Print

Yahushua vs. Pope Francis: Kanino ang iyong paniniwala?

Inaangkin ni Pope Francis na hindi nagkakamaling kumakatawan kay Yahushua. Isang maingat na pagsusuri ng kanyang mga pahayag, ikinumpara sa Kasulatan, ay ipinapakita ang isang katangian, isang istilo ng pamumuhay, at isang teolohiya na lubos na kabaligtaran ng Tagapagligtas.

Isang usaping TED? Seryoso? Ang mga papa ay hindi nagbibigay ng mga usaping TED!

Gayunman, ito ang tiyak na ginawa ni Pope Francis noong Abril ng taong 2017. Ang talumpati, malinaw na naitala sa kanyang silid sa Vatican City, ay isang mabuti, kahit na sa halip na sabihin ng tipikal na isang heo-relihiyon-pulitikal na tao. Ito ay isang panawagan ng sama-samang paggawa, upang bumuo ng isang hinaharap na kabilang ang lahat.

Ang sukdulan ng talumpati ay dumating sa nalalapit na pagtatapos noong ipinahayag ng papa: “Malugod akong nakikiusap na sabihin nang malakas at malinaw: kung mas makapangyarihan ka, mas marami ng iyong gawa ang magkakaroon ng salpok sa mga tao, at mas responsable ka na kumilos nang may kababaan. Kung hindi, ang iyong kapangyarihan ay sisira sa iyo, at sisira din sa ibang tao.”

Agad-agad, ang mga tao na nanood ng sinabi ng papa ay nagsimulang magbakasakali: Mayroon bang nakatagong mensahe sa talumpati ng papa? Karamihan sa mga tao ay hindi naman “makapangyarihan.” Siya ba ay nagpadala ng mensahe sa Illuminati? Sa mga elitista ng mundo? Bakit niya hinihikayat ang mga ito na kumilos nang may kababaan? Ang mensahe ni Yahushua ay palaging banal, hindi lang kumilos nang banal. Ito’y lubos na pagpapaimbabaw sa kilos lamang sa tiyak na paraan, sa halip na ganoong paraan.

Kung ang papa ay nagpapadala ng isang nakatagong mensahe sa kanyang usaping TED o hindi ay, syempre, imposibleng matukoy. Gayunman, palaging mahusay na maingat na siyasatin ang anumang bagay na sinabi ng isang maimpluwensyang tao, lalo na kung ang tao ay ipinapalagay na kumakatawan sa Tagapagligtas.

Salpok ng Globalismo sa Kristyanismo

Ang bagay na dapat tandaan ng lahat ay ang papa ay mayroong global* na adyenda. Sa lubos na tunay na diwa, siya ay isang “globalista.” Ang kanyang adyenda, nakatago mula sa mga masa ng mundo, ay para itaguyod ang kanyang sarili bilang pangrelihiyong lider ng mundo. Ito’y magbibigay ng daan kaya kung kailan ang mga trumpeta ay nagsimulang tumunog at ang mga demonyo, sa anyo ng mga banyaga mula sa kalawakan, kumalat sa lupa, siya ang magiging makatuwirang hinirang na maging kumakatawan sa sangkatauhan sa mga usapan sa mga demonyo/banyaga. Ang “globalismo” ay pinapalawak pa ang adyenda ng Kapapahan ng pagtataguyod ng Romano Katolisismo nang higit sa lahat ng ibang relihiyon, sapagkat ang “globalismo” ay hindi pinapahintulutan para sa sariling katangian.

Ang “globalismo” ay ang kabaligtaran ng nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay ang paniniwala na ang indibidwal, nagsasariling bansa na nakikinabang mula sa malayang pagkilos, sa halip na sa pagsang-ayon sa ibang bansa. Ang nasyonalismo ay hindi na tama nang pampulitikal. Sa halip, ang “globalismo” ay ang adyenda ng araw.

Totoo na ang modernong teknolohiya ay ginawa ang mundo na isang mas maliit na lugar. Gayunman, ang “globalismo” ay hindi ang kasagutan. Ang “globalismo” ay nagdadala ng lundo sa mga indibidwal para sumunod. Sa mga tumangging sumunod, ano pa man ang dahilan, ay pipilitin sumunod, o isasalang sa paglipol.

Noon pang 1991, ang dating Heswita na si Malachi Martin, ay nagsulat ng isang aklat na nagbabala ng labanan para sa kontrol ng mundo. Ang matagumpay na gawang ito ay pinamagatang The Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for the Control of the New World Order. Narito, nagbabala si Martin nang pahula na ang mga nasyonalista, relihiyoso, at lahat ng ibang maka-indibidwal na mga grupo ay ...

Itinalaga na sumailalim sa isang serye ng mga malulubhang dagok at mutasyon, inangkop nila ang kanilang sarili sa bagong globalismo na nagmumula sa mas makapangyarihang mga grupo. Walang paraan na sinuman sa kanila ay makakaya na manatili sa anumang pagkamatigas at progresibong lakas maliban kung ito’y nagpapahintulot – o naghihirap – sa probinsyalismo nito na maging mas malaki nang lagpas sa limitasyon na tradisyonal na siniyasat . . . Bilang mga grupo, sila’y haharap sa mga kagimbal-gimbal na alternatibo. Ano pa man, sila’y magiging lubusan at makatotohanang pang-global . . . O, bilang mga grupo, sila’y mananatili sa lugar, humina sa bilang at impluwensya, at tuluyang mawalan ng kanilang pagkakakilanlan bilang umiiral na parte sa isang bagong order ng mundo.1

Ngayon, mahigit 25 taon ang nakalipas, posible na makita sa katunayan kung ano ang maaaring mahulaan ni Martin. Nalalaman, ang pangmatagalang layunin ng papa para sa pandaigdigang paghahari, sukdulang mahalaga na maunawaan ang kanyang mga paniniwala at teolohiya. Ang artikulong ito ay ikukumpara si Pope Francis (ang kanyang mga pahayag, istilo ng pamumuhay at paniniwala) kay Yahushua.

Yahushua vs. Francis: Sinabi Niya/sinabi niya

Ang una at pinakahalatang pagkakasalungat sa pagitan ng mga aksyon ng kapapahan at mga pagtuturo ni Yahushua ay ang pwersa ng Kapapahan para sa pandaigdigang paghahari. Kabaligtaran nila, sinabi ni Yahushua kay Pilato: “Ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Kung mula sa sanlibutang ito ang kaharian ko, ipaglalaban ako ng mga alagad ko upang hindi ako mapasakamay ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula rito.” (Juan 18:36, FSV)

Ang pagkilalang ito na ang kaharian ng Tagapagligtas ay hindi makalupa, ay lubos na kabaligtaran ng pwersa ng kapapahan na maghari sa lupa. Ngunit hindi lamang ito ang natatanging pagkakaiba. Isaalang-alang ang mga sumusunod na sipi ng papa at ni Yahushua.

* * *

Naiulat ng ABC News na sa panahon ng biyahe ni Pope Francis sa siyudad ng New York noong Setyembre 2015, inangkin niya na ang kamatayan ni Yahushua ay nagwakas sa kabiguan: “Ang krus ay nagpapakita sa atin ng isang naiibang paraan ng pagsukat ng tagumpay. Ang atin ay para magtanim ng mga binhi. Nakikita ng Diyos ang ating mga bunga ng ating mga gawa. At kung sa panahon ang ating mga pagsisikap at paggawa ay nakikita na mabibigo at hindi nagbibigay ng bunga, kailangan nating tandaan na tayo ay mga tagasunod ni Hesu-Kristo at kanyang buhay, makataong pagsasalita, nagwakas sa kabiguan, ang kabiguan ng krus.”2

Basahin man sa konteksto, ang ganitong mga salita ay nakagugulat, maging sa mga Katoliko! Dagdag pa, ang pahayag na ito ay sumasalungat sa mga salita ni Yahushua na naitala sa Mateo: “Tandaan ninyo, umaahon tayo patungong Jerusalem at ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. At siya'y hahatulan nila ng kamatayan. At siya'y ipauubaya nila sa mga Hentil upang hamakin, hagupitin, at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling bubuhayin.” (Mateo 20:18-19, FSV)

Nalalaman ni Yahushua na ang Kanyang makalupang paglilingkod ay tutungo sa sukdulan sa Kalbaryo. Dagdag pa, nalalaman Niya na ang Ama ay ibabangon Siyang muli sa ikatlong araw. Ito ay hindi isang pahayag ng kawalang pag-asa o kabiguan! Sa halip, ito’y isa sa tagumpay, dahil nalalaman Niya na matapat Niyang tinupad ang lahat ng pinapagawa sa Kanya ng Ama na gawin!

* * *

Tinanggal ni Pope Francis ang Biblikal na talaan ng Paglikha noong sinabi niya sa Pontifical Academy of Sciences:

Ang mga teorya ng ebolusyon at ang Big Bang ay totoo at ang Diyos ay hindi isang salamangkero na may patpat ng salamangka. Kapag binasa natin ang Paglikha sa Genesis, nilulusot natin ang pagbabaka-sakali na ang Diyos ay isang salamangkero, na may patpat ng salamangka na may kakayahang gawin ang anumang bagay. Ngunit hindi ganito.

Ang Big Bang, na kasalukuyang itinuturing na pinagmulan ng mundo, ay hindi sumasalungat sa malikhaing pamamagitan ng Diyos; bagkos ito’y kinakailangan. Ang ebolusyon sa kalikasan ay hindi salungat sa paniwala ng paglikha, sapagkat ang ebolusyon ay nangangailangan sa paglikha ng nilalang na nagbabago.3

Ang dalub-agham ng Paglikha, si Ken Ham, ng Answers in Genesis, ay siniyasat:

Sa paliwanag na ito, si Pope Francis, gaya ng maraming pangrelihiyong lider, ay inilalagay ang salita ng tao nang higit sa salita ng Diyos. At hindi lamang iyon, tumungo pa siya nang mas malayo nang sabihin na tanging isang salamangkero na “may patpat ng salamangka” ang maaaring lumikha ng paraan na sinabi ng Diyos na nilikha Niya sa Genesis! Lantaran, ito’y nagpapakita ng isang kakulangan ng pagkakaunawa ng inaangkin ng Kasulatan kung sino ang Diyos—ang makapangyarihang Manlilikha na may kakayahang gawin ang imposible sa tao. Nakalulungkot, ang pananaw na ito ng Diyos ay mabilis na kumakalat maging sa mga simbahang Protestante.4

* * *

Ilang buwan matapos maging papa, nagbigay si Frnacis ng isang sermon sa St. Peter’s Square kung saan tinanggihan niya ang himala ni Yahushua ng mga tinapay at isda ay, sa katunayan, isang tunay na himala. Sa halip, ipinahiwatig niya, na ito’y naganap lamang dahil ang mga tao ay ibinahagi kung ano ang meron sila. Sapagkat isinulat sa website ng Vatican, sinabi niya: “Ito ay isang himala: sa halip na isang pagpaparami na ito’y pagbabahagi, napukaw sa pananampalataya at panalangin. Kumain ang lahat at ang ilan ay naiwan: ito ay tanda ni Hesus, ang Tinapay ng Diyos para sa sangkatauhan.”5

Halos isang taon ang lumipas sa isang sermon sa Christ the Redeemer Square sa Bolivia, ipinaliwanag ni Pope Francis sa kaparehong tema na ito, ipinapahiwatig na ang himala ay isa ng nagbabagong puso ng mga tao upang ibahagi kung ano ang meron nilang pag-aari.

Muli sa pagsisipi ng website ng Vatican, ipinahayag niya:

Kung ano ang maaaring ibuod [ni Hesus] sa tatlong salita. Kumuha Siya ng maliit na piraso ng tinapay at isda, binasbasan ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ibahagi naman sa madla. At ito kung paano ang himala ay nagaganap. Ito ay hindi mahika o salamangka. Sa tatlong kilos na ito, nagawa na Hesus na ibahin ang mentalidad na nagwawaksi ng iba tungo sa isang kaisipan ng komunyon, isang kaisipan ng komunidad. . . . Naglikha si Hesus ng isang daloy ng kuryente sa kanyang mga tagasunod, habang ibinabahagi kung anong meron sila, ginawang regalo para sa iba, at kaya nagkalaman ang tiyan. Hindi kapani-paniwala, may mga natitira pa nga: sapat nang punuin ang pitong basket. Isang memorya na kinuha, isang memorya na pinagpala at isang memorya na ibinigay, palaging nagpapalugod sa kagutuman ng tao.6

* * *

Noong Enero ng taong 2015, nagbigay ng panayam si Pope Francis kung saan sinabi niya ang mga Katoliko ay dapat na magsanay ng “pagiging responsableng magulang” at hindi “maging gaya ng mga kuneho.”7 Ang mga Protestante ay matagal nang itinataguyod ang pagiging responsableng magulang at pinuna ang mga Katoliko at mga Mormon para sa kanilang tradisyonal na pagtangging gamitin ang pagkontrol sa kapanganakan. “Tungkol sa isang babae na nalalamang nagdadalang-tao sa kanyang pang-walong bata matapos ang unang pitong sunod-sunod na C-section, sinabi niya na ‘sinaway’ niya ang babae, sinabi na, ‘Ngunit nais mo bang iwan ang pito na mga ampon? Iyon ay para tuksuhin ka ng Diyos!’”8

Anong sinabi? Isang Katolikong babae na palaging sinabihan na hindi dapat gumamit ng artipisyal na pagkontrol ng panganganak, ay tinutukso ni Yahuwah dahil napakarami niyang anak? Siya’y nanunukso na gawin ang ano? Para patayin ang kanyang mga bata? Para patayin siya sa kanyang pagsilang? Ito’y kasuka-suka!

Ipinahayag ng Kasulatan: “Huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ni Yahuwah kapag dumaranas siya ng pagsubok. Hindi maaaring matukso ng masama si Yah, at hindi rin naman siya nanunukso ninuman.” (Santiago 1:13, FSV)

Tila maaaring magtaltalan na pintasan si Pope Francis para sa mga pahayag na ito, parang mga pulitiko—at huwag gumawa ng pagkakamali: ito ang tiyak kung ano siya—sanay sa pampublikong pananalita. Sila’y may kamalayan na ang mga pahayag na ginagawa nila nang lantaran sa publiko ay nagdadala ng bigat. At, tandaan, ang papa ay inaangkin na maging isang bikaryo ni Kristo!

* * *

Isang paulit-ulit na tema sa mga pagtuturo ni Yahushua ay ang makalangit na Ama ay iniibig ang bawat isa nang pang-indibidwal bilang Kanyang sariling anak, at ang bawat tao ay maaaring tumungo sa parehong Ama at Anak. Sa Juan 16:27, itinuro Niya: “Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama.” (FSV) Ayon kay Pope Francis, gayunman, ang isang personal na relasyon kay Yahushua, sa labas ng pangangasiwa ng simbahan, ay “mapanganib at masama.” Noong Hunyo 25, 2014, ipinahayag ng papa:

Walang yaring-sarili sa simbahan; walang mga malayang trabahador. . . . Minsan maaari mong marinig ang isa na sasabihin, ‘Naniniwala ako sa Diyos, kay Hesus, ngunit sa simbahan, wala akong pakialam.’ Ilang beses na natin naririnig ito? Ito ay mali.

May mga naniniwala na maaari kang magkaroon ng isang personal, direkta at agarang relasyon kay Hesu-Kristo sa labas ng komunyon at pamamagitan ng simbahan. Ang mga tuksong ito ay mapanganib at masama. Ang mga ito, sa mga salita ng dakilang Pope Paul Vi, ‘Mga balintunang talahuluganan.’ Totoo na ang magkakasamang paglalakbay ay isang hamon, at minsa’y nakakapagod. . . . Ngunit ang Panginoon ay ipinagkatiwala ang Kanyang mensahe sa lahat ng mga tao, tayong lahat bilang mga saksi; at sa ating mga kapatid, kasama ang kanilang mga kaloob at mga limitasyon, na dumating sa atin at makilala sila. Ang mga kayamanang ito ay nabibilang sa simbahan.9

* * *

Noong Enero ng taong 2015, tinuligsa ni Pope Francis ang atake ng Muslim sa mga opisinang Parisian ng Charlie Hebdo, isang pag-atake na kumitil sa buhay ng 12 tao. Gayunman, may idinagdag pa siya. Sa isang komento na tila nagpapatawad ng karahasan, iginiit niya na mayroong mga limitasyon sa malayang pamamahayag, sinabi:

“Kung si Dr. Gasbarri, isang dakilang kaibigan, ay nagsasabi ng isang sinumpaang salita laban sa aking ina, pagkatapos ay isang suntok ang naghihintay sa kanya,” sinabi ni Francis, tumutukoy kay Alberto Gasbarri, isang tao na nagsasaayos ng mga biyahe ng papa at kasama niya sa eroplano. “Ito’y normal, ito’y normal lang. Ang isa’y hindi maaaring magbunsod, hindi maaaring mang-insulto ng pananampalataya ng ibang tao, hindi maaaring gawing katatawanan ang pananampalataya.”10

Isa pang palitan ay nagsama ng isang pahiwatig ng karahasan nang may isang tahasang pag-amin ng kasinungalingan.

Noong siya ay isang obispo sa Argentina, sinabi noong Lunes ni Francis, isang pares ng mga kahina-hinalang mga tao ang inaalok ng $400,000 para sa kanyang mahirap na kapitbahay – ngunit kung ang simbahan lamang ay gumawa ng isang mahalagang deposito sa kanila.

“Sa sandaling iyon naisip ko ang tungkol sa anong nais kong gawin: Malamang insultuhin ko sila o bigyan ng isang sipa kung saan ang araw ay hindi sisinag o lalaruin ko ang mangmang.”

Sinabi ni Francis na nilaro niya ang mangmang, sinabi sa kanyang mga tauhan na ang kanyang opisina ay walang bank account, at ang tauhan niya ay kailangang magsuri sa mga eksperto sa pinansyal sa simbahan sa korte ng katarungan. Sinabi ng papa na sa huli’y nagtaka kung hinayaan niya sila nang ganon-ganon na lang, nagpapahintulot sa kanila na pagsamantalahan ang iba.11

Ito ay lubos na kabaligtaran ng mga tuntuning itinuro ni Yahushua, na nagsabing: “Narinig ninyong sinabi, ‘Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo: Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Sa halip, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila.” (Mateo 5:38-39, FSV)

* * *

Isa sa pinaka kagulat-gulat sa mga pahayag ng papa ay ginawa noong Mayo 12, 2014, sa isang homilya sa pagtanggap. Sinariwa ang pagtanggap ni Pedro sa mga mananampalatayang Hentil at kung gaano kagulat-gulat iyon sa mga mananampalataya ng henerasyong iyon, sinabi ni Pope Francis na ibig niyang binyagan ang mga banyaga sa kalawakan.

“Kung, halimbawa, bukas ay isang ekspedisyon ng mga Marsyans ang dumating rito at ang isa ay nagsabi ‘Nais kong binyagan!’ anong mangyayari?”

Nilinaw na talagang pinag-uusapan niya ang mga banyaga sa kalawakan, sinabi ng papa: “Mga Marsyans, di ba? Berde, may mahahabang ilong at malalaking tainga, gaya ng mga guhit ng mga bata.”

Habang si Francis ay lumitaw na kinuha ang argumento sa sukdulang katuwiran, hindi ito ang unang beses na ang Vatican ay itinaas ang pag-asa ng pagbibinyag ng mga ekstrateristriyal na nilalang. Sinabi sa British Science Festival noong 2010, isa ng mga astronomo ng dating Pope Benedict XVI ay sinabi na bibinyagan nila ang isang banyaga “kung sila’y makiusap.”12Ito ay nasa itaas ng pagpapalagay na ipalagay na binago kung ano ang sinabi ng Makapangyarihang Manlilikha, at ngunit iyon ang tiyak na ginawa ni Pope Francis. Paulit-ulit.

Ang mga nakapanghihilakbot na pahayag ng Papa ay nag-iwan maging sa mga Katoliko ng pagkalito sa kanyang mga paniniwala at sa kung saan siya nananatili sa tuntunin. Si John-Henry Westin, isang Katoliko at kapwa-nagtatag at patnugot ng LifeSiteNews.com, ay paulit-ulit na inulat ang iba’t-ibang pahayag na ginawa ng papa na nag-iwan sa mga Katoliko sa pagkalito. Sinabi niya:

Mayroong dakilang pagkalito sa Simbahan tungkol sa kung saan eksaktong nananatili ang papa sa isang bagay. Kahit na isang masinsinang pagtatasa ay malinaw na nagpapakita na ang Papa ay itinataguyod ang komunyon para sa diborsyo at muling pag-aasawa ng mga Katoliko, may mga kardinal at obispo na nagpahiwatig na ang ibig sabihin ng Papa ay kabaligtaran nito.

