Print

Ang Pag-Ibig Ni Yah Sa Mga Homosekswal

Ang mga pinakamagandang salitang maririnig ng sangkatauhan ay ang mga salita ni Yahushua para sa babaing nahuli sa pangangalunya:

Hawak ng Tagapagligtas ang kamay ng babae na nalugmok (Juan 8)“Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan..” (Juan 8:11, AMB)

Malinaw na sinabi sa Kasulatan na: “Ang Ama ay hindi humahatol kanino man, ngunit ipinagkaloob ang buong paghatol sa Anak.” (Juan 5:22) Ang Anak na hukom, ay hindi hinahatulan ang sinuman dahil habang ang Ama at ang Anak ay napopoot sa kasalanan, minamahal Nila ang makasalanan. Ngunit sa kasamaang-palad, karamihan sa kinuha ang pangalang “Kristyano,” yung mga umaangking mamuhay na “tulad ni Kristo,” madalas na hindi sinusunod ang halimbawang ipinahayag ni Yahushua. Kanilang hinahatulan at hinuhusgahan ang iba na ang mga pagkakasala’y iba mula sa kanila, parang mababang kasalanan. Siguro’y wala kahit saan ang mapanglaw na patotoong ito na ipinakita nang malinaw tulad sa paksa ng homosekswalidad. Ang homosekswalidad ay tinukoy bilang pagtatalik sa pagitan ng dalawang tao ng parehong kasarian. Malinaw ang nakasaad sa Kasulatan na ang paglahok sa gawaing homosekswal ay isang kasalanan at kasuklam-suklam:

“Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki; iyan ay karumal-dumal..” (Levitico 18:22, AMB)

“Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain.” (Levitico 20:13, AMB)

“May mga lalaki at babaing nagbebenta ng panandaliang-aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni [Yahuwah] mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita..” (1 Hari 14:24, AMB)

nagtuturong tao habang hawak ang Bibliya

Ngunit sa kasamaang-palad, karamihan sa kinuha ang pangalang “Kristyano,” yung mga umaangking mamuhay na “tulad ni Kristo,” madalas na hindi sinusunod ang halimbawang ipinahayag ni Yahushua. Kanilang hinahatulan at hinuhusgahan ang iba na ang mga pagkakasala’y iba mula sa kanila, parang mababang kasalanan.

Karaniwan na para sa puso ng isang taong makasalanan na husgahan ang iba, habang hindi niya mapuna ang kanyang pagkakamali. Kaya, marami na hindi homosekswal ay ginagamit ang Kasulatan bilang palakol na atakihin ang mga sa tingin nila’y hamak lamang – habang hindi nila mahusgahan ang ibang aspeto sa kanilang mga buhay na hinahatulan din ng batas.

“Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian [ni Yahuwah]? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae [homosekswal], nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian [ni Yahuwah].” (1 Corinto 6:9, 10, AMB)

Isang pagkakasala ang homosekswalidad. Ito’y kasalanan tulad ng pangangalunya, pagmamataas, makasarili, paglalasing, pagnanakaw at anumang ibang kasalanan na maaaring ilista. Bilang mapagmahal na Ama, napopoot si Yahuwah dahil sa nagagawa nito sa Kanyang minamahal na anak. Subalit bilang mapagmahal na Ama, mahal pa rin ni Yahuwah ang makasalanan. Ibinigay ni Yahuwah ang Kanyang mga kautusan upang ang kaisipan ng sangkatauhan ay maliwanagan at maunawaan kung paano makikita ang pangmatagalang kaligayahan at katiwasayan, gayon din ang mga hakbang para lumayo sa mga dahilan ng kirot at paghihirap.

“Alam naman natin ang Kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. . . . ang Kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala [kay Yahuwah] at sa mga makasalanan, sa mga lapastangan at walang hilig sa kabanalan, sa mga mamamatay-tao at pumapatay ng sariling ama o ina, . . . sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki, sa mga mandurukot, sa mga sinungaling at sa mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. . . . [at sa] mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa Magandang Balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang [Yahuwah].” (1 Timoteo 1:8-11, AMB)

Ano pa mang tiyak na kasalanan, walang makasalanan ang makakapasok sa Langit. Lahat ng maliligtas ay dapat dalisay at malinis gaya ni Yahushua. Ang homosekswalidad, gaya ng iba pang pagkakasala, ay dapat isuko kay Yahushua kapag magmamana ng buhay na walang hanggan.

“Nahahayag mula sa langit ang poot [ni Yahuwah] laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. . . . Kaya’t hinayaan na sila [ni Yahuwah] sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa’t isa. Dahil dito'y hinayaan sila [ni Yahuwah] sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.” (Roma 1:18, 24, 26-27, AMB)

Sa loob ng madungis na mga lipunan ng Kanluran, ang homosekswalidad ay naging mas karaniwan. Ilan sa mga pamahalaan ay pinaluwag ang kahulugan ng pag-aasawa na pahintulutan ang mga relasyong homosekswal. Mayroon nang homosekswalidad noong unang panahon pa. Wala pang 400 taon matapos ang pagbaha, ang mga taga-Sodom at Gomorrah ay parehong nakilala sa kanilang pagkahilig sa homosekswalidad, sa salitang “Sodomita” na tumungo sa panahon bilang katawagan sa lalaking homosekswal. Sa mga bansang Muslim, ang homosekswal na pagtatalik ay isang krimen na ang kalakip ay parusang kamatayan. Gayunman, mayroong mga paglitaw sa mga nakalipas na taon sa lahat ng bansang may homosekswalidad. Ang pagkalito sa kasarian na naiulat sa mga batang nasa paaralang elementarya na umiyak na sila’y “isinilang sa maling katawan.”

Ang mga dahilan ng homosekswalidad ay iba-iba. Habang ang iilan ay napili ito bilang isang “alternatibong pamumuhay,” mas malayong naging homosekswal dahil sa pang-aabuso noong pagkabata at marami pa ang ipinanganak lang sa mga ganong kaugalian. Ang mga makabagong pag-aaral ay nagpakita ng kagulat-gulat na patotoo na mayroong napakataas na mga antas ng hormone ng babae, estrogen sa mga ilog ng Hilagang Amerika. At saka, dahil maraming de-latang pagkain ay may Bisphenal A, mas maraming hormones ng babae ang nailalabas sa mga pagkaing kinakain ng karamihang tao. Karamihan sa mga plastik na lalagyan at mga bote ng tubig ay naglalaman din ng kontaminadong sangkap, patuloy na nag-aambag sa mga antas ng estrogen na pumapasok sa populasyon.

lumalapad na kamay ng TagapagligtasHindi nanghuhusga si Yahuwah at hindi humahatol si Yahushua. Walang sinuman ang dapat umangkin na siya ay nasa gawa ng panghuhusga at paghahatol na kahit ang Ama at Anak ay hindi naman ginagawa ang mga ito.

“Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo . . . ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba.

“Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata?

“Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika't aalisin ko ang puwing mo,’ gayong troso ang nasa mata mo?

“Mapagkunwari! Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. (Mateo 7:1-5, AMB)

Hindi naghahanap ng kapintasan si Yahuwah sa sinuman na namumuhay bilang homosekswal. Ang tinukoy ng Bibliya sa homosekswalidad bilang kasalanan ay laging tampulan sa pag-uugali, hindi sa kalagayan. Likas man bilang homosekswal, o ang pagkakaroon ng napakaraming maling uri ng hormones para sa’yong kasarian dahil sa mga impluwensyang pangkapaligiran, hindi ito hinahatulan sa paningin ng Langit. Ito lamang ay resulta ng pamumuhay sa makasalanang mundo. Gayunman, tulad ng anumang kasalanan, ito’y hindi nagbibigay ng pahintulot upang maging aktibo sa salang iyon. Ang kahulugan ng pag-aasawa sa Bibliya ay malinaw: ito ay pag-iisa ng isang lalaki at isang babae.

“Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa[ng babae]; at sila'y magiging isa.” (Efeso 5:31, AMB)

Ito ang batayan ni Yahuwah para sa pag-aasawa at ito ang batayan na ang lahat ng nagmamahal sa banal na kautusan ay dapat pasakop. Ang katuparan at pagsasama na hinahanap para sa panghabangbuhay na kapares ay matatagpuan lamang kay Yahuwah. Ang mga homosekswal na lalaki o babae, gaya ng kanilang tuwid na kapilas na hindi pa nag-aasawa, dapat piliing manatiling walang asawa, magtiwala kay Yahuwah upang pagkalooban para sa kanilang emosyonal at sekswal na katuparan. (Malugod na basahin Ang Mag-isang Pamumuhay: Ang Mga Lihim Ng Katuparan.)

Kapag tinanong tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, ipinaliwanag ni Yahuwah na iyong mga piniling mamuhay na walang asawa ay nakakapagdala ng mas maraming kaluwalhatiian kay Yahuwah, at mamuhay sa Kanyang kalooban, gayon din ang mga nag-asawa.

“Sumagot si [Yahushua], 'Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito kundi sila lamang na pinagkalooban [ni Yahuwah]. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba nama'y naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito.” (Mateo 19:11, 12, AMB)

Napopoot si Yahuwah sa kasalanan, ngunit minamahal Niya ang mga makasalanan. Ito ang nararapat na pag-uugali ng bawat isa na umaangking maging anak ni Yah. Nagtakda si Yahushua ng batayan sa lahat na Kanyang mariing ipinahayag:

“Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” (Juan 8:7, AMB)

Hindi na bale kung ano ang kasalanang iyon – si Yahushua lamang ang maghahatid sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Kung ang iyong hilig sa pagkakasala ay namana o nalinang, mayroon pa ring isang kasagutan: ang nagbabayad-salang dugo ng Tagapagligtas.

Maaaring bigyan ng pamantayan ng lipunan ang ilan sa mga kasalanan na mas kasuklam-suklam kaysa sa iba, subalit anumang kasalanan ay hahadlang sa ating pumunta sa kaharian ng Langit. Ang mga nagbabanal-banalang “Kristyano” ay hinahatulan ang mga halatang pagkakasala ng homosekswalidad, paglalasing at kabuktutan habang ang kanilang mga puso, pagmamataas, pagsasarili at pag-ibig sa makamundong bagay ay naghahari nang hindi namamalayan.

Sa Bibliya, ang homosekswalidad ay may kalakip na parusang kamatayan tulad ng kasibaan. Ngunit ngayon, ang homosekswal ay iniiwasan habang ang kasibaan ay binibigyan ng tabletang pang-diyeta at simpatya. Gaya ng walang sinumang dapat manghusga ng iba sa pagkakaroon ng ibang kulay ng balat o buhok, o pagkakaroon ng namanang maling pag-uugali, wala ding sinuman ang dapat humusga sa homosekswal. Lahat ay makasalanan at lahat ay pare-parehong nasa pangangailangan ng Tagapagligtas.

Ang bawat isa ay hahanapin sa kanyang buhay ang ilang kasalanan na hindi mapagtatagumpayan sa sariling lakas lamang. Lahat dapat ay mayroong banal na paglaya. Hindi na bale kung ano ang kasalanang iyon – si Yahushua lamang ang maghahatid sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Kung ang iyong hilig sa pagkakasala ay namana o nalinang, mayroon pa ring isang kasagutan: ang nagbabayad-salang dugo ng Tagapagligtas. Isa lamang paraan para magtagumpay sa anumang pagkakasala.

  1. Bahain ang kaisipan araw-araw ng mga salita ng Kasulatan. Ang mga Salita ni Yah na ito ay para sa’yo.

  “Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat.” (Kawikaan 3:8, AMB)

  2. Kusang piliing ipasakop ang iyong kalooban sa iyong Tagapaglikha. Sabihin ang mga salita sa panalangin.

  “Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban Mo.” (Lucas 22:42, AMB)

   3. Angkinin ang dakila at mahalagang mga pangako.

   Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung [si Yahuwah] ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan Niya na nagmamahal sa atin. (Roma 8:31, 37, AMB)

   Kung ikaw ay nagtitiis sa mga pagkakasala sa iyong buhay, kung mayroong mga nalinang o namanang asal na hindi mo makontrol, si Yahushua ang iyong solusyon. Ang Kanyang imbitasyon sa’yo ay:

   “Lumapit kayo sa Akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan Ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang Aking pamatok at sundin ninyo ang Aking mga itinuturo sapagkat Ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa Akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang Aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay Ko sa inyo.” (Mateo 11:28-30)

   lalaking nakataas ang mga kamay sa kalangitan at may hawak na Bibliya