Print

Zjevení 17: Proroctví o sedmi králích - 8. král identifikován!

Nyní žijeme pod vládou 8. krále, posledního papeže.

odpusť nám tento omylChceme se s vámi ve vší pokoře a vážnosti podělit o důležité naplnění příchodu 8. krále, posledního papeže, a proč je tím 8. králem papež František a ne Jan Pavel II, jak jsme si původně mysleli a mýlili se v našem původním pochopení Zjevení 17. Je naší modlitbou zde ve WLC, aby nám upřímní hledači pravdy odpustili tento omyl a my můžeme před Yahuwahem obnovit náš slib, že se skrze Jeho milost nebudeme držet jakéhokoliv mylného postoje, protože upřímně chceme být před Ním bez poskvrny a bez bludů v našich naukách. Jeho Slovo se nikdy neplete, protože je neomylné; naše výklady se však mohou mýlit, protože jsme jen lidé. Ale ti, kdo pilně zkoumají Jeho Slovo pod vedením Jeho Ducha, budou vedeni ke správnému pochopení Jeho prorockého Slova v Ním ustanoveném čase.

Začínáme toto krátké studium tím, že uvedeme důvody, proč věříme, že Benedikt XVI byl vskutku tím 7. králem ze Zjevení 17:

1. Těch 7 králů ze Zjevení 17 může odkazovat na království nebo krále. Třetí možnost neexistuje. Kontext Zjevení 17 je celý o církvi Říma. Aplikovat tyto "krále" ve Zjevení 17 na království by bylo zjevným vybočením z kontextu, ale i kdybychom tyto krále považovali za království, pak není možná kombinace království, která by byla v souladu s popisem daným pro tyto krále, obzvláště když se hovoří o vládě 7. krále, který měl dle předpovědi vládnout jen krátký čas. Neexistuje dnes žádné království, které by odpovídalo popisu krátkého trvání a které by padlo před nastolením vlády toho osmého.

2. Kontext o "poušti" (verš 3) vyžaduje, abychom se zaměřili na dobu, kdy papežství bylo skutečně ve své zkušenosti "pouště". To bylo v době, když papežství obdrželo smrtelnou ránu v roce 1798, tehdy Napoleon zajal a deportoval papeže Pia VI do exilu ve Valencii ve Francii. Před rokem 1798 bylo papežství nadřazeno všem císařům, králům a princům Evropy. A v roce 1929 bylo papežství spokojeno s tím, že papežové se stali králi nad pozemky o rozloze 100 akrů v Římě. (Až do roku 1860 papežské státy ovládaly přes 1/3 Itálie.) Odpočítávání 7 králů tedy začalo od Pia XI.

3. Posloupnost papežů od Pia XI po Benedikta XVI odpovídá dokonale prorockému popisu ve Zjevení 17 dvěma způsoby: ve vládě toho 6. krále/papeže a ve vládě toho 7. krále/papeže. U toho prvního jmenovaného to bylo potvrzeno, když anděl vzal Jana do vlády 6. krále (Jana Pavla II), což byla nejdelší vláda mezi 7 králi a tento papež bude nejvíce zapamatovatelný generací doby konce. Tato posloupnost byla také obdivuhodně potvrzena skrze neslýchanou a náhlou rezignaci Benedikta XVI, která šokovala celý svět a otřásla Katolickou církví.

8 králů (papežů) ze Zjevení 17

Pokud tím 7. králem byl skutečně Benedikt XVI, pak je logické, že papež, který přijde po něm, bude ten osmý. Zjevení 17 nedovoluje nějakou mezeru nebo přechod mezi tím sedmým a osmým. Proč se tedy Jan Pavel II neukázal hned po konci vlády Benedikta XVI? Mýlili jsme se ve WLC ohledně identifikace identity toho osmého? Ano, vskutku jsme se zmýlili a za tento neúmyslný omyl prosíme se vší pokorou o odpuštění u Yahuwaha, našeho Otce, a Yahušui, našeho Spasitele. Také prosíme o odpuštění každého studenta biblických proroctví, který souhlasil s námi ohledně toho, že vtělený Jan Pavel II měl být tím 8. "králem".

Jak jsme se mýlili v myšlence, že ten 8. král/papež bude vtělený Jan Pavel II? Zde je jak:

"Bezedná propast" je dle Bible místo přebývání ďáblů. Protože ten 8. král/papež měl přijít z "bezedné propasti", mylně jsme se domnívali, že bude jedním ze Satanových padlých andělů vtělených do jednoho z předchozích 7 papežů. K tomu jsme došli díky frázi " A šelma, kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest". (Zjevení 17,11) Z těchto 7 králů vystupuje Jan Pavel II jako ten nejdůležitější a nejznámější pro generaci doby konce. Proto bylo přirozené se domnívat, že když ten 8. král byl ďábel, pak se mohl provtělit za Jana Pavla II. Kontext o "bezedné propasti" však může také naznačovat, že ten 8. král/papež bude plně pod kontrolou a vedením Satana a jeho padlých andělů do takového stupně, jako nikdy u předchozích 7 papežů. To se nyní jeví jako správný výklad pro bezednou propast ze Zjevení 17.

U božího ukazatele "jeden jest" (verš 10) jsme také četli více, než tam je uvedeno. Když bylo Janovi dáno toto vidění, byl vzat do doby Jana Pavla II. Bylo logické vzít Jana do vlády nejdůležitějšího ze 7 králů. Vstup Jana do vlády toho 6. krále pouze potvrdilo, že těch 7 králů je 7 papežů, a že ten šestý byl zvolen, protože jeho vláda byla nejdelší a nejvýznamnější ze 7 papežů, a nejdůležitější je, že on je nejvíce vážený, připomínaný a milovaný papež v naší době.

"A šelma, kteráž byla [do roku 1798] a není [v době vlády 6. krále je stále v době pouště pro tu šelmu], onať jest osmý, a z sedmiť jest [ten osmý, nyní moc šelmy, je přesto král jako těch předchozích 7 padlých králů], i na zahynutí jde [ten osmý nezvítězí, bude zničen a potrestán násilně deseti králi, když si nakonec uvědomí zlou povahu šelmy]. (verš 11)

papež František I v Time MagazineKterý scénář by nejlépe sloužil Satanovu podvodnému plánu pro závěrečnou krizi: zavedení 8. krále/papeže jako JPII (jak jsme dříve věřili), nebo jako Františka I? Jsme bez sebemenších pochybností přesvědčeni, že uvedení toho osmého jako Františka I slouží Satanovi, mistru klamu, daleko lépe z následujících důvodů:

1. Zatímco studenti Bible dychtivě očekávali příchod JPII, Satan nenápadně přivedl toho 8. krále/papeže, bez fanfár a uprostřed celosvětového přijetí. Mnozí z nás, kteří připoutali naše naděje k vtělení JPII, byli velmi zklamáni, že se naše očekávání neuskutečnila, a někteří nejspíš přestali studovat biblická proroctví. Vyzýváme ty, kteří jsou v pokušení zoufalství a vzdání se jejich víry v biblická proroctví, aby nedali Satanovi šanci nad nimi zvítězit.

2. Vtělení JPII by dalo pravdě takový punc důvěryhodnosti, kterého se Satan bojí nejvíce. Proto bylo pro Satana nezbytné vymyslet takový plán pro uvedení 8. krále/papeže, aby to nepomáhalo věci Yahuwahových následovníků, a který by vedl mnohé ke zklamání, když jejich očekávání vtělení JPII nevyjde. Toto zklamání je triumfem pro Satana a proto se postaral o to, aby příchod 8. krále/papeže byl zdrojem zklamání pro mnohé následovníky Yahuwaha.

3. Tím, že Satan neposlal jednoho ze svých padlých andělů, aby se provtělili za JPII v této době, podařilo se mu vyhnout nežádoucímu boji s těmi křesťany, kteří odsuzovali tento příchod JPII jako falešné vzkříšení, připomínajíc světu, že mrtví zůstávají mrtvými až do svého vzkříšení, a že zjevení mrtvého člověka je vskutku démonská aktivita. Takový vzdor od některých informovaných křesťanů by způsobil nežádoucí narušení pro Satana a přinejmenším by oslabil agendu, kterou Satan připravil pro toho 8. krále/papeže, aby vykonal v relativně krátkém čase, který má. Chceme jasně zdůraznit, že budoucí vtělení se uskuteční a mohou zahrnout i zjevení JPII a některých biblických postav včetně vrcholného aktu, kdy se Satan sám provtělí za Yahušuu - po První bědě, kdy bude svět oklamán, aby věřil, že to je ten 8. král/papež, kdo úspěšně ukončil tu démonskou invazi mimozemšťanů. Po tomto milníku bude svět nastaven tak, aby uvěřil čemukoliv, co tento 8. král/papež František I prohlásí.

4. Satan předvídal ekonomickou krizi, která zachvátí svět v poslední bitvě těsně před Druhým příchodem Yahušui, kterou rozpoutá v našem světě pomocí destruktivních sil. Proto naplánoval, že ten 8. král/papež bude někdo, kdo si vytvořil záviděníhodnou důvěřivost u chudých v jeho rodné zemi. Vyzbrojen touto důvěryhodností, využije ji tento 8. král/papež k tomu, aby přitáhl za sebou nespočet chudých tohoto světa; vyburcuje chudé k tomu, aby vyvinul tlak na politiky světa pro přijetí takových zákonů a nařízení, které těžce omezí náboženskou svobodu, jež dnes přetrvává v mnoha zemích. S tím, jak narůstá počet chudých na celém světě díky neustále se zhoršujícím ekonomickým podmínkám, stanou se chudí mocným, destruktivním a hrozivým nástrojem v ruce toho 8. krále/papeže proti lídrům světa.

jezuitský symbol5. Kdo může způsobit více škody a mučednictví než jezuitský papež? Papež František I je první takový papež v historii Římsko katolické církve, který je jezuita. Satan připravoval toho 8. krále/papeže po mnoho dekád a nemohl najít lepšího kandidáta pro roli 8. krále než jezuitského papeže. Není pro nás nyní překvapivé představit si, jak a proč nespočet věrných věřících bude umučeno v nastávajících letech na příkaz 8. krále!

6. Vláda toho 8. krále/papeže bude zahrnovat nejméně 3,5 let, během kterých budou Yahuwahovi věrní následovníci prorokovat oděni do pytloviny (Zjevení 11,3). Přičti k těm 3,5 rokům čas, který budou Yahuwahovi andělé potřebovat k troubení prvních 4 polnic (Zjevení 8), plus 5. polnici, která bude trvat pět měsíců (Zjevení 9,1-5). Takto můžeme dojít k závěru, že vláda toho osmého bude potenciálně ještě kratší než vláda toho 7. krále/papeže. Současný věk 8. krále/papeže tedy není problém, protože mu je 76 let. Ten osmý má již škodolibou radost, že jeho věk je velké plus, protože odráží nahromaděné poznání a moudrost. Bez ohledu na to, jak dlouho bude František I vládnout, je jisté, že on je ten poslední papež před Druhým příchodem našeho Pána a Spasitele Yahušui Pomazaného.Papež František I © REUTERS/ Max Rossi

Dobrou zprávou, kterou chceme teď sdílet s tebou, je to, že my jsme ti poslední žijící během vlády toho 8. "krále" a že jsme jen několik málo let od slavného Druhého příchodu Yahušui a věčnosti. Nicméně mezi přítomností a tím Druhým příchodem musíme projít přes matku všech pronásledování a zkoušek. Existuje hodně práce, kterou je třeba vykonat v našich srdcích a charakterech, a hodně práce pro varování světa před tím, co má přijít. Jsme připraveni pro život pod vládou toho 8. "krále", posledního papeže Říma? Modlíme se za to, abychom všichni byli připraveni dříve, než bude naše doba osobní zkoušky pro vždy ukončena.
 


Příbuzný obsah: