Print

Vilddjuret från jorden: Förenta Staterna i profetia

Uppenbarelseboken är en gudomlig gåva. I den har Yahuwah tillhandahållit viktig information för sitt folk om den kommande tiden.

Genom att använda symboler har Himlen avslöjat de främsta krafterna som kommer att kriga mot Yahuwah i egenskap av Hans helgon strax före Yahushuas Andra Ankomst.

Profetiorna förutsäger att en av de makter som kommer att utöva stor auktoritet över hela jorden är Amerikas förenta stater. I Uppenbarelseboken 13 står det skrivet:

Vilddjuret från jorden: Förenta staterna i Biblisk profetia

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. (Uppenbarelseboken 13:11, 12).

För att förstå symbolerna i denna profetia och hur den gäller Förenta staterna är det nödvändigt att låta Skrifterna först definiera dem. I Bibeln är “vilddjur” symboler för geopolitiska makter. Daniel visades fyra djur som stiger upp från havet:

Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. (Daniel 7:2, 3)

Daniel blev förbryllad över synen. Han förstod inte symbolerna.

“Då kände jag, Daniel, att min ande blev orolig i mig, och den syn jag hade haft skrämde mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta, och han gav mig denna uttydning: De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. (Daniel 7:15-17)

Vilddjur representerar således geopolitiska makter. Även om det har funnits många riken som har utövat närmast totalt världsherravälde genom historien så fokuserar Skrifterna specifikt på dem som kriger mot himlen.

“Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden … ” (Uppenbarelseboken 13:11)

Det första vilddjuret som Johannes såg i Uppenbarelseboken 13 symboliserar påvedömet. Profetiorna förutspådde att vilddjuret, påvedömet, skulle få ett dödligt sår:

“Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat ... ” (Uppenbarelseboken 13: 3)

Detta sårande av påvedömet kulminerade i en serie händelser år 1798 – precis omkring den tid Förenta staterna steg till makten.

Rom-USA tidslinje

Det andra vilddjuret som Johannes ser i Uppenbarelseboken 13 är unikt alla andra eftersom det uppstår ur jorden.

Johannes fick berättat för sig: “Vattnen som du såg, … är folk och människomassor och folkslag och språk.” (Uppenbarelseboken 17:15) Därför måste vilddjuret från jorden vara en världsomspännande makt som uppstår ur ett glesbefolkat område i världen.

Vilddjuren som Daniel såg, liksom det första vilddjuret som Johannes såg i Uppenbarelseboken 13, uppstod ur turbulenta hav. Nya nationer uppstår vanligtvis genom att först störta andra nationer och sedan ta deras plats. Det fanns dock ingen annan nation som störtades för att ge plats för USA. Således är det en passande symbol för detta vilddjur som uppstår ur jorden.

Orden "stiga upp" som finns i denna speciella fras i Skrifterna är i den ursprungliga grekiska texten ἀναβαίνω (anabainō). Tillsammans med sina grekiska derivat betyder det - att försiktigt resa sig ... att sakta men säkert (som en växt) växa fram. Det här är mycket passande.

G. A. Townsend beskrev USA: s uppkomst sålunda: "Mysteriet om hennes uppkomst ur tomrum", och sade: "Som ett tyst frö växte vi till att bli ett imperium." (The New World Compared with the Old, s. 462, 635, G.A. Townsend) En europeisk tidskrift, The Dublin Nation, talade 1850 om Förenta staterna som ett underbart imperium som "växte" och "i jordens tystnad ökar alltjämnt dess kraft och stolthet."


“Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake … ” (Uppenbarelseboken 13:11)

Vilddjuret från jorden beskrivs som att det har två horn, som ett lamm. Men i sig är det inte lammlikt djur. Snarare är dess horn vilseledande. Det är fortfarande ett mäktigt rovdjur, men hornen tycks små, ofarliga, rent av välvilliga ut, som ett fromt lamm.

I två århundraden har Förenta staterna, en ung, nyligen upprättad makt, passat in på denna beskrivningen. Hon försökte inte kolonisera andra länder utan öppnade istället sina gränser för alla som flydde från förföljelse i sina hemländer.

Som J. A. Bingham beskrev det, ville folket som immigrerade till Amerika etablera “Vad världen inte sett på evigheter; nämligen en kyrka utan påve och en stat utan en kung.”

“Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn … ” (Uppenbarelseboken 13:13)

Av alla jordens nationer reste USA sig snabbt till en position av makt, inflytande, och rikedom.

