Print

Státem ovládané církve: Podvod 501c3

Církve a náboženské organizace, které přijímají vládní autorizaci pro finanční zisk, pro povolení se shromažďovat atd., jsou pak ovládány státem. Stávají se bez výjimky nástrojem vlády, uskutečňují plány vládců a šíří státní propagandu. Samotní členové církve často sami žádají svou církev o obstarání si státního povolení, aby si mohli odečíst z daní své desátky a dary.

Klasifikace 501(c)(3) je status pro náboženské a dobročinné organizace v USA, který je osvobozuje od zdanění příjmů. Zatímto tento článek opakovaně odkazuje na tuto konkrétní klasifikaci, varování překračuje mezinárodní hranice. Každá náboženská organizace, která je uznávaná jako taková národní vládou, se dostává pod kontrolu této vlády. Tehdy se stává paží státu a musí se podřídit státní politice nebo přijde o své vytoužené uznání.

V srpnu 2007 zveřejnila stanice KSLA News 12 ze Shreveportu v Louisianě novou taktiku používanou vládou USA ohledně destrukce ústavy USA. Uvedla, že vláda začala školit pastory a náboženské vůdce, jak ovlivňovat populaci, tak aby byla ve shodě s požadavky vlády: „KSLA News 12 odhalila, že [v situaci nějaké katastrofy] má duchovenstvo pomáhat vládě s jejich potenciálně největším problémem: My.“1

USA byly založeny s dobře uváženým záměrem mít zemi bez krále a zajistit lidem svobodu mít církev bez papeže. A proto byl tento záměr dlouho vládnoucím principem zákonů a politiky uvnitř USA. Je extrémně zlověstným znamením, že se vláda snaží ovlivnit náboženské lídry, aby dosáhla kontroly nad občany. Zjevení 13 varuje před despotickou mocí snažící se prosadit své vlastní plány po celém světě:

„I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.

A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých,

A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího.“ (Zjevení 13,15-17)

Je velmi znepokojivé, že se vláda USA obrací na duchovenstvo, aby mohla ovládat obyvatelstvo. Dr. Durell Tuberville je kaplanem pro Shreveport Fire Department a Caddo Sheriff’s Office. Když se ho ptali, jak by mohli duchovní z různých denominací spolupracovat pro vládu v době krize, Tuberville řekl: „Říkáme každému, že primární věcí je spolupracovat a vyřešit danou krizi a rozdíly se urovnají, až bude po krizi.“2 Takový důraz na mezidenominační jednotnost a shodu s vládními programy je nebezpečný pro individuální církve, které mají často teologické nauky, jež jsou v rozporu s morálně liberálními zákony a zkaženou politikou.

Lidé přirozeně vzhlížejí ke svým náboženským lídrům. Ve shromážděných lidech je hluboce zakořeněno důvěřovat svému pastorovi, knězi nebo rabínovi. Církve vždy vysoce hodnotily své unikátní, odlisné nauky. To je primární důvod, proč existuje tak hodně tisíců denominací uvnitř křesťanství. Když však náboženští lídři začnou propagovat vládní programy, tyto rozdíly skončí. Shoda, dokonce na úkor pravdy, se stává důležitější než náboženská individualita.

Argument, který náboženští lídři mají prezentovat svým kongregacím, je založen na nesprávném pochopení Římanům 13: „Každá duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou.“ (Římanům 13,1) Podle Dave Hodgese z Common Sense Show „bylo 28.000 pastorů rekrutováno skrze FEMA/DHS jako součást Clergy Response Teamu, a . . . jejich iniciálním a primárním tréninkem bylo, aby řekli svým shromážděním, že mají poslouchat DHS [Department of Homeland Security] verzi Římanům 13.“4 Toto nesprávné pochopení Římanům 13 zavírá ústa pastorům, aby mluvili o důležitých záležitostech kvůli argumentu, že Yahuwah ustanovil, aby se podporovala vláda a vše, co vláda říká nebo koná.

Kdysi odloučené církve USA se spojily s vládou. Nyní mohou být donuceny šířit vládní propagandu – dokonce i takovou, která je v rozporu s morálními normami jejich denominace. V říjnu 2014 nařídilo město Houston v Texasu soudní při proti pěti pastorům, kteří povzbuzovali členy své církve, aby se politicky postavili proti Houston Equal Rights Ordinance. Tato legislativa udělovala občanskou ochranu homosexuálům, bisexuálům a transvestitům. Soudní nařízení bylo extrémně obšírné. Vyžádalo si všechna kázání, proslovy a korespondence (včetně privátních sms), pojednávající o této legislativě, petici proti ní, homosexualitě, záležitostí pohlaví a o starostce Annise Parkerové. Toto nařízení se netýkalo jen materiálů prezentovaných těmito pastory, ale zahrnovalo všechno, co revidovali nebo schválili nebo dokonce bylo v jejich vlastnictví.5

Todd Starnes, reportér Fox News, si všiml, že se zde vařila „válka o náboženskou svobodu v texaském Houstonu.“6 Ve stejné zprávě uvádí Starnes jeden komentář, který dala Parkerová na Twitter, ve kterém prohlašuje, že pokud pastoři kázali ohledně politických věcí, město má veškeré právo požadovat předložení všech požadovaných materiálů.

Jakkoli hrůzostrašně to zní, měla starostka Parkerová pravdu, pokud tito pastoři pracovali pro církve, které byly zaregistrované jako 501c3 entity, kterými je většina církví v USA. Onen kdysi tak velký princip „oddělení církve a státu“ byl zničen. Pravá náboženská svoboda byla zničena jedinou věcí: peníze.

Plíživé ovládání

Peníze znamenají moc. Yahushua to věděl, když říkal: „Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Yahuwahovi sloužiti i mamoně.“ (Matouš 6,24)

Církve se nechaly omámit a svést k dobrovolné podřízenosti vládní kontrole. V roce 1954 nabídl tehdejší senátor Lyndon B. Johnson status daňového vynětí pro církve jako „laskavost“. Jediné, co potřebovaly církve udělat, bylo vyplnit vládní formulář 501(c)(3), prohlašující jejich organizaci za církev.

Byl to Trojský kůň. Díky zákonu byly církve osvobozeny od daní tak i tak! The Internal Revenue Service (IRS) je úřad, který vybírá daně pro federální vládu USA. Jeden z agentů IRS, Peter Kershaw napsal:

Já nejsem jediný zaměstnanec IRS, který se diví, proč jdou církve k vládě a vyhledávají povolení být osvobozeny od daní, které stejně nedluží, a žádají o status odečtu daní, který stejně vždy měly. Mnozí z nás se divili, jak chtějí být církevní lídři regulováni a ovládáni vládní agenturou, kterou chce většina Američanů vymazat ze svých životů. Církve jsou v úžasně jedinečné pozici, ale zdá se, že si to neuvědomují nebo nedoceňují implikace toho, co to znamená být svoboden od vládní kontroly.7

Status výjimky byl tou pokoušející nevěstkou, která měla zlákat církve, aby se dobrovolně podrobily vládní kontrole nad tím, co smějí a nesmějí mluvit. Aby si mohly udržet svůj výjimečný status, nesmějí církve říkat určité věci ohledně vlády nebo dokonce učit jisté věci, které jsou v rozporu s politikou vlády. Pokud tak učiní, jejich 501(c)(3) status může být zrušen a členové církve nebudou moci nadále odečítat své desátky a dary ve svých osobních daňových přiznáních. To má pak za následek menší příspěvky do církevní kasy. Náboženské organizace, které akceptují licence nebo nějaké jiné formy uznání ze strany státu, podobně jako se to děje v USA se statutem 501(c)(3), se dobrovolně podřizují soudní pravomoci státu. Přijetím nějakého vládního uznání či statutu 501(c)(3) se ochotně odevzdávají státu, aby církvi diktoval, co mohou a co nesmí kázat.

Církvím, které se odmítnou podřídit vládním požadavkům, je status 501(c)(3) odebrán. Status výňatku ze zdanění má pro církevní vůdce životní důležitost, protože bez něj už nebude většina členů finančně podporovat církev.

Takovým příkladem bylo, když měl Congressional Black Caucus konferenci. Chtěli dát rady černošským církvím, jak nejlépe jednat s nárůstem volebních zákonů, aby mohli volit za prezidenta Baracka Obamu, prvního černošského prezidenta USA. Kongresman Emanuel Cleaver, prezident Congressional Black Caucus, hovořil o této konferenci a reporteru MSNBC news vysvětlil:

Budeme mít zástupce z devíti denominací, kteří jsou pastory v oblasti, kde žije okolo 10 miliónů lidí a my je nejdříve vybavíme informacemi, které potřebují vědět o tom, co mohou říkat a co v církvi říkat nemohou, aby to neporušilo jejich 501(c)(3) status s IRS. Ve skutečnosti tam budeme mít IRS administrátora; budeme tam mít právního zástupce Erica Holdera; budeme tam mít právnickou organizaci působící v celé zemi; ACLU [American Civil Liberties Union] - která dá kazatelům návod, co mohou a nemohou dělat.8

Když vláda vydá pro něco nějakou licenci, samotný tento akt naznačuje, že má právo odebrat licenci a odebrat povolení pro jakoukoliv činnost obsaženou v této licenci. Moc udělovat dotace a moc je odebrat. Když vláda nevydá pro něco licenci, je to chápáno tak, že jednotlivec nepotřebuje povolení pro danou aktivitu, a tudíž vláda nemá žádnou autoritu nad touto oblastí. Je chybou, když církev podřizuje svou teologii nebo jedinec své svědomí vládě jen proto, aby ušetřil peníze.

Apoštol Pavel varoval proti spolčování se s nevěřícími.

A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi?

A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím? (2. Korintským 6,14-15)

Náboženská organizace se stává korporátní entitou pod regulací vlády, když přijímá 501(c)(3) status nebo státní uznání jako licencovaná církev. Přijetí vládního uznání dovoluje vládě vetřít se trvale do chodu církve nebo organizace, což vede nakonec ke změnám jejich stanov a politiky. Během Studené války nezměnili církevní lídři v Sovětském svazu a jeho státech jen svá učení tak, aby nebyla proti vládě, ale šli tak daleko, že zradili autoritám i své spolukřesťany. Ani to nekončilo pádem Železné opony. Pokračuje to ve větší či menší míře, kdykoliv získá stát kontrolu nad církví.

Převážná většina církví, náboženských organizací a charitativních institucí v USA jsou ve skutečnosti korporace se statutem daňové výjimky 501(c)(3). V Ámos 3,3 se Yahuwah ptal: „Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?“

Podřídit se dohledu vlády znamená podřídit se vládní kontrole.

Když církev přijme status 501c3, pak tato církev:

Takové církve už nejsou pod vedením Yahuwaha, ale pod novým pánem: státem. Nechají se vést a řídit státem, ne slovem Yahuwaha. Aby člověk neměl pochybnosti o vědomém záměru vlády mít pod kontrolou teologii začleněných církví, stačí zvážit případ Bob Jones University proti USA (461 U.S. 574). Ve svém úředním rozhodnutí Nejvyšší soud USA odhalil úmyslný záměr vlády pro status 501c3:

Soud tvrdí, že vyňatá organizace (taková, co se stala 501c3) musí "prokazatelně sloužit a být v souladu se zájmy veřejnosti," musí mít záměr, který je slučitelný s "běžným svědomím společnosti," nesmí jednat způsobem, který je jasně v rozporu s deklarovanou pozicí celé vlády." Souhrnem tyto pasáže ukazují, že primární funkcí organizace s daňovým vyloučením je jednat na podporu vlády a prosazovat schválené směrnice vlády.10

Podpora státu kvůli finančnímu zisku

Církevní korporace si cení svého oficiálního statutu 501(c)(3) více než pravdy prezentované v Bibli. Pokud by neexistoval žádný jiný důvod, bylo by to dostačující k identifikaci těchto organizací jako synagog Satana. Ale je toho více. Když se církev stane touto entitou se statutem 501(c)(3) stanoveným vládou, souhlasí s tím, že se zavazuje vůči všem pravidlům a zákonům vztahujícím se na korporace 501(c)(3)!

Církev, která vyplnila žádost o status 501(c)(3), souhlasí zároveň s tím, že se vzdává svého ústavního práva praktikovat náboženství bez zásahu vlády.

. . . Církev, která si kolem sebe vytvořila hranice díky pravidlům v 501(c)(3), upřednostnila privátní občanský zákon před zákonem [Yahuwaha]. Například souhlasí s tím, že nebude mluvit a vést kampaň proti morálně zkaženým politikům. Činí tak proto, aby se těšila z osvobození od daní, což se na ni i tak nevztahovalo. . .11

To je důvod, proč World's Last Chance stále vyzývá všechny věrné věřící, aby utíkali pryč ze všech organizovaných náboženství. Nehledě na množství pravdy, které nějaká individuální církev má, je to pravda smíšená s bludem. Yahovi praví a věrní následovníci nemají nic společného s Babylonem.

Neměli bychom se ale domnívat, že veškerá vina spočívá na několika církevních lídrech na vrcholu každé denominace. Jednotliví členové církve jsou stejně tak vinni jako lídři, protože jsou to často oni, kdo tlačí na lídry, aby se církev stala entitou se statutem 501(c)(3). Opět platí, že motivace je čistě finanční. I když mohou být církve technicky vyňaty ze zdanění i bez toho, členové církve si nemohou odečíst své desátky a dary ze svých příjmů na daňovém přiznání, dokud nemohou prokázat IRS, že jejich charitativní dary byly darovány legitimní církvi.

Ačkoli neexistuje žádná nutnost, aby se tak stalo, mnoho církví žádá u IRS o uznání tohoto statutu, protože takové uznání zajistí církevním lídrům, členům i přispěvatelům, že tato církev je uznána za výjimku a kvalifikuje se na daňové zvýhodnění. Například poplatníci církve, která byla uznaná jako výjimka od zdanění, vědí, že si své příspěvky mohou odečíst z daní.12

Žel, pravda je obětována na oltáři osobního zisku.

To je ta zásadní věc pro poslední generaci. „Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil? Aneb jakou dá člověk odměnu za duši svou?“ (Marek 8,36.37) Všechny organizace, které se podřídily své vládě kvůli finančnímu zisku nebo dočasnému bezpečí, jsou součástí Babylona a obratem se stanou pronásledující mocí, jak popisuje proroctví. Janovi je v knize Zjevení ukázána šelma, kterou řídí „velká nevěstka“.

Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.

A na čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, Mátě smilstva a ohavností země.

A viděl jsem ženu tu opilou krví svatých a krví mučedlníků [Yahushuových], a viděv ji, divil jsem se divením velikým.“ (Zjevení 17,4-6)

"Smilstvo" je dle zákona Yaha považováno za spojení s tím, co je nezákonné. Náboženství v posteli se světskou autoritou je smilstvo. Yahovi lidé nezůstanou členy takových organizací.

Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.

Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli.

I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran.

Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Yah na nepravosti jeho. (Zjevení 18,2-5)


Související obsah:


1 http://www.ksla.com/story/6937987/homeland-security-enlists-clergy-to-quell-public-unrest-if-martial-law-ever-declared

2 viz výše

4 http://www.thecommonsenseshow.com/2014/12/10/a-clergy-response-team-insider-reveals-the-duties-of-a-pastor-inside-of-a-fema-camp/

5 http://jimdaly.focusonthefamily.com/pastors-sermons-subpoenaed-in-houston/

6 http://www.foxnews.com/opinion/2014/10/14/city-houston-demands-pastors-turn-over-sermons/ Quotes taken from news video. For more information, see: http://www.washingtonpost.com/national/religion/houston-subpoenas-pastors-sermons-in-gay-rights-ordinance-case/2014/10/15/9b848ff0-549d-11e4-b86d-184ac281388d_story.html and http://www.huffingtonpost.com/2014/10/15/houston-pastor-sermon_n_5992044.html.

7 In Caesar’s Grip, forward.

8 https://www.youtube.com/watch?v=R48n0QTkyEc

9 http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/spiritual/the_organized_church/501c3.htm

10 Ibid.

11 http://www.boundaries-for-effective-ministry.org/501c3-application.html

12 IRS Publication 1828, Tax Guide for Churches and Religious Organizations, page 2, emphasis supplied. http://www.benefitsboard.com/forms/other/irs%20tax%20guide%20pub1828.pdf