Print

Avlägsna den dödliga surdegen: Fariséen i oss alla

“Farise”. Detta ord åberopar omedelbart avsky bland bibelstudenter och Kristna. I hela Nya Testamentet hade Yahushua mer konflikter med fariséerna än någon annan grupp människor. Men varför? Vad var kärnan i dessa konflikter? Kan det vara så att många Kristna i dag är skyldiga till fariseism?

Vi föreställer oss ofta fariséerna som en föråldrad folkgrupp i forntida Palestina, Sanningen är den att fariseismen lever och frodas. Faktum är att den blomstrar i hjärtat hos många av Yahushuas egna följare. Fariseismens ande är inte begränsad av ålder, kön, eller yrke. Den kan vara i både unga och äldres hjärtan. Det kan ligga i både mäns och kvinnas hjärtan. Ingen, oavsett titel eller position, är undantagen dess onda inflytande.

man som tittar sig själv i spegeln – det finns en farisé i oss alla

Är du en farisé? Vi uppmuntrar dig att ta dig tid att bönsamt överväga var och en av punkterna nedan.1 I vår förberedelse för Yahushuas snara återkomst är det absolut nödvändigt att vi dagligen rannsakar vår praxis, våra yrken, våra tankeliv, och våra hjärtas sanna tillstånd inför Yahuwah. Låt oss alltid vara vaksamma i vår strävan efter helighet, så att vi genom Faderns nåd kan förklaras oskyldiga på den stora dagen.

Yahushua sade till dem: Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg! (Matt. 16:6)

Lite surdeg syrar hela degen. (Gal. 5:9)

50 karaktärsdrag som kännetecknar en farisé

(1) En farisé förhärligar sig själv pga sin anknytning till fromma människor, men saknar en personlig eller levande förbindelse med Yahuwah. Yahuwah räddar oss som individer. Ingen kommer att räddas för deras jordiska anknytning till en annan. Förhäver du dig för din relation till en annan? Låter du din relation med en förälder, make, vän, lärare, eller pastor påverka din övertygelse och praxis, snarare än att söka i Skriften för att lära dig vad som är sant?

Låter du din relation med en förälder, make, vän, lärare, eller pastor påverka din övertygelse och praxis, snarare än att söka i Skrifterna för att lära dig vad som är sant?

Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Yah av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. (Matt. 3:9)

(2) En farisé förhärligar sig själv i yttre rättfärdighet, men försummar sann rättvisa, som kommer inifrån. Vi uppmanas att sträva efter den äkta rättfärdigheten som endast kommer genom en levande relation med Fader Yahuwah. Utan detta skall vi "inte komma in i himmelriket". Förföljer du den verkliga rättvisa som kommer inifrån? Har du i ditt hjärta ilska, lust, girighet etc.? Sann rättfärdighet är ett hjärtats tillstånd. "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." (Ordspråksboken 4:23) "Saliga är de renhjärtade, de skall se Yahuwah." (Matteus 5:8)

Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. (Matt. 5:20)

(3) En farisé beblandar sig inte med okonverterade människor. Yahushua var syndarnas vän i allt Han företog sig. "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." (Markus 2:17) Som Yahushuas följare ska vi imitera honom i allt. Hur når du de förlorade om dina vänskapskretsar uteslutande består av de som är räddade? Om du vägrar att gå till syndare är du en farisé.

Hur når du de förlorade om dina vänskapskretsar uteslutande består av de som är räddade? Om du vägrar att gå till syndare är du en farisé.

Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: Varför äter er mästare med publikaner och syndare? (Matt. 9:11)

Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. (Luk. 7:39)

(4) En farisé är en asket. Han skryter för att han fastar och är stolt över sin yttre disciplin.

Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?. (Matt. 5:20)

(5) En farisé är mycket kritisk mot andra i små frågor. Han fokuserar på obetydliga detaljer och försummar kärnan i det hela.

När fariseerna såg det, sade de till honom: Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. (Matt. 5:20)

(6) En farisé fokuserar på regelverk och försummar Yahuwahs uppenbarade vilja.

Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Yahushua: Är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade dem: Vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på sabbaten? Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sade han till mannen: Räck ut din hand. Han räckte ut den, och den var nu lika frisk som den andra. Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. När Yahushua fick veta det, drog han sig undan. Många följde honom, och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. (Matteus 12:9-16)

(7) En farisé motiveras av svartsjuka och hat. Söker du alltid andras välsignelse? ... eller hyser du ibland förargelse? Avundsjuka och hat är Kains religion.

Söker du alltid andras välsignelse? ... eller hyser du ibland förargelse?

Ger du alltid människor en chans? ... eller antar du alltid det värsta?

Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. (Se Matt. 12:14)

(8) En farisé är en anklagare och antar det värsta om andra. Ger du alltid människor en chans? ... eller antar du alltid det värsta?

(9) En farisé är vårdslös i sitt tal. De tvekar inte att tala illa om Yahuwahs trofasta, och tillskriver till och med deras rättfärdiga handlingar motståndaren.

När fariseerna hörde det, sade de: Det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. (Matt. 12:24)

(10) En farisé försummar sitt familjeansvar i religionens namn.

Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Yahushua och frågade: Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem: Varför bryter ni mot Yahs bud för era stadgars skull? Elohim har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Yahs ord för era stadgars skull. (Matt. 15:1-6)

Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. (1 Tim. 5:8)

Blir du lätt kränkt? Kärlek brusar inte upp. (1 Kor. 13: 5)

(11) En farisé blir lätt kränkt. Blir du lätt kränkt? Kärlek brusar inte upp. (1 Kor. 13: 5)

Lärjungarna gick då fram till honom och sade: Vet du att fariseerna tog illa vid sig, när de hörde detta? Yahushua svarade: Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten. (Matt. 15:12-13)

(12) En farisé är andligt blind.

Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen. (Matt 15:14)

(13) En farisé upphöjer yttre tecken över Skrifternas vittnesbörd. Han kräver ett yttre tecken som bevis på gudomlighet, snarare än att söka i Skrifterna efter sanningen. De som litar på ytterligheter över Skrifternas vittnesbörd kommer att luras av de bedrägliga underverk som snart kommer att uppenbaras under dessa sista tider.

Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Yahushua och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. (Matt. 16:1-4)

(14) En farisé försöker sätta dit människor med deras ord.

Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? (Matt. 19:3)

Då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade. … Yahushua märkte deras ondska och frågade: Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? (Matt. 22:15, 18)

(15) En farisé är hårdhjärtad.

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. (Matt 15:8)

(16) En farisé kan inte uppskatta sann tillbedjan och uppriktig lovprisan.

När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: Hosianna, Davids son!, blev de mycket upprörda och frågade honom: Hör du vad de säger? Yahushua svarade dem: Ja, har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? (Matt 21:15-16)

(17) En farisé förkunnar Yahuwahs lag, men efterlever den inte.

Sedan sade Yahushua till folket och till sina lärjungar: På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. (Matt. 23:1-3)

(18) En farisé lägger tunga bördor på människor.

Rättar du dig efter flocken? ... eller är du i allt en hängiven följare av Yahushua, under alla omständigheter, på alla platser, och i alla sällskap?

(19) En farisé är en hycklare. Han säger, men gör inte. Är du en annan människa med dina "religiösa" vänner än med dina världsliga vänner? Rättar du dig efter flocken? ... eller är du i allt en hängiven följare av Yahushua, under alla omständigheter, på alla platser, och i alla sällskap?

De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. (Matt. 23:4)

(20) En farisé är skrytsam och vill hedras av andra. Fariséen är mer bekymrad över vad andra tycker än vad Yahuwah tycker. Håller du dig fast vid obiblisk praxis eller försummar du att ge Yahuwah fullständig lydnad eftersom du är orolig för vad andra tycker? Är du mer bekymrad över vad dina vänner, din make, dina föräldrar, din lärare, eller din församling tycker än om vad din Far i himlen tycker?

(21) En farisé tror att helighet sitter i det yttre. Söker du uppmärksamhet genom kläderna du bär? ... eller är du väl nöjd med att bära "den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon."? (1 Pet. 3:4)

Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. (Matt. 23:5)

(22) En farisé begär upphöjda positioner och hedersplatser. Eftertraktar du titeln pastor, lärare, predikant, präst, ledare, donator, etc.? Begär du erkännande för dina bidrag till Yahuwahs sak? Gillar du att se ditt namn eller din bild i rubriker och bibliografier?

Begär du erkännande för dina bidrag till Yahuwahs sak? Gillar du att se ditt namn eller din bild i rubriker och bibliografier?

De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. (Matt. 23:6-7)

(23) En farisé utnyttjar de fattiga. Detta är en allvarlig synd inför himlen, för "den som förtrycker den arme smädar hans skapare,

den som förbarmar sig över de fattiga ärar honom." (Ords. 14:31)

(24) En farisé håller långa offentliga böner för att betraktas from och helig av andra.

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni äter änkorna ur husen och ursäktar er med era långa böner. Därför skall ni få en så mycket strängare dom. (Matt. 23:14)

(25) En farisé korrumperar andra. Är du orubblig i din hängivelse till Yahuwah och i din strävan efter hans rättfärdighet? ... eller ger du oavsiktligt andra uppfattningar om Yahuwahs standarder genom ditt ljumma beteende?

Är du orubblig i din hängivelse till Yahuwah och i din strävan efter hans rättfärdighet? ... eller ger du oavsiktligt andra uppfattningar om Yahuwahs standarder genom ditt ljumma beteende?

(26) En farisé får människor att känna sig pånyttfödda när de inte är det. Berättar du för människor att de är påväg till himlen fastän de ännu inte är omvända? Vi måste predika evangeliet i dess helhet om vi ska ha verkliga omvändelser. Två saker vi måste göra för att bli räddade: (1) Omvända oss och vända bort från all synd; (2) Lita på Yahushua och på hans offer. (När en person först har förstått de fruktansvärda konsekvenserna av att överträda Yahuwahs lag, de tio budorden, kommer de att avsky synd och hålla fast vid Frälsaren. Därför måste vi ge människor en rätt förståelse av Yahuwahs lag om vi ska ha verkliga omvändelser. Många förleds av dagens pseudoevangelium.)

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. (Matt. 23:15)

(27) En farisé har bara ytlig förståelse av Skrifterna, deras tolkningar saknar förståelse och upplysning av den Helige Ande. En farisé kommer att vrida Skrifterna till att överensstämma med egen önskad tolkning. Accepterar du Skriften som den är? ... eller söker du en tolkning som överensstämmer med dina förutfattade meningar och traditioner?

Ve er, ni blinda ledare! Ni säger: Om någon svär vid templet, betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också: Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Yahs tron och vid honom som sitter på den. (Matt. 23:16-22)

Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. (Joh. 5:37-39)

(28) En farisé är pedantisk för bokstäverna i lagen, men motstrider lagens ande. Man fokuserar på de mindre punkterna, samtidigt som man försummar de större.

(29) En farisé försummar rättvisa, barmhärtighet och tro.

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. (Matt. 23:23)

(30) En farisé dömer noggrant andra i små frågor, medan de själva är skyldiga till större brott.

Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler. (Matt. 23:24)

Är du samma person offentligt som du är när du är ensam? Är det din sed att göra rätt även när ingen ser?

(31) En farisé är mer bekymrad över sitt anseende än sitt hjärtas tillstånd. Man är flitig att upprätthålla ett rättvist utseende fast insidan är mörkt och bedrägligt. Är du samma person offentligt som du är när du är ensam? Är det din sed att göra rätt även när ingen ser? En farisé bryr sig mer om sitt eget överskott än att välsigna andra.

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. (Matt. 23:25-26)

(32) En farisé är självrättfärdig och antar att de aldrig skulle göra de misstag man påstår att andra har gjort. Dömer du någonsin andras misstag genom att säga "Jag skulle aldrig ha gjort så"? Skryter du arrogant att din dom är överlägsen andras?

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid, skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod. (Matt. 23:33-36)

(33) En farisé förföljer Yahuwahs profeter.

Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen säger jag er: Allt detta skall komma över det här släktet. (Matt. 23:33-36)

Är du mer bekymrad över vad dina kamrater tycker om dig än vad Yahuwah tycker?

(34) En farisé är alltför bekymrad över vad andra tycker om dem. En farisé fruktar människor, men fruktar inte Yahuwah. Detta är motsatsen till Yahushuas råd: "Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna." (Matteus 10:28) Är du mer bekymrad över vad dina kamrater tycker om dig än vad Yahuwah tycker?

Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De överlade med varandra och sade: Säger vi: Från himlen, kommer han att svara: Varför trodde ni då inte på honom? Säger vi: Från människor, måste vi vara rädda med folket, eftersom alla anser att Johannes var en profet. … De ville gripa honom men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet. (Matt. 21:25-26, 46)

(35) En farisé är girig och älskar pengar.

Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. (Luk. 16:14)

(36) En farisé litar på sina egna verk. Antar du i ditt hjärta att festmåltid, sabbatshållning, att avstå från orena livsmedel etc. kommer att ta dig till himlen? Vi är räddade genom tro, inte genom verk. Det är Yahushuas uppoffring allenast som försonar, och vårt enda hopp om rättfärdighet är rättfärdigheten han tillskriver oss. Det finns inget vi någonsin skulle kunna göra för att lägga till vad han har gjort. Att lägga till våra verk till hans offer skulle bara förorena altaret. "Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel." (Jesaja 64: 6) Våra verk är frukten, inte roten. "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Yahs gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Efesierbrevet 2: 8-9)

Antar du i ditt hjärta att festmåltid, sabbatshållning, att avstå från orena livsmedel etc. kommer att ta dig till himlen?

(37) En farisé föraktar andra. Har du förakt gentemot mot andra? ... eller hörsammar du Frälsarens ord: "Älska era ovänner och be för dem som förföljer er."? (Matteus 5:44)

För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Yahushua också denna liknelse. (Luk. 18:9)

(38) En farisé anser sig själv bättre än andra. Är du stolt? Är du stolt över en viss talang eller attribut? "Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." (Filipperbrevet 2:3) "Ty Yahuwahs dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat." (Jesaja 2:12)

(39) En farisé är uppblåst och tar inte hänsyn till andras känslor. Är du alltid, och under alla omständigheter, medveten om andras känslor? Följer du orden "Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter"? (Rom. 12:15)

Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Yahuwah, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. (Luk. 18:10-11)

(40) En farisé skryter om sin disciplin, sina prestationer, och sin praxis. Är du stolt över din kost eller din disciplin? Ser du ner på dem vars praxis skiljer sig från din?

Är du stolt över din kost eller din disciplin? Ser du ner på dem vars praxis skiljer sig från din?  

Farisén stod och bad för sig själv: Yahuwah, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. (Luk. 18:11-12)

(41) En farisé anklagar andra.

Yahushua gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Yahushua böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Yahushua reste sig upp och sade till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre, ingen. Då sade Yahushua: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh. 8:1-11)

(42) En farisé föreställer sig att Yahuwah är deras far, men deras far är djävulen.

Ni gör er faders gärningar. De svarade: Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Yahuwah. Yahushua svarade: Vore Yahuwah er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Yahuwah och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh. 8:41-44)

(43) En farisé är en lögnare och mördare. Rättfärdigar du oärlighet eller berättar "vita lögner"? Låter du ilskan bo i ditt hjärta? "Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen ... " (Matteus 5: 21-22)

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh. 8:44)

arg predikant

Föraktar du de som inte håller med om alla dina tolkningar av Skrifterna? Hånar du dem som inte ser det på ditt vis?

(44) En farisé hånar alla som inte lyssnar på dem. Föraktar du de som inte håller med om alla dina tolkningar av Skrifterna? Hånar du dem som inte ser det på ditt vis?

De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: Ge Yahuwah äran! Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser. ... Om den mannen inte vore från Yah, kunde han ingenting göra. De svarade: Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss! Och de drev bort honom. (Joh. 9:24-25, 33-34)

(45) En farisé är avundsjuk på dem som kan utföra mirakel som de inte kan. Är du avundsjuk på de som har olika talanger eller andra andliga gåvor än dig själv?

Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Yahushua hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. (Joh. 11:46-47)

(46) En farisé dömer till och med fromma människor för att de inte iakttog högtider eller sabbater som de själva gör. Ser du ner på de som har en annan förståelse för hur sabbaterna och festdagarna ska beräknas eller observeras?

Några fariseer sade: Den mannen kan inte vara från Yahuwah, då han inte håller sabbaten. Andra sade: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså oeniga. (Joh. 9:16)

(47) En farisé är en själförstörare, inte en självinnare. Verkar du aktivt för att vinna själar? ... eller leder du människor vilse? Lever du och delar med dig av Evangeliets budskap? (Se kommentar till #26 ovan.)

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. (Matt. 23:13)

Skriker ditt hjärta för de som andligt försvinner?

"Har du ingen önskan att andra ska räddas? Då är du inte frälst själv, var säker på det!"
(C.H. Spurgeon)

(48) En farisé bryr sig inte om syndare. Suckar du och gråter över de styggelser som dagligen begås runt omkring dig? Skriker ditt hjärta efter de som är andligt förtappade? Är ‘vinna själar’ högst upp på din "att göra"-lista varje dag? Om inte, måste du göra en seriös hjärtrannsakan. "Har du ingen önskan att andra ska räddas? Då är du inte frälst själv, var säker på det!" (C.H. Spurgeon). Frälsarens uppmaning är: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." (Matt. 4:19) Hans bud till oss är "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i mitt namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." (Matt. 28:20) Vi skall vara hans vittnen "ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1:8) "Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis." (Ords. 11:30)

Då sade fariseerna till dem: Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i Stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. (Joh. 7:47-49)

(49) En farisé värderar tradition över Yahuwahs ord. Är du villig att kasta bort varje lära och praxis som inte stämmer överens med Skrifterna? Skulle du frigöra dig från varje felaktighet och fortsätta ensam om ingen av dina vänner eller familj gick med dig? Tradition är en viktig stötesten för många, eftersom de föredrar gemenskap i felaktighet över separation i sanning. Idag håller många Kristna fast vid jul, “påsk”, och söndagsdyrkan, inte för att det är bibliskt, utan för att de värnar om sina traditioner mer än Yahuwahs ord.

Är du villig att kasta bort varje lära och praxis som inte stämmer överens med Skrifterna? Skulle du frigöra dig från varje felaktighet och fortsätta ensam om ingen av dina vänner eller familj gick med dig?

Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem: Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Yahs bud och håller er till människors stadgar. ... Han sade också till dem: Ni upphäver fullkomligt Yahs bud för att hålla fast vid era egna stadgar. (Mark. 7:5-9)

(50) En farisé rättfärdar sig själv inför andra. En verkligt omvänd person kommer alltid att rättfärdiga Yahuwah och hålla med Skrifternas förklaring om sitt verkliga tillstånd. En verkligt omvänd person erkänner ödmjukt sina fel och kommer att stå för sina misstag. "Menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss? Men större är nåden han ger. Därför heter det: Yah står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." (Jakob 4: 6) Erkänner du ödmjukt dina misstag? ... eller skäller du på dem som ger dig kritik? Erkänner du dina fel? ... eller försöker du flytta skulden till andra? Erkänner du ödmjukt att du är andligt bedrövad och behöver en Frälsare? ... eller försöker du rättfärdiga dig själv?

Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. Då sade han: Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Yahuwah känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Yah. (Luk. 16:14-15)


En farisés 50 karaktärsdrag (en recension):

 1. En farisé förhärligar sig själv pga sin anknytning till fromma människor, men saknar en personlig eller levande förbindelse med Yahuwah. (Matteus 3:9)
 2. En farisé förhärligar sig själv i yttre rättfärdighet, men försummar sann rättvisa, som kommer inifrån. (Matteus 5:20)
 3. En farisé beblandar sig inte med okonverterade människor. (Matteus 9:11; Lukas 7:39)
 4. En farisé är en asket. (Matteus 9:14)
 5. En farisé är mycket kritisk mot andra i små frågor. (Matteus 12:2)
 6. En farisé fokuserar på regelverk och försummar Yahuwahs uppenbarade vilja. (Matteus 12:9-16)
 7. En farisé motiveras av svartsjuka och hat. (Matteus 12:14)
 8. En farisé är en anklagare och antar det värsta om andra. (Matteus 12:24)
 9. En farisé är vårdslös i sitt tal. De tvekar inte att tala illa om Yahuwahs trofasta, och tillskriver till och med deras rättfärdiga handlingar motståndaren. (Matteus 12:24)
 10. En farisé försummar sitt familjeansvar i religionens namn. (Matteus 15:1-6, Timoteus 5:8)
 11. En farisé blir lätt kränkt. (Matteus 15:12-14)
 12. En farisé är andligt blind. (Matteus 15:14)
 13. En farisé upphöjer yttre tecken över Skrifternas vittnesbörd. (Matteus 16:1-4)
 14. En farisé försöker sätta dit människor med deras ord. (Matteus 19:3; 22:15-18)
 15. En farisé är hårdhjärtad. (Matteus 15:8)
 16. En farisé kan inte uppskatta sann tillbedjan och uppriktig lovprisan. (Matteus 21:15-16)
 17. En farisé förkunnar Yahuwahs lag, men efterlever den inte. (Matteus 23:1-3)
 18. En farisé lägger tunga bördor på människor. (Matteus 23:4)
 19. En farisé är en hycklare. Han säger, men gör inte. (Matteus 23:4)
 20. En farisé är skrytsam och vill hedras av andra. (Matteus 23:5)
 21. En farisé tror att helighet sitter i det yttre. (Matteus 23:5)
 22. En farisé begär upphöjda positioner och hedersplatser. (Matteus 23:6-7)
 23. En farisé utnyttjar de fattiga. (Matteus 23:14)
 24. En farisé håller långa offentliga böner för att betraktas from och helig av andra. (Matteus 23:14)
 25. En farisé korrumperar andra. (Matteus 23:15)
 26. En farisé får människor att känna sig pånyttfödda när de inte är det. (Matteus 23:15)
 27. En farisé har bara ytlig förståelse av Skrifterna, deras tolkningar saknar förståelse och upplysning av den Helige Ande. (Matteus 23:16-22; Johannes 5:37-39)
 28. En farisé är pedantisk för bokstäverna i lagen, men motstrider lagens ande. (Matteus 23:23)
 29. En farisé försummar rättvisa, barmhärtighet och tro. (Matteus 23:23)
 30. En farisé dömer noggrant andra i små frågor, medan de själva är skyldiga till större brott. (Matteus 23:24)
 31. En farisé är mer bekymrad över sitt anseende än sitt hjärtas tillstånd. (Matteus 23:25-26)
 32. En farisé är självrättfärdig och antar att de aldrig skulle göra de misstag man påstår att andra har gjort. (Matteus 23:30)
 33. En farisé förföljer Yahuwahs profeter. (Matteus 23:33-36)
 34. En farisé är alltför bekymrad över vad andra tycker om dem. En farisé fruktar människor, men fruktar inte Yahuwah. (Matteus 21:25-26, 46)
 35. En farisé är girig och älskar pengar. (Luk 16:14)
 36. En farisé litar på sina egna verk. (Luk 18:9)
 37. En farisé föraktar andra. (Luk 18:9)
 38. En farisé anser sig själv bättre än andra. (Luk 18:9-11)
 39. En farisé är uppblåst och tar inte hänsyn till andras känslor. (Luk 18:9-11)
 40. En farisé skryter om sin disciplin, sina prestationer, och sin praxis. (Luk 18:11-12)
 41. En farisé anklagar andra. (Johannes 8:1-11)
 42. En farisé föreställer sig att Yahuwah är deras far, men deras far är djävulen. (Johannes 8:41-44)
 43. En farisé är en lögnare och mördare. (Johannes 8:44)
 44. En farisé hånar alla som inte lyssnar på dem. (Johannes 9:24-25, 33-34)
 45. En farisé är avundsjuk på dem som kan utföra mirakel som de inte kan. (Johannes 11:46-47)
 46. En farisé dömer till och med fromma människor för att de inte iakttog högtider eller sabbater som de själva gör. (Johannes 9:16)
 47. En farisé är en själförstörare, inte en självinnare. (Matteus 23:13)
 48. En farisé bryr sig inte om syndare. (Johannes 7:47-49)
 49. En farisé värderar tradition över Yahuwahs ord. (Markus 7:5-9)
 50. En farisé rättfärdar sig själv inför andra. (Lukas 16:14-15)

Låt oss alla, genom Yahuwahs stärkande nåd, omvända från varje fariseisk attityd och attribut, så att vi kan tvättas rena från denna andliga spetälska och att vi kan utrota varje spår av den fariseiska surdegen från våra hjärtan. Amen.

bön med bibel

De som har förvända hjärtan är en styggelse för Yahuwah, de som lever ostraffligt behagar honom. (Ords. 11:20)

Må fridens El själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Mästare Yahushuas ankomst. (1 Thess. 5:23)


1 Den här artikeln är inspirerad av en predikan med titeln "Characteristics of Pharisees" av Zac Poonen. Detta är inte ett stöd för Poonens andra läror eller övertygelser.