sa Papa. Dapat mong paglingkuran ang natatanging oras bilang instrumento at berdugo na utos ng iyong mga nakakataas; sapagkat walang maaaring makapag-utos rito na hindi benditado ng dugo ng erehe; sapagkat ‘kung walang pagdanak ng dugo ay walang taong maliligtas.’ Dahil dito, upang iangkop ang iyong sarili para sa trabaho at upang masiguro ang iyong kaligtasan, ikaw ay, sa karagdagan sa iyong dating panunumpa ng pagsunod sa iyong order at katapatan sa Papa, sabihin mo ang aking sasabihin:-”

(Ang panunumpa ay pinakita sa kabuuan nito, sa aklat na, THE SUPPRESSED TRUTH ABOUT THE ASSASSINATION OF ABRAHAM LINCOLN, ni Burke McCarty, pahina 21-23. (Tingnan ito: http://www.masters-table.org/forinfo/jesuit%20oath.htm) Ang Panunumpa ay nasipi rin ni Charles Didier sa kanyang aklat na, Subterranean Rome (New York, 1843), isinalin mula sa orihinal na wikang Pranses. Si Dr. Alberto Rivera, na tumakas mula sa Order ng Heswita noong 1967, ay kinumpirma na ang seremonya ng pagluklok sa tungkulin at ang teksto ng Panunumpa sa Heswita na kinuha at ginawa niya ay magkapareho sa aming nabanggit sa baba nito.)

Heswitang Papa Francis

“Ako, ..........., ngayon, sa presensya ng Makapangyarihang Diyos, ang Banal na Birheng Maria, ang banal na si Miguel ang Arkanghel, ang banal na si San Juan Bautista, ang banal na mga Apostol na sina San Pedro at San Pablo at ang lahat ng mga santo at lahat ng nasa kalangitan, at sa iyo, ang mahiwagang ama, ang Punong Heneral ng Kalipunan ni Hesus, itinatag ni San Ignacio Loyola sa Kapapahan ni Pablo ang Ikatlo, at magpapatuloy sa kasalukuyan, ginawa sa sinapupunan ng birhen, ang molde ng Diyos, at ang baras ni Hesu-Kristo, ipinahayag at ipinangako, na sa kanyang kabanalan ang Papa ay ang Bise-Rehente ni Kristo at ang tunay at tanging puno ng Katoliko o Pangkalahatang Simbahan sa buong mundo; at sa kabutihan ng mga susi ng pagbigkis at pagkalag, ibinigay sa kanyang Kabanalan ng aking Tagapagligtas, Hesu-Kristo, may kapangyarihan siyang alisin ang mga ereheng hari, mga prinsipe, mga estado, mga komonwelt at mga pamahalaan, lahat ay iligal kung wala ang kanyang banal na pagpapatibay upang masiguro ang kanilang pagkawasak.”

“Dahil dito, sa kasukdulan ng aking kapangyarihan ako ay ipagtatanggol ang doktrinang ito ng kanyang karapatan at kaugalian ng kabanalan laban sa lahat ng mga mang-aagaw ng mga erehe o ano pa mang Protestanteng awtoridad, lalo na ang Lutheran ng Alemanya, Olandes, Denmark, Sweden, Norwega, at ang ngayo’y nagkukunwaring awtoridad at mga simbahan ng Inglatera at Eskosya, at mga sangay ng kaparehong itinatag sa Irlanda at sa Kontinente ng Amerika at saan pa man; at lahat ng mga lingkod tungkol sa kanilang pag-agaw at pagkaerehe, salungat sa banal na Inang Simbahan ng Roma. Ako ngayon ay tatalikod at itatakwil ang anumang katapatan na angkop sa anumang ereheng hari, prinsipe o estadong nagngangalang mga Protestante o mga Liberal, o pagsunod sa anumang batas, mahistrado o direktiba.”

“Lalo ko pang ipapahayag na ang doktrina ng mga simbahan ng Inglatera at Eskosya, ng mga Kalvinista, mga Hyuguno at iba pang may pangalang Protestante o Liberal na maging kapoot-poot at sila mismo’y sinumpa sa hindi pagtalikod sa pangalang iyon.”

“Ipapahayag ko pa, na tutulungan ko, dadaluhan, at pangaral ang lahat o anumang ahente ng kanyang Kabanalan sa anumang lugar saanman ako naroroon, sa Switzerland, Alemanya, Olandes, Denmark, Sweden, Norway, Inglatera, Irlanda o Amerika, o sa anumang Kaharian o teritoryo na pupuntahan ko, at gawin na sukdulan na lipulin ang ereheng doktrina ng mga Protestante o Liberal at wasakin ang lahat ng kanilang nagkukunwaring kapangyarihan, legal o iba man.”

