Print

Církev Vyvolaných

Jsi jako věřící sám? Toužíš po kamarádství s podobně smýšlejícími věřícími? Chybí ti milující církevní rodina?

Mladý muž se modlíSvětlo a pravda neustále narůstá pro ty, kdo chtějí následovat Beránka. Proto se každý hledač pravdy, který je upřímně odhodlán následovat Yahuwahovu vůli, dříve či později setká s rostoucím světlem, které je odlišné od toho, v co doposud věřil nebo praktikoval. Přijetí nové pravdy pro něj znamená odloučení a oddělení od těch, se kterými míval dříve bohoslužby, ale kteří novou pravdu nepřijali.

Upřímný a opravdový člověk navštěvuje nějakou církev, protože věří, že nauky v ní vyučované jsou Nebem posvěcené pravdy. Proto je velmi snadné zaměnit věrnost Yahuwahovi za věrnost církvi. Řada často citovaných Biblických textů zdánlivě podporuje představu, že církev je branou do Nebe. Některé církve skutečně učí, že členství v jejich denominaci je nutností ke vstupu do nebeských bran z perel.

Jedním z nejvíce citovaných Biblických textů je výrok Yahushui k Šimonu Petrovi:

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. (Matouš 16,18-19)

Tento jediný Biblický verš je používán Římsko katolickou církví k vyučování, že spasení je dostupné posledních více než 1500 let výhradně v tomto společenství.

I jiné Biblické texty jsou používány, aby podepřeli víru v tuto „Církev“ a upevnili věrnost k ní. „A [Yahuwah] denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Skutky 2,47)

V anglickém překladu Bible krále Jakuba (KJV) je slovo „church“ (církev) použito 80 krát a vše se nachází v Novém Zákoně. Problém je, že definice anglického slova „church“ (církev), neodpovídá definici originálního slova. Originálním slovem je slovo ĕkklēsia (Strong’s #1577), které znamená „vyvolání“, což znamená něco zdaleka jiného, než je dnešní chápání slova „církev“.

Naučný slovník definuje „církev“ takto:

Specifická skupina křesťanů sjednocených pod jednou formou církevní vlády, jednoho vyznání a používající stejných rituálů a obřadů . . . organizovaná skupina křesťanů v nějaké určité oblasti, městě, kraji nebo státu; . . . nějaká organizovaná skupina křesťanů zabírající stejnou budovu pro náboženskou bohoslužbu . . . která má co dělat s organizovanou křesťanskou bohoslužbou. (Webster’s New Universal Abridged Dictionary)

Tento popis je velmi odlišný od skutečného původního slova v Novém Zákoně, které odkazuje na vyvolání, povolání. Této záměně ještě napomáhá skutečnost, že mnoho lidí vidí „církev“ a „denominaci“ jako jedno a totéž.

kostel kongregaceDenominace je „třída, spolek nebo kolekce jednotlivců nazývaných stejným jménem“. (American Dictionary of the English Language, 1828)  „Denominační“ znamená „být sponzorován skrze, nebo být pod kontrolou některé náboženské sekty nebo sekt.“ (Webster’s New Universal Abridged Dictionary)

Ať už se používá slovo „církev“ nebo „denominace“, důraz je kladen na to, že se jedná o organizovanou skupinu, která je řízená nějakou hierarchickou strukturou. Lidé si často představují skupinu věřících, kteří svými desátky a dary podporují vedení církve, které ve větší nebo menší míře dohlíží na chod skupiny. Toto vedení má často moc definovat nauky skupiny a utrácet její peníze.

Snad nejpodstatnějším bodem je skutečnost, že vedení takovéto organizované „církve“ přebírá zodpovědnost spolupracovat s vládou a splňovat požadavky vlády, aby mohla být považována za legální entitu. Aby mohla být denominace uznaná, musí splňovat určité právní požadavky stanovené státem. Tyto požadavky se stát od státu různí.

mladí lidé zpívat v kosteleExistují různé důvody, proč se vyhledává takovéto vládní uznání organizované církve. V některých zemích je nelegální shromažďovat se k bohoslužbě, pokud skupina věřících nemá uznání od své vlády. V jiných státech se jedná čistě o finanční důvody, aby církev nemusela platit daně z příjmů.

Být denominací, být legálně uznán vládou není samo o sobě hřích. Nicméně to otevírá dveře pro Satana, aby získal kontrolu nad církví skrze pozdější změny právních požadavků. Když se církevní nauky stanou politicky nesprávné, existuje pokušení přizpůsobit teologii tak, aby bylo zachováno právní uznání a jeho doprovázející výhody.

To se stalo ve větší nebo menší míře všem denominacím. Když se církev stane legalizovanou entitou uznanou státem, existující skrze jeho svolení, staví se sama pod kontrolu takovéto vlády. Pro co dá stát povolení, pro to může taky stát povolení odebrat.

Domácí církve nejsou pouze alternativní formou bohoslužby pro Yahuwahův lid v posledních dnech historie Země. Jsou jedinou životaschopnou volbou pro všechny ty, kteří chtějí „uctívat v duchu a pravdě“. (Jan 4,24)

Všechny organizované denominace vypočítávají své dny bohoslužby skrze současný Gregoriánský kalendář – kalendář papeže Řehoře XIII, který je sám o sobě revizí pohanského Juliánského kalendáře. Proto žádná organizovaná církev ve skutečnosti neuctívá Stvořitele v Jeho svaté dny, které musí být vypočítány podle Jeho stanovené metody určování času: podle Luni-solárního kalendáře.

Ve Své velké milující laskavosti a milosti Yahuwah odpouští nevědomost, která vede k uctívání v pohanské svátky. „[Yahuwah] však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali . . . .“ (Skutky 17,30) S obnovením poznání o pravém Sabatu, vypočítaném  podle původního kalendáře Stvoření, nemusí být už nikdo v nevědomosti. Všichni, kteří dnes poznávají pravdu, jsou zodpovědní uposlechnout pravdu.

Navštěvovat nadále církev, které byla pravda předložena a ta pravdu nepřijala, znamená zneuctít Yahuwaha. Církev může být požehnaná Yahuwahovou přítomností jen tehdy, když je přijato Dva muži, kteří studují Biblivšechno zjevené, poznané světlo. Pokud se církev drží svého a lpí byť na jediném bludu, který byl rostoucím světlem odhalen, taková církev je zbavena božské přítomnosti.

Všichni, kteří skutečně milují Sabat a jeho Stvořitele, se podělí o tuto pravdu o Biblickém sedmém dni Sabatu s těmi, které milují. Je-li však tato pravda odmítnuta, nezbývá člověku, který věrně a poslušně přijal rostoucí světlo, žádná jiná možnost, než se stáhnout od společenství církve, se kterou není v souladu. „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3,3)

Jediná organizovaná skupina věřících uznávaná Yahuwahem, je skupina Vyvolaných jedinců, jejichž hlavou je Yahushua a jejichž vedení se nachází v Nebi. O Yahushuovi, který je hlavou této jediné skupiny věřících, které Nebe uznává, Pavel napsal:

On jest hlavou těla - totiž církve [Vyvolaných]. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. (Kolosským 1,18)

Pravá „církev“ se skládá z těchto Vyvolaných jedinců, rozptýlených všude po povrchu zemském. Neznámí a neuznáni na zemi, avšak milovaní a vážení v Nebi. To jsou ti, kteří následují svého Spasitele s hlubokou a trvalou láskou, ochotni vzdát se všeho, aby uctili Toho, Jehož znát znamená mít věčný život.

Oni patří Yahushuovi a jsou počítáni mezi členy Nebeské rodiny – daleko větší sláva a závažnější čest než uzavřít členství v té největší církvi na zemi.

Vy stojíte . . . před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve [Vyvolaných] z prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před [Yahuwahem], Soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před [Yahushuou], Prostředníkem nové smlouvy. . . . (Židům 12,22-24)

Spasitel uvedl důležitý princip, když řekl Pilátovi: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ (Jan 18,36)

Tak jako Yahushua byl v tomto světě, ale ne z tohoto světa, tak i Jeho následovníci mají být. Neměli by se spojovat s organizovanými náboženskými tělesy, které kvůli uchování svých vymožeností a výhod konají své bohoslužby podle falešného kalendáře. Hlavou Vyvolaných je Yahushua. Tak jako je Jeho přítomnost skryta přede všemi, kdo nemají zrak víry, stejně tak je i bohoslužba osobní věc mezi duší jedince a Yahuwahem. Není to vnější čin vykonaný na pódiu strukturované hierarchie, kde se tvé smýšlení musí přizpůsobit většině, pokud máš být přijat za člena. Yahuwah nikdy neposvětil takový druh jednoty či shody.

usmívající se starší ženaBohoslužba, kterou Yahuwah přijímá, nevyžaduje nějakou skupinu. Vyvolaných je málo, mnohdy vzdálených od sebe, o kterých ví často jen Yahuwah. Někdy může poslat jiné k tobě, ale může tě vést i k tomu, abys Ho uctíval o samotě. Protože Yahuwah promlouvá ke Svým dětem klidným, tichým hlasem, může vědět, že tvou největší potřebou je, abys Ho uctíval sám nebo sama, protože v této skutečné tichosti a klidu dokážeš slyšet Jeho šeptání jasněji, a rozpoznat své vlastní duchovní potřeby.

Poslední Nebeské varovné poselství je světu předloženo ve Zjevení 18, kde jsou ti, kteří milují Yahuwaha, vyvoláni z Babylónu:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem [Yahuwahova] hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy . . . A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a [Yahuwah] nezapomněl na jeho viny“. (Zjevení 18,1-5)

Víno je opojný nápoj, který otupuje mysl a mate smysly. To „víno“ Babylónu, kterým je opilý celý svět, je přijetí falešného kalendáře pro náboženská zachovávání. Nikdo, kdo přijme výzvu utéci z Babylónu, se nebude nacházet v jeho církvích, uctívajících ve falešné svaté dny.

Písmo je jasné. „Církev“ ostatků není žádná poslední organizovaná denominace. Je zřejmé, že nemůže být žádná konečná organizovaná struktura. Jedná se o poslední ostatky Vyvolaných jedinců. Oni jsou vyvoláni vyjít ze všech denominací. Písmo představuje poslední generaci jako tu, která nese konečné oddělení OD: Babylónu, jeho církví a všech falešných nauk a praktik.

Postav se dnes na stranu Vyvolaných. Ucti Toho, který tě tak hodně miloval, že obětoval Svého vlastního Syna za tebe, a uctívej Ho osvobozen od všech bludů a tradic. Připoj se k ekklesia prvorozených.