Print

Varning! De 7 Trumpeterna larmar snart!

shofar

Trumpeterna kommer snart att överväldiga världen! Hans erkända följare är chockerande omedvetna medan vanliga människor absolut inte har någon aning om vad som håller på att hända dem.  WLC är tvungna att larma!!!

Trumpeten, som instrument betraktat, användes förr i tiden för att göra viktiga tillkännagivanden. Yahuwahs heliga dagar tillkännagavs med trumpetstötar. Krig inleddes med trumpeter. Ljudet av en trumpet användes alltid som ett medel för att uppmärksamma Hans nation på viktiga aktuella händelser.

Det är oerhört viktigt för Hans föregivna efterföljare att inte ignorera Uppenbarelsens trumpeter och mer än någonsin förstå deras natur och tidpunkt.

Varför är WLC "besatt" av trumpeternas nära förestående stötning?

Vi har inget annat val än att varna om trumpetstötarna och hur överhängande de är. Fadern har skinit sitt ljus på vår väg och hjälpt oss förstå tidpunkten och syftet med trumpeterna. Kan vi dölja Hans ljusstrålar från Hans folk? Vår position stämmer bäst in med profeten Amos när han förklarade:

När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Yahuwah Mästaren talar, vem skulle då inte profetera? (Se Amos 3:8.)

Vår ståndpunkt speglar också profeten Jeremias ångest när han utropade:

O, mitt inre, mitt inre! Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga, ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar.

(Jeremia 4:19-20)

Liksom Jeremia förstår vi vad trumpetstötarna kommer att betyda för den värld vi lever i. WLC känner sig skyldiga att se till att alla som bryr sig kan och får lyssna och förstå Yahuwahs syfte med de sju trumpetstötarna och agera i enlighet därefter.

 trumpet

Omfattningen av den förödelse och förlust av liv som kommer att drabba världen under trumpetstötarna är obeskrivbar. Att genomleva de sju trumpeterna kommer att bli en av de mest fruktansvärda upplevelser man kan föreställa sig, och utan Hans skydd och tillflykt kommer det att bli total förtvivlan och fördärv. Här är en målande beskrivning av profeten Sefanja:

Yahuwahs stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är Yahuwahs dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. Då skall jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot Yahuwah. Deras blod skall spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet. (Sefanja 1:14-16)

Detta är anledningen till att vi är tvungna att larma för alla jordens invånare, såsom profeten Joel sade:

Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Yahuwahs dag kommer, ja, den är nära. (Joel 2:1)

Om vi inte larmar om trumpeterna och varnar alla som lyssnar så kommer de förlorades blod vara på våra händer.

[…] och han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, men den som får höra ljudet från hornet ändå inte låter varna sig, utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud. Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, hade han räddat sitt liv. (Hesekiel 33:3-5)

Vad säger ni om den allmänna uppfattningen att trumpeterna är förgångna händelser?

De flesta kristna tror att trumpeterna redan har blivit stötta, och man lägger därför åt sidan behovet av att studera dem. På WLC tror vi att detta är en dödlig ståndpunkt att ta. Vi motsätter oss kraftigt uppfattningen att trumpeterna redan larmat av följande skäl:

Hela Uppenbarelseboken gavs för att förutsäga händelser som skulle äga rum före vår Mästare Yahushuas andra ankomst, speciellt då händelserna som skall äga rum efter början av 'slutets tid', dvs år 1798. Detta är året då den profetiska 1260-årsperioden slutade. I Daniels bok hittar vi mycket information om de händelser som ledde fram till det centrala året 1798, medan Uppenbarelseboken ger oss många detaljer om vad som kommer att inträffa efter 1798. Med tanke på att trumpeterna nämns i Uppenbarelseboken och inte Daniels boks så är det vettigt att trumpeterna är händelser som kommer att äga rum efter 1798. Trumpeterna är synnerligen relevanta och viktiga för Hans folk i dessa sista tider.

änglar som stöter horn

Vad säger ni om uppfattningen att trumpetstötarna kommer att äga rum efter att tillsyningstiden är över?

