Print

Boží vedení: Poznej, jak poznáš Yahovu vůli osobně pro tebe!

"A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili." (Izaiáš 30,21)

Žít během závěrečné pozemské krize vyžaduje bližší a živější spojení s nebeským Otcem, než jaké bylo zažíváno od doby apoštolů. Každý věřící potřebuje osobní vedení, protože každá individuální situace je tak odlišná. Toto nevyžaduje jen osobní vztah s Otcem, ale i schopnost slyšet a rozpoznat Jeho hlas, když k tobě mluví.

Buď konkrétní

První věcí k poznání Yahovy vůle pro tvůj život je: prostě požádat o vedení. Když se modlíš, modli se velmi konkrétně. Chop se zaslíbení, která se týkají tvé situace. Čím více jsi specifický, když se modlíš, tím konkrétnější budou i tvé odpovědi.

Mnoho věřících dělá tu chybu, že předkládá své prosby nejasně a s otevřeným koncem, protože se bojí prosit o špatnou věc. Nechť tě to neodradí modlit se velmi konkrétně. Dokud podřizuješ svou vůli Otci, říkajíc "Ne má, ale Tvá vůle se staň", můžeš se modlit konkrétně dle tvé situace!

Konkrétní žádosti obdrží konkrétní odpovědi.

Procvičuj víru

Nezaměňuj své pocity za víru. To jsou dvě odlišné věci! Víra znamená prostě věřit, že Yahuwahovo slovo je pravé, aniž bys potřeboval nějaký důkaz. Jakub nám říká: "Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Yaha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá." (Jakubova 1,5-6)

Uč se naslouchat

Lidé hledající vedení si často přejí boží sen nebo vidění. To však není Yahova typická metoda komunikace. Nepotřebuješ slyšet ušima slyšitelný hlas, ale potřebuješ naslouchat. Věřící mají často strach "naslouchat svému srdci", ale nemusí se bát. Nejběžnějším způsobem, jak Yahuwah promlouvá ke Svým dětem, je skrze tichý, jemný hlas uvnitř. Jeho hlas ve tvém srdci tě nikdy nepovede špatnou cestou, ani ti nepoví, abys udělal něco špatného. Uč se věnovat pozornost tomu jemnému vybízení Jeho ducha. Když to učiníš, tak ten tichý hlas bude růst a ty ho snadněji rozeznáš.

Jiný způsob jak poznávat Yahuwahovu vůli je skrze slova Bible. Modli se a zeptej velmi konkrétní otázku. Polož jen jedinou otázku. Pak otevři svou Bibli kdekoliv a přečti si pár stránek. Možná to tak budeš potřebovat dělat po vícero dnů. Když k tobě Yahuwah promluví, budeš to vědět. Slova na stránce doslova oživnou a tvá mysl bude ohromena tím, že to je Jeho odpověď pro tebe.

Odpověď nemusí vždy přicházet ze slov Písma. Dávej pozor i na slova jiných. Když budou slova vibrovat do tvé mysli, budeš vědět s naprostou jistotou, že jsou určena pro tebe. Nebudeš mít žádných pochyb. Duch Svatý tě přesvědčí, že toto je odpověď na tvou otázku. Dávej tedy pozor!

Někdy ti přijdou do mysli slova, výrok, které jsi sám nevymyslel. Nemusíš slyšet zvukový hlas tvýma ušima, ale uslyšíš to ve tvé mysli. Rozpoznáš, že to nepřišlo z tvého vlastního mozku, protože tento výrok je sestaven ze slov zcela jiným způsobem, než když sám přemýšlíš. Když se to stane, naslouchej. Takovéto výroky od Yaha ti nikdy neřeknou, abys udělal něco, o čem víš, že je špatné, proto můžeš důvěřovat tomu, co je řečeno.

Jiným způsobem, jak Yah vede člověka, je to, že mu dává pocit pokoje, když rozjímá nad určitým způsobem jednání, a cítí neklid, když zvažuje špatnou volbu. Toto je jeden ze způsobů, jak Yah vede Svá dítka.

Nezůstaň sedět! Vstaň a choď!

Ať už to je skrze hlas ve tvé mysli, konkrétní verš v Bibli nebo slova jiných lidí - poté, co jsi byl přesvědčen, že jsi přijal svou odpověď, konej podle toho, co ti bylo řečeno! Yahuwah zaslíbil, že tě povede, ale slovo "povede" je akční sloveso. Nemůžeš být veden, pokud stále sedíš na místě, mačkáš si ruce a stěžuješ si na to, že nevíš, co máš dělat!

Možná nevidíš dalších pět kroků vpřed, ale pokud ti bylo dáno dostatečné nasměrování k nejbližšímu kroku, pak to stačí. Musíš učinit tento krok. Yahuwah tě povede tak rychle, jak jsi schopen následovat, ale musíš nejprve vykročit vpřed, pokud od Něj očekáváš, že tě nadále povede.

Pokud se ti zdá, že nedostáváš žádné odpovědi, pak se zamysli: Dostal jsi už dříve od Něj nějaké nasměrování, kterého jsi neuposlechl? On tě může vést jen tak rychle, jak jsi ochoten následovat.

Sbírej informace

Možná nevíš, jak uposlechnout daných příkazů. Tak sbírej informace. Když budeš shromažďovat informace, jasněji uvidíš další krok, který máš udělat. Tehdy udělej to nejlepší rozhodnutí, které znáš, založené na získaných informacích, a učiň krok vpřed.

Důvěřuj Yahuwahovi, že tě povede a bude před tebou otevírat a zavírat dveře. Nebuď naštvaný, pokud se ty dveře náhle před tebou zavřou. Zavřené dveře jsou stejně tak odpovědí jako otevřené dveře. Yah zná budoucnost, ty ne. Poděkuj Mu za to, že tě ochránil před neviditelným nebezpečím.

Neztrácej zbytečně čas snahou otevřít zavřené dveře. Yah je zavřel z jistého důvodu. Důvěřuj Mu, sbírej více informací a vykroč vpřed jiným směrem.

Buď vděčný

Bible napomíná: "Bez přestání se modlete, ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Yahova v Kristu Yahushuovi, aby se tak dálo od vás." (1 Tesalonickým 5,17-18) Toto je velice důležitý princip. Vždy projevuj vděčnost v každé situaci. Vděčná mysl vidí mnoho dostupných příležitostí, zatímco negativní, stěžující si duch vidí jen zklamání a neuskutečněná očekávání.

Dny před námi budou naplněny neslýchanými nebezpečími. Žít uprostřed těchto nebezpečí bude vyžadovat jistotu Yahovy vůle pro tebe osobně. Yahuwah není neochotný komunikovat s námi! Naopak, lidé jsou příliš často usvědčeni z toho, co by měli udělat, ale jednoduše to neuposlechnou.

Pokud chceš být veden Yahuwahem, musíš se postavit a následovat Jeho vedení! Když to uděláš, On tě bezpečně povede a provede vším.