Print

Znamení Šelmy: Co to je! Jak se mu vyhnout!

Yahuwahovo velké srdce lásky touží po Svých pozemských dětech. Ve Své nekonečné moudrosti a předzvědění poskytnul skrze užití symbolů zajímavé náhledy do blízké budoucnosti. Tyto symboly jsou dány k přípravě Jeho lidu, aby nikdo nemusel být podveden během závěrečných dní historie Země. Jeden z nejméně pochopených a přesto nejzajímavějších symbolů užitých v proroctví je “Znamení Šelmy.”

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.” (Zjevení 13,16-18)

Hrozivé varování proti všem, kteří obdrží toto obávané znamení inspirovalo strach a spekulace v srdcích mnoha lidí.

“Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno [Yahuwahova] hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!” (Zjevení 14,9-11)

Znamení ŠelmyVšeobecně se učí, že znamení šelmy bude nějaký počítačový čip operativně implantován pod kůži totalitní vládou, která chce mít kontrolu nad svými občany. Jiní spekulovali o tom, že znamení šelmy je spojeno s čárovými kódy nebo dokonce s číslem social security používaným ve Spojených Státech. Znamení šelmy je ve skutečnosti mnohem širší a hrozivější než čárové kódy, social security čísla nebo implantované RFID čipy.

Je nezbytně nutné, aby všichni měli jasnou představu o tom, co představuje znamení šelmy a jak se vyhnout jeho přijetí, protože všichni, kteří jej obdrží, obdrží božský rozsudek věčné smrti. Abychom pochopili znamení šelmy, je nejprve zapotřebí poznat, kdo nebo co je ta šelma. Učenci Bible se všeobecně shodují na tom, že šelmy jsou prorocké symboly pro světové politické moci:

 “Ty veliké šelmy, které jsou čtyři, to ze země povstanou čtyři králové.” (Daniel 7,17)

Nejedná se však jen o nějakou geopolitickou moc symbolizovanou v Písmu jako šelma. Proroctví se zaměřuje na ty mocnosti, které bojovaly proti Yahuwahovi v osobě Jeho svatých. Proto je šelma vtiskující “znamení” taktéž světovou mocností, která se odváží bojovat proti Nebeskému království těsně před Yahushuovým návratem.

Jak už bylo prezentováno ve video sérii Šelmy ze Zjevení 13, symbolizuje první šelma ze Zjevení 13 papežství, které vládlo s železnou pěstí křesťanství po 1260 let.

Druhá šelma ze Zjevení 13 jsou Spojené Státy Americké, které budou brzy dle proroctví násilně vnucovat “znamení” obrazu první šelmy.

První šelma, Druhá šelma

“Znamení” papežské nadvlády je podle jejich vlastního přiznání uctívání Neděle:

“Neděle je naším znamením autority. . . .“ (The Catholic Record, London, Ontario, 1. září 1923.)

Všechny bitvy proti Nebeskému království se vždy týkaly uctívání. Od samého počátku bylo Luciferovým dlouhodobým cílem ukrást Stvořiteli uctívání, které mu náleží. Písmo zaznamenává jeho pyšné plány:

“Jak jsi spadl z nebes, ó Lucifeře, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy [Elohima] vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.” (Izaiáš 14,12-14)

Znamení šelmy se týká věci bohoslužby, protože celý velký spor mezi Yahuwahem a Satanem se týká bohoslužby.´Toto ještě podtrhuje skutečnost, že ti, kdo přijmou posledních sedm ran, jsou těmi, kteří přijali znamení šelmy a uctívají její obraz:

“I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, řkoucí těm sedmi andělům: Jděte, vylíte sedm koflíků hněvu [Yahuwahova] na zem. I šel první, a vylil koflík svůj na zem, i vyvrhli se vředové škodliví a zlí na lidech, majících znamení šelmy, a na těch, kteříž se klaněli obrazu jejímu.” (Zjevení 16,1.2)

Aby se Satanovi podařilo okrást Stvořitele o uctívání, které náleží jen Jemu, sjednotil svět v používání papežského solárního kalendáře, založeného na pohanských metodách určování času. Bez správného kalendáře je nemožné ustanovit správný den bohoslužby. Proto všichni ti, kdo se snaží uctívat Yahuwaha, ale vypočítávají svůj den bohoslužby skrze falešný kalendář, uctívají nevědomě Yahuwahova nepřítele.

Znamení šelmy je přijato tehdy, když se člověk s plným poznáním pravdy drží falešných dnů bohoslužby jako výhodnějších v dnešní společnosti, než uctívání Stvořitele v Jeho svatý Sabat, určený podle Jeho původní metody určování času, luni-solárního kalendáře. Někteří šabatisté světící sobotu tvrdí, že uctívání neděle je znamením šelmy. Je to tak. Ale stejně tak je i uctívání soboty nebo navštěvování mešity v pátek. Každá snaha o bohoslužbu v den ustanovený Satanem vzdává čest jen Satanovi.

Zde dochází k přijetí znamení šelmy. Yahuwahovy svaté dny nemohou být nalezeny v žádném padělku určování času.

Znamení Šelmy

Ať už je všeobecně přijat a vynucen současný Gregoriánský kalendář nebo některý z budoucích modifikací, zmanení šelmy je přijato tehdy, když někdo ví o pravém Sabatu a přesto tíhne k uctívání dnů vypočítaných podle Satanova padělku metody měření času.

Mezi léty 1920 až 1950 byla velká snaha o reformu Gregoriánského kalendáře. V posledních letech byl návrh k přepracování kalendáře opět oprášen. Není podstatné, zdali Satan vtiskne znamení šelmy skrze současný kalendář nebo v některé pozměněné formě. Znamení šelmy je přijato tehdy, když jsou Yahuwahovy svaté dny ignorovány nebo vypočítány jinou metodou než je luni-solární kalendář ustanovený při stvoření. V každé kultuře a v každé zemi se může způsob prosazení tohoto znamení trochu lišit. Bude to však něco, co donutí svědomí vzbouřit se proti zákonu Yahuwaha. Je naivní domnívat se, že dominující světová moc bude mít jen jeden způsob, jak se snažit ovládnout široké a různorodé kultury světa.

V kontrastu ke znamení šelmy stojí Yahuwahova pečeť.

 “Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého [Elohima]. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři:  Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho [Eloaha] na jejich čelech!” (Zjevení 7,2.3)

Yahuwahova pečeť je přijata, když se člověk plně a naprosto podřídí Svému Stvořiteli. Tato transformace charakteru je viditelná v ochotě uposlechnout VŠECHNY Yahuwahovy požadavky. Jen ti, kdo se takto podřídí, obdrží Yahuwahovu pečeť, která je ochrání před přijetím znamení šelmy. Písmo nás všechny vyzývá: “Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v [Pomazaném, Yahushuovi].”  Filipským 2,5) Smýšlení Yahushuovo bylo smýšlení naprosté podřízenosti vůli Svého Otce. V Getsemane se modlil: “Otče, pokud chceš, odejmi ode mne tento kalich; ať se však nestane má vůle, ale Tvá!” (Lukáš 22,42)

Znamení šelmy a Yahuwahova pečeť stojí vůči sobě v silném kontrastu. Jedno je symbolem naprosté loajálnosti k Satanovi a může být přijato na čelo nebo na ruku, což ukazuje, že se někteří podřídí, aby se vyhli nepříjemnostem. Yahuwahova pečeť je však přijata jen na čelo a to představuje naprostou podřízenost, loajálnost a poslušnost Stvořiteli. Ti, kdo obdrží Yahuwahovu pečeť, budou mít v sobě plně zformováno Yahushuovo smýšlení. Yahuwahova pečeť je zjevena poslušností vůči VŠEM Jeho přikázáním včetně bohoslužby v sedmý den týdne vypočítaný podle Jeho původního luni-solárního kalendáře.

Tento kalendář je daleko více než jen metoda měření času. Luni-solární kalendář Stvoření je nedílnou součástí božího zákona, protože bez něj je nemožné určit Yahuwahovy svaté dny. Všichni, kdo žijí své životy v poslušnosti vůči božímu zákonu a obdrží Yahuwahovu pečeť, budou řídit své životy podle tohoto původního kalendáře a uctívat svého Stvořitele v Jeho stanovené časy. Žádný padělek metody určování času nemůže být použit k ustanovení Nebeských svatých dní. Proto tedy všichni, kdo konají své bohoslužby v dny vypočítané dle klamných systémů určování času, obdrží znamení šelmy. Znamení šelmy je obdrženo člověkem tehdy, když se odmítne plně podřídit Yahuwahovi a poslouchat Ho. Vzpoura je smýšlení Satana plně zformované v člověku.

Všichni, kdo obdrží Yahuwahovu pečeť, budou uchráněni před zkázou, které dopadne na ty, kdo obdrží znamení šelmy.

man standing on a rock with arms raised “Tehdy zavolal onoho muže  . . . s písařským náčiním po boku: Projdi to město, projdi Jeruzalém a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.

Potom jsem Ho slyšel říci těm ostatním: Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od mé svatyně. Začali tedy od stařešinů před chrámem.” (Ezechiel 9,3-6)

Každý člověk toužící po věčném životě by to měl studovat a znát Yahuwahova přikázání. Pokud je srdce tvrdohlavé a lne k hříchu, je zde Spasitel ochotný a schopný proměnit i ta nejtvrdší srdce.

Proto nyní, když je ještě doba milosti, zvol si podřízení své vůle Yahuwahovi a uposlechni Jej bez ohledu na to, co to stojí. On obdivuhodně promění mysl všech, kdo k Němu přichází ve víře.

Věčný život a potěšení nad naší představivost očekává všechny ty, kteří obdrží Yahuwahovu pečeť a získají vítězství nad šelmou, jejím obrazem a jejím znamením:

 “Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli na skelném moři, měli Yahuwahovy harfy a zpívali píseň Mojžíše . . . a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou Tvé skutky, Yahuwah Elohim Všemohoucí! Spravedlivé a pravdivé jsou Tvé cesty, Králi svatých!” (Zjevení 15,2.3)


Klikni zde a shlédni video!