Print

Víš, co se brzy stane?

Zaslíbení Yahušuova návratu je požehnanou nadějí, která motivovala misionáře, posilňovala mučedníky a inspirovala po věky nespočet věřících.

Je smutné, že mnoho věřících získalo nesprávnou informaci ohledně událostí okolo Spasitelova návratu.

Studie ukázaly, že lidé, kteří jsou plaší, čtou hůř řeč těla. Cítí více úzkosti, když se střetávají s druhými lidmi, protože neví, co mohou očekávat. Pokud nevíš, co očekávat ohledně konce světa, pak jsi ve větším nebezpečí, že budeš oklamán.

Yahušua varoval své následovníky, aby "vyhlíželi" jeho návrat: "Vizte, aby vás žádný nesvedl. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé." (Matouš 24,4-5) Aby se ochránili proti Satanovým klamům, vytvořili si mnozí křesťané svá vlastní "znamení", na které dávají pozor.

podnikatel s dalekohledem

Mnozí se domnívají, že když se ten pravý Spasitel navrátí, jeho noha se nedotkne země. Tato mylná představa pochází z Pavlova popisu Yahušuova příchodu:

Nebo [Yahušua] náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Yahuwaha sestoupí z nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. (viz 1. Tesalonickým 4,16-17)

Podle tohoto textu se mnozí domnívají, že když se Yahušua vrátí, svatí budou vzati do Nebe spolu s ním. To je mylná představa. Je nutné znát pravý řád posledních událostí, abychom nebyli oklamáni Satanovým padělkem.

Řád událostí

Začátek konce přichází, když "postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize." (Daniel 12,1)

Poté, co budou spravedliví vyzdvižení, aby se v oblacích setkali s Yahušuou, sestoupí toto radostné společenství na zemi:

I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne. (Zachariáš 14,4)

Jan popisuje, co bude následovat:

I viděl jsem anděla sestupujícího s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let. A uvrhl ho do propasti, i zavřel jej tam a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas. (Zjevení 20,1-3)

Krátce poté bude následovat znovustvoření země, protože události, které se odehrají během doby soužení a Yahušuova návratu, doslova zničí zemi.

Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v zbožnosti, očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Yahova, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se? Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá. (viz 1. Petrova 3,10-13)

Znovustvoření země připraví přemístění Nového Jeruzaléma z Nebe na zemi!

nový jeruzalém

Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sestupující od Yahuwaha z nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Yahův s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a Yahuwah sám s nimi bude, jsa jejich Bohem. (viz Zjevení 21,1-3)

Jakmile je Nový Jeruzalém přemístěn, stane se hlavním městem nové země. Odtud bude Kristus a svatí vládnout během milénia (tisíciletí), kdy je Satan uvězněn.

I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a viděl jsem duše stínaných pro svědectví Yahušuovo a pro slovo Yahovo, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, anebo na ruce své. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. (Zjevení 20,4-5)

Na konci tohoto milénia bude Satan propuštěn na krátkou dobu z vězení, během které opět oklame všechny, kteří zůstali ve vzpouře. To bude závěrečný akt jeho rebelie, protože poté Yahuwah vykoná soud nad těmi, kteří zůstali tvrdohlavě zatvrzelí.

oddělenA když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satanáš z žaláře svého. I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského. I vstoupili na širokost země a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale sstoupil oheň od Boha s nebe a spálil je. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků. (viz Zjevení 20,7-10)

Nakonec bude velký spor mezi svatostí a zlem vítězně ukončen.

A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Yahuwahův a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho budeť na čelích jejich. A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; neboť Yahuwah Elohim je osvěcuje, a kralovati budou na věky věků. (viz Zjevení 22,3-5)

Neotálej s přijetím Yahova daru spasení. Odpuštění, duchovní rozeznávání, pokoj a radost očekává všechny, kteří skládají důvěru v zásluhy Yahušui.