Några av dem som tror att trumpeterna ännu stundar och inte är förgångna händelser främjar tolkningen att de sju trumpeterna, liksom de sju plågorna, kommer att äga rum efter tillsyningstiden. Denna slutsats är baserad på vissa likheter i det språk som används för trumpeterna och plågorna. Därför anser de att syftet med varje trumpet är att tillkännage motsvarande plåga - 7 trumpeter tillkännager sju plågor. På WLC motsätter vi oss kraftigt denna felaktiga tolkning av följande två skäl:

1. Många av de sista händelserna är kronologiskt inbäddade inom tidsramen för trumpetstötarna. Det är tydligt utifrån granskning av dessa händelser att de är ‘prövningar’ för varje levande själ vid den tiden; om de då är prövningar så är det tydligt underförstått att tillsyningstiden ännu inte har avslutats. Det går inte ihop sig att Yahuwah skulle testa människor efter tillsyingstiden är över och varje levande själs öde redan är avgjord.

2. Antalet kapitel som trumpetstötarna upptar i Uppenbarelseboken tvingar oss att dra slutsatsen att trumpeterna kommer att äga rum strax innan tillsyningstiden är över. Det finns 22 kapitel i Uppenbarelseboken. De första 18 kapitlen tar oss fram till Yahushuas andra ankomst. De sju trumpeterna omfattar fyra kapitel, från det 8:e till det 11:e. Så det är otänkbart att fader Yahuwah skulle ägna fyra kapitel till händelser som sker efter tillsyningstidens slut, när Han bara har tilldelat fyra kapitel efter Yahushuas härliga återvändo, kapitel 19-22. Det är inte logiskt att Fadern skulle tilldela lika betydelse för händelser som äger rum mellan tillsyningstidens slut och den Andra Ankomsten med de betydelsefulla händelserna som äger rum mellan Yahushuas andra ankomst och den slutgiltiga förintelsen av de ogudaktiga efter milleniumet och alla evenemang som tillhör den tidsramen.

Hur är det då med ängeln som kastar ned rökelsekaret i Uppenbarelseboken 8: 5, som föregår trumpeternas larmande och antyder på upphörandet av Yahushuas tjänst i det Allraheligaste, dvs. signalerar tillsyningstidens upphöran innan trumpeternas larmande?

Låt oss läsa Uppenbarelseboken 8: 2-5, för att bättre förstå scenen där rökelsekaret kastas till jorden:

Och jag såg de sju änglarna som står inför Yahuwah, och åt dem gavs sju basuner.

Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen.

Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Yahuwah.

Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. (Uppenbarelseboken 8:2-5)

rökelsekaret träffar jorden

Från vers 2 och 3 kan vi lätt dra slutsatsen att denna ängel inte var en av de sju änglarna som tilldelades de sju trumpeterna. Vem är då den "andra ängeln" som kom och ställde sig vid altaret? Många har kommit fram till att denna "ängel" är ingen mindre än Yahushua själv. Vi avvisar helt klart denna slutsats av följande tre skäl:

1. Denna 'andra ängel' utför samma uppgift som de 24 äldste beskrivs utföra i Uppenbarelseboken 5:8. Det står skrivet att de har skålar fulla av rökelse, som är helgonens böner, som de presenterar inför Lammet . De 'parfymerar' de heligas böner och bär fram dem på altaret. De 24 äldste framställs inte som värdiga tillbedjan, utan tillber själva Fadern och Lammet (Uppenbarelseboken 5:14). Därför är det inte upphöjande om vi identifierar den 'andra ängeln' som Yahushua, när uppgiften som tillskrivs honom är en uppgift som också utförs av de 24 äldste.

2. Den andra orsaken till att denna ‘andra ängel’ inte kan vara Yahushua är det faktum att denna ängel inte tillhandahåller rökelsen, utan blir tilldelad honom, och det är uppenbart att givaren är Yahushua, vars meriterande lydnad och död är rökelsen som, uppblandat med helgonens böner, gör bönerna mycket behagande för Fader Yahuwah.

3. Den tredje anledningen till att denna 'andra ängel' inte är Yahushua är att 'ängel' aldrig användes som ett av de 35 olika namn och titlar som tilldelas Yahushua i Uppenbarelseboken. Här är en lista över alla namn och titlar som används för Honom:

1. Yahushua Kristus …. Uppenbarelseboken 1:1

2. Trofasta Vittnet ….. Uppenbarelseboken 1:5

3. Förstfödde av de döda ….. Uppenbarelseboken 1:5

4. Jordens kungars Prins ….. Uppenbarelseboken 1:5

5. Alfa och Omega ….. Uppenbarelseboken 1:8-13

6. Förste och Siste ….. Uppenbarelseboken 1:8, 11, 13

7. Människosonen ….. Uppenbarelseboken 1;13

8. Han som lever och var död ….. Uppenbarelseboken 1:13, 18

9. Han som håller de sju stjärnorna ….. Uppenbarelseboken 2:1

10. Han som går mellan de gyllene ljusstakarna ….. Uppenbarelseboken 2:1

11. Han som har det vassa tveeggade svärdet ….. Uppenbarelseboken 2:12

12. Yahuwahs Son ….. Uppenbarelseboken 2:18

13. Han som rannsakar hjärtan och njurar ….. Uppenbarelseboken 2:23

14. Han som har Yahuwahs sju andar….. Uppenbarelseboken 3: 1

15. Han som har de sju stjärnorna ….. Uppenbarelseboken 3:1

16. Han som är Helig och Sann ….. Uppenbarelseboken 3:7

17. Han som håller Davids nyckel ….. Uppenbarelseboken 3:7

18. Han som öppnar och ingen må stänga ….. Uppenbarelseboken 3:7

19. Han som stänger och ingen må öppna ….. Uppenbarelseboken 3:7

20. Amen ….. Uppenbarelseboken 3:14

21. Det trofasta och sanna Vittnet ….. Uppenbarelseboken 3:14

22. Yahuwahs Skapelses Begynnelse ….. Uppenbarelseboken 3:14

23. Mästare ….. Uppenbarelseboken 4:11

24. Lejonet av Juda stam ….. Uppenbarelseboken 5:5,9

25. Davids rot ….. Uppenbarelseboken 5: 5,9

26. Ett lamm såsom slaktat ….. Uppenbarelseboken 5: 6,7

27. Lammet ….. Uppenbarelseboken 5: 8,9

28. Mästarnas Mästare ….. Uppenbarelseboken 17:14

29. Kungars Konung …… Uppenbarelseboken 17:14

30. Trofast och Sann ….. Uppenbarelseboken 19:11

31. Den som rider uppå den vita hästen ….. Uppenbarelseboken 19:11

32. Yahuwahs Ord ….. Uppenbarelseboken 19: 13-16

33. Kristus ….. Uppenbarelseboken 20: 4

34. Början och slutet ….. Uppenbarelseboken 22:13

35. Den klara morgonstjärnan ….. Uppenbarelseboken 22:16

Om den ‘andra ängeln’ inte är Yahushua så innebär det att slungandet av rökelsekaret till jorden inte är detsamma som upphörandet av Yahushuas tjänst i det Allraheligaste och betyder därför inte att prövningstiden är över.

Så vad betyder nedslungadet av rökelsekaret till jorden?

Rökelsekarets nedkastning innebär att Yahuwahs sista väckelsekall strax innan tillsyningstidens slut kommer att vara brännande och ytterst kraftfullt, vilket vi ser i händelserna som kommer att utvecklas efter varje trumpetstöt. Hans sista inbjudan till mänskligheten måste vara kraftig. Det måste verkligen fånga varje levande själs uppmärksamhet för att de ska kunna hörsamma varningen och omvända sig innan prövoperioden en gång för alla stängs.

Det är vår heliga plikt och varenda en av Yahushuas följeslagare att varna alla som vill och kan lyssna på de katastrofer som snart kommer bryta ut över hela världen. Vi kan inte dölja denna sanning, och vi kan inte heller avvisa vårt ansvar. Det är Yahuwahs vilja att ingen förblir omedveten. Änglar från himlen kommer inte att göra det som människor kan och måste göra.

Mose och Aron fick en försmak av plågorna och den exakta tiden de skulle inträffa på. De var tvungna att meddela Farao så att det inte skulle finnas någon som helst möjlighet för honom eller egyptierna att klaga på att de inte blev varnade. Idag har Hans folk samma ansvar att varna alla om de överhängande trumpetstötarna. När plågorna lamslog Egypten anklagade egyptierna Mose för att ha fört dessa domar över dem. På samma sätt kommer Hans folk att vara de som troget varnar världen om förstörelsen och ödeläggelsen som kommer att utlösas av trumpeterna. De kommer i sin tur att beskyllas av de orättfärdiga för all förstörelse som kommer att äga rum; och man kommer till och med att hävda att det var de som orsakade dem!

Av Mtsylav Chernov/Unframe (Self-photographed, http://mstyslavchernov.com/) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Ändå kommer detta inte att skaka oss från vårt högtidliga ansvar. Kom till korsets fot med ånger och botfärdighet, älskade! Tiden är kort. Han kommer snart!

När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Yahuwah Mästaren talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:8)

rytande lejon

 

 


Relaterat innehåll: