Print

Banal na Akay: Mabatid kung paano makilala ang kalooban ni Yah sa iyo pang-indibidwal!

“At ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo, na nagsasabi, ‘Ito ang daan, lakaran ninyo,’ pagka kayo'y pumipihit sa kanan, at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa.” (Isaias 30:21, ADB)

lalaking nananalanginAng pamumuhay sa panghuling krisis ng daigdig ay kailangan ng isang mas malapit, mas mahalagang koneksyon sa Makalangit na Ama na naranasan noong apostolikong panahon. Ang bawat mananampalataya ay nangangailangan ng personal na patnubay dahil ang bawat isa, indibidwal na kalagayan ay lubos na naiiba. Ito'y nangangailangan ng hindi lamang personal na relasyon sa Ama, kundi ng kakayahan na marinig at makilala ang Kanyang tinig kapag Siya ay nagsasalita sa iyo.

Maging tiyak

Ang unang bagay na gagawin para matutunan ang kalooban ni Yah para sa iyong buhay ay, tiyak lamang, makiusap para sa patnubay. Kapag ika’y nanalangin, manalangin nang lubos na tiyakan. Angkinin ang mga pangako na naaangkop sa iyong kalagayan. Kung ikaw ay mas tiyak kapag nanalangin, mas tiyak din ang mga kasagutan sa iyo.

Maraming mananampalataya ang gumawa ng kamalian ng paggawa ng hindi malinaw, mga walang limitasyong pakiusap dahil sila’y natatakot makiusap para sa maling bagay. Huwag itong hayaan na maging hadlang sa iyo mula sa pananalangin mo nang lubos na tiyakan. Habang isinusuko mo ang iyong kalooban sa Ama, sinasabing, “Gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.” maaari kang manalangin nang tiyakan sapagkat tiyak na kailangan ng iyong kalagayan!

Ang mga tiyak na pakiusap ay nakakakuha ng mga tiyak na tugon.

Sanayin ang pananampalataya

Huwag lituhin ang iyong damdamin sa pananampalataya. Ang dalawa ay lubos na magkaiba! Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa salita ni Yah na totoo, nang walang kailangang anumang ebidensya. Sinalaysay ni Santiago: “At kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya kay Yah at siya'y bibigyan, sapagkat si Yah ay nagbibigay nang sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Ngunit ang humihingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinihipan ng hangin at itinataboy kahit saan.” (Santiago 1:5-6, FSV)

Matutong makinig

Ang mga tao na nangangailangan ng akay ay madalas nais ng isang banal na panaginip o pangitain. Gayunman, ito ay hindi tipikal na paraan ni Yah ng komunikasyon. Hindi mo kailangan na marinig ang isang naririnig na tinig, ngunit kailangan mong makinig. Ang mga mananampalataya ay madalas natatakot na “makinig sa kanilang mga puso,” ngunit huwag maging ganito. Ang pinaka karaniwang paraan ng pagsasalita ni Yah sa Kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng isang marahang bulong na tinig sa loob. Ang Kanyang tinig sa iyong puso ay hindi kailanman mangunguna sa iyo sa kapahamakan o sabihin sa iyo na gumawa ng mali. Matutunan na bigyang-pansin ang malambot, mahinhin na mga pagdikta ng Kanyang Espiritu. Habang ginagawa mo ito, ang malabot na tinig na iyon ay mas lalakas at mas madaling mabatid.

pag-aralan ang BibliyaIsa pang paraan para matutunan ang kalooban ni Yahuwah sa pamamagitan ng mga salita ng Kasulatan. Manalangin at makiusap ng isang lubos na tiyak na katanungan. Makiusap lamang ng isang hiling sa bawat oras. Pagkatapos, buksan ang iyong Bibliya saanman at basahin ang ilang pahina. Maaari mong gawin ito sa loob ng maraming araw. Ngunit kapag si Yahuwah ay nagsasalita sa iyo, malalaman mo na. Ang mga salita ay lulundag mula sa pahina, at ang iyong kaisipan ay malilimbagan na ito ang Kanyang kasagutan sa iyo.

Ang iyong kasagutan ay maaaring hindi palaging nagmumula sa mga salita ng Kasulatan. Magkaroon ng kamalayan sa mga salita ng ibang tao rin. Kapag ang mga salita ay mangatal sa iyong isipan, malalaman mo nang may lubos na kasiguraduhan na ang mga ito’y may hangarin para sa iyo. Walang pagdududa. Iyon ang Banal na Espiritu na naglilimbag sa iyo na ito ang kasagutan sa iyong katanungan. Kaya, bigyan ng pansin!

Minsan ang mga salita ay darating sa iyong isipan, isang pahayag na hindi mo naisip sa iyong sarili. Maaari mong hindi narinig ang isang naririnig na tinig sa iyong pandinig, ngunit naririnig mo ito sa iyong isipan. Maaari mong makilala na ito ay hindi nagmumula sa iyong sariling utak dahil ang pahayag ay sinalita sa isang naiibang paraan kaysa sa karaniwan mong naiisip sa iyong sarili. Kapag ito’y nangyayari, makinig. Ang ganitong mga pahayag na nagmumula kay Yah ay hindi kailanman magsasabi sa iyo na gawin ang isang bagay na nalalaman mong mali, kaya maaari mong pagkatiwalaan kung anong sinabi.

Isa pang paraan ng paggabay ni Yahuwah ay sa pamamagitan ng isang damdamin ng kapayapaan kapag pinagnilay-nilayan ang isang partikular na kurso ng aksyon, at isang damdamin ng kayamutan kapag isinaalang-alang ang maling pasya. Ito ay isa sa mga paraan ni Yah ng pamamahala sa Kanyang mga anak.

Huwag lamang uupo-upo dyan! Tumayo at maglakad!

Kung ito man ay sa pamamagitan ng isang tinig sa iyong isipan, isang partikular na berso ng Bibliya, o mga salita ng iba, matapos malimbag na natanggap mo na ang kasagutan, kumilos nang ayon sa sinabi sa iyo! Nangako si Yahuwah na pangungunahan ka, ngunit ang salitang “pangungunahan” ay isang pandiwa o kilos. Hindi ka maaaring pangunahan kung nakaupo ka lamang, pigain ang iyong mga kamay, at magreklamo na hindi mo lamang alam kung ano gagawin mo!

Marahil ay hindi mo makakaya na makita ang limang hakbang nang maaga, ngunit kapag ika’y binigyan ng sapat na direksyon na tatahakin para sa mismong susunod na hakbang, iyon ay sapat na. Dapat mong kunin ang susunod na hakbang na iyon. Pangungunahan ka ni Yahuwah habang sa bilis mo ay susunod ka, ngunit dapat kang kumilos nang pasulong kapag inaasahan mo Siya na magpatuloy sa pangunguna.

Kapag nararamdaman mo na hindi mo pa nakukuha ang mga kasagutan, sariwain: ibinigay na ba Niya sa iyo ang mga direksyon na hindi mo nasunod? Maaari lamang Siyang manguna kung mabilis at kusa kang susunod.

masayang babae na naglalakad at nagbibigay ng papuri

Magtipon ng impormasyon

Maaari mong hindi nalalaman kung paano susundin ang mga ibinigay na direksyon. Kaya, magtipon ng impormasyon. Habang ika’y nagtitipon ng impormasyon, makikita mo nang malinaw kung ano ang susunod na hakbang na gagawin. Pagkatapos, gawin ang pinakamahusay na pasya na nalaman mo, batay sa impormasyong nakuha, at sumulong.

Magtiwala kay Yahuwah na gabayan ka sa pagbubukas at pagsasara ng mga pintuan. Huwag magagalit kung ang isang pintuan ay biglang sinara sa harapan mo. Ang mga saradong pintuan ay mga kasagutan hangga’t may mga bukas. Nalalaman ni Yah ang hinaharap; ikaw ay hindi. Magpasalamat sa Kanya sa pagligtas sa iyo mula sa mga panganib na hindi nakikita.

Huwag sayangin ang panahon na subukang piliting buksan ang isang saradong pintuan. Isinara ito ni Yah para sa isang dahilan. Magtiwala sa Kanya, magtipon pa ng maraming impormasyon, at sumulong sa susunod na direksyon.

Tumanaw ng utang na loob

Ang Kasulatan ay nagpapayo: “Lagi kayong manalangin. Ipagpasalamat ninyo kay Yah ang lahat ng pangyayari, sapagkat ito ang kalooban ni Yah para sa inyo kay Kristo Yahushua.” (1 Tesalonica 5:17-18, FSV) Ito ay isang sukdulang mahalagang tuntunin. Palaging magpahayag ng pasasalamat sa bawat kalagayan. Ang isang kaisipang tumatanaw ng utang na loob ay nakakakita ng maraming pagkakataon, habang ang isang negatibo, mareklamong diwa ay nakakakita lamang ng pagkabigo ng mga hindi natantong inaasahan.

Ang mga araw na paparating ay puno ng mga hindi pa nangyayaring panganib. Ang pamumuhay sa mga ito ay nangangailangan ng pagkilala para sa tiyak na kalooban ni Yah para sa iyo, pang-indibidwal. Hindi nag-aatubili si Yahuwah na makipag-usap sa atin! Sa halip, mas madalas ang mga tao ay nalimbag ng ano ang gagawin nila subalit hindi nila nais na sumunod.

Kung nais mo na pangunahan ni Yahuwah, dapat kang tumayo at sundin ang Kanyang pangunguna! Kapag ginawa mo ito, makikita ka Niya nang walang panganib sa iyo.

Purihin si Yahuwah!