Print

Biserica Celor Chemați Afară

Te închini singur? Ai timp pentru comuniune cu credincioșii cu discernământ? Eşti în căutarea unei biserici de familie iubitoare?

young man prayingLumina și adevărul este tot mai avansată asupra acelora care vor urma pe Miel. Astfel, fiecare Căutător Sincer al Adevărului care s-a angajat să-l urmeze pe Yahuwah, va trebui să se confrunte, mai devreme sau mai târziu, cu lumina avansată, care este diferită de ceea ce el a crezut și a practicat mai înainte. Adoptarea acestui nou adevăr îl va conduce să se separe și să stea departe de cei cu care s-a închinat mai înainte, dacă aceştia, la rândul lor, nu îl acceptă.

O persoană sinceră cu inima nu participă într-o biserică decât dacă ea crede că doctrinele predate sunt adevăruri consfințite de Cer. Apoi devine extrem de ușor să confunde loialitate față de biserică cu loialitatea față de Yahuwah. Un număr de texte biblice citate frecvent, par să sprijine ideea că Biserica este poarta de acces la cer. Într-adevăr, unele biserici învață că aderarea la denominaţiunea  lor este o cerință pentru obținerea intrării pe porțile de mărgăritar.

Una dintre cele mai citate texte biblice, de astfel, este o declarație făcută de Yahushua lui Simon Petru:

Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea; și porțile locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat in ceruri. (Matei 16: 18-19, KJV)

Acelaş verset din Biblie a fost folosit de Biserica Romano-Catolică pentru a învăța că mântuirea se face, exclusiv, prin intermediul ei, mai bine de 1.500 de ani.

Alte texte biblice sunt, de asemenea, folosite pentru a sprijini credința în și loialitatea puternică faţă de "Biserică." "Și [Yahuwah] adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți." (Faptele Apostolilor 2:47, NKJV)

În versiunea King James a Scripturii, cuvântul "biserică" a fost folosit de 80 de ori, şi toate acestea se găsesc în Noul Testament. Problema este că, definiția engleză a cuvântul "biserică" nu se potrivește cu definiția cuvântului în original. Cuvântul folosit este ekklesia (Strong # 1577) și înseamnă "o chemare afară", care are un sens foarte diferit de înțelegerea modernă a "bisericii".

Dicționarul definește "biserica", ca pe:

Un organism special de creștini uniți sub o formă de guvernare bisericească, într-un crez, și folosind același ritual și ceremonii. . . corpul organizat de creștini într-un anumit cartier, oraș, stat, sau țară; . . . orice organism organizat de creștini care ocupă același edificiu de cult religios pentru închinare. . . având de a face cu cultul creștin organizat. (Dicţionarul Universal Webster New, prescurtat)

Acest lucru este foarte diferit cuvântul real al Noului Testament, care se referă la o chemare afară. Agravarea confuziei constă în faptul că mulți oameni văd  "biserică" și "denominațiune", practic, în aceeași lumină.

church congregationO denominaţiune este "O clasă, o societate sau un colectiv de persoane, denumite cu același nume." (Dicționarul American al limbii engleze, 1828) "denominațional", însemnând "aparţine, sponsorizat de, sau sub controlul, unei secte religioase sau unor secte." (Dicționarul Universal Prescurtat Webster New)

Accentul, când cuvântul este "biserică" sau "denominațiune," se pune cu privire la un grup organizat, care este guvernat de o structură ierarhică. Oamenii, de multe ori cred, că este un corp de credincioși care susțin cu zecimile și darurile lor un organism de conducere care supraveghează, într-o măsură mai mare sau mai mică, conducerea grupului. Conducerea are, de multe ori, puterea să definească  structura credincioşilor și să cheltuiască banii acestora.

Poate cel mai semnificativ este faptul că, conducerea unui "biserici" organizate își asumă responsabilitatea de a coopera cu guvernul în îndeplinirea cerințelor necesare a fi considerată o entitate juridică. Pentru a fi un cult recunoscut, anumite cerințe legale, trebuie să fie îndeplinite, în modul stabilit de către stat. Aceste cerințe diferă de la o țară la alta.

Există diferite motive invocate, pentru care se solicită recunoașterea unei biserici organizate de guvern. În unele țări, este ilegal să se adune pentru închinare, cu excepția cazului în care, grupul de credincioși are recunoașterea din partea guvernului lor. În alte țări, este, din motive pur financiare, deoarece biserica nu trebuie să plătească impozite.

young people singing in a churchA fi o denominațiune recunoscută în mod legal de către guvern, nu este, prin definiție, un păcat. Cu toate acestea, se deschide ușa pentru ca Satana să obțină controlul asupra Bisericii, prin schimbarea, mai târziu, a cerințelor legale. Când doctrinele unei biserici devin, politic, incorecte, este tentant să se adapteze teologia în scopul păstrării recunoașterii juridice dorite și a beneficiilor care o însoțesc.

Acest lucru s-a întâmplat, într-o măsură mai mare sau mai mică, tuturor cultelor. Când o biserică devine o entitate recunoscută şi legalizată de Stat, şi existentă cu permisiunea sa, ea se pune sub controlul acestui guvern. Ceea ce Statul le garantează ca permisiuni, tot statul le poate retrage.

Bisericile de acasă nu sunt, pur și simplu, o formă alternativă  de închinare pentru oamenii lui Yahuwah, în aceste ultime zile ale istoriei pământului. Ele sunt, mai degrabă, singura opțiune viabilă la dispoziția tuturor celor care doresc să "se închine în duh și în adevăr." (Ioan 4:24) Toate confesiunile sunt organizate pe calcularea zilelor de închinare cu calendarul gregorian modern - calendarul Papei Grigorie al XIII-lea, care în sine este o revizuire a calendarului iulian păgân. Ca atare, nici o biserică organizată, nu se închină Creatorului, de fapt, în zilele Sale Sfinte, care trebuie să fie calculate prin metoda Sa desemnată de păstrare a timpului: calendarul luni-solar. În lucrarea sa plină de iubire-bunătate și milă, Yahuwah iartă ignoranța care conduce la închinare în zilele de sarbatoare păgâne. "Într-adevăr, [Yahuwah] trece cu vederea vremurile de neştiinţă, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. . . . "(Faptele Apostolilor 17:30, NKJV) Odată cu restaurarea cunoașterii adevăratului Sabat, calculat după calendarul original de la creaţie, nimeni nu trebuie să mai rămână în ignoranță. Toți cei care au aflat adevărul au acum responsabilitatea să asculte de adevăr.

A continua să participi într-o biserică, la care a fost prezentat adevărul și totuși nu l-a prestat prin ascultare înseamnă a-L dezonora pe Yahuwah. Căci o biserică pentru a fi binecuvântată cu two men studying the Bibleprezența lui Yahuwah, trebuie să asculte de toată lumina descoperită. O singură eroare, cultivată și aruncată în fața luminii avansate, va împiedica prezenţa divină în aceea biserică.

Toți cei care iubesc cu adevărat Sabatul și pe Creatorul acestuia vor împărtăși adevărul biblic al Sabatului zilei a șaptea, cu cei pe care îi iubesc. Dacă acest adevăr este respins, persoana care a îmbrățișat lumina care avansează loial si ascultator, nu are nici o altă opțiune decât să se retragă din părtășia unei biserici cu care el sau ea nu mai este de acord. "Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți?" (Amos 3: 3, KJV)

Singura structură organizată de credincioși, recunoscută de Yahuwah este a celor chemați afară, al căror cap este Yahushua și al cărui organ de conducere are baza în Cer. Vorbind despre Yahushua, care este capul singurului grup de credincioși recunoscuţi de Cer, Pavel a scris:

El este capul trupului, al Bisericii [Celor Chemaţi Afară], El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile El să aibă întâietatea. (Coloseni 1:18, NKJV)

Adevărata "Biserică" este formată din ceata Celor Chemați Afară, împrăștiaţi peste tot pe suprafața pământului. Neştiuţi și nerecunoscuţi pe pământ, dar iubiţi și onoraţi în cer. Aceștia sunt cei care-L urmează pe Mântuitorul lor cu o dragoste profundă și statornică, care doresc să renunțe la tot pentru a-L onora pe Cel care este viața veșnică.

Aceştia aparțin lui Yahushua și sunt consideraţi ca membri ai familiei Cerului - o glorie cu mult mai bogată și mai valoroasă decât onoarea de a fi introdus în rolul de membru al celei mai mari biserici lumeşti.

Dar aţi venit. . . la adunarea în sărbătoare a îngerilor, și la Biserica [Celor Chemaţi Afară] întâilor născuți care sunt scrişi în ceruri, de [Yahuwah], Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvîrșiți, de [Yahushua] Mijlocitorul legământului cel nou . . . . (Evrei 12: 22-24, NKJV)

Mântuitorul menționează un principiu important, atunci când El a spus lui Pilat: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum Împărăția Mea nu este de aici." (Ioan 18:36, NKJV)

La fel cum Yahushua era în lume, dar nu din lume, tot așa trebuie să fie urmașii Săi. Ei nu se vor alinia la organismele religioase organizate care, de dragul comodităţii", se închină după un calendar contrafăcut. Capul Celor Chemați Afară este Yahushua. Așa cum prezența Sa este ascunsă tuturor de către ochiul credinței, așa este închinarea o chestiune privată între sufletul individual și Yahuwah. Acesta nu este un act exterior realizat pe scena unei ierarhii organizate acolo unde convingerile trebuie să se conformeze celor ale majorității, dacă aţi fi acceptat în calitatea de membru. Yahuwah nu a pretins niciodată o astfel de conformitate.

smiling older womanÎnchinarea acceptabilă pentru Yahuwah nu necesită un grup. Cei Chemați Afară sunt puțini și rari, de multe ori cunoscuţi doar lui Yahuwah. În timp, Acesta poate trimite pe alții pentru tine, dar El poate, de asemenea, să te conducă să I te închini singur. Așa cum Yahuwah vorbește copiilor Săi într-un susur blând și subțire, El știe că cea mai mare nevoie a ta este să I te închini singur, ca în aceea tăcere şi linişte măreaţă, să poţi auzi mai clar șoaptele, adresându-se nevoilor tale spirituale.

Mesajul de avertizare finală a Cerului este prezentat omenirii în Apocalipsa 18, acolo unde cei care-L iubesc pe Yahuwah sunt chemați afară din Babilon:

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger  , care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare, și a zis, "A căzut, a căzut Babilonul cel mare , și a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte! Pentru că, toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. . . . "Și am auzit un alt glas din cer spunând:" Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei au ajuns la cer, și [Yahuwah] ŞI-a adus aminte de nelegiuirile ei ". (Apocalipsa 18: 1-5, NKJV)

Vinul este o băutură amețitoare care amorteste mintea și confundă simțurile. "Vinul" Babilonului din care întreaga lume a băut este adoptarea unui calendar fals pentru ceremoniile religioase. Nici unul dintre cei care răspund la apelul de a ieşi din Babilon, nu vor fi găsiţi în bisericile ei, închinându-se în zilele sfinte false.

Scriptura este clară. "Biserica" Rămășiței nu este ultima denominaţiune organizată. Prin definiție, nu poate exista nici o structură organizată finală. Mai degrabă, ele sunt rămășița finală a Celor Chemați Afară. Ei sunt chemaţi afară din toate denominaţiunile. Scriptura prezintă că în generația finală va exista o separare: de Babilon, de bisericile ei, de la toate doctrinele și practicile false.

Stai cu Cei Chemați Afară, astăzi. Onorează-L pe Cel care te-a iubit suficient cât să-Şi sacrifice propriul Fiu pentru tine și închină-te Lui, liber de orice eroare și tradiție. Alătură-te ekklesiei (bisericii) Primului Născut.