“Ipinapangako ko at ipapahayag na sa kabila ng aking pamamahagi, na ipalagay ang aking pagka-erehe sa relihiyon, para sa propaganda ng interes ng Inang Simbahan, upang panatilihing lihim at pribado ang lahat ng payo ng mga ahente paminsan-minsan, habang maaaring ipagkatiwala nila sa akin at hindi upang ibunyag, direkta o nagkataon lang, sa salita, sulat o anumang kalagayan; ngunit para isagawa ang lahat ng dapat ipanukala, ibinigay ng namumuno o nadiskubre sa akin, sa pamamagitan mo, aking mahiwagang ama, o anuman sa mga sagradong tipan na ito.”

“Ipinapangako at ipinapahayag ko, na wala akong opinyon o pansariling kalooban, o anumang pasubali sa isipan, magiging isang bangkay o patay (perinde ac cadaver), walang pag-aalinlangang susundin ang bawat utos na matatanggap ko mula sa aking mga nakakataas sa Milisiya ng Papa at ng Hesu-Kristo.”

“Kapag ako’y pumunta sa anumang bahagi ng mundo, saanman ako ipadala, sa napakalamig na rehiyon ng Hilaga, sa nag-aalab na mga buhangin ng disyerto ng Aprika, sa kagubatan ng India, sa sentro ng sibilisasyon ng Europa, o sa mabangis na pugad ng mga barbaro ng Amerika, nang walang ungol o daing, at magiging masunurin sa lahat ng bagay ano pa man ang ipabatid sa akin.”

Gulong ng Pagpapahirap ng Ingkisisyon ng Kapapahan“At saka ipinapangako at ipapahayag ko na ako ay, kapag nagkaroon ng pagkakataon, gumawa at magpasiklab ng mabagsik na digmaan, palihim man o hindi, laban sa lahat ng mga erehe, mga Protestante at mga Liberal, sapagkat nakadirekta sa akin gawin, upang lipulin at puksain sila mula sa ibabaw ng lupa; at hindi kaaawaan sa anumang edad, kasarian o kondisyon; at ako’y magbibitin, maggigiba, magpapakulo, magtatalop, mananakal at maglilibing nang buhay sa mga ubod ng samang erehe, tatastasin ang kanilang mga tiyan at sinapupunan ng kanilang mga kababaihan at dudurugin ng ulo ng mga sanggol nila sa pader, upang puksain magpakailanman ang kanilang kapoot-poot na lahi. Ang mga ito’y hindi maaaring gawin nang hayagan, magkaganon ay palihim akong gagamit ng baso na may lason, pangsakal na kurdon, bakal na punyal o balang tingga, ano pa man ang kanilang karangalan, antas, dignidad, o kapangyarihan ng tao o mga tao, anuman ang kanilang kondisyon sa buhay, publiko man o pribado, sapagkat ako sa anumang oras na iutos sa akin na gawin o kapwa ahente ng Papa o Nakakataas ng Kapatiran ng Banal na Pananampalataya, ng Kalipunan ni Hesus.”

“Sa pagpapatibay ng kung alinman, sa pamamagitan nito, iaalay ko ang aking buhay, kaluluwa at lahat ng aking kapangyarihang korporal, at kasama ang punyal na ito na aking tinanggap, ilalagda ko ang aking pangalan na nakasulat sa aking sariling dugo, sa patotoo nito; at kung ako’y mapatunayang mali o mahina sa aking pagpupunyagi, nawa ang aking mga kapatid at kapwa sundalo ng Milisiya ng Papa na putulin ang aking mga kamay at paa, at ang aking lalamunan mula tainga sa tainga, buksan ang aking tiyan at sunugin ng asupre, sa lahat ng kaparusahan na maaaring ipahirap sa akin sa lupa at ang aking kaluluwa ay pahihirapan sa mga demonyo sa walang hanggang impyerno magpakailanman!”

“Lahat ng ito, Ako, .........., ay ipinapangako sa Banal na Trinidad at banal na mga Sakramento, na tinanggap ko na ngayon, upang gawin sa aking tungkulin na hindi labagin; at tatawagin ang lahat ng makalangit at maluwalhating hukbo ng langit upang masaksihan ang banal na Sakramento ng Eukarista, at masaksihan ito sa aking pangalan kasama ang dulo ng punyal na ito na isinawsaw sa sarili kong dugo at selyado sa mukha ng banal na tipan na ito.”

(Matatanggap niya ang ostiya mula sa Nakakataas at isusulat ang kanyang pangalan gamit ang dulo ng punyal na isinawsaw sa kanyang sariling dugo na kinuha mula sa kanyang puso.)

Nakakataas:

“Maaari ka nang tumayo at tuturuan kita sa Katesismo na kailangan upang maging kilala sa sinumang kasapi ng Kalipunan ni Hesus na nabibilang sa antas na ito.”

Si Pope Francis at ang Logo ng Heswita“Sa unang lugar, ikaw, bilang isang Kapatid na Heswita, ay gagawa ng karaniwang tanda ng krus sa kapwa mo gaya sa sinumang karaniwang Katoliko; saka isang krus sa kanyang pupulsuhan, ang palad ng kanyang mga kamay ay nakabukas, at ang iba sa pagsagot ay nakakrus ang kanyang mga paa, isa’y sa ibabaw ng iba; ang mga unang punto sa hintuturo ng kanang kamay ay nasa gitna ng palad ng kanan; ang una naman sa kanyang kanang kamay ay gagawa ng isang bilog na nakapaligid sa kanyang ulo, hihipuin ito; ang iba naman ay ang hintuturo ng kanyang kaliwang kamay ay hihipuin ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan sa ilalim ng kanyang puso; ang una’y sa kanyang kanang kamay ay kukunin ito sa kabila ng lalamunan ng iba, at ang huli na may punyal ay sa baba ng tiyan ng una. Ang una ay magsasabi ng lustum; at ang iba’y sasagot ng Necar; ang una’y Reges. Ang iba naman ay sasagot ng Impious.” (Ang kahulugan nito’y naipaliwanag na.) “Ang una ay magpapakita ng maliit na piraso ng papel na nakatupi sa kakaibang paraan, apat na beses, kung saan ang iba’y gugupitin nang pahaba at sa pagbubukas ng pangalang Jesu na makikitang nakasulat sa ulo at mga kamay ng isang krus nang tatlong beses. Pagkatapos ikaw ay bibigyan at makakatanggap sa kanya ng sumusunod na katanungan at kasagutan:-

Tanong:- Mula pasaan ka dumating?

Sagot:- Ang Banal na pananampalataya.

T.:- Sino ang iyong pinaglilingkuran?

S.:- Ang Banal na Ama sa Roma, ang Papa, at ang Pangkalahatang Simbahang Katoliko sa buong mundo.

Eskudo ni Pope Francis I

Eskudo ni Francis I

T.:- Sino ang namumuno sa iyo?

S.:- Ang Kahalili ni San Ignacio Loyola, ang nagtatag ng Kalipunan ni Hesus o ang Hukbong Sandatahan ni Hesu-Kristo.

T.:- Sino ang tumanggap sa iyo?

S.:- Isang kagalang-galang na tao na may puting buhok.

T.:- Paano?

S.:- Sa isang hubad na punyal, lumuluhod ako sa krus sa ilalim ng mga bandila ng Papa at ng ating sagradong order.

T.:- Nakapanumpa ka na?

S.:- Nagawa ko na, upang wasakin ang mga erehe at ang kanilang mga pamahalaan at mga namumuno, at walang kaaawaan ano pa man ang kanilang edad, kasarian o kondisyon. Upang maging isang bangkay nang walang anumang opinyon o pansariling kalooban, kundi walang pasubali na sundin ang aking Nakakataas sa lahat ng bagay nang walang pag-aalinlangan ng paglagaslas.

T.:- Gagawin mo ba iyan?

S.:- Gagawin ko.

T.:- Paano ka maglalakbay?

S.:- Sa kahol ni Pedro ang mangingisda.

T.:- Saan ka maglalakbay?

S.:- Sa apat na sulok ng mundo.

T.:- Para sa anong layunin?

S.:- Upang sundin ang mga kautusan ng aking heneral at Nakakataas at isagawa ang kalooban ng Papa at matapat na tutuparin ang mga kondisyon ng aking panunumpa.

T.:- Pumunta ka sa iba’t-ibang panig ng mundo at kamkamin ang lahat ng mga lupain sa ngalan ng Papa. Siya na hindi tatanggap sa kanya bilang Bikaryo ni Hesus at ang Bise Rehente sa lupa, sumpain siya at lipulin.

Huling Salita

babaeng nakatingin sa kalangitan na may bahaghari sa likuranKahit pa ang mga Heswita sa kanilang ubod ng samang pagmamalupit ay hindi magpapatahimik sa katotohanan ni Yahuwah sa nakaraan. Ang Kanyang mga tagasunod sa Gitnang Panahon ay piniling isuko ang kanilang mga buhay, sa halip na pagtaksilan Siya. Gayon din, sa mga huling araw ang mga tunay na tagasunod ni Yahuwah ay mga hindi matitinag na matapat, maging sa kamatayan. Si Pope Francis at ang kanyang milisiya ay magtatagumpay nga sa pagpatay sa karamihan, ngunit hindi kailanman magtatagumpay sa paghihiwalay sa kanila mula sa pag-ibig ni Yahuwah. Gaano pa man katindi ang persekusyon na naghihintay sa mga matapat, tandaan natin na makakatiis tayong kasama si Yahuwah sa bawat kahirapan at pagdurusa na ating tatahakin. “Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan” (Awit 91:15) ay Kanyang natatanging pangako. Napakabuting tandaan ang sumusunod na sagradong pangako, habang naghahanda tayo na harapin ang poot ni Satanas, sa pamamagitan ng kanyang bise rehente sa lupa, ang ikawalo at huling papa, Pope Francis I:

“Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Eloah, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. ‘Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya, at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita, mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahuwah na inyong Eloah, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, ‘Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.’’” (Isaias 41:10-13)