Print

Uppenbarelseboken 17: Profetian om de Sju Kungarna – 8:e Kungen identifierad!

Vi lever idag under den 8:e "kungens" välde – den siste påven.

förlåt oss för detta felVi vill i all ödmjukhet och allvarsamhet dela med er den viktiga uppfyllningen av profetia som är framträdandet av den 8:e "kungen", den sista påven, och varför den 8:e är påve Franciskus, och inte Johannes Paulus II som vi tidigare trodde, och hur vi hade fel i vår förståelse av Uppenbarelsebokens 17:e kapitel. Det är vår bön, här på WLC, att genuina sanningssökare kommer förlåta oss för detta misstaget, när så vi förnyar vårt löfte inför Yahuwah att vi genom Hans nåd aldrig någonsin kommer att klamra oss fast vid en felaktig ställning, vad det än må vara, för vi söker innerligt att vara klanderfria inför Honom, utan falskhet i våra doktriner. Hans Ord felar aldrig ty det är ofelbart; våra tolkningar, dock, kan fela eftersom vi är människor. Men de som flitigt söker i Hans Ord under Hans Andes vägledning kommer ledas till den korrekta förståelsen av Hans profetiska Ord i Hans egna förordnade tid.

Vi börjar denna korta studie med att dela med oss anledningarna till varför vi tror att Benediktus XVI med visshet var den 7:e kungen i Uppenbarelseboken 17:

1.     De 7 kungarna i Uppenbarelsebokens 17:e kapitel kan antingen hänvisa till kungariken eller kungar. Det finns inget tredje alternativ. Uppenbarelseboken 17:s sammanhang handlar helt och hållet om den Romerska Kyrkan. Att applicera "kungarna" i Uppenbarelseboken 17 till kungariken skulle vara en flagrant överträdelse av kontexten, men även om vi skulle applicera kungarna till kungariken så finns det inga möjliga kombinationer av kungariken som skulle vara i harmoni med beskrivningen som givits för kungarna, i synnerhet inte när det appliceras till den 7:e kungens välde, som förutsades skulle vara av kort varaktighet. Det finns inget kungarike idag som skulle passa den korta varaktigheten och som skulle infalla före påbörjandet av den Åttondes välde

2.     Kontexten "öken", eller "vildmarken" (vers 3), fordrar att vi fokuserar vår uppmärksamhet på tiden då påvedömet faktiskt var i dess "ökenvistelse". Detta ägde rum när påvedömet fick det dödliga såret 1798, när Napoleon förvisades och satte påve Pius VI i exil i Valence i Frankrike. Innan 1798 var påvedömet överlägsen alla kejsarna, kungarna och prinsarna av Europa. Och år 1929 nöjde sig påvedömet med att se påvarna nedflyttade till enbart kungar över en landmassa på omkring endast 100 tunnland i Rom. (Fram till 1860 täckte enbart kyrkostaten över 1/3 av Italien.) Nedräkningen av de 7 kungarna började alltså med Pius XI.

3.     Ordningsföljden av påvar från Pius XI till Benediktus XVI passar perfekt med den profetiska beskrivningen som har givits i Uppenbarelseboken 17 på två sätt: den 6:e kungens/påvens välde, och den 7:e kungens/påvens välde. I den förra bekräftades det när ängeln tog Johannes till den 6:e kungens välde (Johannes Paulus II), den vars välde var längst bland de 7 kungarna, och den påve som kommer vara den mest ihågkomna av den sista generationen. Denna ordningsföljd blev också häpnadsväckande bekräftat av den exempellösa och plötsliga abdikeringen av Benediktus XVI, som har chockat världen och skakat om den Katolska Kyrkan. 

8 Kings (Påvar) av Revelation17

Om den 7:e kungen var Benediktus XVI så faller det sig rent logiskt att påven som kommer efter honom är den Åttonde. Uppenbarelseboken 17 tillåter inga hopp eller någon övergång mellan den 7:e och den 8:e. Så varför steg inte Johannes Paulus II upp precis efter slutet på Benediktus XVI:s välde? Har vi på WLC gjort en felaktig identifiering av den Åttondes identitet? Vi har faktiskt felat, och för denna oavsiktliga blunder, söker vi med all ödmjukhet Yahuwahs förlåtelse, vår himmelske Fader, och Yahushua vår Frälsares. Vi söker också förlåtelse av varje studerande av Bibelprofetia som var eniga med oss att den imiterade Johannes Paulus II skulle vara den 8:e "kungen".   

Hur felade vi med att tro att den 8:e kungapåven skulle vara den imiterade Johannes Paulus II? Detta är hur:

"Avgrundens brunn" är väl etablerad i Bibeln som djävlarnas boning. Eftersom den 8:e kungapåven skulle komma från "avgrundens brunn" så antog vi felaktigt att han skulle vara en av Satans fallna änglar som imiterade en av de föregående 7 påvarna. Detta kom vi till med frasen "och vilddjuret som var, och inte är, han är den åttonde, och är av de sju" (vers 11) (Klicka här för en förklaring varför WLC nu tror att de "sju huvudena" som nämns i Uppenbarelseboken 17:9 och de 8 kungarna som hänvisas till i verserna 10 & 11 är ömsesidigt uteslutande punkter.) Av de 7 kungarna står Johannes Paulus II ut som den viktigaste och mest kända av den sista generationen. På så vis var det naturligt att anta att om den 8:e kungapåven var en djävul så skulle han imitera Johannes Paulus II. Men kontexten "avgrundens brunn" kan också antyda att den 8:e kungapåven kommer vara helt under Satans och hans fallna änglars kontroll och vägledning till en grad ej tidigare skådad hos de föregående 7 påvarna. Detta tycks vara den korrekta tolkningen av avgrundens brunn i Uppenbarelseboken 17.