Tekniken blomstrade och de vetenskapliga och industriella framstegen från denna nation har på ett eller annat sätt påverkat livet för nästan alla i världen.

Svampmoln över Hiroshima (vänster) och Nagasaki (höger)

Svampmoln över Hiroshima (vänster) och Nagasaki (höger).

Förstörelsen av Hiroshima och Nagasaki med den moderna historiens första atombomber beskrivs lämpligt av Johannes ord: “[Det] får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.”

Den verkliga hemligheten bakom USA:s kraftfulla karaktär och mottagande av himmelens välsignelser har varit det faktum att dess lagar skiljer kyrkan från staten, vilket garanterar civil och religiös frihet - även för dem vars trosuppfattning placerar dem i minoritet.

Det tvåhorniga vilddjuret kunde inte vara en romersk-katolsk nation för katolicismen är en förening av kyrka och stat. En sådan relation mellan kyrkan som upprätthåller sin tro genom statens makt motsätter sig de grundläggande principerna som Förenta staterna grundades på.

Till skillnad från vissa andra djursymboler märktes det vilddjuret som uppstod ur landet för dess brist på en krona, vilket symboliserade en nation med en republikansk regeringsform.

“En krona är en lämplig symbol för en kunglig eller diktatorisk regeringsform, och frånvaron av kronor, som i det här fallet, föreslår en regering där makten inte tilldelas något sådant styrande organ, utan ligger i folkets händer.” (U. Smith, Daniel and the Revelation, s. 581)

USA var den första nationen sedan Rom som verkligen hade en republikansk regeringsform med de personliga civila och religiösa friheterna som följer med denna typ av regering.

I Johannes syn började emellertid en förändring ta form. Det tvåhorniga vilddjuret började tala som en drake, en dubbelsymbol som representerar både hedendom och Satan själv.

“Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret … ” (Uppenbarelseboken 13:12)

I stället för att vara religionsfrihetens sista bastion så antar tvåhornade vilddjuret världsomfattande auktoritet som rättmätigt inte tillhör den. Detta maktmissbruk, en grundprincip i Satans rike, används för att verkställa dyrkan av ett annat vilddjur, som representerar katolicismen.

“Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” (Uppenbarelseboken 13:13-17)

Det faktum att denna nyligen antagna makt som utövas av USA inte har Himmelens bifall eller välsignelse kan skönjas i vad Skrifterna berättar om detta vilddjurs handlingar:

En sådan despotisk karaktär är helt emot himmelrikets frihetsälskande principer.

Skrifterna är tydliga att den sista kampen i den långvariga striden mellan Yahuwah och Satan kommer att centrera kring dyrkan - särskilt när man ska tillbe. Yahuwah tvingar aldrig människor att tillbe Honom och Satan tvingar aldrig tillbedjan av Yahuwah på Hans sanna Sabbat.

Följaktligen kommer den dyrkan som genomdrivs av Förenta staterna att vara en förfalskad tillbedjelsedag - söndag, eventuellt med tillåtelse för dem som dyrkar på lördag eller går till moskén på fredag, allt enligt den påvliga gregorianska kalendern som används av hela världen i sin förundran efter vilddjuret.

Det som inte får tillåtas är friheten att tillbe enligt diktat av ens individuella samvete.

Så småningom kommer alla som vägrar att följa falsk lära som verkställs av USA:s (eller någon annan regerings) makt att få dödsstraffet. Inga undantag kommer att ges för de som vill tillbe på den verkliga Bibliska Sabbaten, beräknad med Skapelsens ursprungliga luni-solkalendern.

Det enda hoppet är totalt överlämnande till Yahuwah Elohims vilja. Trots drakens rytande kommer Yahuwahs folk att bevaras.

Alla som sätter lydnad mot Yahuwah högre än mot människors lagar och traditioner kommer att bevaras under nödens annalkande tid.

På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten,
som står som försvarare för dina landsmän.
Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända
från den dag då människor blev till, ända till den tiden.
Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som
finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen
skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.
De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de
som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor,
alltid och för evigt.

(Daniel 12:1-3)

Skrifternas löften öppnar den Allsmäktiges alla resurser för de som hedrar sin Skapare genom att hålla Hans lag. Tillbe på Hans heliga Sabbat som bara kan identifieras med hjälp av Hans förordnade metod för tidhållning: luni-solkalendern.

Eftersom du har bevarat Mitt ord om uthållighet, skall Jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. (Uppenbarelseboken 3:10, 11)