Print

Ang Pagkagumon sa Masturbesyon

dalagang tumitingin sa paglubog ng arawAng plano ng kaligtasan ay ibinigay para sa pagpapanumbalik ng banal na imahe sa kaluluwa ng tao. Dalisay si Yahuwah. Siya ay banal at perpekto. Iyong mga magiging tagapagmana kasama ni Yahushua sa kaharian ng liwanag ay magiging larawan si Yahuwah sa bawat detalye.

Malinaw ang Kasulatan na ang mga dalisay lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan:

Sa burol ni [Yahuwah], sinong nararapat umahon? Sa banal niyang Templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga diyus-diyosan; at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni [Yahuwah] ng pagpapala't kaligtasan, ipahahayag siya ng [Eloah] na walang kasalanan. (Mga Awit 24:3-5, MBB)

Sa Kanyang sermon sa bundok, nagpaalala si Yahushua: “Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:48, MBB) Ang ganitong hindi pa nakakamit na kinakailangan, ginawa ng bumagsak at makasalanang sangkatauhan, ay maaaring maging malupit ngunit para sa katunayang nais ni Yahuwah na ibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga pinagtutubos na mga anak ng lupa upang maabot ang ganung antas.

Napakaimposible para sa isang makasalanan na maging ganap o perpekto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ukol dito. “Sino ang makakapagsabi na ang puso niya'y malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit?” (Kawikaan 20:9, MBB) Alam ni Yahuwah na walang makakapagdalisay para sa kanyang sarili. Nangako Siya ng walang hanggang kayamanan ng Langit na tulungan sa labanan para mapagtagumpayan ang kasalanan sa kaluluwa.

Sa maraming paraan na naghahanap si Satanas na pasamain ang kaluluwa at wasakin ang pagkamalinis ay sekswal na karumihan. Pangangalunya, hindi kasal na pakikipagtalik at pornograpiya ay malawak na kinikilalang mga pagkakasala na sinisira ang isipan at binubuksan ang daluyan ng baha sa mas marami pang tukso ni Satanas. Gayunman, may isa pang lugar na nagdadala sa kaluluwa sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Hindi pa ito natatalakay dahil na rin sa kahirapan ng paksa. Ang lugar na iyon ay masturbesyon.

Sa mga nakalipas na siglo, ang masturbesyon ay kinikilalang na isang nanghihiyang bisyo. Ito ay tumutukoy rin sa “lihim na bisyo” at maging ang mga propesyonal sa mediko ay nagsulat ng mga pinaghihinalaang mga panganib pangkalusugan na hatid ng masturbesyon. Sa kadahilanang ito, nakuha rin nito ang katagang “pagmamalabis ng sarili.”

matandang babaeng may salamin na nagulat sa pag-uusap ukol sa masturbesyonSa mga bukas na kalaswaan at malawakang imoralidad ng makabagong lipunan, ang masturbesyon ay naging katanggap-tanggap sa lipunan bilang alternatibo sa mga panganib na likas sa kawalang delikadesa: hindi kanais-nais o biglaang pagbubuntis, AIDS, mga sakit na sekswal na naipapasa, atbp. Maging ang ilan sa mga Kristyano ngayon ay itinataguyod ang masturbesyon bilang paraan na paganahin ang mga kabataan at matatadang iisa na manatiling ayaw mag-asawa sa labas ng pag-iisang-dibdib.

Gayunman, ang karunungan ng tao ay kahangalan kay Yahuwah. Ang paulit-ulit na mga pahayag na ang mga bagay ay tama, o moral, o katanggap-tanggap ay hindi pakusang ginagawang tama, moral o katanggap-tanggap sa mata ni Yah. Ang kaugalian ng lipunan ay labis na nagbabago na maging isang maasahang gabay. Ang Kasulatan lamang ay nag-iisang hindi nagkakamaling batayan upang malaman kung ano ang tama.

Ang Bibliya ay hindi sa katunayan sinalita ang masturbesyon nang tiyakan. Ilan sa mga tao ay sinisipi si Pablo sa mga sinabi niya na mas mabuti pang magmasturbet kaysa “sunugin” ngunit sa katotohanan, walang sinabi si Pablo ng anumang uri ng bagay. Sa kanyang unang litrato sa mga taga Corinto, siya ay nagtaguyod na mas mabuti sa mga naniniwala na walang asawa o mag-isa. Isaalang-alang ang napakalawak na persekusyong haharapin ng mga Kristyano sa panahong iyon, ito ay hindi isang walang katuwirang payo. Si Yahuwah Mismo ay nagsabi kay Jeremias na manatiling walang asawa o di kaya’y  makikita niya ang kanyang asawa at mga anak na mamamatay sa gutom sa paparating na paglusob mula sa Babilonya.

Ang payo ni Pablo ay sa katunayan na mas mabuti pang mag-asawa kaysa sa “sunugin,” kung saan naunawaan na maging isang patagilid na sanggunian sa masturbesyon:

“Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda: mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila; mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa.” (1 Corinto 7:8 at 9, MBB)

Ang pangunahing problema sa masturbesyon, at ito ay isang napakalaking isa, ay itinataguyod nito ang karumihan ng kaisipan na hahantong naman sa pagdudungis sa kaluluwa. Sinumang nasa gawang ito ay madalas sa bungantulog nang sa gayon makapagdala ng mas matinding sekswal na kasiyahan. Ang mga sekswal na pantasya ay nauuwi sa mas maraming mahalay sa bawat oras habang ang pasimulang sekswal na tugon ay bumababa at mas marami pang nakapupukaw na mga pantasya ang hinahangad. Ang ganung kawalang ng kontrol ng kaisipang iyon ay salungat sa halimbawang iniwan ni Yahushua.

“Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay [Yahushua ang Pinahiran].” (Filipos 2:5, MBB) Ang kaisipan ni Yahushua ay mas dalisay nung isinuko Niya ang bawat kaisipan at emosyon sa kalooban ng Kanyang Ama.

Ginawang malinaw ni Yahushua na ang pagpapantasya ukol sa pagtatalik sa kaisipan ng isa ay higit sa isang kasalanan gaya ng paggawa nito mismo. Mariin Niyang ipinahayag na:

“Narinig ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso.” (Mateo 5:27 at 28, MBB)

Ang masturbesyon ay madalas ang epekto ng iba pang kasalanan, gaya ng panonood ng mga pelikula o palabas sa telebisyon na nagtakda ng pagnanasa sa pagtatalik. Ang masturbesyon din ay napupuntang kamay sa guwantes sa pornograpiya, mula pa nung ang mga kinahihiligan na pumukaw sa mga pagtingin sa pornograpiya ay naghahanap ng mabilis na kaluguran na mula sa sariling kasiyahan.

Ang mastubesyon sa mga nakapag-asawa ay maaari din lubos na  makasarili. Maaaring makita na mas madali at mas mabilis na ibigay ang sekswal na halinhan kaysa sa kunin ito habang sa kaparehong oras ay mapagbigay na naghahanap na ibigay ang kasiyahan sa kapares. Kaya, ang pag-aasawa ng sinumang nasisiyahan sa kanila ay malimit na maghirap, magdulot ng pagkalito, sakit at pakiramdam ng pagkakanulo sa kanilang mga asawa.

masayang mag-asawang AsyanoAng sekswal na pagtatalik ay isang magandang kaloob mula sa mapagmahal na Manlilikha. Ito ay ginawa na maging bahagi sa loob ng malapit at lihim ng pag-aasawa. Ito ang pangwakas na pagpapahayag ng pag-ibig at pagtitiwala habang ang bawat isa ay mapagbigay na naghahanap  na makapagpadala ng kasiyahan sa iba. Kapwa nagbabahagi sa loob ng pagkakaisa ng banal na matrimonyo, ang sekswal na pagtatalik ay maaaring magdala sa isang pares nang malapit at mas malapit nang magkasama.

Nilikha ni Yahuwah ang lalaki at babae bilang sekswal na pagkatao ngunit hindi Niya nilalayon ang mga taong maging alipin sa kanilang sekswal na pagnanasa. Sina Adan at Eba ay nilikha sa kumpletong kontrol ng kanilang mga katawan. Sila’y mga nilalang na ang sekswal na pwersa ay nasa ilalim ng kontrol ng kanilang mas mataas na kalikasan. Ang masturbesyon ay isang gawa na lubos na nakakaadik. Ang tao na umunlad sa kaugalian ng masturbesyon ay maaaring maging makapanaig sa lakas at kapangyarihan ng Tagapag-adya o siya ay magpapatuloy sa gawang ito, patuloy at patuloy habang ang oras ay lumilipas.

Kapag ang lalaki (o ang babae) ay nasa masturbesyon, ang kagustuhan ukol rito ay tumataas sa bawat oras na natatapos ito. Ang katawan ay gumagawa alinsunod sa mga kailangang ginawa para rito. Ang tao kapag nagsimula na sa masturbesyon sa loob lang ng kaunting buwang ay, sa paglipas ng panahon, tataas habang ang pwersa ng masturbesyon ay tumataas rin.

Ilan sa mga tao ay sa katunayan narating ang punto ng pagiging sekswal na pagkagumon kung saan ang kanilang namulat na kaisipan ay nakasentro lamang sa sekswalidad. Ang mga ganung tao ay tunay na bilanggo ni Satanas, naglalaro ng mga bagay sa ilalim ng kontrol ng kanyang masamang pagdikta. Ang natatanging pag-asa para sa kanila ay ang natatanging pag-asa para sa sinumang makasalanan: sumuko kay Yahushua para sa lakas na lumabas mula sa kanila.

Lahat ng nagnanais na makasama si Yahushua ay mabubuo ay isusuko ang lahat ng lugar ng kanilang buhay sa Tagapagligtas – kabilang na ang lugar ng kanilang sekswalidad. Ang pagsuko ng iyong pwersang sekswal at pagnanais kay Yahuwah ay hindi ka gagawing walang kasarian. “Nilalang nga ng [Elohim] ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y Kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae.” (Genesis 1:27, MBB)

Nilikha ni Yahuwah ang dalawang hiwalay at naiibang kasarian. Iyong mga isinuko ang kanilang sekswalidad sa Kanya ay hindi mawawala ang kanilang naiibang kasarian. Sa halip, ang mga lalaki ay mas magiging lalaki, ang babae  ay mas magiging babae habang ang pagkontrol sa sarili ay kukunin ang lugar ng pansariling kasiyahan. Ang tao na minsang naging alipin sa kanyang mababang kalikasan ay muling makukuha ang dignidad na darating kasama ng kalayaan sa pagsunod sa banal na kautusan.

Si Yahushua ang kasagutan sa anumang lugar ng buhay na hinahanapan ng kontrol ni Satanas. “Dahil dito, lubusan Niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit [kay Yahuwah] sa pamamagitan Niya, sapagkat Siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.” (Hebreo 7:25) Tayo ay ipinanganak na alipin kay Satanas sa pamamagitan ng ating makasalanang kalikasan. Bilang mga alipin ni Satanas, imposible sa sarili nating lakas na tayo’y makakalaya. Maaari nating malaman kung ano ang tama at mali. Maaaring magtagal na gawin natin ang tama at layuan ang mali. Ngunit ang ganung kaalaman ay hindi sapat sa katunyang magpapalaya sa atin gawin ang tama na nais nating gawin.

Ang panloob na labanang ito sa pagitan ng nais na gawin kung ano ang tama at ang pwersa na bumigay sa kasalanan ay malinaw na inilarawan ni Pablo nang kanyang isinulat:

mag-asawang Aprikanong Amerikanong may gusot

“Alam nating ang Kautusan ay espirituwal, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa.

“Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa.

“Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa.

“Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko: kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapít sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa Kautusan [ni Yahuwah]. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip; binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan.

“Kay saklap ng aking kalagayan! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan?” (Roma 7:14, 15, 17-25, MBB)

Ito ay ang tangis ng puso ng bawat tao na patuloy na lumalaban sa kanyang lakas na mapagtagumpayan ang pagkagumon sa anumang ksalanan. Ang susunod na berso ay ibinigay ang sagot: “Wala nang iba pa kundi [si Yahuwah] sa pamamagitan ni [Yahushua ang Pinahiran] na ating Panginoon! Salamat sa kanya!” (Roma 7:25, MBB)

Maraming, maraming kasalanan. Para sa bawat namana at nalinang na kahinaan, mayroong tukso na ganap nilikha upang umakit ng isa pang pagkakasala. Gayunman, ano pa man ang pagkakasala, isa lamang ang sagot: ang Tagapagligtas. Siya ay laging nandyan bilang tulong sa panganib. Bibigyan ka ng tagumpay sa lahat nang sinumang humihiling nito.

Kapag natutukso sa masturbesyon:

  1. Magmadaling tumakbo sa Tagapagligtas sa panalangin.
  2. Tanggalin ang iyong sarili hangga’t maaari mula sa panunukso. Kapag ikaw ay nasa higaan, bumangon. Kung ikaw ay nasa paliguan, lumabas. Aktibong sakupin ang iyong kaisipan nang iba pang mga bagay.
  3. Iwasang lagyan ang kaisipan ng mga pelikula, larawan at mga pantasya na nagpapataas ng iyong sekswal na lakas.
  4. Kumain ng mga simple pagkain, malayo mula sa mga bigating maaanghang na dumako sa sekswal na lakas. Ang karne at mga itlog ay nagpapatindi ng sekswal na lakas.
  5. Siguraduhin na ang iyong mga pribadong parte ay panatilihing malinis habang ang akumulasyon ng likido sa katawan, mga langis, patay na selula ng balat, atbp. na nangolekta sa maselang bahagi ng paraehong lalaki at babae ay maaaring gumawa ng iritasyon na hahantong sa pagkakamot upang mawala ang pangangati.

Sigurado ang tagumpay sa lahat nang nakatanggap bilang kaloob sa pananampalataya sa Tagapagligtas.

babaeng nakatingin sa kalangitang may bahaghari sa likuranKaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay [Yahushua ang Pinahiran]. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay [Yahushua ang Pinahiran], pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan.

Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung [si Yahuwah] ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya Niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan Niya na nagmamahal sa atin.

Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig [ni Yahuwah] na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni [Yahushua ang Pinahiran] na ating Panginoon. (Roma 8:1-2, 31-32, 37-39, MBB)