Print

Varning! Rom förändras aldrig!

WLC tror att påve Franciskus är den siste påven

Den romersk-katolska kyrkan hävdar att hon är den enda sanna, legitima kristna kyrkan som finns. Hon hävdar att hon får sin auktoritet genom apostoliskt arv, överlämnad från påve till påve sedan aposteln Petrus. Därigenom hävdar hon att hon är ofelbar.

Det är långt ifrån tomt skryt. Enligt John J. Kelley, en före detta präst:

Trentkonciliet genom Pius IV:s trosbekännelse gör det omöjligt för den romersk-katolska kyrkan att förändras. Det lade till … tolv nya artiklar till den Nicaenska trosbekännelsen. … Pius IV:s trosbekännelse är en kvarnsten runt Roms hals. Den binder för evig tid den romersk-katolska kyrkan till alla dess hedniska felaktigheter. Det är kyrkans svar och utmaning till Reformationen.2

Påve Pius XI

Påve Pius IX

Detta är en oerhört viktig sak att förstå. Detta är inte ett fördömande av de mängder som har lärt sig att acceptera den katolska kyrkans förordningar som sanning. Alla bör snarare ta sig i akt eftersom alla organiserade religioner har, i mindre eller större grad, antagit många av samma ståndpunkter som Romkyrkan i utövandet av sin makt. Detta påverkar alla på jorden. WLC tror att Franciskus är profetiornas åttonde och sista påve, så ingen på jorden är förskonad när hettan från drakens andetag än en gång jagar alla som inte underkastar sig den.

Romkyrkan förändras sannerligen aldrig. För att förstå påve Franciskus, hans motiv, hans agenda som påve, och hans styre, så är det nödvändigt att granska tidigare påvars politik och hur de hanterade alla som var oeniga med dem, vare sig kung eller allmänning. Romkyrkan har i alla tider lustat efter makt, både politisk och andlig.

Mycket tidigt visade biskoparna i Rom verkligen en stolt och ambitiös anda; men under de första tre århundradena grundades deras krav på överlägsenhet helt enkelt på deras värdighet, för att de var belägna i den kejserliga staden, den romerska världens huvudstad. När emellertid imperiets säte avlägsnades till öst, och Konstantinopel hotade att överskugga Rom, så behövde man finna en ny grund för att bibehålla Biskopen i Roms värdighet. Den nya grunden fann man när påven omkring år 378 blev arvtagare till nycklarna som var symbolerna för två välkända hedniska gudomligheter i Rom. Janus bar en nyckel och Kybele bar en nyckel; och dessa är de två nycklarna som påven smyckar sina vapensköldar med som symbolen för hans andliga auktoritet. . . . Även om Roms världsliga värdighet som stad betraktat förföll så skulle hans egen värdighet som Roms Biskop vara mer etablerad än någonsin. 3

emblem för vatikanens påvliga nycklar

År 437 e.Kr., fyrahundra år efter den Kristna Ekklesians början, hävdade påven offentligt att han var innehavaren av “Petrus nycklar”.

Genom att berätta för de kristna att "nycklarna" i hans egendom ärvdes från aposteln Petrus så säkrade påven åt sig själv den ultimata maktpositionen som huvudet för både de kristna och hedniska religionerna. Denna kombination av religiöst inflytande med politisk makt kodades så småningom in i katolsk kanon. På 1000-talet uppstod en konflikt mellan påvedömet och den tysk-romerske kejsaren Henrik IV. Henrik, som just “tysk-romersk kejsare”, hävdade den långvariga kungliga rätten att upprätta en kyrklig maktinnehavare med maktsymboler och därigenom praktiskt taget behålla kontrollen över vilka biskopar och präster som valdes och deras riktning. Kristendomens ordning stod på spel i denna strid. Påvarnas ställningstagande belyses i Gregorius VII:s Dictatus Papae (1075), som betonade påvens ställning som den högsta myndigheten i kyrkan.4

Gregorius VII:s Dictatus Papae är fortfarande gällande i modern tid. Varje sann troende av Yahuwah borde vara medveten om dessa dekret eftersom de inte bara representerar påve Franciskus trossatser utan också vilka de olika samfunden inom organiserade religioner har, i större eller mindre grad, antagit för att hantera sina medlemmar som söker i Skriften och finner större ljus och ämnar acceptera ljuset och förändra sina liv därefter.

Dessa diktat lyder:

Janus och Kybeles hedniska nycklar

Lejonhuvad avbild som håller nycklarna, representerar makten att öppna / stänga dörrarna till himmel och helvete och makt över fred och krig på jorden. Nycklarna hölls av Pluto, "helvetets gud" och huvudgudarna i Mindre Asien, Janus och Kybele.

 1. Att den romerska kyrkan grundades av Gud allena.
 2. Att endast den romerska påven genom rätt och arv kan kallas universell.
 3. Att endast han kan avsätta eller återinföra biskopar.
 4. Att hans legat går före alla biskopars och kan utfärda deponeringsstraff mot dem.
 5. Att påven får avsätta den frånvarande.
 6. Att vi, bland annat, inte ens borde sätta fot i samma hus med dem som bannlysts av honom.
 7. Att det endast för honom är lagligt, efter behovet som ligger i tiden, att klubba nya lagar, att sammanställa nya församlingar, att göra kloster av stift; och, å andra sidan, att dela upp ett rikt biskopsråd och förena fattigare.
 8. Att endast han får använda de kejserliga utmärkelsetecknen.
 9. Att alla prinsar ska kyssa endast påvens fötter.
 10. Att endast hans namn ska nämnas i kyrkorna.
 11. Att denna titel [påve] är unik i världen.
 12. Att det är tillåtet för honom att avsätta kejsare.
 13. Att han, vid behov, tillåts överföra biskopar.
 14. Att han har makt att förordna en tjänsteman i alla kyrkor som han önskar.
 15. Att den som är förordnad av honom får råda över en annan kyrka, men inte får inneha en underordnad ställning; och att en sådan inte får befordras av någon biskop.
 16. Att ingen synod får kallas en allmän sådan utan att han utfärdade den.
 17. Att inget kapitel och ingen bok ska betraktas som kanonisk utan hans auktoritet.
 18. Att en dom som har utfärdats av honom inte får återkallas av någon; och att det endast är han som kan dra tillbaka domen.
 19. Att han inte får dömas av någon.
 20. Att ingen får fördöma den som vädjar till den apostoliska stolen.
 21. Det till det senare bör hänvisas till de viktigare fallen i varje kyrka.
 22. Att den romerska kyrkan aldrig har gjort något fel; den kommer i all evighet vara felfri, och att Skriften vittnar om detta.
 23. Att den romerska påven, om han har ordinerats kanoniskt, utan tvekan är helgonförklarad på grund av St. Petrus; St. Ennodius, och biskopen i Pavias meriter, och mer därtill som vittnar om hans helgonstatus, och många av de heliga fäderna som instämmer i detta. Som det står skrivet i Symmachus förordningar.
 24. Att det enligt hans kommando och samtycke kan vara lagligt för underordnade att åklaga.
 25. Att han får avsätta och återinföra biskopar utan att sammankalla en synod.
 26. Att den som inte är i fred med den romerska kyrkan inte ska betraktas som katolsk.
 27. Att han kan frikänna undersåtar från sin svurna ed till onda män.

Dessa 27 dekret överförde den totala och absoluta makten till påvarna, för all evighet, eftersom de är ofelbara. (Se dekret #22.) Detta är kanske det mest onda av alla dekreten. Det strider mot Yahuwahs tydliga ord som entydigt säger: “Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Yah blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Yah genom tro på Yahushua, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Yah …” (Se Rom 3:21-23.)

leende pastor med församling i bakgrunden

Protestantiska kyrkor har inte påvar men de har styrande råd och uttalade trosbekännelser. Med dessa hävdar de ofta rätten att diktera för sina medlemmar deras teologi, vad som är rätt och vad som är fel, och förkasta nytt ljus som strider mot deras etablerade trosuppfattningar eller traditioner.

Protestantiska kyrkor har inte påvar men de har styrande råd och uttalade trosbekännelser. Med dessa hävdar de ofta rätten att diktera för sina medlemmar deras teologi, vad som är rätt och vad som är fel, och förkasta nytt ljus som strider mot deras etablerade trosuppfattningar eller traditioner. Böcker, artiklar, och webbsidor som främjar sanningen som strider mot den etablerade positionen fördöms och de som utmanar dessa läror på grundval av Skriften allena blir ofta tillrättavisade eller avlägsnas. Således är Dictatus Papaes ande levande i hela den organiserade religionen - även när dessa enskilda kyrkor själva fördömer katolicismens fel och missbruk.

Den nära relationen mellan den romersk-katolska kyrkan och de andra samfunden som utgör organiserad kristendom presenteras på ett slående vis i Uppenbarelseboken 17. I Skriften används en kvinna för att symbolisera en kyrka [avfällig] eller en ekklesia [Yahuwah's faithful]. Precis som den rena kvinnan i Uppenbarelseboken 12:1 används för att symbolisera den sanna ekklesian så symboliseras en fallen ekklesia / kyrka av en sköka. Uppenbarelseboken 17 ger en beskrivning av den romersk-katolska kyrkan där hon beskrivs som alla skökors moder.

Anledningen till att vi använder ordet Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i WLC:s innehåll är för att ordet “kyrka” inte täcker den ursrpungliga grekiskans “Ekklesia”. I Nya Testamentet hänvisar Ekklesia till de Utkallade. Ordet “kyrka”, som betonar en grupp, blir därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts från första början. Kristna är bokstavligt talat de Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen de som kallats ut ur Babylons alla organiserade församlingar och samfund. När kallet att fly Babylon hörsammas så skall ingen återvända till Babyloniska kyrkor och religionsformer.

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.

Uppenbarelseboken 17 – Babylons sköka, alla skökors moderKvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad ... I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, MYSTERIUM: DET STORA BABYLON, MODERN TILL SKÖKORNA OCH SKÄNDLIGHETERNA PÅ JORDEN. (Upp. 17:1-2, 4-5)

Ordet "katolik" betyder världsvid eller universell. Eftersom de olika protestantiska samfunden som omfattar organiserad religion så noggrant har följt i den romersk-katolska kyrkans steg så är de sannerligen skökor och Babylons döttrar.

Den logiska förlängningen av Dictatus Papae inrättades av påven Innocentius III och den kommer i alla tider att minnas som en av de mest onda gissel som någonsin har hemsökt människan i Yahuwahs namn. Det var inrättandet av det heliga inkvisitionskontoret.

De som anklagades för kätteri dömdes vid en auto de fe, Troshandling. Prästen skulle föra protokoll och utdela straffen. Straffen inkluderade fängsling i fängelsehålor, fysiskt våld, och tortyr. De som försonades med kyrkan straffades likväl och många fick sina egendomar konfiskerade samt förvisades från det offentliga livet. De som aldrig bekände synd brändes på bål utan kvävning; de som bekände blev först strypta.5

Endast i evigheten kommer skräcken, lidandet, och ångesten att till fullo kunna uppskattas som drabbade otaliga miljoner vars samvete inte tillät dem böja sig för någon annan andlig auktoritet än deras Skapare. De ondskefulla metoderna som användes av människor som utgav sig för att agera i Yahuwahs namn mot sin medmänniska, avslöjar den verkliga källan till deras inspiration: Satan själv. Yahuwah har aldrig uppmanat någon dödlig och felaktig människa att hämnas Hans heliga sanning. Snarare säger Skriften: “Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Yahuwah.” (Se Rom 12:19.)

Inkvisitionens fasor är så groteska att ingen gillar att studera dem. Alla borde dock vara medvetna om dem eftersom den katolska kyrkan, på grund av hennes lära att påven är ofelbar och kyrkan är felfri, aldrig har erkänt att hon syndade i sin massaker av otaliga miljoner för deras avvikande tro. Eftersom denna politik aldrig har ändrats och inte kan ändras utan att erkänna att man hade fel så är det den romersk-katolska kyrkans politik än idag. Påve Franciskus, som "Trons försvarare", upprätthåller också dessa doktriner och, om bara han hade befogenheten, skulle kunna döda vem han än ville som inte stämmer in med den katolska läran.

WLC tror att Franciskus är den “åttonde kungen” i Uppenbarelseboken 17. Som sådan är han den siste påven. Det är under hans välde som den sista tiden i jordens historia kommer att äga rum. Alla borde bekanta sig med denna profetia, för alla kommer påverkas av den sista påvens handlingar. Uppenbarelseboken 13 är en tydlig varning om makten som snart kommer att utövas av påven mot alla vars samvete kräver lydnad till Yahs lag över människors traditioner som kodifierats av katolsk kanon.

[…] och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? ... Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. (Upp. 13:4, 7 & 8)

Påve Franciskus är unik i påvedömets historia: han är den allra första påven som också är en jesuit. Jesu sällskap, eller jesuiterna, grundades 1534 mot det uttryckliga syftet att utplåna alla oliktänkande den romersk-katolska kyrkan. Det är fortfarande deras primära existensmål. Som sådan har jesuiter spridit sig över hela världen, som lärare på universitet, missionärer till hedningar, sändebud till regeringar, rådgivare till kungar, och tagit med sig sin politiska agenda i form av påvens privata armé.

Påve Franciskus hållande sin oblatgudVarje präst som ansluter sig till jesuittordern måste avlägga en ed som är bindande i evighet mot dödsstraff. Denna förskräckliga ed, sprungen från helvetet, borde överväldiga alla som läser den för den avslöjar sanningen om påvedömet bakom den rättfärdiga fasaden.

En sådan ed motsätter sig varje enskild princip om rättfärdighet och helighet i Skriften. Och detta är den ed som påve Franciskus svor när han blev befälhavande medlem i jesuitorden och som sådan kommer hans handlingar som påve fortfarande att styras av denna avskyvärda ed. För att visa sin hängivelse till denna ed så förklarar alla jesuiter, inklusive påve Franciskus:

Som bekräftelse av att jag härmed ägnar mitt liv, min själ, och alla mina köttsliga krafter, och med denna dolk som jag nu tilldelas, kommer jag att signera mitt namn skrivet i mitt eget blod som ett vittnesbörd; och om jag skulle flacka eller min beslutsamhet vackla så kan mina bröder och medsoldater i påvens milis skära av mina händer och mina fötter och min hals från öra till öra, min buk öppnas och med svavel brännas däri, med alla straff som kan påföras mig på jorden och min själ torteras av demoner i ett evigt helvete för alltid! 6

Rom skryter att hon aldrig förändras. Alltså anses varje dekret som Gregorius VII gjorde fortfarande vara motiverade och sanna. Dessutom anses tortyren och morden av alla de som i samvetsövertygelse inte håller med Rom (som framgår av inkvisitionen som inrättades av Innocentius III) fortfarande vara motiverade och berättigade.

Uppenbarelseboken avslöjar att en återupplivning av förföljelserna från förr kommer att äga rum strax före världens slut. Påve Franciskus, som den åttonde och sista påven, såväl som den första jesuitiske påven kommer att vara med i denna återupplivning av påvlig makten som sköljer över världen. Vreden som denna vilddjursmakt kommer att rasa fram med kommer att tvinga majoriteten av människor att vika sig för hennes krav. "Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning." (Uppenbarelseboken 13:8)

Alla som litar på Yahuwah kommer att bevaras från denna onda makt. Även om vissa uppmanas att lägga ner sina liv på samma sätt som martyrerna från förr gjorde så kommer Yahuwah att ge dem styrkan att uthärda och vid uppståndelsens stora gryning så kommer de att bli uppväckta för att aldrig mer hungra, törsta, lida, eller sörja.

Uppenbarelseboken ger ett löfte för de av den sista generationen som kommer att kallas att stå trofasta med himlen när de stirrar döden i vitögat: “Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Uppenbarelseboken 13:10) Yahuwahs löften är säkra och i den slutliga domen får jordiska makter som har kriget mot Yahuwah ett rättmätigt straff.

Tag denna dag och utveckla en personlig relation med Yahuwah som ger dig tro och förtroende att hålla fast vid Hans löften, om så himmelen föll.

Uppenbarelseboken 21:4


1 n/a

2 John J. Kelly, “Rome Never Changes.”

3 Alexander Hislop, The Two Babylons, p. 207.

4 Encyclopædia Britannica, “The Medieval Papacy,” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/441722/papacy/214717/The-medieval-papacy#ref704187.

5 “The Inquisition,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Inquisition.html.

6 Ibid.

7 Will Durant; The Story of Civilization, Vol. IV (Simon and Schuster, 1950); as cited in Dave Hunt, A Woman Rides the Beast.