Print

Vyjděte z ní Můj lide! | 3. část

Bible prezentuje velmi speciální skupinu lidí, kteří s naprostou a ochotnou poslušností následují svého božského Vůdce do vší pravdy. Jsou nazváni: Synové Sádochovi. Nebe je odměňuje za jejich milující poslušnost a plnou podřízenost velkou poctou – jsou pověřeni sloužit samotnému Yahuwahovi! Zatímco jiní smí sloužit lidem, Sádochovi Synové slouží přímo Yahuwahovi a žijí své životy v přímém kontaktu s Ním po všechny časy. (viz Ezechiel 44,15).

Zemědělec BibleAby byli připraveni na toto vysoké povolání, jsou Synové Sádochovi vyučováni ve škole Nebes. Jejich učitelé jsou andělé; jejich učebnice je Bible a příroda. Trénink, který obdrží, jejich poučení ve spravedlnosti, pochází přímo z Nebes. Žádná pozemská instituce nepřebírá úkol výcviku Synů Sádochových pro jejich vysoké a svaté povolání.

Ve čtyřiceti letech byl Mojžíš egyptským princem, úspěšným generálem jeho armád. Byl si jistý, že by mohl vysvobodit Izrael. Yahuwah to ale viděl jinak a proto ho poslal na poušť. Když mu bylo 80 let, po 40 letech pečování o ovce ve škole pouště, necítil se pokorný Mojžíš na úkol vyvést Izrael z Egypta. Tehdy Yahuwah věděl, že Mojžíš byl konečně připraven. Čtyřicet let pod přímým dozorem nebes byl Mojžíš konečně připraven na jeho velký životní úkol.

Jak při tréninku, který získávají z Nebes, tak při bohoslužbě, kterou vzdávají Stvořiteli, jsou Synové Sádochovi často povoláni stát osamoceni. Nikdy to neplatilo více než nyní, na samém konci času. Ekklesia, která byla kdysi čistá, zavrhla pravdu a nyní učí bludy. Není vhodnou vzdělávací půdou pro Nebem povolané Syny Sádochovy. Podobné to bylo i pro Eliáše, který se skrýval u potoku Cherit. Yahuwah ho tam přivedl, aby byl v bezpečí. Nenavštěvoval o Sabatu místní synagogu, ale světit tento den o samotě.

Když potok vyschl, Eliáš byl veden do domu pokorné, věřící vdovy, a tam zůstal, dokud neuplynulo tři a půl let. Ani během této doby nenavštěvoval Eliáš žádné organizované bohoslužby. Zachovával domácí ekklesia s vdovou a jejím synem. Duchovní síla, kterou takto získal, ho připravila na to, aby obstál sám před Achabem a 850 proroky Baála a Ašerah na hoře Karmel.

Jan křtitel je další Syn Sádochův, jehož osamocené bohoslužby připravily na vykonání mocného díla pro Yahuwaha. Domácí ekklesia je skutečně součástí Synů Sádochových. Taková přímá, jeden – k – jednomu, bohoslužba s Yahuwahem, je to, co připravuje Syny Sádochovy pro jejich unikátní službu, ve které stojí věrně na straně Yahuwaha proti odpadlictví celého světa.

Všichni, kdo plně uposlechnou výzvy opustit Babylon a vstoupit do plného světla pravdy, zjistí, že domácí bohoslužba je nevyhnutelná. Trénink, žena, která stála s překřížením rukoukterý musí získat z Nebes, není dostupný v padlých církvích. Navíc návštěva „církve“ za účelem společenství není postavena na Písmu, protože Yahuwah říká: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3,3)

Všichni, kdo se rozhodnou následovat pravdu nehledě na cenu, kterou zaplatí, zažijí překážky navržené Satanem tak, aby je odradily. Nové situace vyvstanou, které budou vyžadovat víru k překonání. Domácí ekklesia může vyvolávat špatné pocity. Pocit osamělosti a „vydání na pospas“ může být velmi intenzivní – obzvláště, když je člověk zcela sám a nemá nikoho, s kým by míval bohoslužby. Je snadné pochybovat o tom, zdali je domácí ekklesia dokonce biblická.

Překvapivé je, že domácí ekklesia je nejen biblická, ale v jednom důležitém případě je dokonce přikázána. Když Yahushuova Ekklesia rostla a šířila se, individuální bohoslužby v domácnostech nebo na tichých místech v přírodě byly zcela běžné. Ve Filipi bylo běžným místem bohoslužby pro zbožné lidi podél řeky. „O Sabatu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.“ (Skutky 16,13)

Je zjevné, že pro zbožné lidi bylo „běžné“ odejít na tichou samotu u řeky, aby se modlili a světili Sabat. Právě tam poznali Pavel a Silas Lydii, obchodnici s purpurem. Ona a celý její dům byl pokřtěn. (viz Skutky 16,14-15)

 Ve všech dobách zachovávali věrní domácí ekklesia. Enoch kráčel s Yahuwahem, ne ve shonu a ruchu městského života, ale tak, že odcházel mimo město, aby Ho uctíval v tichu samoty. Z těchto duchovních útočišť byl Enoch posilněn, aby šel a byl učitelem spravedlnosti.

I když Izraelité byli na poušti, jedinci a rodiny zachovávali domácí ekklesia! Mojžíš nejprve postavil „stan setkávání“, kde bude vcházet a rozmlouvat s Yahuwahem. V průběhu roku měli Izraelité svatyni právě před sebou. Člověk by si myslel, že byli všichni svoláni, aby měli společnou bohoslužbu v sedmý den. Kdo jiný by mohl mít Sabatní kázání než Mojžíš? Ale tak tomu nebylo! Každému bylo přikázáno, aby zůstal ve svém stanu.

Yahuwah jim dokonce poskytl i stravu navíc na Sabat, aby mohl každý zůstat doma během těchto svatých hodin.

„Hleďte, vždyť [Yahuwah] vám dal den Sabat. Proto vám dává šestého dne chléb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa.“ Lid tedy sedmého dne odpočíval. (Exodus 16,29.30)

pánské studium BibleI když je domácí ekklesia nezbytná pro všechny, kdo utečou z Babylonu, zabere to nějaký čas, než se člověk mentálně přizpůsobí na nové způsoby bohoslužby. Jedno biblické zaslíbení, kterého se všichni mohou chopit, se nachází v Matouši 18,20: „Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.“ Člověk, který koná bohoslužbu sám, se může chopit tohoto zaslíbení stejně tak jako skupina více lidí. Bible učí, že všichni, kdo milují Yahuwaha, mají dva strážné anděly, kteří nad nimi bdí a chrání je. I když je tedy člověk sám, není ve skutečnosti nikdy sám, ale se svým strážným andělem, se kterým tvoří ekklesia dvou bytostí a Yahushua je uprostřed nich.

Málo lidí má příležitost světit s druhými v malých skupinkách ve svých domácnostech. Ti, kteří jsou požehnáni stejně věřícími rodinami, konají bohoslužby se svými rodinami. Většina věřících je však na tom tak, že konají bohoslužby naprosto osamocení. Ať už člověk koná bohoslužbu v malé skupince, s vlastní rodinou nebo sám ve své ložnici, taková bohoslužba je u Yahuwaha přijatelná a On ohromně požehná takové věřící.

Místo se nestává svatým, jsou-li v oknech krásné mozaiky. Ani to nemusí být kostelní věž nebo velké shromáždění věřících. Jedinou věcí, která kdy dělala místo svatým, je přítomnost Yahuwaha. Izraelité byli poučeni, aby postavili svatostánek přímo na písku pouště. Nebyla tam žádná podlaha, ani základy, žádné vyvýšení, jen holá zem. Yahuwah řekl Mojžíši: „I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich.“ (Exodus 25,8) Dnes hledá Otec a Syn světící lidi, kteří Je pozvou, aby s nimi přebývali, a kdekoliv přijdou, tam se to místo stává svaté, oddělené pro společenství.

Když se tábor přestěhoval, nebylo nic svatého na písku, na kterém stál svatostánek. Byla to přítomnost Yahuwaha, která učinila svatostánek svatým, a která dodnes činí jakékoliv místo svatým, kde je uctíván Stvořitel. Místo uctívání může být tiché místečko v přírodě. Někdy to může být jen vlastní auto zaparkované u jezera – nebo dokonce na parkovišti! Často je to tak, že ti, kdo světí o samotě, musí tak činit v soukromí své vlastní ložnice.

Kdekoliv se člověk sklání před Yahuwahem, tam je svatá půda, protože Yahuwah zaslíbil, že tam bude přítomen.

Bohoslužba je jednoduše prostředek, skrze který je vyjádřena láska a obdiv ke Stvořiteli. Člověk navyklý na tradice a formy církevních služeb může zprvu cítit, že ticho jeho nebo jejího usmívající se žena při pohledu do vzdálenostipokojíku nemůže být dostatečně zbožným místem. Avšak pravá bohoslužba je dar lásky. Je to otevření srdce v čisté oddanosti k Yahuwahovi. Takovou bohoslužbu Yahuwah s potěšením přijímá. Často je to tak, že je snadnější nabídnout čistou bohoslužbu o samotě, než v přítomnosti neuctivých nebo dokonce uštěpačných lidí.

Neměj strach vystoupit sám a zkusit něco nového. „Sabat pro člověka učiněn jest, a ne člověk pro Sabat.“ (Marek 2,27) Jedinou podmínkou je, aby pravá bohoslužba, kdekoliv a jakkoliv, vycházela z lásky a vděčnosti k Yahuwahovi. To může člověk udělat o samotě, se svou vlastní rodinou nebo se skupinou rodin.

Ve starém hebrejském jazyce je slovo pro číslo sedm stejné jako sloveso „divit se“. S tímto slovem bychom tedy v Genesis 2,2 četli:

A dokonal Yahuwah v „udivující“ den dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den „udivující“ ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Yahuwah den „udivující“ a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Yahuwah ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.

Můžeš se divit v den Sabat nad požehnáním ve tvém životě? Můžeš se podivovat, ocenit a obdivovat plán spasení a podivuhodný osud, naplánovaný pro zachráněné lidi ze země? Můžeš se divit na tím, že nás On miluje natolik, že pro nás zemřel? Den Sabat, ten sedmý den, bude pro všechny potěšením a požehnáním, když začneme více vnímat vše to podivuhodné.

SÁM

Většina lidí, kteří opustí Babylon, tak činí o samotě. Protože bohoslužba je aktivní zkušenost, může to vyžadovat nějaké přizpůsobení světit sám.

kontemplativní turistaExistuje mnoho způsobů, jak může osamocený člověk obdržet velmi bohatá požehnání Sabatního dne. Protože není třeba brát ohled na potřeby a omezení někoho jiného, svaté hodiny mohou být stráveny hlubokým studiem Bible a společenstvím s Otcem a Synem. Může být přehrávána duchovní hudba z CD přehrávače a doprovázena zpěvem pro požehnání ze vzdávání chvály skrze hudbu. Dalším příjemným způsobem jak živit víru, je vést si deníček modliteb a díkuvzdání. Stačí obyčejný deníček. Každý Sabat si poznamenej konkrétní modlitební žádosti. Následující Sabat si poznamenej, které modlitby byly vyslyšeny a požehnání přijatá v průběhu týdne, a zapiš si nový seznam proseb na další týden.

Je důležité být konkrétní a dávat pozor na to, o co skutečně žádáš, aby když pak Yahuwah odpoví, jsi dokázal rozpoznat dané požehnání a s vděčností ho uznat. Zaměřit se na obdržená pozitivní požehnání je obzvláště důležité pro ty, kdo jsou sami. To vzbuzuje vděčnost a lásku, která tak zvětšuje víru a důvěru ve Vykupitele.

Další příjemnou aktivitou jsou eKurzy na stránkách WLC. Členství ve WLC poskytuje sadu knížek bohatých na duchovní lekce. To poskytuje bohatý obsah pro studium. Na WLC stránkách jsou také články, které poskytují pokrm pro přemýšlení a meditaci.

Pokud je samota problém, poznávej druhé. Pokud existuje někdo, pro koho jsi byl svědectvím, pak je Sabat obdivuhodnou příležitostí domluvit se na duchovním společenství a sdílení.

Strávit čas v přírodě je vždy prospěšným zážitkem. Hlas Stvořitele je více rozeznatelný v přírodě než kdekoliv jinde. Když žil Yahushua na zemi, často odcházel do přírody, aby sám komunikoval se Svým Otcem. Věděl, že nejpravější, nejčistější bohoslužbou je individuální komunikace se svým Stvořitelem. Tato zkušenost může být tvou zkušeností, i když budeš jen sám.

RODINY

šťastná rodinaJe úžasným požehnáním, pokud může být člověk společně se svou rodinou při bohoslužbě! Bohoslužby doma nesou s sebou obrovské požehnání, protože individuální potřeby se dají snadněji splnit, než při bohoslužbách velké skupiny.

Výborným zážitkem je společný zpěv. Přitahuje srdce k Yahuwahovi a většina dětí miluje zpívání. Požehnání získané skrze naučená slova písní, přetrvá navždy.

Matky a otcové mohou vychovávat děti vyučováním Biblických příběhů a sdílením nějakého příběhu s poučením nebo podobenstvím z přírody, které vedou myšlenky k Nebi. Odpolední procházka rodiny za krásného počasí je úžasnou příležitostí obrátit pozornost dětí ke Stvořitelově lásce projevené v přírodě.

Matky a otcové mohou vychovávat děti vyučováním Biblických příběhů a sdílením nějakého příběhu s poučením nebo podobenstvím z přírody, které vedou myšlenky k Nebi. Odpolední procházka rodiny za krásného počasí je úžasnou příležitostí obrátit pozornost dětí ke Stvořitelově lásce projevené v přírodě.

Pilgrim's Progress (Cesta poutníka) je také dobrá věc pro užitek rodiny. Je to také báječný způsob, jak vhodně zaměstnat  děti, zatímco dospělí mají Biblické studium. Děti mohou poslouchat hluboké duchovní pravdy v Cestě poutníka a zároveň si vybarvovat omalovánky Biblických příběhů.1

Rodiče mohou živit svůj vztah s druhými a také se staršími dětmi skrze společné studium Biblických pravd a jiných náboženských knih.

SKUPINY

Ti, kteří mají příležitost světit společně s druhými podobně smýšlejícími lidmi, jsou požehnáni neobvyklou příležitostí. Většina lidí, kteří opustí Babylon, světí o samotě. Mnozí píší do WLC a ptají se, jestli někdo zná nějaké světitelé lunárního Sabatu v jejich oblasti. Bohoslužby s jinými věřícími je potěšením a výsadou. Je však důležité vzít opatrně v úvahu individuální potřeby všech zúčastněných.

Skupina 25 lidí vyžaduje více organizace, než samotná rodina. Dospělí lidé bez dětí budou mít odlišné potřeby než mladí lidé, jejichž potřeby se nedají přehlížet. Ani se nedá očekávat, malé dětiže malé děti vydrží dlouhé hodiny bez jakékoliv činnosti, zatímco dospělí budou diskutovat o věcech mimo dětskou úroveň chápání. Mnoho dospělých může nacházet potěšení v dlouhých hodinách Biblického studia, ale je třeba brát ohled i na potřeby mladých dětí a zájmy mládeže.

Bdělost a modlitba by měly být praktikovány, aby nedošlo ke ztrátě požehnání setkání skupiny a formálnímu stylu ekklesia služby, která by mohla ukrást pokoj Sabatního dne. Mohou být dána vhodná malá kázání, ale neměla by být výhradní zodpovědností jednoho člověka. Je třeba dávat pozor na to, aby si skupina neustanovila někoho za svého schopnějšího vůdce. Takové lidské ustanovení může omezit vedení Yahushuova Ducha, který by mohl mít v plánu na tento den něco jiného.

Společný oběd po hlavní bohoslužbě může poskytnout  báječnou příležitost pro společnou návštěvu, ale všichni si musí dávat pozor, aby zůstali u duchovních témat. Odpoledne může jít mládež na procházku do přírody. Mohou hledat v přírodě nějaké podobenství, o které se mohou pak podělit při večerní bohoslužbě.

Ať už člověk světí sám, s rodinou nebo ve skupině, příprava na požehnání Sabatu začíná už První den. Matky a otcové by si měli chránit svou sílu a energii tak, aby mohli strávit svaté hodiny Sabatu se svými dětmi, a ne spánkem, protože dohánějí únavu z celého týdne.

ACTS

Je zapotřebí zcela znovu objevit, že pobožnost je tak přirozená pro křesťana, jako byla pro . . . [zbožné] Izraelity, kteří psali žalmy, a že zvyk oslavovat velikost a dobrotivost . . . [Yahuwahovu] přináší nekonečný tok vděčnosti, radosti a nadšení.2

Pro organizovanou pobožnost může napomoci uvést nejdůležitější prvky aktivní bohoslužby. ACTS je anglická zkratka pro slova Acknowledgement (Uznání), Confession (Vyznání), Thanksgiving (Díkuvzdání) a Supplication (Prosba). Ať už člověk světí sám, se svou rodinou nebo ve skupině, následování těchto zásad je velkou pomocí.

Acknowledgement (Uznání)

Vzdejte Yahuwahovi slávu jména Jeho, uctívejte Yahuwaha v ozdobě svatosti. (viz Žalm 29,2)

skupina mládeže zpěvPrvním aktem pobožnosti, ať už při modlitbě, zpěvu nebo tiché meditaci, je uznání Yahuwaha jako toho, kým a čím On je: Stvořitel, pramen, z kterého vyvěrá veškerá láska, život, poznání a každé přijímané požehnání. Akt uznání Yahuwaha jako zdroje veškerého života a lásky inspiruje naději a víru, když zároveň uznáváme náš vztah k Němu: On je Stvořitel, my jsme Jeho stvoření. On je náš Otec, my jsme Jeho děti.

Mohou se zpívat písně chvály, číst žalmy chvály a meditovat o tom. Biblické texty popisující Yahuwahovu rodičovskou lásku ke Svým dětem, stejně jako Jeho moc a síla, to vše jsou skvělé možnosti, jak uznat Vládce všech a všeho. Při pobožnosti ve skupině je možné se zaměřit na podobenství znázorňující vztah Stvořitel/stvoření. Dětem se mohou vyprávět příběhy o rodičovské lásce, demonstrující atributy boží lásky.

Confession (Vyznání)

„Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Yahuwah a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ (viz 1. Janova 1,9)

Vyznání je důležitou součástí pobožnosti. Když člověk vyznává svou slabost, je inspirován přichytit se toho Jediného Mocného. Účelem význání hříchů jako součásti pobožnosti je vyzdvihnout Otcovo odpuštění, ne zrůdnost našich hříchů.

Je třeba dobře zvážit veřejná vyznání, aby byla vhodná v ohledu na čas, místo a přítomné. Některá vyznání by neměla být nikdy veřejná, protože mohou způsobit více bolesti a škody než dobrého. Hříchy osobního nebo soukromého charakteru by se měly řešit individuálně a o samotě před Yahem. Neměly by být vyneseny na světlo ve skupině nebo v rodině. Pokud někdo ublížil někomu jinému, je dobré si to vyříkat ještě před pobožností.

Je důležité, aby každé vyznání při pobožnosti zdůraznilo Yahuwahovu moc, sílu a ochotu odpouštět, spíše než podrobnosti jednotlivých hříchů. Někdy bývají hosté vyzváni, aby se podělili o muž a dítě klečí v modlitběsvou „zkušenost“, jak je Yahuwah vedl ze života hříchu k plnému odevzdání se Spasiteli.  Často pak tito lidé svěřený čas vyplní tím, že zacházejí do velkých detailů ohledně svých dřívějších hříšných životů a co všechno špatného dělali. Teprve nakonec, když jim končí svěřený čas, uvádějí: „Pak jsem se odevzdal Spasiteli a všechno se změnilo.“

Vyznání takového druhu mají sklon oslavovat Satana, více než Yahovu moc. Písmo učí: „Kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.“ (Filipským 4,8)

Každé „vyznání“, které se zaměřuje na hanebnost, zkaženost a zlo – moc Satana, okrádá o pozornost a soustředění se na odpouštějícího Zákonodárce a zcela jistě není vhodné pro veřejnou pobožnost. Avšak vyznání, které vede k pravému pokání, je tím, co vyvěrá z potřeby lítostivého srdce a přinese odpuštění od našeho Yahuwaha, Vládce všech.

Thanksgiving (Díkuvzdání)

Díky vzdejte Yahuwahovi, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. (viz Žalm 106,1)

usmívající se matka a dceraJedním z nejvíce vzrušujících způsobů, jak vzdávat díky Yahuwahovi, je připomenutí si oněch mnoha požehnání, kterými tě Yahuwah požehnal během uplynulého týdne. Mladé děti mohou být vyzvány, aby se podělili o to, za co jsou vděčné. Jedinci i rodiny si mohou vést Deník požehnání, do kterého si mohou zapisovat věci, za které jsou vděční. Velké skupiny mohou pozvat kohokoliv, kdo chce mluvit, aby se podělil o požehnání, která obdržel během týdne.

Tato příležitost mluvit o velikosti a dobrotě Nebeského Otce by neměla být nikdy zanedbávána. Posiluje víru posluchačů, kteří slyší, jak Yahuwah někomu požehnal někoho jiného, protože si uvědomují, že když mohl udělat něco takového pro někoho jiného, může totéž udělat i pro ně, když bude třeba.

Je to dobře strávený čas a požehnání sklidí všichni, pokud při společném shromáždění hovoří o vděčnosti a lásce, kterou cítí ke svému Stvořiteli. Yahuwah poslouchá tato svědectví a je skrze ně oslavován.

Kdyby se křesťané sdružovali a navzájem si vyprávěli o lásce [Yahuwahově] a vzácných pravdách vykoupení, jejich vlastní srdce by byla občerstvena a oni by občerstvovali jeden druhého. Denně se můžeme učit více o našem nebeském Otci, získávat čerstvou zkušenost o Jeho milosti; pak bychom měli mít touhu hovořit o Jeho lásce; a když tak učiníme, naše vlastní srdce se zahřeje a bude povzbuzeno. Kdybychom více přemýšleli a hovořili o [Yahushuovi] a méně o sobě, měli bychom více Jeho přítomnosti.3

 Když si člověk udělá čas a promlouvá slova chvály, která oslavují Otce a Syna, tato slova jsou ukládána v Nebi. Modlitby lásky a vděčnosti jsou daleko vzácnější než modlitby žádostí. Když projev vděčnosti a uznání vychází ze srdce, jsou tato slova zapsaná v Nebi, aby přestála čas i věčnost jako svědectví velké Yahuwahovy dobroty.

Tehdy ti, kteříž se bojí Yahuwaha, tytýž mluvili jeden k druhému. I pozoroval Yahuwah a slyšel, a psána jest kniha pamětná před ním pro ty, kteříž se bojí Yahuwaha, a myslí na jméno jeho. Tiť budou, praví Yahuwah zástupů, v den, kterýž já učiním, mým klenotem, a slituji se nad nimi, jako se slitovává otec nad synem svým, kterýž mu slouží. (viz Malachiáš 3,16.17)

Jaká čest být citován v jedné z Nebeských knih! To je to, jak vysoce jsou ceněná tvá slova chvály, lásky a vděčnosti.

Slova, kterým . . . [Yahuwah] a andělé naslouchají s potěšením, jsou slova uznání za velký dar, který byl dán světu v jednorozeném Synu . . . [Yahuwaha]. Každé slovo chvály za požehnání světla pravdy . . . je zapsáno v nebeských záznamech. Každé slovo uznání laskavé dobroty našeho nebeského Otce za to, že dal . . . [Yahushuu], aby odstranil naše hříchy a vložil na nás Svou spravedlnost, je zaznamenáno v knize Jeho vzpomínek. Svědectví tohoto druhu „zvěstuje ctnosti toho, kterýž nás povolal ze tmy v předivné světlo své.“ 1. Petrova 2,9.4

Mohou být také čteny žalmy chvály. V rodinách může číst každý člen jeden verš. Ve větších skupinách je možné číst vše společně jako sjednocené čtení.

Všichni, kdo se podílí na sdílení svých zkušeností Yahuwahova individuálního požehnání v jejich životech, zjistí, že jejich setkání zkušeností je nejpříjemnějším ze všech duchovních zážitků.

Supplication (Prosba)

Modlitba je otevření srdce . . . [Yahuwahovi] jako příteli. Není to nezbytné proto, abychom oznámili . . . [Yahuwahovi], jací jsme, ale abychom byli schopní Ho přijmout. Modlitba nepřivádí . . . [Yahuwahova] k nám dolů, ale nás nahoru k Němu.5

Mladá dívka se modlíModlitba přivádí prosebníka do pravé přítomnosti Věčného. Takové obrovské privilegium by nemělo být bráno na lehkou váhu. Nicméně bychom měli vzít v úvahu místo a přítomné při veřejné modlitbě. Veřejné modlitby, kdy jeden člověk jednotvárně mumlá dlouhou dobu, kdy děti jsou neklidné a mysl přítomných začíná bloudit, nejsou vhodné. Dlouhé modlitby mají své místo v soukromí skrytého modlitebního života jedince.

Ideální je, když veřejná modlitba netrvá déle než dvě minuty. Jedná-li se o velkou skupinu, je možné se pro prožití požehnání  modlitby rozdělit na menší modlitební skupinky o třech nebo čtyřech lidech. To umožňuje každému se modlit.

Dalším způsobem modlitby, jak ve velkých skupinách, tak i v rodinném kruhu, je modlitba v jednom duchu. Jeden člověk začne, ale jiný člověk, který cítí nějakou břímě nebo touhu po díkuvzdání, může také mluvit v kteroukoliv dobu, aby sdělil, co má na srdci. Dokonce i nejmladší děti se mohou účastnit a říci něco, za co jsou vděčné. Tento způsob modlitby přináší bohaté odměny, protože se otevírá přímému vlivu Ducha Svatého. Něco, za co se modlí jeden člověk, často zažehne myšlenku v jiné mysli. Namísto čekání, než na člověka přijde řada na modlitbě, může reagovat přímo na vnuknutí a myšlenky srdce vyjádřit v prosbě nebo díkuvzdání. Ukončení zopakováním Yahushuovy modlitby, kterou dal Svým učedníkům, je krásný způsob, jak ukončit skupinovou modlitbu.

I když tato dávná praxe „modlitby v jednom duchu“ není dnes běžná, byla praktikovaná těmi, které Yahuwah zachránil v He Leadeth Me. Modlitby trvaly hodiny, ale nikdo nebyl vyčerpán ani znuděný. Protože byli schopni svobodně se modlit a podle toho, jak to vedl Duch Svatý, zažívali radostnou zkušenost. Nebe se přiblížilo a nemocní byli uzdraveni, zázraky vykonány a dokonce i mrtví byli vzkříšeni opět k životu. Vyzkoušej tento způsob modlitby. Už nikdy se nebudeš chtít ve skupině jinak modlit!

Když se člověk rozhodne změnit svůj životní styl a opustí skupinu věřících v nějaké denominaci nebo církevní skupinu, může se cítit téměř jako kdyby se rozváděl. Reakce dřívějších sourozenců spojená s pocitem samoty a nejistoty, jak světit sám, může navádět člověka k pocitu, že je ztracen. To vše je součástí Satanova úsilí zmalomyslnit ty, kteří opouští Babylon. Zaplavením člověka negativními emocemi se Satan snaží zatřást rozhodnutím člověka a vyvinout na něj tlak, aby se vrátil k tomu, co už zná – aby se vrátil do Babylonu.

Zůstaň si být pevně vědom Otcovy lásky k tobě a Jeho přijetí tvé pobožnosti.

A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v . . . [Yahushuovi Spasiteli], totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha.

Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle . . . [Yahuwaha] prosí za svaté. Vímeť pak, že milujícím . . . [Yahuwaha] všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. (Římanům 8,1.27.28)

Yahuwahovým cílem je mít věřící na celém světě, jednotlivce nebo v malých skupinách, uctívajících Ho v Jeho svatý den navzdory útrapám a odsouzení ze strany druhých.

Kráčej vpřed v plnosti víry, věříc v to, že Ten, který tě povolal podle Svého slavného záměru, tě také přijímá mezi Milované. Když uposlechneš výzvy následovat Spasitele ven z Babylonu, ať už je cena jakákoliv, oslavíš svého Vykupitele a tvoje pobožnost bude u Něj přijatelná.

Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Yahuwah s námi, i kdo proti nám? Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?

Kdo bude žalovati na vyvolené Yahuwaha? Yahuwah jest, jenž ospravedlňuje. Kdo jest, ješto by je odsoudil? Yahushua jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na pravici Yahuwahově jest, kterýž také i oroduje za nás.

A protož kdo nás odloučí od lásky Yahushuovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč? Jakož psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití. Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.

Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Yahuwahovy, kteráž jest v Yahushuovi Spasiteli našem. (Římanům 8,31-39)1 Biblické omalovánky jsou dostupné ve většině obchodů s křesťanskými knihami.  Omalovánky je taktéž možno najít online.
 Zde je pár odkazů z mnoha:

http://www.coloringpages.net/bible.html

http://www.bible-printables.com/Coloring-Pages/index.htm

http://www.coloring.ws/christian.htm

2 J. I. Packer

3 E. G. White, In Heavenly Places, p. 92.

4 E. G. White, Our High Calling, p. 168.

5 E. G. White, Steps to Christ, p. 93.