Vad gäller det gudomliga spåret "en är" (vers 10) så läste vi in oss mer i det än vad som avsågs. När Johannes gavs synen så togs han till tiden för Johannes Paulus II. Det var naturligt att ta Johannes till väldet av den mest betydanden av de 7 kungarna. Att ta Johannes till den Sjättes välde bekräftade bara att de 7 kungarna faktiskt var 7 påvar, och den Sjätte valdes eftersom hans välde var det längsta och det mest utmärkande av de 7 påvarna, och framför allt eftersom han är den högst betraktade, ihågkomne och älskade påven i våra dagar.  

"Vilddjuret som var [fram till 1798], och inte är [vid tiden för den 6:e kungens välde; det är fortfarande öken/vildmarksperioden för vilddjuret], han är den åttonde [men under den Åttondes välde kommer vilddjursmakten helt att återställas till påvedömet], och är av de sju [den Åttonde, fastän en vilddjursmakt nu, är fortfarande en kung, precis som de föregående 7 fallna kungarna], och går i fördärvet [den Åttonde kommer inte att segra, utan kommer att förgöras och våldsamt straffas av de tio kungarna när de för sent inser vilddjurets onda natur] (vers 11).

Påven Frans I © Time MagazineVilket scenario skulle bäst passa Satans bedrägliga plan för den slutgiltiga krisen: att introducera den 8:e kungapåven som Johannes Paulus II (som vi trodde förut), eller som Franciskus I? Vi är övertygade bortom skuggan av ett tvivel: att introducera den Åttonde som Franciskus I tjänar Satan, mästerbedragaren, mycket bättre av följande anledningar:

 1. Medan studerande av profetia ivrigt inväntade framträdandet av Johannes Paulus II, introducerade Satan i smyg den 8:e kungapåven utan pompa eller ståt, men däremot till världsvid acceptans. Många av oss som satte våra förhoppningar till imitationen av Johannes Paulus II blev mycket besvikna att våra förväntningar inte besvarades, och vissa [tyvärr] kommer troligen att ge upp Bibelns profetior. Vi vädjar till de som är frestade att förtvivla och ge upp deras tro på Bibelprofetia att inte ge Satan chansen att hävda en seger.
 2. Imitationen av Johannes Paulus II skulle ha givit sanningen den sorts trovärdighet som Satan fruktar mest. Därför var det nödvändigt för Satan att utforma en plan för introducerandet av den 8:e kungapåven som inte skulle hjälpa Yahuwahs anhängare i det minsta, och som skulle leda många att bli avskräckta när deras förväntningar om imiterade Johannes Paulus II inte bemöttes. Denna avskräckning är en triumf för Satan, och han försäkrade att framträdandet av den 8:e kungapåven skulle vara en källa till stort missmod för många av Yahuwahs efterföljare.
 3. Genom att inte sända en av sina fallna änglar att imitera Johannes Paulus II så lyckades Satan att undvika en onödig strid med de Kristna som skulle ha fördömt detta framträdande av Johannes Paulus II som en falsk uppståndelse och påmint världen att de döda kommer att förbli döda fram tills återuppståndelsen, och att framträdandet av en död person sannerligen är demonisk aktivitet. Sådant motstånd från några av de informerade Kristna skulle ha orsakat onödig distraktion för Satan och skulle, åtminstone, underminerat agendan Satan lagt fram för den 8:e kungapåven att uträtta på den relativt korta tid han har. Vi vill väldigt tydligt lyfta fram att framtida imitationer av åtskilliga Bibelkaraktärer, med paradnumret där Satan själv kommer att utge sig själv för att vara Yahushua, kommer att äga rum – efter det Första Ve när världen kommer luras att tro att det var den 8:e kungapåven som lyckades få ett slut på den utomjordiska demoninvasionen. Efter denna milstolpe så kommer världen att betingas till att tro och lyda allt, vad det än är, som yttras av den 8:e kungapåven – Franciskus I.
 4. Satan förutsåg den ekonomiska depression som skulle uppsluka världen i den sista striden precis innan Yahushuas Andra Ankomst, triggad av de destruktiva makter han kommer släppa lös på vår planet. Därför planerade han att den 8:e kungapåven skulle vara någon som har etablerat en avundsvärd trovärdighet med de fattiga i hans fädernesland. Denna trovärdighet kommer den 8:e kungapåven att utnyttja till fullo för att ställa bakom sig den allt växande, oräkneliga mängden fattiga i världen; han kommer sporra de fattiga att sätta press på världens politiker att adoptera de lagar och stadgar som mycket allvarligt kommer skära ner religiösa friheter som finns i många länder idag. Med den ständigt växande skaran av fattiga i världen på grund av det allt försämrande ekonomiska tillståndet i världen så kommer de fattiga bli ett mäktigt, destruktivt och hotfullt verktyg i den 8:e kungapåvens händer mot världens ledare.
 5. jesuit symbolVem kan orsaka mer skada och martyrdöd än en Jesuitpåve? Påve Franciskus I är den förste påven i den Romersk-katolska Kyrkans historia som är en medlem av Jesuitorden. Satan har förberett den 8:e kungapåven i decennium och han kunde inte ha hittat en bättre kandidat för rollen som den 8:e kungen än en Jesuitpåve. Det är föga förvånande för oss nu att föreställa oss hur och varför oräkneliga trofasta troende kommer lida martyrdöden under de kommande åren på order av den 8:e kungen! 
 6. Den 8:e kungapåvens välde kommer införliva åtminstone 3.5 år, under vilka Yahuwahstrofasta efterföljare kommer att profetera klädda i säcktyg (Uppenbarelseboken 11:3). Lägg till på de 3.5 åren tiden det tar för Yahuwahs änglar att stöta de första fyra trumpeterna (Upp. 8) plus den 5:e trumpeten som kommer att vara 5 månader (Upp. 9:1-5). Alltså kan vi dra slutsatsen att den Åttondes välde potentiellt kan vara kortare än den 7:e kungapåvens välde. Då blir heller inte den nuvarande åldern för den 8:e kungapåven ett förhinder, då han är 76 år gammal. Den Åttonde drar sig inte för att gotta sig åt att hans ålder skulle vara ett stort plus och reflektera ackumulerad kunskap och vishet. Men oavsett hur lång tid Franciskus I kommer regera så är det säkert att han är den sista påven innan den nära förestående Andra Ankomsten av vår Mästare och Frälsare, Yahushua den Smorde.
                              Pope Francis I

