Print

Ang Dakila at Napakahalagang mga Pangako

Sa nalalabing mga araw ng kasaysayan ng daigdig, ang tunay na kabayaran ng pagkamit ng walang hanggang buhay ay ngayo’y nakasisilaw na maliwanag. Ang Tagapagligtas mismo ay inilabas ang kabayaran noong ipinahayag Niya:

“Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya't ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon.” (Mateo 13:45-46, MBB)

perlas ng dakilang halagaAng pagkamit ng Langit ay nangangailangang isuko ang lahat ng bagay. Hindi ka lamang kinakailangan na kusang-loob na isuko ang lahat ng bagay – kailangan mong isuko ang lahat kung makakamit mo ang Kaharian ng Langit.

Lahat ng tatanggap ng tunay na Sabbath ay pinanawagang dalhin ang krus ng pagsunod. Ito mismo ay isang tunay na krus dahil ang bawat lugar ng iyong buhay ay apektado.

Ang pagtanggap sa tunay na Sabbath ay maglalabas ng mga bagong pagsubok. Mga bagong kalagayan na lilitaw na pananawagan para sa higit pang karunungan sa tao. Narito, gaya sa ibang kalagayan, nagbigay si Yahuwah ng isang solusyon para sa bawat problema.

“Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang-loob at kapayapaan ng [Elohim] sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong [Yahushua]. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng [Elohim] ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-[Elohim]. Ito’y dahil sa ating pagkakilala kay [Yahushua], na Siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan Niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito.” (2 Pedro 1:2-4, MBB)

Ang salita ni Yahuwah ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi nito. Dahil dito, angkinin ang Kanyang dakila at napakahalagang mga pangako! Ang mga ito’y Kanyang kaloob para sa iyo. Maaaring manahan sa iyo ang lahat ng mga pangako dahil ang mga ito’y Salita ni Yah at naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi ng mga ito.

Lahat ng mga pangako ng Kasulatan ay para sa mga nagbibigay ng parangal sa kanilang Manlilikha sa pagpapanatili nang banal ng Kanyang araw ng Sabbath. Kapag, sa iyong pagsunod sa Kanyang kautusan, ay dinagsa ka ng mga problema, angkinin ang pangako!

Agad dinirinig daing ng matuwid; inililigtas sila sa mga panganib. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahuwah, agad maiibsan. (Tingnan ang Awit 34:17 at 19.)

Ito’y nangangailangan ng katapangan na sundin ang katotohanan na gagawin kang kakaiba. Ang mga tao na nilalabanan ang katotohanan ay maaaring lubos na mapoot at magbabanta laban sa mga matatag na nananatili para sa katotohanan.

“Ang mga salungat at laban sa akin, O [Yahuwah,] sila ay iyo ngang digmain! Silang nagnanasang ako ay patayin ay iyong igupo at iyong hiyain; at ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin.” (Awit 35:1, 4, MBB)

Ang pagpaparangal kay Yahuwah sa pagsamba sa Kanyang banal na Sabbath ay maaaring humantong sa pagkawala ng iyong trabaho. Nalalaman ni Yahuwah ang iyong mga pangangailangan. Wala sa mga nagtitiwala sa Kanya ang magugutom.

Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka’t inaalalayan siya ni Yahuwah ng Kanyang kamay. Ako’y naging bata, at ngayo’y matanda; gayon ma’y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. (Tingnan ang Awit 37:24, 25.)

Ang salita ni Yahuwah ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi nito. Dahil dito, angkinin ang Kanyang dakila at napakahalagang mga pangako! Ang mga ito’y Kanyang kaloob para sa iyo. Maaaring manahan sa iyo ang lahat ng mga pangako dahil ang mga ito’y Salita ni Yah at naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi ng mga ito.

May kamalayan si Yahuwah sa bawat partikular ng iyong kalagayan.

Mga mata ni Yahuwah, sa matuwid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi Siyang tumutugon. (Tingnan ang Awit 34:15)

Iyong mga sumasalungat sa katotohanan ay tiyak na banta sa iyo; ang mga panganib na haharapin mo, ay totoo. Nangako si Yahuwah ng proteksyon.

Huwag kang mabalisa dahil sa masama; huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka kay Yahuwah, ang mabuti'y gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahuwah mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling-tapat. Sa harap ni Yahuwah ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa kanya; huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana; walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahuwah, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama'y ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba, ang lupang pangako na kanyang pamana; at sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapaa'y matatanggap nila. Ang taong masama'y laban sa matuwid, napopoot siyang ngipi'y nagngangalit. Si Yahuwah'y natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masama'y pana at patalim, upang ang mahirap dustai't patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at walang kinakanti, kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y balewala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. (Tingnan ang Awit 37:1-17.)

Ang mga kalagayan ay lilitaw kung saan hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Huwag matakot! Angkinin ang pangako!

“Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya [kay Yahuwah] at siya'y bibigyan, sapagkat [si Yahuwah] ay nagbibigay nang sagana at hindi nanunumbat.” (Santiago 1:5, MBB)

“Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.” (Mateo 24:13, MBB)

Ang laban sa pagitan ng katotohanan at kamalian, pagkamatuwid at paghihimagsik, ay lalaki at titindi pa habang papalapit tayo sa Muling Pagdating.

“Ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid . . . [kay Yahushua] ay daranas ng mga pag-uusig.” (2 Timoteo 3:12, MBB)

Ang relasyon sa pamilya ay hindi lusot mula sa bubuhos na kagipitan sa mga mananampalataya. Ang mga matatanda ay pababayaan; ang mga bata ay itataboy. Ang pag-iisang dibdib ay hahantong sa pagkasira kapag ang isang kapares ay pinili ang katotohanan at ang iba ay tinanggihan ito. Kapag ito’y nangyari, si Yahuwah ang magiging iyong ina, iyong ama at iyong asawa.

Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahuwah ang sa akin ay mag-aaruga. (Tingnan ang Awit 27:10.)

“Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan; hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Sapagkat ang Lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan Niya'y [Yahuwah] na Makapangyarihan sa lahat. Ang Tagapagligtas mo ay ang Banal na [Elohim] ng Israel, kung tawagin siya’y [Elohim] ng buong sanlibutan.” (Isaias 54:4, 5, MBB)

Nalalaman ng Tagapagligtas na ang Kanyang mga tagasunod ay haharap sa lumalaking pag-uusig hanggang sa katapusan ng panahon. Isa sa Kanyang huling pahayag noong gabi bago Siya ipinako sa krus ay nagbigay ng mapagmahal na katiyakan para sa lahat sa kasalukuyan:batang kumakapit kay Yahushua

“Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!” (Juan 16:33, MBB)

Ano pa man ang kalagayan na lilitaw habang ika’y sumusunod sa katotohanan, nanumpa si Yahuwah na maglalakad kasama mo sa bawat hakbang ng landas na iyong tatahakin, dadalhin ka nang ligtas mula sa bawat pagsubok.

“Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran: papayuhan kita na ang aking mga mata, ay nakatitig sa iyo.” (Awit 32:8, ADB)

Ligtas na magtiwala kay Yahuwah.

Kay Yahuwah ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika’y patnubayan sa iyong mga tatahakin. (Tingnan ang Kawikaan 3:5, 6.)

Ano pa man ang paparating, ikaw ay ligtas mula sa mga kamay ng iyong Tagapagligtas. Habang humahakbang sa pananalig, nagpasyang sumunod, binuksan ni Yahuwah ang landas na ligtas na sundin.

Magtiwala kay Yahuwah. Ilatag ang bawat pasan sa Kanya. Walang pagsubok na napakabigat para sa Kanya na dadalhin; walang problemang napakahirap para sa Kanya na lutasin; walang kalungkutan na napakadakila para sa Kanya na paginhawain.

Ngayon, si Yahuwah ay nagsasalita para sa iyo:

“Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot.” (Juan 14:27, MBB)

“Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
(Mateo 28:20b, MBB)

 


Nauugnay na mga Artikulo: