Print

Ano ang Naiisip ni Yahuwah Tungkol sa Masturbesyon?

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, ang pangkat ay itinataguyod lamang ang nararamdaman namin na nasa pagkakatugma sa Bibliya. Sa karamihan sa mga kaso, ang mga may-akda ng mga pag-aaral na ito ay nasa dakilang hindi pagkakasundo sa WLC sa mga mahahalagang batayang pagtuturo (gaya ng ikapitong araw ng Sabbath at ng Pagkadiyos). Gayunman, ito ay hindi dapat iiwas sa amin mula sa pagpapala ng kanilang mga isinulat, kung saan ay itinuring namin na nasa ganap na pagkakatugma sa Kasulatan. Kaya ang pagtataguyod sa bahagi ng kanilang mga isinulat ay nasa walang paraan na isang pagtataguyod sa lahat ng kanilang pinaninindigan.


Ang Masturbesyon Ay Malubha

pure life ministriesHabang naglilingkod sa Pure Life Minitries, nasaksihan ko ang isang libong nakapagtapos mula sa aming Residential Program—isang libong selebrasyon ng mapaghimalang kapangyarihan ng kagandahang-loob ni Yahuwah! Bago ipadala sa kanyang landas tungo sa paglalakad sa bagong buhay kay Kristo, ang bawat mag-aaral na nakapagtapos ay binigyan ng pagkakataon na ibahagi ang isang maikling patotoo mula sa aming pulpito. Ang mga kaibigan at pamilya ay madalas dumadalo sa chapel service na ito at ibinabahagi sa mga luha ng kasiyahan at pasasalamat ng mga nakapagtapos.

Habang ang mga detalye ng bawat kwento ay lubos na naiiba, ang huwaran ay kapansin-pansin na karaniwan: isang matalik na tao na may pansariling sakop na hindi maiiwasang bumigay sa kasalanan at “bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang [kaaway] kalooban.” (2 Timoteo 2:26) Mayroon pang natatanging pagkakaiba. Halos lahat, walang taliwas, ang bawat talumpati ng mga nakapagtapos ay nagpapahayag ng isang kaugaliang namamahala sa buhay na “pansariling kaluguran.”

Ang mga ito’y hindi salita para takpan ang mas batayang termino na “masturbesyon,” ngunit sa halip ay isang mas angkop na paglalarawan, kahit man lang sa mga espiritwal na termino, ng kung ano talaga ito.

Maaari kong patunayan ito sa sarili kong buhay. Nagsisimula sa maagang dalawampu, ang sekswal na kasalanan ay palaging isang isyu sa akin, partikular sa pornograpiya, pakikiapid, at isang kaisipan na lulan ng kayamuan. Gayunman, hindi hanggang tumigil ako sa masturbesyon, sa aking apatnapu, ang sekswal na kasalanan ay kumontrol sa aking buhay at ipinadala ako sa landas ng Roma 1:28-32. Sa panahong pumasok ako sa Residential Program ng Pure Life Ministries noong Agosto 2003, ang mga katangian ng Roma 1:31 ay nasa ganap na kasibulan: Ako ay masagwa na “walang pang-unawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad at walang habag.”

Sinisisi ko ba ang lahat ng ito sa masturbesyon? Hindi. Ngunit naniniwala ako na ang isang huwaran ng masturbesyon ay hindi mailalarawang papakainin at papaalabin ang apoy na susunog sa anumang paninindigan ng isang lalaki o babae na ikinabubuhay para kay Yahuwah at para sa iba.

Ang Masturbesyon Ay Makasalanan

pagkakasala mula sa tuksoTiyak na may kamalayan ang Pure Life Ministries na ang masturbesyon ay inilarawan ang isang yugto na halos lahat ng kabataan ay dumadaan. Gayunman, batay sa Kasulatan, gayon din sa nakita sa huwaran ng “pansariling kaluguran” na paulit-ulit sa mga buhay ng napakaraming kalalakihan, nakikita natin ito bilang isang itim at puti, tama at maling isyu. Ang ating mga lohika ay maramihang beses, at malamang ay marapat bigyan ng isang malalim na pakikitungo kaysa sa pahihintulutan ng maiksing artikulong ito, ngunit isasama ang mga sumusunod:

  1. Ang kasarian ay inimbento at nilikha ni Yahuwah para sa mga layunin ng pagpaparami at para ipahayag ang matalik na pagpapalagayang-loob at pag-ibig sa pagitan ng mag-asawang babae at lalaki. Ang masturbesyon ay malinaw na hindi tinutupad ang layunin ni Yahuwah para sa kasarian.
  2. Ang kasarian ay hindi isang pangangailangan, ngunit sa halip ay isang pagnanais. Hindi natin kailangan ang kasarian para mamuhay at yumabong at tuparin ang mga layunin para sa dahilan na tayo’y nilikha. Sa kanyang aklat na At the Altar of Sexual Idolatry, kinilala ni Steve Gallagher na ang pwersa ng kasarian ay nasa tugatog sa loob ng 5-10 araw matapos ang panghuling paglabas, ngunit napapawi matapos nito sa isang mapapamahalaang antas. Hinihikayat tayo ng Kasulatan na patayin ang ating bahagi na makalupa. (Colosas 3:5, Roma 8:13, Efeso 4:22)
  3. Ang isang kasanayan ng masturbesyon ay nauuwi sa isang tao na sekswal na malaya. Ang mga taong ikinasal ay hindi na tumitingin sa kanilang kapares nang eksklusibo para sa sekswal na kasiyahan, at nagiging hindi na gaanong sabik upang ibigay ang anong makakapaglugod at ganap na masiyahan sa kanilang kapares. Ang iisang tao ay mas kaunti nang isang dahilan para gumawa ng pangakong iyon na kailangan para sa isang makadiyos na pag-aasawa.
  4. Ang isang kasanayan ng masturbesyon ay lumilipad sa mukha ng kabutihan ng pagpipigil sa sarili, isang bunga ng Espiritu. (Galacia 5:23) Sinabi ni Yahushua, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sinumang nagnanais na magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Datapuwat ang sinumang mawalan ng buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas niya ito.” (Marcos 8:34-35) Ang pagtanggi sa “sarili” ay kabilang sa paglaban sa tukso na nagpapalugod sa atin sa masturbesyon.
  5. Halos imposible na laruin ang sarili nang walang pinagpapantasyahan. Iyong mga tumanggi ay binibiro ang kanilang sarili. Sinabi ni Yahushua, “Ang sinu­mang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa sa kaniya ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kaniyang puso.” (Mateo 5:28) Ang mga salita ni Yahushua ay nag-iiwan ng walang kwarto para sa mga pantansya na kumakain ng kayamuan at masturbesyon.

Gayunman, sigurado akong may mga tao pa na mananatiling hindi kumbinsido sa listahang ito ng mga dahilan. Kaya tumungo na sa puso ng isyung ito. Mayroon isang mas batayang konsiderasyon kaysa sa mga nakalista sa ibabaw, isang isyu na nagtatakda sa bawat lalaki na dumating sa aming Residential Program.

Ang Masturbesyon Ay Makasarili

makasarili

Walang taliwas, ang bawat kalalakihan sa sekswal na pagkagumon ay isang “mananakop.” Ang bawat isa ay dumating sa isang lugar kung saan siya tumitingin sa buhay at mga tao na may saloobin ng “anong nasa loob ko para sa kin.” Sa katunayan, maaari itong magbigay ng kahulugan nang napakadali kung ano ang kayamuan, naghahangad ng kasiyahan para sa sarili sa gugol ng iba. Ito ay kung bakit ang masturbesyon, o “pansariling kaluguran,” ay lubos na karaniwan para sa kanila, kaya madali na isakatuwiran. Ang masturbesyon—pakikipagtalik sa iyong sarili—ay ang tuktok ng pagkamakasarili.

Ngunit si Yahuwah ay maaaring baguhin ang puso ng isang tao, kung siya ay handa, mula sa isang mananakop tungo sa isang tagabigay, mula sa lalaking may kayamuan tungo sa isang lalaking umiibig. Ang mga salita ni Yahushua ay nakapanghihimok sa taong ito, “Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, kayo ay mag-ibigan sa isa’t isa. Kung papaanong inibig ko kayo ay gayundin naman kayong mag-ibigan sa isa’t isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa’t isa.” (Juan 13:34-35) Ang pag-ibig ay ang kabaligtaran ng kayamuan. Ang pag-ibig ay naghahangad ng kasiyahan para sa iba sa gugol ng sarili.

Kung ang pagbabagong ito mula sa “mananakop” hanggang tagabigay ay hindi naganap, ang taong ito ay hindi kailanman na lalakad sa walang katapusang tagumpay laban sa masturbesyon o sekswal na kasalanan.

Masturbesyon: Kaisipan ni Yahuwah vs. Iyong Kaisipan

Ang batayang katanungan para sa ating lahat ay kung sino ang ating paglilingkuran? Mamumuhay ba tayo para sa pansariling kaluguran o para malugod si Yahuwah? Tayo ba ay nababahala sa ating mga ninanais o sa mga pangangailangan ng iba? Tayo ba ay magiging may pansariling kamalayan o may kamalayan kay Kristo at may kamalayan sa iba? Tayo ba ay ganap at nalulugod sa Kanya, o hindi?

Sa kanyang pang-araw-araw na debosyonal na My Utmost for His Highest, si Oswald Chambers ay nagsalita sa bagay na ito ng kamalayan sa sarili. “Makiusap kay Yahuwah na ilagay ang Kanyang kamalayan sa iyo, at ang iyong pansariling kamalayan ay maglalaho. Pagkatapos, Siya ay magiging iyong-iyo sa lahat. Mag-ingat sa pagpapahintulot ng iyong pansariling kamalayan na magpatuloy, dahil mabagal pero tiyak, ito’y gigising ng pansariling pagkaawa, at ang pansariling pagkaawa ay masama. Makiusap lamang kay Yahuwah na ibigay sa iyo ang kamalayan ni Kristo, at Siya ay matatag sa iyo hanggang ang iyong pagkasakdal sa Kanya ay tiyak.” (Agosto 20)

Sa buong buhay ko, ang kamalayan sa sarili ay palaging humahantong sa akin sa landas ng pagdududa sa kalooban ni Yahuwah at Kanyang Salita, sinasakop ang mga kalayaan na naliligaw sa tabi ng pagpapahintulot sa akin kung ano ang nais ko sa gugol ng nais Niya. Ako ay isang “mananakop”, muli at muli, at kaya si Yahuwah ay mapagpala akong pinangunahan sa Residential Program ng Pure Life Ministries.

Maraming taon ang lumipas, noong ang pangunahing pagawaan ng mga panindang gawa sa goma, Gucci, ay napuspos sa merkado, mayroon silang bansag sa pangangalakal sa mga tindahan nila, “Kung tatanungin mo ang presyo, ikaw ay nasa maling lugar.” Siguro ang analohiya ay hindi sakdal, subalit kung ikaw ay nagtatanong gaya ng, ‘Ang masturbesyon ba ay isang kasalanan?’ ikaw ay maaaring nasa maling lugar na pang-espiritwal. Hindi mo pa napapasok ang lugar kung saan ang paglilingkod kay Yahuwah at pag-ibig sa iba ay namumuno at naghahari.

Nasa lugar na iyon matatagpuan ang tunay na kapayapaan, kasiyahan, at walang hanggang tagumpay.

tagumpay


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo na isinulat ni Tom Blangiardo (Pure Life Ministries)

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC