Print

Vilddjurets märke: Vad det är och hur man undviker det!

Yahuwahs stora hjärta längtar efter sina jordiska barn. I sin oändliga visdom och förkunskap har Han gett en spännande glimt in i den närmaste framtiden med hjälp av symboler. Dessa ges för att förbereda Hans folk så att ingen får lura sig under jordens historiska slutdagar. En av de minst förstådda men ändå mest spännande symbolerna som används i profetia är “vilddjurets märke”.

“Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Upp. 13:16-18)

De stränga varningarna mot alla som får detta fruktade märke har inspirerat både rädsla och spekulation i många hjärtan.

“En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Yahs vredes vin, som oblandat hälls i Yahs vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.” (Upp. 14:9-11)

vilddjurets märkeDet är allmänt förkunnat att vilddjurets märke kommer att vara ett datorchip, kirurgiskt implanterat under huden av en totalitär regering som vill utöva total kontroll över sina medborgare. Vissa har spekulerat i att märket var bundet till streckkoder eller till och med de personnummer som används i USA. Vilddjurets märke är faktiskt mycket djupare och mycket mer hotfullt än streckkoder, personnummer, eller implanterade RFID-chip.

Det är absolut nödvändigt att alla har en klar förståelse av vad som utgör vilddjurets märke och hur man undviker att ta emot det eftersom alla som får det också kommer att få den gudomliga domen. För att förstå vilddjurets märke är det först nödvändigt att förstå vem eller vad vilddjuret är. Bibeln är överens om att vilddjuren är profetiska symboler för politiska makter i världen:

"Dessa stora vilddjur, som är fyra, är fyra kungar, som ska träda fram på jorden." (Dan. 7:17)

Ett vilddjur i Skriften symboliserar inte enbart en geopolitisk makt. Profetian fokuserar på de makter som kriger mot Yahuwah. Vilddjuret som sätter ett “märke” är även en världsomspännande makt som kommer att föra krig mot självaste himmelriket strax innan Yahushua återvänder.

Som det presenterades i videoserien The Beasts of Revelation 13 så symboliserar det första vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 påvedömet som under 1 260 år härskade över kristenheten med järnhand.

Det andra vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 är Förenta staterna, som i en snar framtid kommer att tvinga fram ett "märke" av det första vilddjurets avbild.

Uppenbarelseboken 13: Första vilddjuret (Rom) och andra vilddjuret (USA)

“Märket” för påvlig överlägsenhet, efter egen bekännelse, är söndagsdyrkan:

"Söndag är vårt auktoritetsmärke ..." (The Catholic Record, London, Ontario, 1 september 1923.)

Alla strider mot himmelriket har alltid berört dyrkan. Från början var Lucifers långvariga mål att tillskansa sig Skaparens dyrkan. Skrifterna upptecknar hans skrytsamma planer:

“Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Yahs stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.” (Jes. 14:12-14)

Vilddjurets märke kretsar kring tillbedjan eftersom hela den stora kontroversen mellan Yahuwah och Satan kretsar kring just detta. Detta understryks av det faktum att de som får de sju sista plågorna är de som har fått vilddjurets märke och som tillber dess avbild:

“Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: Gå ut och töm Yahs sju vredesskålar över jorden. Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.” (Upp. 16:1, 2)

I Satans försök att stjäla Skaparens dyrkan har han förenat världen genom användandet av en påvlig solkalender, grundad på en hednisk metod för tidshållning.

I Satans försök att stjäla Skaparens dyrkan har han förenat världen genom användandet av en påvlig solkalender, grundad på en hednisk metod för tidshållning. Utan rätt kalender är det omöjligt att fastställa rätt dyrkan. Således hyllar alla som försöker dyrka Yahuwah men som beräknar sin tillbedjelsedag med en falsk kalender – fastän okunnigt – Yahuwahs fiende.

Vilddjurets märke erhålls när en person, med full kunskap om sanningen, klamrar sig fast vid falska dagar för tillbedjan för att de är bekvämare i det moderna samhället än att tillbe Skaparen på Hans heliga sabbat, beräknat med Hans ursprungliga metod för tidshållning, luni-solkalendern. Vissa lördagssabbatister har anklagat söndagstillbedjan för att vara vilddjurets märke. Det är det – men även dyrkan på lördag är det. Detsamma gäller om man åker till moskén på fredagen. Varje ansträngning för att återge tillbedjan på en dag som helgats av Satan, ger endast Satan äran.

Det är i detta som vilddjurets märke mottas. Yahuwahs heliga dagar kan inte hittas med en förfalskad tidshållningsmetod.

gregoriansk kalender jämförd med lunisolkalendern; vilddjurets märke är Roms falska kalender

Oavsett om det är den nuvarande gregorianska kalendern som idag är allmänt accepterad och upprätthållen, eller någon framtida modifiering av den, så får man påvedömets (vilddjurets) märke när man känner till den sanna sabbaten men ändå håller sig fast vid tillbedjelsedagar beräknade med Satans förfalskade metoder för tidshållning.

Mellan 1920- och 1950-talet var det stor oro för en reform av den gregorianska kalendern. På sista tiden har förslaget att omarbeta kalendern åter tagits upp. Huruvida Satan betvingar märket via den aktuella kalendern eller någon modifierad form är oväsentligt. Vilddjurets märke mottas när Yahuwahs heliga dagar beräknas med någon annan metod än den i luni-solkalendern som etablerades vid skapelsen. I varje kultur och i varje land kan märket skilja sig något. Men det kommer att vara något som tvingar samvetet att göra uppror mot Yahuwahs lag. Det är naivt att tro att en dominerande världsmakt endast har ett sätt att utöva kontroll över jordens mångfaldiga kulturer.

I motsats till vilddjurets fruktansvärda märke står Yahuwahs sigill.

“Och jag såg också en annan ängel med den levande Eloahs sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna ... Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Eloahs tjänare, på deras pannor.” (Upp. 7: 2-3)

Yahuwahs sigill mottas när en person fullständigt överlämnar sig till sin Skapare. Denna karaktärsförändring ses i en villighet att följa ALLA Yahuwahs krav. Endast de som har gjort detta medvetna val kommer att få Yahuwahs sigill som skyddar dem från att få vilddjurets märke. Skrifterna uppmanar alla: “Låt detta sinne vara i dig, som också var i [den Smorde, Yahushua].” (Fil. 2:5) Yahushuas sinne underkastade sig fullständigt sin Faders vilja. I Gethsemane bad Han: "Fader, om Du vill, så tag denna kalk ifrån Mig! Men ske inte Min vilja utan Din." (Luk. 22:42)

Vilddjurets märke och Yahuwahs sigill står i kontrast till varandra. Den ena är en symbol för lojalitet mot Satan och kan tas emot i pannan eller i handen, vilket visar att vissa kommer att anpassa sig för att det är lämpligt. Yahuwahs försegling mottas emellertid endast i pannan, vilket representerar fullständigt överlämnande, total lojalitet, och tveklös lydnad gentemot Skaparen. De som får Yahuwahs sigill kommer att ha Yahushuas sinne fullständigt utformat inom sig. Yahuwahs sigill avslöjas i lydnad gentemot ALLA Hans krav, inklusive tillbedjan på den sjunde dagen i veckan, beräknat genom Hans ursprungliga luni-solkalender.

Kalendern är mycket mer än bara en metod för tidshållning. Skapelsens luni-solkalender är en integrerad del av den gudomliga lagen, för utan den är det omöjligt att beräkna Yahuwahs heliga dagar. Alla som efterlever den gudomliga lagen och tar emot Yahuwahs sigill kommer att reglera sina liv enligt den ursprungliga kalendern och tillbe sin Skapare vid Hans utsedda tider. Ingen förfalskad metod för tidshållning kan användas för att fastställa Himmelens heliga dagar. Således kommer alla som dyrkar på dagar beräknade med förfalskade system för tidshållning, att få vilddjurets märke. Märket mottas av alla som avvisar totalt överlämnande för Yahuwah och vägrar Honom lydnad. Detta är Satans sinne som fullständigt utformat är uppror.

Alla som får Yahuwahs sigill kommer att bevaras från förstörelsen som kommer över dem som får vilddjurets märke.

man står på sten med händerna i luften“Yahuwah sade till honom: Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne.

Till de andra hörde jag Honom säga: Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni skall döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid Min helgedom. Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset.” (Hesekiel 9:3-6)

Det borde vara varje person som önskar evigt livs studieplan att känna till Yahuwahs krav. Om hjärtat är envist och vill hålla sig fast vid synd så vet att det finns en Frälsare som är villig och kan förändra även de svåraste av hjärtan.

Medan prövotiden fortfarande kvarstår väljer du att överlämna din vilja till Yahuwah och lyda Honom, oavsett priset. Han kommer underbart att förändra sinnet hos alla som kommer till Honom i tro.

Ett evigt liv, nöjen utöver vår förmåga att begripa väntar på alla som får Yahuwahs sigill och segrar över vilddjuret, dess avbild och dess märke:

”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Yahs harpor i händerna och sjunger Moses, Eloahs tjänares, sång och sången till Lammet: Stora och underbara är dina gärningar, Yahuwah Elohim, Du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är Dina vägar, Du folkens konung.” (Uppenbarelseboken 15:2, 3)