Print

Vyjděte! NYNÍ!

Pokud je pravdou, že "Blázni uhánějí tam, kde se andělé bojí vstoupit" pak je tento svět plný bláznů. Nebe varuje svět, ale udivující je, že většina lidí se domnívá, že se to jich netýká!

velká církev

Zjevení 18 začíná těmito hrozivými slovy:

Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký,... neboť z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové ...

I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Yahuwah na nepravosti jeho.

Dejtež jemu, jakož i on dával vám, a dejte jemu dvénásob podle skutků jeho; v koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob. (Zjevení 18,1-6)

Mnoho Biblí překládá tento verš jako pozvánku: "Vyjděte z něho, lide můj." Problém s takovými překlady je ten, že každý jediný křesťan se domnívá, že ta jeho církev, jelikož je to církev "ostatků", je výjimkou. Proto musí jít a konvertovat každého dalšího, aby se připojil k té "jeho" denominaci.

To je chyba. Nebe vydává božský příkaz: Vyjděte! To není pozvánka: "Pojď, připoj se k nám!"

Padlé církve

Babylon je symbolem pro papežství. Ale boží moudrost vysvětluje, že "všechny národy" se opily jeho vínem, tzn. jeho falešnými naukami. Toto "víno" je důkazem, že žádné náboženství, ani žádná církev, nejsou vyňaty z příkazu opustit Babylon. Řím je původce dvou bludů, které byly upřímně přijímány nejen křesťanstvem, ale celým světem. Právě přijetí těchto bludů je důvodem, proč na svět dopadne Yahův hněv a přichází boží varování.

Blud č.1

trinityNauka o trojjediném bohu je základem římsko katolické teologie. Jezuitský kněz John Hardon píše: "Tajemství Svaté trojice je největším základem naší víry. Vše ostatní na něm závisí a z něj se vše odvozuje."1

Tato nauka však pochází z dávných falešných náboženství, ne z Písma. "Jediná pasáž Nového zákona, která tuto nauku deklaruje (1 Janova 5,7-8), nebyla součástí původního textu, ale byla přidána dogmaticky lstivými písaři v pozdější době (nenachází se v žádné z řeckých rukopisů až do doby 11. století.)"2

Jiný autor vysvětluje:

Ačkoli jiná náboženství po tisíce let před narozením Krista uctívala trojjediného boha, trojice nebyla součástí křesťanského učení a formálních dokumentů z prvních tří století po Kristu.

To, že neexistovala žádná formální, ustanovená nauka o trojici až do čtvrtého století, je plně zdokumentovaný historický fakt.3

Navzdory pochybným původům této nauky, přijalo nauku prakticky celé křesťanství. Je jen několik málo sekt jako jsou Svědkové Jehovovi, které odmítají tuto nebiblickou nauku. Hlavní denominační proudy je označují primárně za kulty, protože odmítají právě toto falešné učení!

To je však součást vína Babylonu. Všichni, kdo se podílí na jejích hříších tím, že přijímají tuto nauku, obdrží její rány.

Blud č.2

Druhý blud, který je součástí vína Babylonu, je ještě rozšířenější, než ten první. Je to: Gregoriánský kalendář.

Jezuitský astronom jménem Christopher Clavius vymyslel Gregoriánský kalendář. Je dokonce pojmenován po papeži, který ho k tomu pověřil: Papež Řehoř XIII. Tento kalendář se stal ve skutečnosti kalendářem světa. Problém je, že ani pravý den Spasitelova vzkříšení, ani původní sedmý den Sabat, není možné nalézt pomocí tohoto solárního kalendáře. Dokonce i Ortodoxní církve, které vypočítávají Velikonoce podle Juliánského kalendáře, nadále světí v gregoriánskou neděli.

Skrze tyto dva bludy jsou doslova všechny národy opilé vínem Římského smilstva.

podané ruce

Znamení šelmy

Celosvětové používání papežského kalendáře nastavilo každého člověka na to, aby přijal znamení šelmy, když jej bude zákon vynucovat. Toto "znamení" je znakem věrnosti papeži a skrze něho Satanovi.

neděleZnamení šelmy bude zavedeno tehdy, když legislativa vyvýší neděli - papežský den bohoslužby - jako den odpočinku pro celý svět. Tento zákon bude propagován jako dobrá věc. Obchodování bude pozastaveno, sportovní arény uzavřeny, žádná pracovní povinnost, žádné rozptylování, lidé se budou moci soustředit na své vztahy s přáteli a rodinami.

Nikdo nebude nucen jít v neděli do církve. Avšak skrze následování výnosů Říma budou ve skutečnosti uctívat neděli, protože budou uctívat hlavu neděle: papeže.

Když se světové vlády sjednotí ve vyvýšení neděle jako dne odpočinku, pak všichni, kteří uposlechnou takovýto zákon, přijmou znamení šelmy. Následně je poctěn Satan, když je neděle poctěna a pravý Yahuwahův Sabat opomíjen.

Ano, to se týká i tebe!

Neoklamej sám sebe. Příkaz opustit Babylon se týká i tebe. Týká se tvé církve nebo tvé věřící komunity. Každé organizované náboženství na zemi obsahuje bludy. Buď lpí na falešných naukách nebo odmítli rostoucí světlo, nebo obojí.

Tvoje jediné bezpečí je v uposlechnutí božího příkazu opustit všechna organizovaná náboženství.

Není to snadné. Vskutku to může být velmi osamělé putování. Ale to neznamená, že to je špatně. Yahuwah vždy vedl Své vyvolené, aby se oddělili a odloučili.

modlitba o samotě

"A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Yahuwah všemohoucí." (2 Korintským 6,17-18)

Když uposlechneš tento příkaz, nebeský Otec tě adoptuje jako Svého vlastního. Všechny zdroje neomezené moci ti budou k dispozici. Andělé budou tví ochránci, vůdci a společníci, od nyní až do věčnosti.

Opozdit se znamená zemřít!

Náboženští vůdci se budou snažit tě zastavit. Budou tvrdit, že jediný způsob pro účinnou změnu je zevnitř na venek. Ale už není čas zahrávat si se spasením. Boží příkaz je jasný: Neexistují výjimky.

Uposlechni Yahuwaha. Opusť všechny padlé církve a organizovaná náboženství. Modli se za přátele a rodinu, kteří tam stále setrvávají, ale dělej to zvenčí.

Odplata, která očekává ty poslušné, převyšuje nejdivočejší představivost.

"Čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Yahuwah těm, kteříž jej milují." (1 Korintským 2,9)

Poslouchat Yahuwaha, bez ohledu na to, co to bude stát, stojí za každou cenu.

osamocená modlitba


1 https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/catholic-doctrine-on-the-holy-trinity.html

2 Bart D. Erhman, Lecture course: "From Jesus to Constantine: A History of Early Christianity."

3 Victor Paul Wierwille, "Jesus Christ is Not God."