Print

Polisiya ng Privacy

Ang WorldsLastChance®.com ("WorldsLastChance.com", "kami") ay matapat na nakatuon na bigyang proteksyon ang privacy ng iyong personal na impormasyon, at nagbibigay ng ligtas at siguradong paligid sa aming mga users. Para sa dahilang iyon, aming sinusunod ang polisiya ng privacy (ang "Privacy Policy") na ginagamit sa aming web site at aming pamamahagi ng iba’t ibang pahayagang palihan.

Ang WorldsLastChance.com ay hindi nagrerenta, nagbebenta, o namamahagi ng personal na impormasyon tungkol sa iyo sa ibang tao.

Ang Impormasyong Aming Tinipon at Paano Namin Ginagamit Ito

Ang WorldsLastChance.com ay nangongolekta ng mga impormasyon mula sa iyo sa iba’t ibang puntos sa Site sa paraang ipinahayag sa baba nito:

Pagpapatala ng Bagong Kasapi at Profile

Upang maka-access sa tiyak na impormasyon at mga serbisyo sa site na ito, ang user ay dapat munang maging "kasapi" ng WorldsLastChance.com sa pamamagitan ng pagkumpleto sa aming registration form, o pagpapatala gamit ang Open ID app sa social media site (Facebook, Gmail, Yahoo!, o AOL). Sa pagpapatala, dapat na ilagay ang inyong pangalan, e-mail address, street address, phone number, at kaarawan; o di kaya ang mga impormasyong ito ay makokolekta, sa iyong pahintulot, gamit ang isa sa mga social media sites (Facebook, Gmail, Yahoo!, o AOL). Ang dahilan kaya namin hinihingi ang impormasyong ito upang padalhan ang aming mga bagong kasapi ng free membership gifts sa tamang address. Subalit ang World’s Last Chance ay hindi nagrerenta, nabebenta, o nagbabahagi ng iyong impormasyong personal sa ibang tao kailanman.

Mahalagang Impormasyon tungkol sa Pagpalit o Pagbago ng Iyong Member Profile at Email Notifications na natanggap mo.

Kapag ang iyong profile information ay binago mo, o ayaw mo nang maging kasapi, maaari mong itama, baguhin o tanggalin ang personal data na iyong ginawa. Ito ay makikita sa iyong “Profile” page at iclick ang “Edit Your Profile & Notifications”. Dito rin maaaring palitan na buksan o isara ang natatanggap mong email notifications. Maaarin mong alisin ang iyong profile sa pag-click ng “Delete Account” sa profile mo.

Opting-Out o Pag-Unsubscribe

Ikaw ay maaaring mag-opt-out o mag-unsubscribe mula sa aming mail streams (Updates at Transactional) na mabilis at madali anumang oras. Maaari mong irequest na unsubscribed mula anuman o lahat ng mail streams sa pamamagitan ng mga sumusunod:

1. I-click ang “Unsubscribe” sa anumang email na natanggap mo mula sa World’s Last Chance at ikaw ay unsubscribed na mula sa mga mail stream.

2. Kung ikaw ay kasapi ng WLC: pumunta lang sa iyong Profile, piliin ang “Edit Profile & Notifications”, tapos piliin naman ang “NO” para sa isa o kaparehong mga options ng pagtanggap ng mail.

3. Magtungo sa Contact Us at makiusap na tanggalin mula sa alinmang mail streams.

4. I-email kami sa [email protected] at makiusap na iunsubscribed mula sa alimang mail streams.

5. Sulatan kami sa: World's Last Chance |  Sun Terrace House, Golden Rock  |  Liburd's Estate  |  Nevis, Saint Kitts and Nevis – at makiusap na iunsubscribed mula sa alimang mail streams.

6. Tawagan kami sa numerong: +1-869-469-3728 - at makiusap na iunsubscribed mula sa alimang mail streams.

Malalim ang respeto ng WLC sa iyong privacy at papadalhan ka lang namin ng mail kung ikaw ay naka-subscribe.

Huwag mahiyang tawagan kami kung kailang mo ng tulong tungkol sa mga ito.

Kasiguraduhan

Gumagamit ng makatwirang paraan ng seguridad ang WorldsLastChance.com na protektahan ang iyong impormasyon na nasa aming saklaw. Alam namin na subalit, walang security system na hindi mapapasok. Ang WorldsLastChance.com ay hindi masisiguro ang seguridad ng server nito, o hindi rin tiyak ang kaligtasan ng impormasyon mo na hindi malipat mula sa WorldsLastChance.com sa Internet.

Paano Kami Tatawagan

Kung kayo ay may tanong ukol sa Polisiya, kami ay padalhan ng e-mail sa [email protected].

World's Last Chance®  |  Sun Terrace House, Golden Rock  |  Liburd's Estate  |  Nevis, Saint Kitts and Nevis  | +1-869-469-3728

Magiliw na pasasalamat po.