Print

Tradiční náboženství: Komplexní studium římskokatolických dějin

Struktura a formování tradičního náboženství skrze komplexní studium Římskokatolické historie…


Tradiční náboženství


Úvod …

Abychom plně pochopili koncept a základ náboženství a náboženské věrouky jako celku, musíme nejprve pochopit tuto jednu pravdu… koncept tradičního a strukturovaného náboženství je ve svém jádru lidský vynález. Všechny náboženské věrouky a praktiky byly vytvořeny z tradičních, běžných, rituálních nauk, nauk, které byly vytvořeny před staletími ranými církevními otci, tedy – jak víme z průzkumu a studia – císařem Konstantinem a knězi a kardinály z rané Římskokatolické církve samotné. Už jen to je základním porozuměním, na kterém musíme stavět veškeré další poznání. Základ, na kterém se buduje pravda směrem k pověře a aktu ceremoniální a domýšlivé věrouky.

Když císař Konstantin skrze své vize konvertoval k víře v křesťanského Boha a potom posvětil veřejné praktikování křesťanství, byl to právě ten okamžik v dějinách, kdy Římsko katolická (univerzální) církev začala formulovat své praktiky. Před touto dobou byla církev pod neustálým pronásledováním, růst církve byl velmi malý, pokud vůbec, až do doby vydání ediktu. Skrze rostoucí počet kněží, kardinálů, biskupů a papežů začala Římskokatolická církev v raných stoletích organizovat koncily, na kterých ustanovovala základní kostru dnešních náboženských nauk. Většina lidí, křesťanů i nekřesťanů, včetně samotných římských katolíků, však zcela nerozumí základům této struktury. Teprve až začneme stavět na tomto základním porozumění, začneme vidět celý umělý obraz toho, o co ve skutečnosti jde.

Tento článek je zdokumentovaným a důkladným průzkumem pravdy ohledně mylných prezentací a porozumění zanesených do našeho věroučného systému v raných stoletích po vytvoření náboženství. Jako první porozuměj… Náš Spasitel nepřišel na tento svět, aby zorganizoval nějaké náboženství nebo náboženský systém. Jeho hlavním záměrem bylo, aby přinesl lidstvu jasnější a preciznější pochopení lásky jeho Otce k lidstvu a záměru Otce Yahuwaha pro budoucí vývoj vztahu mezi lidstvem a jeho svrchovaným stvořitelem.

Bohužel není v tomto článku dost prostoru ani času pro všechny detaily. Nicméně všechny hlavní body budou stručně probrány. Chceme tě povzbudit k dalšímu vlastnímu průzkumu. Informace zde uvedené by ti mohly pomoci jako návod k hlubšímu zkoumání. Naší modlitbou je, aby lidé, kteří jsou hluboce ponořeni do náboženských dogmat, obzvláště římští katolíci, uviděli pravdu alespoň v některých výrocích uvedených v tomto článku. Snad tito jedinci dostatečně pochopí, co bylo řečeno, a stanou se horlivější ve svém hledání a odhalování dalších pravd. Kéž všemohoucí Otec Yahuwah, ve jménu a síle syna Yahushui Mesiáše, tě uvede do této pravdy.

Rané roky…

Naše cesta k pravdě začíná v letech 306 – 337 n. l. Když římský císař Konstantin začal upevňovat Římskou říši a zlegalizoval otevřené a veřejné praktikování křesťanství jako pravé a přijaté náboženství v říši. Před tímto přijetím bylo křesťanství pouhým kultem a vehementně odsuzováno zákonem po celé říši, známé tehdy jako Apoštolská církev. Avšak pohanským praktikám se dařilo dobře a byly podporovány. Ačkoliv Konstantin legalizoval praktikování křesťanství, Konstantin sám byl uctívač slunce a promísil pohanské věrouky a rituální praktiky s pravdami čistého křesťanského chápání. Těmito kroky podnikl Konstantin největší a nejdůležitější tah své politické kariéry pro sjednocení celého Říma a celé říše. Takto si získal oblibu všech poddaných Říma. Zatímco se Konstantin zaměřil na upevnění říše skrze jeho promíchání kultů a věrouk, které nazval jako „křesťanské“, Římská církev, známá tehdy jako Římská univerzální církev, se začala rozrůstat a neustále získávat na moci.

Rafaelův Křest Konstantina.

Rafaelův Křest Konstantina.