                              Påve Franciskus I  © REUTERS/ Max Rossi

De goda nyheterna som vi nu önskar dela med er är att vi äntligen lever under den 8:e "kungens" välde, och att vi bara är några få år ifrån Yahushuas strålande Återkomst, och Evigheten.
Men mellan nu och Återkomsten kommer vi att behöva passera genom alla förföljelsers och prövningars moder. Det finns mycket arbete som ska utföras i våra hjärtan och karaktärer och lika mycket arbete att varna världen för vad som håller på att inträffa. Är vi redo för livet under den 8:e "kungens" välde, den sista påven av Rom? Vi ber att vi alla kommer att bli redo innan vår personliga tillsyningstid för all tid stängs.

 


Nedan är WLC:s tidigare förståelse av Uppenbarelseboken 17:s "sju kungar".

 

WLC:s tidigare förståelse av Uppenbarelseboken 17. (Klicka för att expandera)

UPPENBARELSEBOKEN 17 | Profetian om de sju kungarna


1. Vilken del av Bibeln har lett er till denna slutsats?
Which part of the Bible led you to reach this conclusion?

"Och en av de sju änglarna kom … sade till mig: Kom hit; jag skall visa dig domen över den stora skökan som sitter på många vatten: med vilken kungarna på jorden har bedrivit otukt och av hennes otukts vin har de som bor på jorden blivit druckna. Och han förde mig i anden bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn, det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I sin hand hade hon en bägare av guld, full av styggelser och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn: HEMLIGHET, DET STORA BABYLON, MODERN TILL SKÖKORNA OCH STYGGELSERNA PÅ JORDEN. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Yahushua mar­tyrers blod. Och när jag såg henne förundrade jag mig mycket. Men ängeln sade till mig: Varför förundrar du dig? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne, det som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det har varit och är inte, och det skall stiga upp ur avgrunden och gå i fördärvet. Och de som bor på jorden skall förundra sig, de vars namn inte är skrivna i livets bok från världens grundläggning, när de ser vilddjuret som har varit och inte är, och som ändå är. Och här är sinnet som har visdom. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och där är sju kungar, fem har fallit, och en är och den andre har ännu inte kommit, och när han kommer blir han bara kvar en kort tid. Och vilddjuret som var och inte är, han är den åttonde och är av de sju, och går i fördärvet. Och de tio horn som du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike, men som för en stund skall få makt som kungar tillsammans med vilddjuret. Dessa har alla ett och samma sinne och skall ge sin kraft och makt åt vilddjuret. De skall strida mot Lammet och Lammet skall besegra dem, eftersom Han är mästarnas Mästare och konung­arnas Konung och de som är med Honom är de kallade, utvalda och trogna. Och han sade till mig: Vattnen som du har sett, där skökan sitter, är folk och skaror och länder och språk. Och de tio horn som du har sett på vilddjuret, de skall hata skökan och göra henne öde och naken, och de skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Yah har ingett i deras hjärtan att utföra Hans vilja och handla i en och samma avsikt och att ge deras rike åt vilddjuret, tills Yahuwahs ord skall gå i uppfyllelse. Och kvinnan som du har sett är den stora staden som regerar över jordens kungar." Uppenbarelseboken 17: 1-18.

2. Ge en kort förklaring av allt detta.

I korthet visas Johannes den stora skökans slutgiltiga dom utefter hennes egna val och handlingar. Denna stora sköka, som kallas det stora Babylon, visades för Johannes i öknen (vers 3). Detta är en betydande inramning, som vi senare kommer att se. 

Beskrivningen av skökan är parallell till det första vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 som också har sju huvuden och tio horn (vers 7), vilket indikerar att båda symbolerna representerar samma entitet – som är det Romersk-katolska påvesystemet. Vidare beskrivs skökan som sittandes på sju berg (v. 9). Rom blir ofta identifierat som de Sju Kullarnas Stad, från antiken ned till nutiden.  

I Uppenbarelseboken 13 är unionen mellan ekklesia och staten en och samma symbol; i Uppenbarelseboken 17 har Yahuwah framställt dem separata. En kvinna symboliserar alltid en ekklesia i Bibeln, i detta fall en sköka – en oren ekklesia/kyrka. Ochett odjur har alltid betecknat ett kungarike eller en stat som förföljer Yahuwahs folk. Så vi har då en oren kvinna som sitter på (dvs. kontrollerar) ett scharlakansrött (blodigt) odjur (stat). Detta förstärker ytterligare det synnerligen påtagliga faktum att det Katolska systemet är det enda systemet som är en kyrka och ett världsligt kungarike på samma gång. Denna sköka beskrivs som utomordentligt rik, högfärdig och, än viktigare, väldigt korrupt (vers 4, 5). I sanning beskriver den Satans slutgiltiga villfarelseinstrument. (För mer om de profetiska symbolerna: Profetiska Symboler)

Anledningen till att vi använder Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i innehållet på WLC, är för att ordet "kyrka" inte förmedlar den ursprungliga grekiskans "Ekklesia" exakt. Genom hela Nya Testamentet så refererar Ekklesia till De Utkallade. Ordet "kyrka," som betonar en grupp, är därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts. Kristna är bokstavligen De Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen De som är Utkallade från fallna Babylons organiserade kyrkosamfund och religioner. När kallet att fly Babylon har hörts, så ska ingen igen återvända till Babyloniska kyrkor och former av religion.

Följande verser är nyckelverser: "Och där är sju kungar, fem har fallit, och en är och den andre har ännu inte kommit, och när han kommer blir han bara kvar en kort tid. Och vilddjuret som var och inte är, han är den åttonde och är av de sju, och går i fördärvet." Uppenbarelseboken 17:10, 11. Yahuwah utvecklar på vilddjurets sju huvuden, som är identifierade som sju kungar. Det har stor betydelse att synen sågs under den sjätte kungens välde. Han skulle åtföljas av en sjunde kung, som kommer härska en kort tid. Men den åttonde kungen kommer att vara en av de föregående sju kungarna; när han stiger upp från avgrunden (vers 8) kommer han inte bara vara en kung (regerande makt) utan ett odjur (en förföljande makt). Sist, men inte minst, kommer han att gå i fördärvet. 

När en av de sju kungarna återuppstår från avgrunden som den åttonde kungen men i form av ett odjur så kommer världens tio kungar (vers 12) (tio är ett all-inkluderande, universellt nummer som indikerar att detta inkluderar alla jordliga härskare; jmfr. liknelsen om de tio oskulderna) bli mycket hänförda av vilddjuret, och kommer villigt överlämna sin makt till vilddjuret för en kort tid (vers 12, 13). Både vilddjuret och de tio kungarna kommer härska och kriga mot Kristus i form av Hans efterföljare för en kort tid, men kommer inte besegra dem. (vers 14)  

Precis innan alltings slut så kommer de tio kungarna upptäcka att de har blivit snärjda och bedragna av vilddjuret (den åttonde kungen från avgrunden) och de kommer i hämnd vända sig mot vilddjursmakten, och förgöra den (vers 16). För de kommer denna gång, fastän för sent, utföra Yahuwahs vilja (vers 17).

3. Den stora skökan sittandes på vilddjuret sågs i öknen (Upp. 17:3).

Detta är betydande eftersom det inte är av tillfällighet som den "stora skökan som sitter på det scharlakansröda vilddjuret" syntes i öknen. I Uppenbarelseboken 17 indikerar Yahuwah vilken tidsperiod som den Romerk-katolska Kyrkan är i när den betraktas. För att förstå vad som kommer att hända världen när hon kommer ut ur sin ökenperiod så behöver vi förstå hur den Romersk-katolska Kyrkan hamnade i denna ökenvistelse.

4. Vad betyder öken, eller vildmark, i Bibelprofetia?

I Uppenbarelsernas Bok har vi ett annat exempel på en ekklesia som gick ut i öknen. Det var Yahuwahs sanna ekklesia under Medeltiden, när ekklesian var föremål för förföljelser av påvedömet: "Och kvinnan (ekklesia) flydde ut i öknen, där hon har en plats som blivit förberedd av Yahuwah, för att hon där skulle förses med föda under 1260 dagar." Uppenbarelseboken 12:6. Vi vet att denna ekklesia var ren, för det är Yahuwah som ledde henne till öknen, bort från den påvliga förföljelsen som rasade i 1260 år från 538 e. Kr. till 1798 e. Kr. Draken (Satan) förde krig mot ekklesian under denna period, med sitt världsliga instrument: den Romersk-katolska Kyrkan: "Och åt kvinnan gavs den stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga ut i öknen till sin plats, där hon får sin föda en tid och tider och en halv tid borta från ormens åsyn." Uppenbarelseboken 12:14. Öknen är då, i Bibelprofetia, ett bildligt uttryck för de hårda förhållanden ekklesian stod inför under en särskild period av hennes historia. 

5. När kom Yahuwahs sanna ekklesia ut ur sin ökenvistelse? When did Yahuwah's true ekklesia come out of her wilderness experience?

Det logiska svaret torde vara när påvedömets förföljelse upphörde. Detta skedde officiellt 1798, när Napoleon Bonaparte skickade försändelser till Rom där han satte påve Pius Vi i exil, närmare bestämt Valence i Frankrike. Samtidigt förklarade general Berthier slutet på den sekulära makt som hade under sig stora delar av Europa som den Katolska Kyrkan hade åtnjutit fram tills då. Det var ett ytterst förödmjukande och abrupt slut på ett långt maktstyre som hade varat 1260 år. Kort efter spreds Kristna Bibelsällskap ut över hela världen, deras arbete nu obehindrat och ohotat av påvliga förträngningar. Alltså; 1798 markerar datumet då Yahuwahs ekklesia avslutade sin ökenvistelse. Nu var Yahuwahs ekklesia helt fri att fokusera sina energier på att översätta och trycka Bibeln på så många språk som möjligt och att förrätta missionsverksamhet över hela världen.    

6. Så den Katolska Kyrkan gick in sin ökenperiod just som Yahuwahs sanna ekklesia gick ur sin?

Detta är exakt vad som hände. 1798 förlorade den Katolska Kyrkan inte bara sin sekulära makt över kungarna, hertigarna och prinsarna över stora delar av Europa, utan var faktiskt inte längre fri att föra sina egna kyrkliga förmåner, såsom att kora en påve att efterträda Pius VI. Hennes representanter behövde Napoleon Bonapartes tillåtelse innan de kunde utse Pius VII år 1800 för att efterträda påven som dött i exil året dessförinnan.  

Som om detta inte var nog: den Katolska Kyrkans ökenvistelse kom att nöta ned på henne på ett mycket grundligt sätt från ett helt oväntat håll – från sin egen bakgård, Italien. Här är scenen för livets hårda och torra verklighet som den Katolska Kyrkan stod inför i Italien under 1800-talet.

Efter Napoleons andra och slutgiltiga nederlag år 1815 så fann italienarna sin halvö uppdelad i stater; hertigdömen och de områden som räknades in i kyrkostaten. Metternich, den tidens ledare över Österrike, brukade hänvisa till Italien som ett “geografiskt uttryck”, vilket reflekterar frånvaron av ett enat rike. Denna udda situation gav upphov till nationalistiska försök att ena Italien till en nation. Dessa försök möttes dock av stor misstanke och motstånd från den Katolska Kyrkan. Med tiden växte övertygelsen hos dessa nationalistiska ledare att den Katolska Kyrkan verkligen var ett allvarligt förhinder till uppfyllandet av deras nationella ambitioner.   

Men draget att ena Italien och forma en förenad nation passerade en viktig milstolpe när kyrkostaten med våld tillskansades 1860. Det återstod dock ett stort hinder för skapelsen av en Italiensk nation. Italienarna ville att Rom, den Romersk-katolska Kyrkans säte och Kyrkans sista egendom, skulle tjäna som huvudstad för deras enade land. Denna italienska dröm slog in när italienska trupper ockuperade Rom den 20 september, 1870, under påve Pius IX:s välde. Kort därefter förklarades Italien enat under kungen. 

Förståeligt nog vägrade påven att erkänna det nya kungariket och gick in i frivillig fångenskap i protest. Denna exempellösa situation kom historiskt att kallas för den Romerska Frågan. Den förblev olöst i 59 år, under vilken tid alla efterföljande påvar begränsade sig själva till aktivitet inom de få byggnaderna i Vatikanen i Rom, vägrandes att lämna Rom. Den Katolska Kyrkan var under det nittonde århundradet sannerligen nedsänkt i en mycket fientlig ökenmiljö.  

Sammanfattningsvis har vi hittills sett att från 1798 (när påve Pius VI förvisades till Valence av den franske generalen) fram till 1870 (när Rom tillskansades av den Italienska armén) så var den Romersk-katolska Kyrkan djupt nedgrävd i hennes ökenvistelse – en avlägsen skugga av den dominerande vilddjursstatus hon åtnjöt medan hon var en global förföljande makt som direkt, eller genom sin överväldigande influens över Europas härskare och ledare, orsakade martyrdöden för närapå ett hundra miljoner av Yahuwahs trofasta efterföljare.  

7. Hur löstes den Romerska Frågan mellan Italien och den Romersk-katolska Kyrkan 1929?

Det var obegripligt för den romerska påven att vara huvudet för Katoliker världen över, men i sitt eget hemland vara underkastad en annan statschef. Den Katolska Kyrkan trodde att påven i kraft av sitt kall hade en oförytterlig rätt till en sekulär suveränitet. Endast då kunde han fullt och fritt genomföra sina plikter och skyldigheter som den universala Katolska Kyrkans ledare. Men denna begäran stred mot italienarnas naturliga önskan efter ett enat rike med Rom som dess huvudstad. Italienare efter 1870 slets mellan lojaliteten som Katoliker till den Katolska Kyrkan, och lojaliteten till sin nyetablerade nation. Denna olösta spänning mellan de två sidorna underminerade det nya landet internationellt såväl som inhemskt. Man behövde hitta en lösning till den Romerska Frågan!   

Båda sidorna av konflikten var angelägna att få en upplösning på detta kvarhängande problem. 1922 så kom Benito Mussolini, Ill Duce, och påve Pius XI till respektive makt. 1929 fann de till sist en lösning till det nässelsnår som var den Romerska Frågan som nu hade förblivit obesvarad i 59 år. Den 11:e februari 1929 skrevs tre uppsättningar dokument under som tillsammans uppgjorde Lateranfördraget i Rom vid Lateranpalatset av kardinal Gasparri, som representerade påve Pius XI, och Mussolini, som representerade kung Viktor Emanuel III.

8. Sammanfatta höjdpunkterna från Lateranfördraget  1929 mellan Italien och den Katolska Kyrkan av Rom.

 1. Den Italienska staten erkände den Katolska Kyrkans suveränitet, och betraktade Kyrkan som en oberoende del av den internationella gemenskapen. Genom denna överenskommelse införskaffade Kyrkan en oberoende stat i Rom med en area på omkring 44 hektar.
 2. Den italienska staten erkände den Romersk-katolska Kyrkan som den officiella statsreligionen, och den Katolska kyrkan erkände det oberoende kungadömet Italien.  
 3. Alla antiprästerliga lagar som hade antagits av det italienska parlamentet sedan 1870 upphävdes och ogiltigförklarades.    
 4. En kontantavräkning gjordes åt den Romersk-katolska Kyrkan som kompensation för att hon avsade sig alla lagliga anspråk på staden Rom och den gamla kyrkostaten. 
 5. Påven lovade evig neutralitet i internationella förhållanden, och röstnedläggelse vid medling i någon och all kontrovers såvida inte uttryckligen efterfrågad av samtliga inblandade parter.

9. Vad har Lateranfördraget 1929 för betydelse för ökenvistelsen som den Romersk-katolska Kyrkan var i sedan 1798?

Vad den Romersk-katolska Kyrkan fick tillbaka 1929 var sin självständighet och suveränitet. Den politiska oavhängigheten betyder att de nu hade en monarki, fastän på mycket begränsad area land, där påven var envåldshärskare. Påven var nu inte bara den Katolska Kyrkans högst uppsatta universellt, utan också den obestridliga sekulära kungen över Vatikanstaten. Han var inte längre en fånge i fångenskap. 

Den Romersk-katolska Kyrkan fick trots detta, år 1929, inte ens tillbaka tillstymmelsen av den ställning hon hade framtill 1798, då hon var en vilddjursmakt. Som sådant kom hon inte ur sin ökenvistelse år 1929. Fastän påvarna från 1929, i kraft av Lateranfördraget, nu universellt erkändes som suveräna kungar så föreskrev Lateranfördraget att påvarna måste utlova evig neutralitet i internationella frågor. Detta begränsande tillstånd kunde inte någon påve ens ha föreställt sig vara något man kom överens om – framtill 1798, vill säga. Den Katolska Kyrkan har sedan länge trott att Kristus är hela världens Mästare, och att Han lämnade över Sitt herravälde till Sin representant, Petrus, och till Petrus efterträdare påvarna vid Sin avfärd. Därför är det den Katolska Kyrkans uttalade ståndpunkt att äkta och genuin sekulär makt och herradöme uteslutande ligger i påvens händer. Följaktligen besitter varje världslig ledare eller monark endast så mycket makt och land som påven anser passande och gott.

För att summera: medan påtagliga vinningar säkrades för den Katolska Kyrkan genom Lateranfördraget så återställde det inte företrädet och makten som Kyrkan hade åtnjutit framtill år 1798, som möjliggjorde det för henne att förfölja sina fiender och märktes, därför, i Bibelprofetia som en vilddjursmakt. Därför finns det inte mycket betydelse i Lateranfördraget 1929 för den Romersk-katolska Kyrkans ökenvistelse, eftersom hon fortfarande var i öknen även efter år 1929.   

10. Med hur är det med den Romersk-katolska Kyrkans sju kungar under hennes ökenvistelse?

Så kommer vi då till den viktigaste delen av hela det här kapitlet. Yahuwah har förutsagt att det kommer vara endast sju kungar: "Och där är sju kungar, fem har fallit, och en är och den andre har ännu inte kommit, och när han kommer blir han bara kvar en kort tid." Uppenbarelseboken 17:10. Från denna versrad kan dessa fakta samlas ihop:

 1. Totalt sju kungar.
 2. Johannes togs i synen till tiden för den sjätte kungen: "fem har fallit, och en är." Han kommer efter att de första fem har fallit. Återigen är det ingen slump att Johannes togs till den sjätte kungens era när han togs i synen. Det är en gudomlig vinkatt Yahuwah leder oss att fokusera vår uppmärksamhet på just denna kungen, eftersom han kommer spela en mycket betydande roll i sluttidshändelserna.    
 3. Den sjunde kungen "blir bara kvar en kort tid".

11. Så vilka är då de sju kungarna/påvarna?

Pius XI var den förste Romersk-katolska påven (tillsatt 6:e februari 1922) som också blev kung den 11:e februari 1929. Han, tillsammans med Mussolini, anstiftade Lateranfördraget.   

profetia om sju kungar - Uppenbarelseboken 17 

12. Vad är förutsagt ska äga rum efter Benediktus XVI:s korta monarki?

"Och vilddjuret som var och inte är, han är den åttonde och är av de sju, och går i fördärvet." Uppenbarelseboken 17:11. Här lär vi oss följande:

 1. Den Romersk-katolska Kyrkan var en gång ett vilddjur (fram till 1798) men är nu inte det (då hon har varit i sin ökenvistelse sedan 1798); men hon kommer att återfå vilddjursstatusen (vilket betyder att hon kommer träda ur sin ökenvistelse) efter den sjunde kungens, Benediktus XVI:s, fall.
 2. Den näste som kommer efter Benediktus XVI kommer vara en av de andra sju kungarna. Men han kommer inte längre att ‘bara’ anses vara en kung, utan också ett vilddjur; för med honom kommer den Romersk-katolska Kyrkan återfå sin forna makt att förfölja hennes fiender.
 3. Den åttonde, när han kommer, kommer vara den sista; för han "går i fördärvet".

13. Vem är den åttonde som ånyo kommer att återställa vilddjursstatusen till den Romersk-katolska Kyrkan?   

För att besvara denna fråga behöver vi först notera var den åttonde kommer ifrån: "Vilddjuret som du såg, det har varit [den Katolska Kyrkan var ett vilddjur fram till 1798] och är inte [under sin ökenvistelse], och det skall stiga upp [efter Benediktus XVI:s fall så kommer den åttonde återställa Kyrkans odjursstatus] ur avgrunden och gå i fördärvet." Uppenbarelseboken 17:8.

Från denna vers kan vi dra följande slutsatser:

 1. Endast ytterligare en kung kommer att komma efter Benediktus XVI, och han kommer att vara den åttonde. Denna kung kommer att återställa vilddjursstatusen till den Romersk-katolska Kyrkan – för under hans välde kommer förföljelsen av Yahuwahs folk att återupptas, precis som det var under Medeltiden.
 2. Att den åttonde kungen kommer stiga upp ur "avgrunden" och i sinom tid "gå i fördärvet."

14. Vad är ‘avgrunden’ som den åttonde kommer stiga upp ur?

Märk väl, att vi endast går till Bibeln för att svara på denna giltiga fråga. Det grekiska ordet som översatts till ’avgrunden’ är abussos. Följande verser kommer att visa oss vad detta abussos är:

"… en viss man som sedan en lång tid var besatt av demoner … Då frågade Yahushua honom och sade: Vad är ditt namn? Han sade: Legion. Ty många demoner hade farit in i honom. Och dessa bad Honom, att Han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden (abussos) … Då for demonerna ut ur mannen och for in i svinen …"Lukas 8:27, 30, 31, 33.  

Avgrunden är en särskild plats som tjänar som en avgränsad boning för några av de onda änglarna (demonerna).

Från ovanstående Bibelrader lär vi oss att det grekiska abussos (som i Bibeln har översatts till ‘avgrunden’) är en särskild plats (som inte känns till av människan) där en del av de fallna änglarna är inspärrade. Men det är inte alla av de onda änglarna som tillåts att lämna abussos, som inte är ett särskilt trevligt ställe att vara på, ens för de onda änglarna. Man kan föreställa sig tumultet och det konstanta trängandet som pågår i abussos bland de upproriska onda änglarna. Den legion av demoner som torterade mannen i ovanstående berättelse, fruktade att Kristus skulle befalla dem att fara till abussos. Och de bad Honom att inte befalla dem att gå ner i djupet (abussos). De fann större glädje i att plåga människor och djur än i sällskap av deras egen sort.

För att sammanfatta: avgrunden är en särskild plats som tjänar som en avgränsad boning för några av de onda änglarna (demonerna).

15. Detta går ju inte ihop! Hur kan den åttonde kungen komma från abussos? Hur kan den åttonde kungen vara en djävul?

Den åttonde kommer att vara en djävul från abussos som imiterar en av de sju kungarna.

Det vi har lärt oss hittills kommer förstås bättre när vi fokuserar på följande vers: "Och vilddjuret som var och inte är, han är den åttonde och är av de sju, och går i fördärvet." Uppenbarelseboken 17:11. Yahuwah klargör att den åttonde faktiskt är en av de sju kungarna. Om vi kombinerar denna viktiga nyckeldel med det faktum att den åttonde kommer vara en ond ängel (djävul) från avgrunden så kommer vi börja förstå vad som snart kommer att svänga in hela världen i en hittills oskådad kapitulation.  

Den åttonde kungen kommer vara en djävul från abussos som imiterar en av de 7 kungarna. När den åttonde kungen kommer träda fram på världsscenen så kommer han hastigt att gå i spetsen för utträdandet av den Romersk-katolska Kyrkan ur hennes ökenvistelse till att bli ett fullfjädrat vilddjur.

Det är inte alls svårt att föreställa sig denna förutsagda och dramatiska transformering av den Romersk-katolska Kyrkan (ur sin ökenvistelse till total vilddjursstatus) när vi så identifierar den kung (av de sju) som kommer att imiteras av en djävul som stiger upp från avgrunden. 

16. Vilken av de sju påvarna kommer imiteras av en djävul från abussos?

Utifrån studerandet av Uppenbarelseboken 13 & 17 kan vi dra slutsatsen att den som utgör den bästa, eller snarare mest passande, personligheten till att uppnå Satans sluttidsagenda är Johannes Paulus II. Nedan är anledningarna:

 1. Utav de sju kungarna så är han den ende som uppfyller det förutsagda budskapet: "Jag såg att ett av dess huvuden var liksom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret." Uppenbarelseboken 13:3. Johannes Paulus II är den enda kungen av de sju som blev dödligt sårat; detta år 1981, när han blev utsatt för ett lönnmordsförsök. Därefter, precis som förutsagt, förundrades världen efter honom.
 2. Kom ihåg den gudomliga vinken: "fem har fallit, och en är och den andre har ännu inte kommit." Uppenbarelseboken 17:10. När aposteln Johannes togs i synen till framtiden så togs han till tiden för den sjätte kungens välde (alltså Johannes Paulus II).
 3. Och nu till den mest betydande anledningen: Vilken av de 7 kungarna är mest känd, mest älskad och respekterad av dagens generation? Om Satan skulle vilja leda världen till att ålägga universella lagar för exalterandet av hans falska Sabbat (söndagen); vem annan än Johannes Paulus II skulle då vara den mest effektiva personligheten? Vem skulle vara mer effektiv än honom som uppmanade Kristna att "försäkra att civil lagstiftning respekterar deras plikt att hålla söndagen helig … avstå från arbete och aktiviteter som är oförenlig med helgelsen som är Herrens Dag." [Apostoliskt Brev, Des Domini av Johannes Paulus II, daterat 31:a maj, 1998]? Än en gång: ingen är bättre lämpad för utförandet av Satans agenda än Johannes Paulus II. Därför är det mest logiska för Satan att imitera honom, som är inriktad på att bedra hela världen. 

7 Kings Diagram: 8: e kungen identifieras som Johannes Paulus II

17. Hur kommer en djävul att imitera Johannes Paulus II?

Imitationen av Johannes Paulus II kommer åtföljas av andra imitationer av kända personligheter som når sin kulmen då Satan utger sig själv för att vara Yahushua.

"Och det är inte underligt, ty Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel." 2 Kor. 11:14. Yahuwah har inte belyst genom Sitt skrivna Ord just hur själva imitationen kommer äga rum. Icke desto mindre varnade Paulus oss för att vilddjurets återkomst i de sista dagarna kommer att vara "ettverk av Satan, med all makt och med falska tecken och under och med orättfärdighetens alla förförelser"2 Thess 2:9, 10. De element som Satan kommer att använda för att bedra hela världen och hålla den underkastad sitt instrument och verktyg, den Romersk-katolska Kyrkan, är: (1) all makt, (2) falska tecken och (3) under, och (4) orättfärdighetens alla förförelser.   

Imitationen av Johannes Paulus II kommer att åtföljas av andra imitationer av kända personligheter, som når sin kulmen med Satans imitering av Yahushua. Han kommer att få det att verka för hela världen att Yahuwah uttryckligen hyllar och välsignar den Romersk-katolska Kyrkan med gudomliga manifestationer och mirakel utan motstycke. Satan kommer att få det att verka som om Himmelen har gynnat jorden när den förde "tillbaka till livet" världens mest älskade personlighet, och att han har kommit tillbaka med en agenda som borde bli världens ledares huvudsakliga sysselsättning. Och det kommer det sannerligen att bli.

18. Hur kommer imiteringen av Johannes Paulus II att förändra världen såsom vi känner den och påverka det eviga ödet hos alla levande?

Bibeln förutsäger att det kommer att ske ytterst dramatiska och händelserika förändringar när den Katolska Kyrkan återfår sin vilddjursstatus, när hon träder ur sin ökenperiod med den näste påven, den åttonde kungen. Nedan är en lista över de mest djupgående förändringar som kommer att äga rum, såsom förutsagt av vår Himmelske Fader genom Sitt Ord:

 1. Satan kommer använda påvedömet (vilddjursmakten) och USA för att påtvinga universella religionslagar för exalterandet av söndagen. Att överträda dessa kommer att medföra att medborgare blir berövade sina grundläggande rättigheter till köpande och säljande: "Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta mot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen skall kunna köpa eller sälja, utom den som har market eller vilddjurets namn eller dess namns tal." Uppenbarelseboken 13:16, 17.
 2. Yahuwahs folk, som kommer framhärda i vägran att ära vilddjuret och acceptera den falska Sabbaten, kommer förföljas och dödas: "Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets avbild, så att vilddjurets avbild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets avbild skulle dödas." Uppenbarelseboken 13:15.
USA kongress-medaljen delas ut till påven Johannes Paulus II år 20008: e kungen - Johannes Paulus II New York Post

19. Alltings slut är nära. Jag vill bli funnen redo att motta min Mästare Yahushua när Han kommer. Vad skall jag göra?

Syftet med denna studie är att väcka kära läsare till kortheten av tiden som återstår mellan nu och alltings slut och ände. Vi har sett att vi lever i tiden för den sjunde kungen, den siste mänsklige påven. Yahuwah har informerat oss, i Sitt skrivna Ord, att den åttonde kungen kommer transformera den Romersk-katolska Kyrkan genom att föra henne ut ur sin ökenvistelse och tillbaka till sin forna förföljande vilddjursstatus. Den åttonde kungen, en djävul som imiterar Johannes Paulus II, kommer att inleda förföljelsen av Yahuwahs folk som lyder och håller Hans Sabbatsdag. Tiden för den åttonde kungen/odjuret kommer bevittna hitintills oskådade, falska, mirakel och tecken som kommer att exaltera påvedömet i ögonen hos alla dem som inte står skrivna i Livets Bok: "Vilddjuret som du såg, det har varit och är inte, och det skall stiga upp ur avgrunden och gå i fördärvet. Och de som bor på jorden skall förundra sig, de vars namn inte är skrivna i Livets Bok från världens grundläggning, när de ser vilddjuret som har varit och inte är, och som ändå är." Uppenbarelseboken 17:8.

I den nära framtiden kommer du att finna att din enda trygghet är i Bibeln: "Till lagen och vittnesbördet: om de inte talar efter detta ord, är det för att det inte finns något ljus i dem." Jesaja 8:20. Det är därför Bibeln idag måste vara vår enda ofelbara vägledare och regel. Yahuwahs ord är vårt enda skydd mot påverkan av falska förkunnare och onda andars förvillande makt som insveper världen idag. Satan kan lättast kontrollera sinnet hos de som är omedvetna om hans påverkan. Det är därför Yahuwahs Ord ger oss så många exempel på hans elakartade verk, och uppenbarar för oss hans dolda makter och på så sätt försätter oss i försvar mot hans attacker. Detta är varför Satan använder alla möjliga tänkbara medel för att förhindra människan att erhålla sann kunskap om Bibeln; för dess enkla yttranden avslöjar hans villfarelser. Vid varje nyväckning av Yahuwahs verk och arbete hetsas ondskans prins upp till än mer intensiv aktivitet; han lägger nu fram sina yttersta ansträngningar för en slutgiltig kamp mot Kristus och Hans följeslagare. Den sista stora vanföreställningen skall snart börja. Antikrist kommer att utföra sina förunderliga dåd inför vår åsyn. Så troget kommer förfalskningen att efterlikna det äkta att det kommer att vara omöjligt att särskilja dem utom genom de Heliga Skrifterna. Genom dess vittnesbörd skall varje uttalande och varje mirakel testas. 

De som strävar efter att lyda samtliga av Yahuwahs bud kommer att motsättas och hånas. För att kunna uthärda prövningen inför dem så måste de förstå Yahuwahs Vilja såsom uppenbarad i Hans Ord; de kan ära Honom endast som de har en korrekt förståelse av Hans karaktär, styre och ändamål, och handla i enlighet med dem. Endast de som har förstärkt sinnet med Bibelns sanningar kommer gå igenom denna sista stora konflikt. Till var själ kommer det genomsökande testet att komma: Skall jag lyda Yahuwah hellre än människan? Den avgörande stunden är nu. Är våra fötter planterade på klippan som är Yahuwahs oföränderliga Ord? Är vi beredda att stå fast i försvar av Yahuwahs budord och Yahushuas tro?  

I den närstående framtiden kommer du att finna att din enda trygghet kommer ligga i Bibeln.

Yahuwahs kärlek för dig syns tydligt i uppenbarandet av framtiden så att du inte behöver vara oförberedd och bli överraskad. Kristus nåd är tillräcklig för att rena dig från all synd och lämpa dig att motstå den förestående konflikten så att du må finnas rättfärdig när Han Återkommer. Stunden för detta härliga och efterlängtade slut är räknade i åratal, inte årtionden: "Och detta, då vi vet tiden, att stunden redan är inne att vakna upp ur sömnen: ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära: låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss vandra anständigt, som på dagen, inte i frosseri och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Utan ikläd er Mästaren Yahushua och ha inte sådan omsorg om köttet att begären väcks till liv." Romarbrevet 13:11-14.

Om du blir orolig för din själ; om du söker Yahuwah flitigt så kommer du att finna Honom; men Han kommer inte acceptera någon halvhjärtad omvändning. Om du kommer att överge dina synder så är Han alltid nära att förlåta. Kommer du inte i detta nu överlämna dig åt Honom? Kommer du inte se mot Golgota och ställa frågan: "Gav Yahushua detta offer för min skull? Utstod Han förnedring, skam och förebråelse och led korsets grymma död för att Han ville rädda mig från skuldens lidande och förtvivlans fasor, och göra mig outsägligt lycklig i Hans kungarike?" Se på Honom som dina synder genomborrat, och besluta: "Yahuwah skall ha mitt livs tjänst. Jag skall inte längre förena mig med Hans fiender; Jag skall inte längre låta mitt inflytande vara Hans styres upprorsmakare till gagn. Allt jag är och har är för litet att ägna åt Honom som älskade mig så mycket att Han gav Sitt liv för mig – Hans egna gudomliga Själv för en så syndig och felande." Skilj dig från världen, var helt på Yahuwahs sida, tryck striden till grindarna, och du skall vinna lysande segrar. Kommer du besluta att lyda Honom, från denna stund, oavsett kostnaden för sådan lydnad? Kommer du besluta att dela detta ljus med andra så att vi sannerligen kan hasta på vår Mästares Andra Ankomst?

Välsignad är han som hörsammar det eviga livets ord. Vägledd av "Sanningens Ande" så kommer han att ledas till all sanning. Han kommer inte bli älskad, ärad eller hyllad av världen, men han kommer att vara dyrbar i Himmelens åsyn: "Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Yahuwahs barn: därför känner världen inte oss, eftersom den inte känner Honom." Johannes första brev 3:1Relaterat innehåll: