Print

4 Jednoduché kroky k nárůstu tvé víry!

Víra je ruka, která se chopí Yahových zaslíbení, přinášejíc největší požehnání Nebes pokornému věřícímu.


kristus ti nabízí pomocnou ruku


Nadřazenost křesťanství nad všechna ostatní náboženství spočívá v tom, že prezentuje Boha, jak se sklání a natahuje ruku ku pomoci, mluvícího jemným, milujícím tónem, s laskavostí usilujícího o Své nepřátele, konajícího vše potřebné, aby zachránil ty, které miluje - ty, kteří Ho naopak nenávidí. Vše potřebné pro naše spasení je nám dostupné jako dar boží milosti. Naším úkolem je to přijmout skrze víru.

Spasení i vítězství v Yahušuovi je závislé na praktikování víry. Proto je v tvém nejlepším zájmu naučit se, jak zvýšit tvou víru!

Víra je dar!

Během svého života na zemi Spasitel doporučoval víru, kdekoliv ji nalezl. "Ó ženo, velká je tvá víra" - řekl syrofénické ženě, než uzdravil její dceru. Poté, co římský setník řekl Yahušuovi, že stačí, aby "jen řekl slovo" a jeho služebník bude uzdraven, Yahušua prohlásil: "tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho." (Matouš 8,10)

Dá se snadno dojít k domněnce, že víra je nějaký vzácný duchovní úspěch, kterého někteří lidé dosáhli, zatímco jiní ne. Pravdou je, že zatímco víra je nezbytná k uchopení Yahových zaslíbení, víra samotná je dar! Pavel jasně uvádí, že Yahuwah "míru víry udělil každému". (Římanům 12,3) Pokud chceš, aby tvá víra rostla, první věcí k vykonání je modlit se a žádat o více víry. Každému bylo dáno dostatek víry, aby věřil, že mu bude dáno více, pokud si zvolí věřit.

1. Učiň volbu

přemýšlející muž

Víra je dar, avšak ty máš svobodnou volbu jej přijmout nebo odmítnout. Yah nikomu nevnucuje Své dary. Záleží na tobě zvolit si to a když se jedná o víru, musíš učinit vědomou volbu vzít Yaha za slovo.

Víra není pocit! Ve skutečnosti je víra něco, co potřebuješ, když jsou tvé pocity ve válce s tvým přesvědčením. Naučný slovník definuje víru takto:

Víra, souhlas mysli s pravdou o tom, co někdo jiný prohlásil, opírajíc se o jeho autoritu a věrohodnost [navyklá pravdivost], bez dalšího důkazu; úsudek, který někdo jiný uvádí nebo dosvědčuje je pravda...

[Víra je] souhlas mysli s pravdou návrhu rozvinutého někým jiným.

[Víra je] souhlas mysli s pravdou o božím zjevení ohledně [Yahova] svědectví, doprovázený upřímným souhlasem vůle nebo souhlasem srdce; celé spoléhání nebo důvěra v [Yahův] charakter a nauky o Kristu, s bezvýhradným odevzdáním vůle jeho vedení a závislosti na jeho zásluhách pro spasení. Jinými slovy, tato pevná víra v [Yahovo] svědectví a pravdu o evangeliu, která ovládá vůli a vede k celkovému spoléhání na Krista ve věci spasení.1

Víra je více než nauka. Víra je souhlas nebo dohoda mysli, že to, co někdo říká, je vskutku pravda, aniž by bylo zapotřebí nějakého dalšího důkazu. Taková důvěra přichází jedině tehdy, když znáš a důvěřuješ té jiné osobě. Proto je dalším krokem k nárůstu tvé víry poznat Yahuwaha pro sebe sama.

2. Osobně s Yahem

modlení

Když jde o spasení, není to o tom, co znáš, ale koho znáš. Žalmista vyzývá: "Okuste a uzříte, že Yahuwah je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu." (viz Žalm 34,8) Jediný způsob, jak někdo může přijmout Yahovo slovo v pravé hodnotě, aniž by potřeboval další důkaz, je ten, když Ho pozná na velmi osobní a hluboce intimní úrovni.

Pokud chceš, aby tvá víra vzrostla, pak učiň svým zvykem procvičovat se ve víře na každý den. Hledej zaslíbení, které se hodí na tvou potřebu a chop se ho! Modli se konkrétně. Bylo řečeno, že víra je rostlinka, která roste rychle, když je živena. Začni ji proto vyživovat! Dělej to tak, že se rozhodneš na každý den procvičovat víru.

3. Víra skrze ponoření

skok do oceánu

Další způsob, jak navýšit tvou víru, je překvapivě prostý, ale efektivní: ponoř se do Yahova slova. Pavel říkal Římanům: "Tedy víra je ze slyšení, a slyšení skrze slovo Yahovo." (viz Římanům 10,17) Slovo Yaha obsahuje nadpřirozenou moc k vykonání toho, co toto slovo říká.

Nebo jakož prší déšť neb sníh s nebe,
a zase se tam nenavracuje,
ale napájí zemi,
a činí ji plodistvou a úrodnou,
tak že vydává símě rozsívajícímu,
a chléb jedoucímu,
Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých.
Nenavrátí se ke mně prázdné,
ale učiní to, což mi se líbí,
a prospěšně to vykoná,
k čemuž je posílám. (Izaiáš 55,10-11)

Když ponoříš svou mysl do Yahových zaslíbení, tvá víra poroste!

4. Buď vděčný!

chvála

A na závěr si buď dobře vědom Yahuwahových darů a pak vyjádři uznání za ně. Když si uvědomuješ Yahovu přítomnost ve svém životě a požehnání, která ti On neustále uděluje, láska je probouzena ve tvém srdci. Tato láska navyšuje tvou důvěru v Jeho slovo, které pak buduje větší víru.

Nezvyšuješ svou víru tím, že se vyhecuješ k silným emocím v sobě skrze pouhou statečnost a rozhodnost. Naopak. Víra je přirozeným důsledkem milujícího, úzkého přátelství s Yahem jako tvým nejlepším přítelem. "Nebo v Kristu Yahušuovi ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající." (viz Galatským 5,6)

Víra není něco, co si vysloužíš, ani není něčím, čeho můžeš dosáhnout potem nebo tvým vlastním usilovným snažením. Ale spoluprací s Yahem, sladěním tvé vůle s Jeho, můžeš být obdarován stejnou vírou, jakou měl sám Yahušua, a vítězství budou tvá.

"Všecko zajisté, což se narodilo z Yaha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše." (viz 1 Jana 5,4)

Pokud chceš poznat, jak můžeš používat dar víry k proměně tvé poslušnosti od lopoty k radosti, podívej se na "Poslušnost, která přichází z víry" na Youtube! Můžeš si taky přečíst článek na WLC: Poslušnost, která pochází z vír


1 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.