Para sa mga nakakakilala kay Kardinal Jorge Bergoglio bago ang paghalal sa kapapahan, ito ay hindi na bago. Nagsalita ako sa ilang pari mula sa Buenos Aires na nakasamang nagtrabaho ni Kardinal Bergoglio sa iba’t ibang kapasidad at mula sa kanila ay natutunan na ang pagkalito ay naaangkop sa kanyang paglilingkod. Isang anekdota sa partikular ay lubos na nakapagtuturo. Sinabihan ako na ang mga tao mula sa mga magkakasalungat na kampo na parehong galing sa mga pagpupulong kasama si Kardinal Bergoglio na naniniwalang itinataguyod ang kanilang posisyon. “Siya’y kasama namin ngunit hindi maaaring masabi nang lantaran,” nais nilang maugnay, gaya ng mga nais na makasama siya mula sa sumasalungat na kampo.13

Francis, ang Heswita

Sa lahat ng mga pagkalitong ito, sa lahat ng mga salungatang ito, kinakailangan na pagmasdan kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Heswita upang mahanap kung ano ang mga tunay na pinaniniwalaan ng papa. Tandaan, si Pope Francis ay ang kauna-unahang papang Heswita sa kasaysayan. Ang polisiya ng Heswita ay palaging gumagawa nang palihim, sa likod ng mga eksena. Ang mga Heswita ay responsable para sa ilan sa mga pinaka kasuklam-suklam na gawa sa kasaysayan. Lagpas na sa saklaw ng artikulong ito na ilista ang bawat kamalian sa kanilang teolohiya. Sapat nang sabihin, mayroong dalawang punto sa partikular na tiyak na mapanglait na ang mga Heswita (at mga Katoliko sa pangkalahatan) na itinuturo. Si Francis, bilang parehong Heswita at isang Katolikong papa, ay pinaniniwalaan at itinataguyod ang mga doktrinang ito.

Ang una ay ang angkin ng papa na may kakayahan na magpatawad ng kasalanan ng sinuman. Ang ganitong doktrina ay hindi lamang mapanglait kundi katawa-tawa. Tanging si Yahushua lamang ang maaaring magtanggal ng kasalanan. Si Juan Bautista ay ipinakilala ang Tagapagligtas sa mga nanonood na madla sa pahayag na: “Narito ang kordero ni Yah na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!” (Juan 1:29, FSV)

Si Yahushua mismo ay sinabing: “Hindi hinahatulan ng Ama ang sinuman, ngunit ibinigay niya sa Anak ang lahat ng paghatol.” (Juan 5:22, FSV) Ang natatanging karapatan na magpatawad ay ganap na itinuon sa mga kamay ng Tagapagligtas na “tinukso . . . sa lahat ng mga paraan, gayunma'y hindi siya nagkasala.” (Hebreo 4:15, FSV)

Ang Kasulatan, gayunman, ay itinatanggi ang angkin ng papa na magpatawad ng kasalanan. Ang papa ay hindi maaaring magpatawad ninuman, kabilang siya, ng kasalanan sapagkat “ang dugo ng kanyang Anak na si Yahushua ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan.” (1 Juan 1:7, FSV) Dagdag pa, ang mga papa ay matagal nang inangkin na hindi nagkakamali. Muli, nasa direktang pagsalungat sa Kasulatan na nagpapahayag: “Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan.” (1 Juan 1:8, FSV)

Tinutukoy ang talinhaga ni Yahushua tungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo, ipinapakita ang pangangailangan para sa pag-iingat sa Kristyanong paglalakad, ipinahayag ni Pope Francis:

“Ang Ebanghelyo ngayon ay nagsisimula sa pagpapalayas ng diyablo at nagtatapos sa pagbabalik ng diyablo! Ang mga ito ay hindi kasinungalingan. Ito ay ang Salita ng Panginoon!”

Sa panahon ng Ikalimang Konsehong Lateran ng 1512, sinabi ni Christopher Marcellus kay Pope Julius II: “Mag-ingat na hindi natin mawala ang kaligtasang iyon, buhay at hininga na ibinigay mo sa amin, sapagkat ikaw ay aming pastol, ikaw ay aming manggagamot, ikaw ay aming tagapangasiwa, ikaw ay aming magsasaka, sa huli, ikaw ay aming isa pang Diyos sa lupa.”14 Sinabi tungkol sa mapanglait na pahayag na ito, siniyasat ni Alexander Hislop: “Ngayon kung wala nang dapat isumpa sa Papa maliban ito, na siya ay pinahintulutan ang ganoong mga mapanglait na pangalan na ipagkaloob sa kanya, ito mismo ay magtatatak sa kanya nang may pagkakasala ng pinakamalalim na tina.”15 Ang Gloss of Extravagantes ni Pope John XXII, ay tumungo pa nang mas malayo pa habang ginagamit ang pariralang, “Aming Panginoong Diyos na papa.”16, 17

Hindi kailanman itinakwil ni Pope Francis ang mga ganitong titulo sa kabila ng katunayan ng itinuro ni Yahushua: “Ngunit hindi kayo dapat tawaging Rabbi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ninyo ang sinuman sa lupa; sapagkat iisa ang inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 23:8 at 9, FSV)

Ang papa ay hinihikayat rin ang mga mananampalataya na manalangin kay Maria. Tinutukoy ng mga Katoliko si Maria bilang “Mediatrix” at mas malala pang tinukoy bilang “Co-Redemptrix”—mga titulo na, muli, hindi itinama ng papa. Noong Mayo 12, 2017, nanalangin si Pope Francis sa Chapel of the Apparitions sa Shrine ng Our Lady of Fatima, sa Portugal. Ang kanyang panalangin ay nagbukas sa mga salitang ito: “Batiin ang Banal na Reyna, Pinapalang Birhen ng Fatima, Babae ng Busilak na Puso, aming kanlungan at aming landas sa Diyos!” Tinapos niya sa mga salitang: “Sa iyong Busilak na Puso, maging kanlungan ng mga makasalanan at ang landas na mangunguna patungo sa Diyos.”18

Ito ay direktang sumasalungat sa mga salita ni Yahushua, na nagsabing: “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6, FSV) Sinabi rin ni Pope Francis: “Ang pagiging isang Kristyano ay nangangahulugang nabibilang sa simbahan.” Ipinahayag ni Yahushua: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.” (Mateo 11:28, FSV) Hindi Niya sinabing: “Lumapit kayo sa simbahan at matatagpuan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa.” At meron Siya. Mayroong isang itinatag na simbahan sa Kanyang panahon.

Ang mga pahayag ni Pope Francis na sumasalungat sa mga salita ni Yahushua ay nagpatuloy, nagpatuloy at nagpatuloy pa.

Sa isang homilya sa Roma noong Mayo, sinabi ni Francis na tinubos ng Diyos ang lahat — hindi lamang ang mga Kristyano, pati ang mga ateista rin.

“Dapat tayong magtagpo na gumagawa nang mabuti,” sinabi ng Papa. Sa mga nagsasabing: “ ‘Ngunit hindi ako naniniwala, Father, ako ay isang ateista!’ “ ang sinabi ng papa, “Subalit gumawa ng mabuti: Magtatagpo tayo dyan.”20

Ibig na hindi sumang-ayon ni Yahushua sa papa. Sa Kanyang sermon sa bundok, ipinahayag ng Tagapagligtas: “Pumasok kayo sa makitid na pintuan; sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak, at maraming dumaraan doon. Sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay, at iilan lamang ang nakatatagpo niyon.” (Mateo 7:13-14, FSV) Sa liwanag ng pahayag ng papa, mahalaga na itala na ang mga mismong susunod na salita ni Yahushua ay naglalaman ng babala:

Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta! Lumalapit sila sa inyo nang nakadamit-tupa, ngunit sa loob ay mga mababangis na asong-gubat. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, sila'y inyong makikilala. Nakapag-aani ba ng ubas sa halamang tinikan o nakakukuha ba ng igos sa mga dawagan? Kaya't mabuti ang bunga ng bawat mabuting puno, subalit masama ang ibinubunga ng masamang puno. Hindi maaaring magkaroon ng masamang bunga ang mabuting puno, at magkaroon ng mabuting bunga ang masamang puno. Bawat punong masama ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. (Mateo 7:15-20, FSV)

Ito, pagkatapos, ay nananawagan ng katanungan: Anu-ano ang mga bunga ng buhay ni Pope Francis?

Mga Bunga ni Pope Francis

Sa loob ng ilang linggo matapos mahalal, ang papa ay binisita ang isang bilangguan kung saan hinugasan—at hinalikan—ang mga paa ng mga hinatulang kriminal, ilan sa kanila ay mga Muslim. Tila lubos na . . . mala-Kristo. Di ba?

Kakaiba, na ang bilang ng mga indibidwal na binigyan niya ng paglilingkod ay 12 (ang eksaktong bilang ng mga alagad ni Yahushua), at kasama ang mga litratista na nakahanda at naghihintay na gumawa ng mga litrato ng mapagmalasakit na kabutihan ng papa.

Ang Simbahang Katoliko ay hindi, bilang isang panuntunan, sinasanay ang kautusan ng paghuhugas ng mga paa. Para sa papa na gawin ito sa isang pampublikong paraan, ang mga larawan ay gumawa ng mga ingay sa mga serbisyo ng balita, bumakas bilang isang mapagpasikat na pagpapakita sa halip na lehitimong nais na maglingkod sa ibang tao.

Ito ay pagpapasikat laban sa itinuro ni Yahushua na kahalagahan ng paglilingkod sa ibang tao sa isang mapagpakumbaba, pribadong paraan, sinasabing:

Tiyakin ninyo na ang paggawa ninyo ng mabuti ay hindi pakitang-tao lamang. Kung hindi ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala mula sa inyong Amang nasa langit.

Kaya't kapag nagbibigay ka sa mga dukha, huwag kang magpapatugtog ng trumpeta sa harapan mo, tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila'y parangalan ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala.

Sa halip, kapag nagbibigay ka sa mga dukha, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay,

Upang maging lihim ang iyong pagbibigay. At gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita sa ginawa mo nang lihim. (Mateo 6:1-4, FSV)

Noong Miyerkules, Mayo 24, 2017, ang Pangulo ng Estados Unidos at ang First Lady, sina Donald at Melania Trump, ay nakasama si Pope Francis.

Ito’y maaaring magdulot ng isang diplomatikong insidente ngunit isang pasaring ukol sa pagluluto mula kay Pope Francis ang tila nagpalugod kay Donald Trump at sa kanyang asawa na si Melania.

Sa isa sa maliwanag na sandali ng kanyang pagpupulong kasama ang pangulo ng Estados Unidos sa Vatican noong Miyerkules, gumawa ng isang malinaw na parunggit si Francis sa maringal na pisikal na laki ni Trump.

“Ano ang ipinapakain mo sa kanya? Potica?” Naitanong ni Francis kay Melania, sa isang sanggunian sa isang kargado ng calorie na keyk na nagmula sa kanyang katutubong Slovenia at binigkas na “potteezza.”21

Bukod sa pagpapatawa ng papa ukol sa katabaan, ang kanyang mapagparaya sa sarili na dyeta ay nasa purong kabaligtaran sa pagpipigil sa sarili na sinanay ng Tagapagligtas. Ang The Vatican Cookbook, inilabas noong 2016, “ay ipinapakita ang mga paboritong pagkain ng papang isinilang sa Buenos Aires kabilang ang Argentinian empanadas, sirloin steak at dulce de leche,”22 isang lubos na mayaman, makrema, karamelong sarsa na gawa sa pinatamis, binagong gatas.

Sa katunayan, ang pagkiling ng papa sa mayaman, mapagparaya sa sariling mga pagkain ay kilalang-kilala. Sa isang panayam na ibinigay sa istasyon ng Mexikanong telebisyon na Televista, dalawang taon matapos maging papa, ang “banal na ama” ay sinabi, “ ’hindi niya isip’ ang pagiging Papa, ngunit naghahangad para maging anonimo. ‘Ang tanging bagay na nais ko sa isang araw ay, nang hindi nakikilala, at tumungo sa isang pizzeria para sa isang pizza,’ sinabi niya.”23

Sandali matapos ang isang pagbisita ng papa sa Naples, ang may-ari ng pizzeria, si Enzo Cacialli, na nakarinig ng panaghoy ng papa, ipinadala ang espesyal na gawang pizza kay Pope Francis.

“Ang pizza, na may ‘Il Papa’ na nakabaybay sa masa at pinatungan ng dilaw na seresang kamatis, ay natipon ng isang nakangiting Papa mula sa sasakyan habang ang nagtitipong madla ay sumabog sa pagsasaya. Sinabi ni Ginoong Cacialli sa isang lokal na pahayagan na ang dekorasyon ay bilang parangal sa mga kulay ng Vatican at watawat ng Kapapahan. . . . Sinabi [ni Cacialli] sa Il Mattino na siya ay ‘puno ng kagalakan nang tinanggap ang isang pizza na direktang mula sa kanyang mga kamay.’”24
 Ang pag-ibig ng papa sa natatanging pagkain ay kilala sa kanyang mga tagasunod at nasa kapansin-pansing kabaligtaran sa pagpipigil sa sarili na ipinakita ni Yahushua.

Itong kilalang kakulangan ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay halata sa kanyang lagpas sa bigat na anyo at salungat sa Kasulatan:

“Makilala sana ng lahat ng tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit nang dumating.” (Filipos 4:5, FSV)

“Ang mga nakikipagpaligsahan sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay.” (1 Corinto 9:25, FSV)

“Siyang hindi pumipigil ng kaniyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta.” (Kawikaan 25:28, ADB)

“Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan.” (Kawikaan 23:21, ADB)

Ito rin ay purong kabaligtaran sa simpleng istilo ng pamumuhay ng halimbawa ng sangkatauhan, na nagsabing: “Ang pagkain ko'y gawin ang kalooban Niya na nagsugo sa akin, at tuparin ang Kanyang gawain.” (Juan 4:34, FSV)

Sa ibang lugar rin, maaaring lumitaw na mapagpakumbaba si Pope Francis sa mga tagalabas. Gumawa siya ng hindi karaniwang pasya ng pagsusuot ng isang yari sa ginto at pilak na Fisherman’s ring, sa halip na solidong ginto, noong siya ay naging papa. Gayunman, ang kanyang damit ay gawa sa natatanging lana, pasadyang gawa sa Gammarelli, mananahi sa mga papa mula pa noong ika-18 siglo.

pope's ring and cross

benedict and the fisherman's ring

Ang “mapagpakumbabang” singsing ni Francis kumpara sa The Fisherman’s Ring na suot ni Benedict

Pangkalahatan, ang istilo ng pamumuhay ng papa at mga pagpili ng mananahi ay lumilitaw na mas “mapagpakumbaba” kaysa sa mga naunang papa. Sapagkat naulat ng Time Magazine: ”Si Pope Francis, gaya ng maraming papa bago siya, ay nagsusuot ng isang mahabang itinanikalang krus sa kanyang leeg. Ang krus niya, gayunman, ay mas disente kaysa sa mga hinalinhan niya nagsuot ng ginto at binalutang krus. Ang krus ni Pope Francis ay pilak at sinabi na inilarawan si Hesus na may hawak na kordero.”25

Gayunman, ang sinuman ay hindi maaaring makatulong kundi tanungin ang katapatan ng kanyang malinaw na mapagpakumbabang kilos kapag sinariwa ang kanyang mga salita sa bagong usaping TED: “kung mas makapangyarihan ka, mas marami ng iyong gawa ang magkakaroon ng salpok sa mga tao, at mas responsable ka na kumilos nang may kababaan.” Kabaligtaran nito, ang mga salita ng Tagapagligtas ay dumarating nang may pwersa sa kaisipan: “Kaysaklap ng inyong sasapitin, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari! Sapagkat ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga bangkay at ng sari-saring kabulukan.” (Mateo 23:27, FSV) Itinuro ni Yahushua na ang lahat ay dapat maging ganap, hindi lamang kumilos nang ganap: “Kaya't dapat kayong maging ganap tulad ng inyong Amang nasa langit.” (Mateo 5:48, FSV)

Pagiging ganap kay Yahushua ay isang estado ng nilalang, hindi isang pagkilos.

Ngunit pagkatapos, sinasabi ang isang bagay at naniniwala sa isa pa ay karaniwan na sa mga Heswita. Ang panunumpa na ginawa nila sa pagsapi sa order ay nagbibigay sa kanila ng pahintulot na magsinungaling kung kailan mahalaga na gawin ito, at huwag kakalimutan: si Francis ay isang Heswita. Sapagkat siniyasat ng isang may-akda: “Nasa aking palagay na ang kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos – ay nawasak, ito ay dahil sa kapitaganan ng mga Romano Katolikong paring Heswita, sapagkat sila ang pinakatuso, pinakamapanganib na kaaway sa kalayaang sibil at pangrelihiyon. Sila ang nagpasiklab ng KARAMIHAN ng mga digmaan sa Europa.”26

Noong si Benedict ay naging isang papa, maraming tao—maging mga Katoliko—ay nangilabot at nabahala na ang ganoong panatiko, isang teolohikong konserbatibo, isang pagbabalik sa mga papa ng gitnang panahon, ay itinaas sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang opisina. Isang Katolikong babae, mula sa kanyang tahanang probinsya ng Bavaria, ay naluha nang marinig na ang dating Joseph Ratzinger ay nahalal na papa, ipinahayag, “Umasa pa naman ako na magkakaroon ng mabuting papa.”

Ang panganib ng malambot magsalita, mahinhin na Francis ay mas dakila dahil ito ay hindi nakikilala. Bilang asong-gubat na nakadamit-tupa, nalugod at nadisarmado ang marami sa kanya mula sa lahat ng mga relihiyon. Kaya marapat na ang bawat matapat na mananampalataya ay maingat na ikumpara ang kanyang mga salita sa mga salita ng Tagapagligtas dahil ang mga salitang sinasabi ay palaging ipinapakita kung ano ang nasa puso.

Ang mga salita ni Yahushua para sa mga Pariseo ng Kanyang panahon ay dapat na tandaan kapag narinig at nalaman ang mga pahayag ni Pope Francis na sumasalungat sa Kasulatan: “Kayong lahi ng mga ulupong! Sadyang hindi kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat kayo'y masasama! Sapagkat kung ano ang nilalaman ng dibdib, iyon ang mamumutawi sa bibig.” (Mateo 12:34, FSV)

Tanungin ang inyong sarili: Ano ang ipinapakita ng mga salita ni Pope Francis tungkol sa kanyang puso, kanyang mga paniniwala . . . kanyang nakatagong adyenda?

Isang salita para sa matalino . . . .


Nauugnay na Nilalaman:


* Ang Daigdig ay hindi isang Globo. Ang mga terminong “globalismo” at “globalista” ay, gayunman, ginamit para sa mga layunin ng artikulong ito.

1 M. Martin, The Keys of this Blood, pp. 291-292.

2 http://abcnews.go.com/US/read-pope-francis-yorks-st-patricks-cathedral/story?id=34023376

3 http://www.natureworldnews.com/articles/34445/20161220/climate-change-big-bang-theory-shocking-things-pope-francis-name.htm. Tingnan rin: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html

4 https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2014/10/29/is-the-pope-right-that-god-is-not-afraid-of-new-things/?utm_source=khsocialtwitterpope&utm_medium=social&utm_campaign=twitter

5 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html

6 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html, naka-italic sa original; naka-bold nang ibinigay.

7 https://www.youtube.com/watch?v=1lVdnoJra9c

8 https://www.lifesitenews.com/blogs/confusing-even-the-elect-the-troubling-statements-of-pope-francis

9 Tingnan mula 2:25 hanggang 4:16 sa https://www.youtube.com/watch?v=uzOknuZ1d5w.

10 http://kdvr.com/2015/01/19/top-10-most-shocking-comments-from-pope-francis/

11 Ibid.

12 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-says-he-would-baptise-aliens-9360632.html

13 https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-francis-is-playing-with-fire.-hell-fire

14 Alexander Hislop, The Light of Prophecy Let In On the Dark Places of the Papacy, p. 91, binigyang-diin.

15 Ibid., orihinal na diin.

16 http://amazingdiscoveries.org/R-Pope_Rome_blasphemy_power_Jesus#footnoteiii

17 I-click rito para sa mga larawan ng mga dokumentong ito.

18 http://en.radiovaticana.va/news/2017/05/12/popes_prayer_to_the_blessed_virgin_of_fatima/1311799, binigyang-diin.

19 Tingnan ang 4:10-4:11 ng https://www.youtube.com/watch?v=uzOknuZ1d5w.

20 http://kdvr.com/2015/01/19/top-10-most-shocking-comments-from-pope-francis/

21 http://www.news18.com/news/world/what-do-you-feed-him-pope-queries-melania-about-trumps-food-habits-1411437.html

22 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2016/feb/19/pope-franciss-favourite-meal-empanadas-steak-and-ice-cream

23 http://www.independent.co.uk/news/people/pope-francis-says-he-doesnt-mind-being-pope-but-wishes-he-could-go-out-for-a-pizza-unrecognised-10106093.html

24 http://www.independent.co.uk/news/people/neapolitan-pizzeria-owner-presents-pope-francis-with-pizza-after-pontiff-says-he-misses-eating-out-10129288.html

25 http://time.com/4046511/pope-francis-us-visit-the-meaning-behind-the-popes-clothes/

26 Eric Jon Phelps, Vatican Assassins, p. 54, binigyang-diin.