Print

Weet jy wat gaan gebeur?

Die belofte van Yahushua se wederkoms dit die geseënde hoop is vir die motivering van evangeliste, en wat hulle as martelare versterk het, en ook vir ontelbare gelowiges geïnspireer het regoor die eeue.

Dit tragies is dat baie gelowiges die verkeerde inligting ontvang het ten opsigte die gebeure rondom die Verlosser se wederkoms.

Deur studie daarop gewys word dat mense wat skaam is in die werklikheid dit meer moeilik vind vir die verstaan van lyftaal. Gevolglik, ondervind hulle meer angstigheid wanneer daar tussenwerkinge is met ander omdat hulle nie weet wat om te verwag. As jy nie weet wat om te verwag ten opsigte die einde van die wêreld, jy in groter gevaar verkeer om mislei te word.

Yahushua het sy volgelinge gewaarsku om “op te let” na Sy wederkoms, en gesê: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.” ( Mattheus 24 verse 4 en 5) Deur waaksaam te wees vir Satan se misleidings, het baie Christene hulle eie “tekens” ontwikkel waarna gekyk word.

sakeman met verkyker

Baie neem aan dat wanneer die ware Verlosser kom, dat sy voete nie die aarde sal aanraak. Hierdie verwarring voortspruit vanuit Paulus se beskrywing oor Yahushua se wederkoms:

Want Yahushua self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van Yahuwah; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. (Lees 1 Tessalonisense 4 verse 16 en 17).

Vanaf hierdie gedeelte, baie aanneem dat wanneer Yahushua verskyn, sal die heiliges na die Hemel geneem word saam met hom. Dit verkeerd is. Dit belangrik is om die werklike volgorde van die laaste gebeure te verstaan, en om ten einde om nie mislei te word deur Satan se namaaksel.

Die orde van Gebeure

Die begin van die einde ʼn aanvang sal neem wanneer: “EN in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen kan gevind wat in die boek opgeskrywe staan.” (Daniel 12 vers 1).

Wanneer die regverdiges opgeraap word om Yahushua in die wolke te ontmoet, sal die vreugdevolle geselskap na die aarde afdaal:

En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. (Sagaria 14 vers 4).

Johannes beskrywe wat volgende sal gebeur:

EN ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp — die ou slang wat die duiwel en die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. (Openbaring 20 verse 1 tot 3).

Dit sal kort daarna opgevolg word deur die werklike herskepping van die aarde soos die gebeure plaasvind gedurende daardie tyd van benoudheid en dat Yahushua se wederkoms uiteindelik die aarde sal vernietig.

Maar die dag van Yahushuasal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? — julle wat die koms van die dag van Yah verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (Lees 2 Petrus 3 verse 10 tot 13).

Die herskepping van die aarde is die voorbereiding vir die hervestiging van die Nuwe Jerusalem wat sal neerdaal vanaf die Hemel tot op die aarde!

EN ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. EN ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van Yahuwah uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: “Kyk, die tabernakel van Yah is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en Yahuwah self sal by hulle wees as hulle God.” ( Openbaring 21 vers 1 tot 3).

Sodra die Nuwe Jerusalem hervestig is, word dit die hoofstad van die nuwe aarde. Vanaf hier sal Christus en die heiliges gedurende die millennium heers terwyl Satan gebind is.

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. (Openbaring 20 verse 4 en 5

Teen die einde van die millennium word Satan vrygelaat vir 'n kort tydperk waarin hy weer diegene sal mislei, en wat almal in rebellie volhard. Dit is die laaste handeling van sy rebellie, aangesien Yahuwah dan diegene sal oordeel oor diegene wat hardnekkigheid bly.

apart gestelEN wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. (Lees Openbaring 20 verse 7 tot 10).

Uiteindelik sal die groot twispunt tussen heiligheid, en kwaad triomfantelik gesluit word.

En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. (Lees Openbaring 22 verse 3 tot 5).

Moenie uitstel om Yah se geskenk van verlossing te aanvaar. Vergifnis, geestelike onderskeiding, vrede en vreugde wag op almal wat vertrou op die verdienste van Yahushua.