Všimni si… všechny následující praktiky a doktríny, zavedené Římsko katolickou církví, jsou vymyšlené člověkem. Byly vytvořeny koncilem náboženských mužů za hlavním účelem – přidat tradice a pověry do náboženské služby. Yahušua, Písmo, ani Jeho učedníci či apoštolové nikdy nehovořili o těchto lidských výmyslech. Tyto nově zavedené nauky byly implementovány za jedním hlavním účelem: aby se smrtelní lidé jevili jako nesmrtelní a nejvýš duchovní v očích veřejnosti. Dokonce i dnes se vysoce postavení státníci, prezidenti a králové sklánějí před papežem, jako by byl nesmrtelným bohem, protože tvrdí, že je "Zástupce Krista".

V průběhu své rané historie svolala Římskokatolická církev různé koncily. Na těchto koncilech se kněží a kardinálové z různých částí světa setkali, aby debatovali o nových učeních, která by zavedli do liturgie náboženství. Na koncilech jako byl Nicejský koncil (325 a 787 n.l.), Konstantinopolský koncil - první, druhý, třetí a čtvrtý (381, 553, 680 a 869), Efezský (431), Kalcedonský (451), Lateránský - první, druhý, třetí a čtvrtý (1123, 1179, 1193 a 1215), Lyonský - první a druhý (1245 a 1274), Vídeňský (1311), atd., byly ustanoveny různé nauky a zavedeny do náboženské služby církve jako běžná praxe pro církev. Věrouky jako bylo vytvoření Nicejského kréda, ustanovení božské přirozenosti Krista, ustanovení data Velikonoční neděle, definování božství Ducha Svatého, ustanovení nauky o Svaté trojici, prohlášení Marie za Matku Boží, ustanovení Kristovy lidské a božské přirozenosti, ustanovení modlitby ke svatým, používání relikvií v kostelech (sochy a obrazy), ustanovení transubstance (chléb a víno jsou skutečným tělem a krví Krista), ustanovení doslovné víry v Peklo a Očistec, ustanovení aktu odpustků (namísto pokání), používání růžence, ustanovení křtu dětí, křtu pro mrtvé, ustanovení odpustků (peníze zaplacené církvi za vysvobození mrtvého z Očistce), používání latiny na mších, ustanovení oltářní svátosti, používání zvonů a kadidla při církevních bohoslužbách, rouch a ornamentů kněžími, ustanovení katechismu, prvního přijímání a nespočet dalších praktikovaných nauk formulovaných duchovenstvem Římskokatolické církve, obzvláště používaných pro podřízenost a duchovní zastrašování běžných lidí. I když dceřiné církve (ty, které se vyvinuly z reformace) nepraktikují většinu z rituálů prováděných Mateřskou církví, jejich základní struktura a věroučná formulace je vytvořena přesně podle Mateřské církve. Není to náhoda, že kniha Zjevení odkazuje na Římskokatolickou církev jako na "MATKU" všech nevěstek.

Církev Episkopální, Presbyteriánská, Metodistická, Luteránská, Baptistická, Church of God, Assembly of God, Církev Kristova, Letniční církev, Holiness Church, Církev Adventistů sedmého dne, Církev Mormonů, Svědkové Jehovovi a každé další shromáždění, které vzniklo skrze lidmi vytvořené náboženství, následují formulované směrnice matky církve. Už jen to je těžké přijmout. Je to těžká a smutná skutečnost.

Linie papežů...

Římští katolíci vehementně věří, že apoštol Petr byl prvním papežem církve. Nicméně neexistuje žádný historický záznam nebo důkaz, že by Petr sám byl kdy v Římě. Petr byl více mluvčí, zatímco Jakub byl vždy viděn jako vůdčí apoštol. To je jen jeden z mnoha dalších výmyslů Římskokatolické církve, které vytvářejí zdánlivě celistvý obraz. Konglomerace rituálů, které vzbuzují dojem, že Římskokatolická církev je svatou institucí. Doba počátku těchto mylných představ je zamlžená, asi okolo 32 až 65 n.l. Skutečně prvním vůdcem, "papežem", Římské církve byl císař Konstantin, který vládl Římské říši od roku 306 do 337 n.l.

Titul "papež" pochází z latiny a znamená "papa" neboli otec. Yahušua jasně prohlásil v Matouši 23,9, že člověk nemá nazývat nikoho otcem. Toto je dle Písma rouháním. Římští katolíci však nevidí na tom nic špatného, že papež (biskup Říma) je považován za Vikáře neboli zástupce samotného Krista na zemi, v těle smrtelného člověka. Titul "papež" je titul daný vrchnímu biskupovi Říma. Uvědom si také, že hierarchie Římsko katolické církve (papež, kněží, biskupové, kardinálové, mniši, duchovní, atd.) je další lidmi vymyšlenou strukturou uvnitř církve, o které se nikdy nemluví v Písmu. Použití titulu papež neexistovalo až do vlády Konstantina. Dlouhá linie "vrchních biskupů" začíná s Sv. Linusem, který byl zvolen v 67. roce a byl v úřadu do roku 76. Po něm následoval Sv. Anacletus (76-88), následován Sv. Klementem I (88-97). Dlouhá linie hlavních či vedoucích biskupů trvala od roku 67 n.l. až po vládu Konstantina, kdy hlavnímu z biskupů byl dán titul "papež", který existuje až do dnešní doby papeže Františka, který byl zvolen sborem kardinálů 13. 3. 2013 (3/3/3)x2=666).

Většina z raných papežů sloužila v úřadu jen několik měsíců nebo i jen několik dnů, protože bývali potichu zavražděni jinými kardinály, kteří toužili sami po postu papeže. Byla to zajisté brutální a špinavá hra o náboženskou a politickou pozici hlavy rostoucí monarchie. Tato monarchie se nakonec vynořila, se svým vlastním územím a zákony 11. února 1929, když Benito Mussolini a papež Pius XI podepsali dohodu v Lateránském paláci, která kompenzovala Římskokatolickou církev za ztrátu papežských států. Tato dohoda udělila Římské církvi 108,7 akrů půdy uprostřed města Řím, což se stalo nezávislým státem Vatikán. Ve skutečnosti je papež prezidentem, vládcem a jediným diktátorem svého vlastního neutrálního státu uvnitř státu Itálie.

Finanční zabezpečení...

V roce 1942 podnikl Vatikán jeden z jeho největších politických a finančních tahů ve své dlouhé historii. Se získáním nového území, které jim poskytla Lateránská smlouva, a s neustálou expanzí církve vznikla také velká potřeba založit svou vlastní banku, která by měla pod kontrolou enormní příjmy, nejen z darů pro církev, ale i z různých jednání s cizími vládami, toužícími ukrýt ilegální finanční prostředky. Nejznámějšími byly italská mafie a Němci z 2. světové války. Historické důkazy poukazují na to, že Vatikánská banka spravovala mnohonásobné miliardy prostředků italské mafie a vyrabovaný majetek z doby Hitlerovy válečné snahy o dominanci v Evropě. Papež Pius XII spolupracoval s německými nacisty a podepsal dohodu s Hitlerem, která zaručovala Nacistické straně možnost ukládat si své nakradené finance do Vatikánské banky. Protože Vatikánská banka byla velmi tajná operace, tyto finance a nakradené prostředky by byly tajně ukryty a svobodný svět by nikdy nevěděl rozsah financí Hitlera a jeho režimu, které měl k dispozici, nebo v jakých válečných akcích byl Hitler zapleten. Zajímavým bodem je, že historie také odhaluje, jak velkým idolem byla pro Hitlera struktura a organizace Římskokatolické církve, že podle ní ustanovil svůj nacistický režim.

Před 30 lety (1989) nahromadila Římskokatolická církev několikanásobné desítky miliard dolarů ze svých dobročinných příspěvků ke svému bohatství nahromaděnému z uložených peněz a uměleckých pokladů od mafie a nacistického Německa z 2. SV. To vše, i když v roce 1929 při podpisu Lateránské dohody byla Římskokatolická církev zbavena svého bohatství a moci nad papežskými státy na celém světě. Dnes je Římsko katolická církev stále velmi bohatá, přestože její cena je o polovinu menší, než byla před 30 lety. Díky nedávným sexuálním skandálům a miliónům vyplaceným při soudních procesech za obtěžování a znásilňování nevinných dětí, se dá jen zmírněně říci, že Římskokatolická církev přišla o značné finanční prostředky.

Pohlednice s Lateránskou dohodou

Pohlednice s Lateránskou dohodou

Po dekády let a nejspíš ještě více zatajovali a popírali papežové a hierarchie církve zlé činy kněží vůči chlapcům a dívkám, kteří hledali v církvi svůj duchovní pokrm. Během 2. světové války, ačkoliv si tehdejší papež (Pius XII) byl vědom nacistické devastace a vraždění židovských lidí, neřekl a neudělal nic pro to, aby předešel nebo zabránil tomuto hrůznému zvěrstvu. Důvod je zjevný: Nacistický režim poskytl Římskokatolické církvi neslýchané bohatství ve zlatě a umění, ukradeném z okupovaných zemí. Církev se tedy chovala neutrálně a v žádné situaci se nepostavila proti Nacistické straně.

Prorokovaná devastace…

11. února 2013 oznámil papež Benedikt svou rezignaci z úřadu Pontifikátu. Během pár hodin blesk udeřil do vrcholku věže Baziliky Sv. Petra. Pro některé lidi to nemusí nic znamenat, ale pro jiné, kteří se hlouběji zabývají proroctvími v Bibli, je blesk obrazem pro Satanův pád z nebe. Lukáš 10:18 (Yahušua hovoří): "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk." Pro mnohé, kteří viděli tento záběr, je to jen další indikací o Satanské aktivitě přímo dopadající na Vatikán.

Benedikt

Postupné studium WLC videí ohledně papeže a Římsko katolické církve samotné rozšíří tvé chápání, jak Písmo vidí hierarchii Římsko katolické církve a její kulminující zánik. I když se zdá, že Římsko katolická církev následuje základní prvky víry, přidané tradice a rituální obřady více než zrušily její opravdovost, co se týče věrné služby Otci Yahuwahovi a Jeho synu Yahušuovi, našemu Mesiáši. Normy vedoucí k víře a oddanosti našemu nebeskému Otci byly jednou provždy nesmazatelně vetkané do látky času skrze službu Yahušuovu a životy apoštolů a učedníků rané víry. K těmto normám se nikdy nemělo nic přidávat, a přesto to vybudovaná Římskokatolická církev učinila. Přidáváním něčeho k Mesiášovu nasměrování je skutečně horlivý křesťan, sedící na lavici v Římskokatolickém kostele nebo v jakékoliv jiné církvi, nevyhnutelně odváděn od jeho pravé věrnosti víry k Otci Yahuwahovi a příkazům Yahušui Mesiáše směrem k následování lidí a systému lidských učení. Takže je akt bohoslužby zbavován jakékoliv skutečné víry.

Smyslem tohoto článku není odsoudit nebo pomlouvat naše Římskokatolické bratry a sestry. Římští katolíci jsou stejně tak, pokud ne více, věrní, jako většina protestantů chodících do církve. Naší snahou je převychovat a informovat tyto lidi, kteří jsou uvězněni v systému rituální náboženské struktury uvnitř své církve. Je smutným a tragickým faktem, že Římskokatolická církev vytvořila stezku vedoucí opačným směrem spirituality, když zavedla a mylně propagovala takzvané "svaté muže Boží". To je důvod, proč se snažíme informovat naše bratry a sestry o pravdě o lidmi vytvořeném náboženství Římskokatolického systému. Porozuměj jedné věci: kněží a jiná hierarchie církve nesvádí vědomě lidi z pravé cesty skrze zavedení těchto tradic, ale oni jsou zcela jistě používáni satanskými inspirovanými silami, které chtějí oklamat a nakonec zničit milióny dětí Otce Yahuwaha.

Je to smutné, ale pochopitelné, že mnoho Římskokatolických farníků nikdy neuvidí pravdu v těchto faktech a výrocích. Římskokatolická církev, skrze horlivou práci dominikánů a jezuitů, pokračuje ve svém úsilí formovat celosvětovou veřejnost tak, aby se postupně podřídila Římskokatolické církvi. Pracujíc ve a skrze vlády a vzdělávací instituce, zachovávají jezuité Železnou pěst poslušnosti uvnitř rané formace círke do dnešní doby. Je důležité zde zmínit jejich hanebná úsilí. Atentáty na prezidenty a jiné hlavy států, vytvoření a udržování válek apod., to vše vykonáno na příkaz Vatikánu s cílem zachovat dávné dědictví církve a jeho peněžní hodnotu. Fungování Římskokatolické církve a pozice papeže (pontifa) obecně, je obojí: náboženský, člověkem vytvořený systém rituálních nauk, i politický systém.

Dnešní křesťanství stojí před extrémně neobvyklou dobou v historii. Nikdy dříve v dějinách Římskokatolické církve nebyla církev tak "pod drobnohledem", jako od 13. března 2013, kdy byl zvolen 266. papež - František. Milióny lidí sledují vývoj uvnitř Vatikánu a činnost papeže Františka ve vztahu k textům knihy Zjevení, k šelmí moci a vzestupu Antikrista. Bible upozorňuje na velmi hrůzostrašná fakta, co se týče moci falešného proroka, antikrista, vzestupu dvou šelmích národů, dvou svědků a konečné linie papežství samotného. Existuje přímá souvislost mezi lidským náboženským systémem, který Yahušua předpovídal pro dobu konce, a zformováním Římskokatolické církve.

Předpovědi Sv. Malachiáše...

 
Malachiáš

Svatý Malachiáš

Malachiáš se narodil v Severním Irsku v roce 1094 a byl ustanoven římskokatolickým knězem ve věku 25 let v roce 1119 jakožto proslulý student Bible. Jednoho dne se vracel ze své cesty do Říma, když údajně obdržel vidění o všech římskokatolických papežích až po Kristův návrat. Jeho vidění bylo ukryté ve vatikánských archívech až do roku 1590, kdy bylo publikováno. Malachiáš popisuje závěrečné pronásledování Svaté Římské církve a Petrus Romanus (Petr Říman) bude vládnout v době tohoto pronásledování. Petrus Romanus, jak píše Malachiáš, bude pást své stádo uprostřed mnoha soužení, po kterých bude město sedmi pahorků (město Vatikán) zničeno. Mnoho teorií vzniklo od té doby v teologických kruzích o tom, kdo přesně tento Petrus Romanus je. V rozsahu této předpovědi je cenné si uvědomit, že v první či druhé půli desátého století město na sedmi pahorcích, Vatikán, ještě neexistovalo.

Předpovědi Sv. Františka z Asisi...

Papež František (Jorge Mario Bergoglio) si zvolil své papežské jméno podle Sv. Františka z Asisi. Jedna z nejbystřejších předpovědí Sv. Františka říká toto:

"Přijde neplatně zvolený papež. On způsobí velký zmatek. Způsobí, že Katolíci budou zpochybňovat svou víru. Bude přijímat všechna náboženství na stejné bázi. Dojde k širokému sestupu uvnitř i vně Římskokatolické církve. On oklame ty vyvolené."

Papež František se zdá být tím, kdo přestoupil Vatikánská pravidla ohledně volení papeže. Podle pravidel Vatikánu a sboru kardinálů nemůže nově zvolený papež učinit nějaké předběžné dohody s členy duchovenstva před jeho nastoupením do úřadu. Vypadá to, že papež František informoval jiné o změnách, které učiní uvnitř církve, ještě před jeho zvolením, což z něj dělá "neplatně zvoleného papeže".

František

Papež František nenosí běžný oděv papežství. O papeži Františkovi se říká, že je anti-papež a vůbec ne pravý papež. Poslední zprávy hovoří o skutečnosti, že papež František se snaží sjednotit protestantské církve s Římským katolicismem. Jeho úsilí o "jedno světové náboženství" rozčarovalo mnoho katolíků i nekatolíků a mnozí katolíci opustili Římskokatolickou církev. To nahrává skutečnosti, že by mohl být tím falešným prorokem: podobně jako Jan křtitel připravoval cestu pro Krista, tak papež František připravuje cestu pro anti-Krista.

Arcibiskup Fulton Sheen (1895-1979) byl arcibiskupem Rochesteru a hostitel velmi populárního TV programu, který získal cenu Emmy, pod názvem "Life is Worth Living", mezi lety 1951 a 1957. Jednou byl citován, že prohlásil:

"Falešný prorok bude mít náboženství bez kříže, náboženství bez světa kam jít, náboženství, které ničí náboženství. Bude existovat proticírkev. Kristova církev bude jedna a falešný prorok vybuduje jinou. Falešná církev bude ekumenická (univerzální), celosvětová a světská... Mystické tělo na dnešní zemi bude mít svého Jidáše Iškariotského a on bude ten falešný prorok. On zaprodá to mystické tělo Antikristovi."

Arcibiskup Fulton Sheen

Arcibiskup Fulton Sheen

Zdá se, že to je přesně to, čeho se papež František snaží dosáhnout uvnitř dnešní Římskokatolické církve. Nicméně činnost tohoto posledního papeže je sledována velmi pozorně. Jsme zajisté v KRITICKÉM bodu v dějinách. Pokud nebudeš reagovat na výzvu Otce Yahuwaha oddělit se a opustit tento klam, pak, což je smutné a nevyhnutelné, budeš muset vytrpět poslední soužení, která povedou k odsouzení "matky všech nevěstek".

Závěr...

Se všemi těmi důkazy poukazujícími na skutečnost, že Římskokatolická církev a Vatikán všeobecně jsou přinejmenším podezřele spojeni s naplněním proroctví Zjevení o Antikristu, o satanské a démonské aktivitě. Vyzýváme tě, abys četl Bibli a studoval tuto věc do hloubky. Nespoléhej se na nějaký lidský výklad, ale čti s pomocí modlitby a vedení Yahuwahova svatého Ducha, co učí Písmo samotné o tomto falešném náboženském systému... NENECHEJ se oklamat.

Vatikán

Vyjděte z něj můj lide... Zjevení 18,4

Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení... Židům 3,15