Print

Bible nazpaměť: Věc života a smrti

Bible je neomylný základ víry křesťana. Je to Yahem vdechnutá mapa k věčnému životu. Všichni, kteří s upřímným srdcem následují Yahuwaha a Jeho spravedlnost, učiní svým zvykem studovat Bibli a ukládat si ji do paměti. Zanedbání studia Yahuwahova slova znamená zvolit si raději smrt než život. Tak je to vážné. Když nechodíme v rostoucím světle Jeho slova, pak jsme ponecháni v rostoucí temnotě stínu smrti.

V nastávající konečné krizi bude víra Yahuwahova lidu zkoušena jako nikdy předtím. Když bude pronásledování vrcholit a po celém světě bude docházet ke katastrofickým událostem, budou ti, kteří nejsou zakotveni v Písmu, ztrácet naději a budou svedeni. Pojďme se už dnes učit nazpaměť Yahuwahova zaslíbení, aby nás zítřek nepřemohl.

8 důvodů, proč se učit nazpaměť texty Bible

  1. Yahuwah nám říká, abychom se učili Jeho Slovo nazpaměť.

  2. Yahushua si pamatoval Písmo.

  3. Memorování Písma obnovuje naší mysl a pomáhá nám žít život dokonalé poslušnosti vůči našemu milujícímu Otci Yahuwahovi.

  4. Memorování Písma nám poskytuje nezbytnou sílu v dobách pokušení.

  5. Memorování Písma nás vybavuje k efektivnějšímu svědectví pro ztracené.

  6. Memorování Písma nás uschopňuje efektivněji nabádat a povzbuzovat jiné věřící.

  7. Memorování Písma činí zjevenou vůli Otce Yahuwaha meditací našeho srdce.

  8. Memorování zaslíbení Písma nás uschopní stát pevně v době posledních zkoušek a katastrof.


1. Yahuwah nám skrze Jeho proroky a apoštoly říká, abychom se učili Jeho slovo nazpaměť.

Pokud si máme udržet živé spojení s Otcem Yahuwahem, musíme dbát na pobídku ke studiu, musíme se Jeho slova učit nazpaměť.

two girls reading the Bible

Pilně se snažuj vydati sebe Yahuwahovi milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval. (2. Timoteovi 2,15)

Slyš, Izraeli, Yahuwah Elohim náš, Yahuwah jeden jest. Protož milovati budeš Yahuwaha Elohima svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje. Uvážeš je za znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma. Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých. (Deuteronomium 6,4-9)

Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Yahuwahovi. (Koloským 3,16)

2. Yahushua si pamatoval Písmo.

Když byl Yahushua na zemi, neustále směřoval Své posluchače k Písmu. Čas od času používal texty Písma, aby povzbudil věřící a vyvrátil omyl a neznalost těch, kteří Ho zavrhovali jako Krista.

Řekl jim Yahushua:Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Yahuwaha stalo se toto, a jest divné před očima našima. (Matouš 21,42)

"Není možné, aby lidé rostli v milosti, dokud sami nezačnou číst. Čtoucí lidé budou vždy znalí lidé." (John Wesley)

I odpověděv Yahushua, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Yahuwahovy. (Matouš 22,29)

V tu hodinu řekl Yahushua k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne. Ale toto se všecko stalo, aby se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci všickni opustivše ho, utekli. (Matouš 26,55-56)

Tedy pojav Ježíš dvanácte, řekl jim: Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a naplníť sevšecko to, což psáno jest skrze Proroky o Synu člověka. (Lukáš 18,31)

Tedy on řekl k nim: Ó blázni a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili Proroci. Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a tak vjíti v slávu svou? A počav od Mojžíše a všech Proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla. (Lukáš 24,25-27)

A řekl jim: Tatoť jsou slova, kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: Že se musí naplniti všecko, což psáno jest v Zákoně Mojžíšově a v Prorocích i v Žalmích o mně. (Lukáš 24,44)

Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.Psáno jest v Prorocích: A budou všickni učeni od Yahuwaha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně. (Jan 6,44-45)

Pokud máme setrvat v lásce Spasitelově, musíme Jej napodobovat ve všech věcech, včetně vroucího a navyklého studia Bible.

Ale kdožť ostříhá slova jeho, v pravděť láska Yahuwahova v tom jest dokonalá. Po tomť známe, že jsme v něm. Kdo praví, že v něm zůstává, máť, jakž on chodil, i tento tak choditi. (1. Janova 2,5-6)

3. Memorování Písma obnovuje naší mysl a pomáhá nám žít život dokonalé poslušnosti vůči našemu milujícímu Otci Yahuwahovi.

V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. (Žalm 119,11)

Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé slova tvého. (Žalm 119,9)

grandfather reading Bible to granddaughterYahuwahovo slovo má moc proměnit životy a obnovit hříchem zatemněnou mysl.

A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Yahuwahova dobrá, libá a dokonalá. (Římanům 12,2)

S modlitbou studovaná Bible odhaluje slabosti v našem charakteru, naše myšlenky a pravý stav našeho srdce z pohledu Nebes:

Živáť jest zajisté řeč Yahuwahova a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce. (Židům 4,12)

Písmo nás vyzbrojuje porozuměním, abychom mohli skrze moc Svatého Ducha přivést "všelikou myšlenku v poddanost Kristu".

(Nebo odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad, jímžto podvracíme rady, i všelikou vysokost, povyšující se proti umění Yahuwaha, jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu. (2. Korintským 10,4-5)

4. Memorování Písma nám poskytuje nezbytnou sílu v dobách pokušení.

Yahushua, bezhříšný Syn Nejvyššího, používal vždy Písma v boji s pokušením. O kolik více pak my, v našem degradovaném a hříšném stavu, potřebujeme ovládat tento dvojsečný meč? Pokud chceme vítězit, musíme být důvěrně seznámeni s Yahuwahovým slovem.

"Bible v paměti je lepší než Bible v šuplíku."
(Charles Spurgeon)

Tehdy Yahushua veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla. A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl. A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Yahuwaha, rciž, ať kamení toto chlebové jsou. On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Yahuwahova. Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu. A řekl mu: Jsi-li Syn Yahuwahův, spustiž se dolů; nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil. I řekl mu Yahushua: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Yahuwaha svého Elohima. Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti. Tedy dí mu Yahushua: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Yahuwahovi svému Elohimovi klaněti se budeš a Jemu samému sloužiti budeš.Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu. (Matouš 4,1-11)

5. Memorování Písma nás vybavuje k efektivnějšímu svědectví pro ztracené.

Ale Yahuwaha Elohima posvěcujte v srdcích vašich. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní, majíce dobré svědomí, aby za to, že utrhají vám jako zločincům, zahanbeni byli ti, kteříž hanějí vaše ctné v Kristu obcování. (1. Petrova 3,15)

Pokud máme naplnit ono velké povolání, musíme si vzít k srdci vše to, co nám Yahuwah a Jeho Syn přikázali.

Protož jdouce, učte všecky národy. . . Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen. (Matouš 28,19-20)

6. Memorování Písma nás uschopňuje efektivněji nabádat a povzbuzovat jiné věřící.

Bible je studnice spravedlivých poučení a neomylný zdroj pravé nauky.

Všeliké zajisté Písmo od Yahuwaha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Yahuwahův, ke všelikému skutku dobrému hotový. (2. Timoteovi 3,16)

Když se učíme Yahuwahovo slovo nazpaměť, můžeme pak efektivněji pomáhat budovat víru našich bratrů a sester.

Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Yahuwaha živého. Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha. (Židům 3,12-13)

Neopouštějíce společného shromáždění našeho, jako někteří obyčej mají,ale napomínajíce se, a to tím více, čímž více vidíte, že se ten den přibližuje. (Židům 10,24-25)

7. Memorování Písma činí zjevenou vůli Otce Yahuwaha meditací našeho srdce.

V naší snaze o nezničitelnou korunu je rozhodující, abychom měli Otcovo slovo stále před námi.

"Pilně by ses měl učit ze Slova . . . [Yahuwahova] a v žádném případě si nepředstavovat, že jej znáš. . . Ďábel je větší lump, než si myslíš. Ještě nevíš, co to je za darebáka, a jak beznadějný pobuda jsi ty. Jeho konečným cílem je, abys byl unaven Slovem a tímto způsobem se od něj odvrátil. To je jeho cíl."
(Martin Luther)

O přikázáních tvých přemyšluji, a patřím na stezky tvé. V ustanoveních tvých se kochám, aniž se zapomínám na slovo tvé. (Žalm 119,15-16)

Předstihají oči mé bdění proto, abych přemýšlel o výmluvnostech tvých. (Žalm 119,148)

Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé. (Žalm 119,105)

Meditace nad Yahuwahovým slovem je klíčem k pravé prosperitě a úspěchu.

Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno jest v něm;nebo tehdáž šťastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. (Jozue 1,8)

8. Memorování zaslíbení Písma nás uschopní stát pevně v době posledních zkoušek a katastrof.

Vyživuj se vzácnými zaslíbeními Yahuwaha dnes, abys mohl stát pevně v době zkoušek před námi!

Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Yahuwahovi: Útočiště mé a hrad můj, Elohim můj, v němž naději skládati budu. Onť zajisté vysvobodí tě z osídla lovce, a od nejjedovatějšího nakažení morního. Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne. Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího. Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží. Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných se podíváš. Poněvadž jsi Yahuwaha, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil, Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své. Po lvu a bazališku choditi budeš, a pošlapáš lvíče i draka. Poněvadž mne, dí Yahuwah, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej. Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své. (Žalm 91)

elderly lady studying the BibleTen na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou. (Izaiáš 33,16)

Ale ti, jenž očekávají na Yahuwaha, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají. (Izaiáš 40,31)

Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Elohim tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své. Aj, zastydí se, a zahanbeni budou všickni, kteříž se zlobí proti tobě; v nic obráceni budou, a zahynou ti, kteříž tobě odporují. Hledal-li bys jich, nenalezneš jich. Ti, kteříž se s tebou nesnadní, v nic obráceni budou, a na nic přijdou ti, jenž s tebou válčí. Nebo já, Yahuwah Elohim tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu. (Izaiáš 41,10-13)

Ale nyní takto praví Yahuwah stvořitel tvůj, ó Jákobe, a učinitel tvůj, ó Izraeli: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe. Nebo já Yahuwah Elohim tvůj, Svatý Izraelský, jsem spasitel tvůj. Dal jsem na výplatu za tebe Egypt, zemi Mouřenínskou a Sábu místo tebe. Hned jakž jsi drahým učiněn před očima mýma, zveleben jsi, a já jsem tě miloval; protož dal jsem lidi za tebe, a národy za život tvůj. Nebojž se, nebo já s tebou jsem. Od východu zase přivedu símě tvé, a od západu shromáždím tě. (Izaiáš 43,1-5)

Pokud máme být shledáni připravenými při příchodu Pána, musíme zachovávat naše nádobky neustále plné oleje. "Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme." (1. Tesalonickým 5,6)

Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje. Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly. O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu. Tedy vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou. I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě. A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře. Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám. A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, neznámť vás. Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde. (Matouš 25,1-13)

 


Kéž my všichni zasvětíme skrze Otcovu uschopňující milost každý den určitý čas na studium Jeho život dávajícího Slova, abychom s upřímným srdcem mohli společně s Jóbem říci:

Od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle. (Jób 23,12)

smiling man holding Bible