Print

Vilddjuret från havet: Katolska kyrkan i profetia

Uppenbarelseboken ger information om kommande händelser som kommer att påverka alla på jorden. Denna information presenteras i form av profetiska symboler. Genom att använda dessa symboler varnar himlen att en av de största förföljande krafter i känd historia återigen kommer att uppstå för att få en aktiv roll i att förfölja Yahs utvalda.

I över 1000 år var den romersk-katolska kyrkan det huvudsakliga instrumentet för förföljelse av de troende, alltså de som ville dyrka Yah efter eget samvete.

Uppenbarelseboken 13 innehåller en profetia som ser bak i tiden och också in i framtiden när denna en gång stora makt återigen kommer att försöka nedtrampa Yahuwahs folks rättigheter:

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Yahuwah, för att häda Hans namn och Hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (Upp. 13:1-8)

I profetiorna är "vilddjur" symboler för världsmakter som förföljer Yahuwahs folk. Johannes ser detta djur stiga upp ur “havet”. I Bibeln är havet en symbol för ett starkt befolkat område:

“Vattnet ... är folk och folkmassor och nationer och tungor.” (Upp. 17:15)

Detta är den första identifierande egenskapen som kopplar samman vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 med den romersk-katolska kyrkan: det uppstod i den "gamla världen" - en plats som var mycket tätt befolkad och det var där den utövade sin makt.

Djuret från havet som Johannes såg hade en leopardkropp, en björns fötter och lejonmun. Detta är betydelsefullt eftersom just dessa djur användes i Daniels bok för att representera de tre världsomspännande makterna som förföljde Yahs folk innan Roms uppkomst. Johannes vilddjur är en sammanslagning som kombinerar egenskaperna hos de tre föregående världsmakterna.

vilddjuret från havet – amalgamation

Den romersk-katolska kyrkan, som tog över efter hedniska Rom som en förföljande makt, innefattar Greklands humanism (leoparden), upphöjningen av söndagen som främsta dag från Medo-Persien (björnen) och dyrkan beräknat på en kontinuerlig veckocykel från Babylon (lejonet).

Skriften säger att vilddjuret från havet får sin kraft från draken, som är en symbol både för hedendomen och Satan själv:

“Den stora draken kastades ut, den gamla ormen, kallad djävulen, och Satan, som förleder hela världen. ...” (Upp. 2:9)

I stor utsträckning fick katolicismen sin kraft från hedendomen. Genom att anta och acceptera hednisk praxis i kyrkan, fick katolicismen makt och popularitet och utökade hennes räckvidd, bokstavligen, runt om i världen.

påve gregorius XIII
Påve Gregorius XIII, mest känd för att ha beordrat och gett namn åt den Gregorianska kalendern,
som förblir den internationellt accepterade
civila kalendern till dags dato.

På inget annat område ses detta tydligare än i den moderna kalendern, utformad och uppkallad efter påve Gregorius XIII. Hela världen förenas i brukandet av denna förfalskade kalender med sina förfalskade dagar för dyrkan.

Katoliker skryter till och med att tecknet på deras myndighet är det faktum att de ändrade sabbaten till söndag.

Vem respekterar vi, vem hyllar vi genom att hålla söndagen helig? Från detta kan vi förstå hur stor kyrkans myndighet är när det gäller att tolka eller förklara för oss Guds bud - en myndighet som erkänns av universell praxis i hela den kristna världen, till och med av de sekter som hävdar att de heliga skrifterna är deras enda regel, eftersom de inte iakttar som vilodag den av Bibeln sjunde dagen i veckan, utan den första dagen. Denna dag vet vi ska hållas helig, bara av katolska kyrkans tradition och undervisning.” (Henry Gibson, Catechism Made Easy, # 2, 9th edition, vol. 1, s. 341-342.)

Vid konciliet i Nicæa övergavs den bibliska kalendern och den hedniska julianska kalendern antogs för att upprätta tider för tillbedjan.

Detta faktum symboliseras av det amalgamerade vilddjuret som har sju huvuden och tio horn. Kyrkan i Rom förkastade den forntida luni-solkalendern för den hedniska planetveckan på sju dagar med dess kontinuerliga veckocykel.

“För att förena hedningarna med den nominella kristendomen, vidtog Rom, i sedvanlig ordning, åtgärder för att få de kristna och hedniska festivalerna amalgamerade, och genom en komplicerad men skicklig anpassning av kalendern så visade det sig inte vara en svår sak, i allmänhet, att få hedendomen och kristendomen - nu långt nedsjunken i avgudadyrkan ... att skaka hand.” (Alexander Hislop, The Two Babylons, s. 105)

Denna uppblandning av kristendom med hedendom identifieras i Uppenbarelseboken 17:5 sålunda: "MYSTERIUM, DET STORA BABYLON, JORDENS SKÖKORS OCH STYGGELSERS MODER."

babylons skökaI Skriften används en kvinna som en symbol för en kyrka. En "sköka" står därför för en korrumperad kyrka.

Den romersk-katolska kyrkan är “moder” eftersom alla andra religioner, inte bara kristna samfund, beräknar sina tillbedjelsedagar genom den kalender som skapats av den katolska kyrkan.

”Söndagen är en katolsk institution och dess krav på efterlevnad kan bara försvaras på katolska principer ... Från Skriftens början till slut finns det inte en enda versrad som garanterar överföring av den veckoliga, offentliga gudstjänsten från veckans sista dag till dess första.” (Catholic Press, Sydney, Australien, augusti 1900)

Men vilddjuret Johannes ser har fått ett "dödligt sår". Detta inträffade 1798 när den katolska kyrkans dominerande makt togs bort i en snabb serie av händelser. I februari 1798 förödmjukades den makt som hade fällt kungar med sina förbud, när franska generalen Louis-Alexandre Berthier, en hugenott, tog påven Pius VI tillfånga på Napoleon Bonapartes order.

Två månader senare, den 3:e april, verkställde den franska regeringen sin egen kalender, som bestod av en 10-dagarsvecka.

Denna omjustering av kalendern omintetgjorde den påvliga dagen för tillbedjan. Genom att ta bort söndagen från veckan så attackerades påvedömets myndighet. Detta var det "dödliga såret" som påvedömet tilldelades – förändringen av tillbedjan till söndagen från den bibliska Sabbaten.

Tidpunkten för denna serie av händelser hände exakt enligt profetian som säger att "makt tilldelades honom att fortsätta fyrtio och två månader".

I profetisk tideräkning är en dag lika med ett år och varje månad har i de flesta fall 30 dagar. “Jag har tilldelat dig en dag för varje år”. (Hesekiel 4:6) Denna bibliska princip gäller alla profetiska tidsperioder inom 2300-års profetian, den längsta tidsprofetian i Bibeln. Uppfyllelsen av denna tidsprofetia markerar början på "ändens tid". Principen en dag = ett år kan inte tillämpas på tidsprofetior som kommer att uppfyllas under "ändens tid". För tiden för slutet är för kort för att tillgodose denna princip.

Detta började år 538 e.Kr. när general Belasarius, som tjänade den bysantinska kejsaren Justinianus I, befriade Rom från de ariska östrogoternas makt efter en belägring som varade i ett år och nio dagar.

Östrogoternas makt över norra Italien bröts inte omedelbart men Belisarius godkännande av påven Silverius banade vägen för den romersk-katolska kyrkans verkställande av deras hedniska lära om treenigheten - en lära som kristna östrogoter avvisade strängt.

Detta despotiska järnstyre varade 1 260 år under vilka miljoner ärlighjärtade kristna led martyrdöden för sin tro. Tidsperioden upphörde, som förutspått, år 1798, med påvens avsättande och åsidosättandet av söndagen, tecknet på påvedömets makt, som helig dag.

tidslinje för den romerska kyrkan

Synen slutar dock inte där. Yahuwah avslöjar att samma förföljande makt åter ska utöva makt över hela jorden.

Johannes skriver:

“Dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret.” (Upp. 13:3)

Detta har gjorts eftersom hela världen reglerar sina arbetsdagar och heliga dagar genom en katolska kyrkans skapelse. Sedan andra världskriget har hela världen förenats i brukandet av påven Gregorius XIII:s kalender.

Den romersk-katolska kyrkan må ha varit i stort sett frånvarande från världshändelser sedan den fick det dödliga såret, men profetiens ord varnar:

Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (Upp. 13: 7, 8)

Skaparens lunisolkalender

• AHS Kalender - Artiklar: klicka här.     YAHS Kalender - Videor: klicka här.

Alla som försöker hedra Skaparen genom att återvända till tillbedjan på Sjundedagssabbaten på den antika bibliska kalendern kommer att drabbas av drakens och vilddjurets vrede. Men Yahs öga vilar över Hans folk och Hans öron är öppna för deras rop.

Denna bibelvers slutar med ett löfte för de troende:

“Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Uppenbarelseboken 13:10)

Alla makter som förföljer de rättfärdiga kommer i slutändan att möta gudomlig rättvisa. Här visar sig helgonens tålamod och tro, det löfte som håller dem starka inför den hårdaste förföljelse - som ännu inte kommit!

Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt.

Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de.

De rättfärdigas frälsning kommer från Yahuwah, Han är deras värn i nödens tid. Yahuwah hjälper dem och befriar dem, Han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de tar sin tillflykt till Honom. (Se Psalm 37)