Print

Denna dag med Yahuwah

I John Bunyans uppföljare till sin tidlösa klassiker, Pilgrim’s Progress, presenterar han en till synes omöjlig paradox: det är både lättare att gå förlorad och lättare att bli räddad! Det är lättare att gå vilse, eftersom det inte kräver någon ansträngning från någons sida för att gå förlorad. Alla tenderar naturligtvis att göra vad som är fel eftersom alla är födda med en syndig natur. Därför är det en mycket enkel och naturlig sak att bara "gå med flödet" och gå förlorad.

Samtidigt är det lättare att bli räddad

För överträdarens väg är svår. Han har varken moralisk kompass eller röst från himlen som säger: detta är vägen, vandra i den. … Det är lätt att räddas för … [Yahushua] betalade frälsningens pris för oss. Han har tagit vårt lidande och gett oss sin fred. Han har utbytt vår svaghet mot sin styrka, ... vår synd för Hans rättfärdighet. Som Jesaja har sagt: “Genom Hans sår är vi helade.” 1

Yahuwah respekterar allas rätt till valfrihet. Han kommer inte att tvinga någon att acceptera frälsning. Eftersom alla är födda med en naturlig tendens att göra fel, om man inte aktivt väljer att bli frälst, kommer man per automatik gå förlorad.

Många människor kommer att gå vilse fastän de vill bli räddade. Sådana individer underkastade sig inte den renande, förfinade processen som skulle ha stöpt dem i den gudomliga avbilden, kvalificerade kandidater för himlen. De önskade evigt liv men inte en personlig relation med Livgivaren. Det dagliga överlämnandet som krävs av alla som vill vinna evigt liv motsatte sig och transformationsverket blev bara ytligt. Det trängde inte in i hjärtat, sinnet, och själen.

Om du vill vinna evigt liv kommer det att kosta dig allt. Det kommer att kräva engagemang för att uppnå ditt mål och en vilja att offra allt som står i din väg. Men frälsning och evigt liv kan inte "uppnås" genom någonting du gör. “Ty av nåd är du frälsta genom tro; och det inte av er själva: det är [Elohims] gåva: inte av verk [ansträngning] för att ingen skulle kunna skryta.” (Efesierbrevet 2:8, 9) 2

Det är här många människor kämpar med att förstå hur frälsningsverket fungerar. Efter att ha känt sådana underbara känslor av glädje och frid när man på trappstegde först accepterade Frälsaren så antar alltför många "en gång räddad, alltid räddad". Somliga gör ett annat misstag: de tror att om de inte känner alla de där trevliga, varma känslorna som vi alla tycker om att känna, så är de förtappade.

Inte heller detta är sant. Yah kommer aldrig att tvinga våra viljor. En person som är frälst kan alltid, vid ett senare tillfälle, ändra sig. Ingen kommer att räddas mot sin vilja. Samtidigt är goda känslor eller avsaknaden av dessa inte någon indikation på varken frälsning eller förtappelse. Goda känslor är gåvor som Yahuwah ger. Det är din uppgift att varje dag hävda Bibelns löften genom tro när du överlämnar dig själv till Honom. “Tro är din sak att utöva som [Yahuwahs] gåva. Du behöver inte vackla mellan hopp och rädsla och förtvivlan. Försäkra dig om att när du närmar dig [Yahuwah] så kommer du lika säkert att veta att Han närmar sig dig för att ge näring, uppmuntran, och berika din själ. 3

Den bästa tiden att överlämna sig till sin Skapare är på morgonen det första man gör när man vaknat. När sinnet är som klarast, innan dagens alla verksamheter, avsätt tid för Yahuwah.

Vig dig själv åt [Yahuwah] på morgonen; gör detta till ditt allra första verk. Låt din bön vara: "Ta mig, o [Yahuwah], som helt och hållet din. Jag lägger alla mina planer vid Dina fötter. Använd mig denna dag i Din tjänst. Bli med mig och låt mina handlingar utföras i Dig. Detta är en daglig sak. Vig dig varje morgon åt [Yahuwah] för dagen. Överlämna alla dina planer till Honom. Hans försyn kommer indikera vad som skall genomföras eller försakas. Således kan du dag för dag ge ditt liv i [Yahuwahs] händer, och därmed kommer ditt liv att formas mer och mer efter [Yahushuas] liv. 4

Om du inte kommer ihåg att göra detta, be Yahuwah att hjälpa dig. Det bästa sättet att ha ett sinne som direkt vänder sig till Yahuwah på morgonen är att tänka på Honom och be till Honom det sista du gör på natten. När du somnar, hänge dig till Yah igen. Tacka Honom för Hans omsorg under dagen och de många välsignelser du fick från Honom. Detta kommer att hjälpa ditt sinne att vara i linje med Skaparen från de allra första vakna ögonblicken, eftersom sinnet naturligt tenderar att gå till tankarna det hade när det sov.

Det finns fem grundläggande områden som du måste överlämna till Yahuwah varje dag. Dessa är:

  1. Vilja
  2. Sinne
  3. Kropp
  4. Tid
  5. Pengar

Börja din bön genom att prisa Yahuwah. Detta förhärligar inte bara Honom, utan tacksamheten du kommer att känna när du kommer ihåg Hans tidigare godhet kommer att stärka din tro för att be om dina aktuella behov.

VILJA

Viljans överlämnade är utan tvekan det viktigaste du kan göra när du samarbetar med Yahuwah för att rädda din själ. Det är i just detta de flesta människor inte förstår den roll de ska spela i samarbetet med Yahuwah.

Många frågar: "Hur ska jag överlämna mig själv till [Yahuwah]?" Du önskar ge dig själv till Honom, men du är svag i moralisk kraft, i tvivlets slaveri, och kontrolleras av syndens vanor i ditt liv. Dina löften och beslut är som sand. Du kan inte kontrollera dina tankar, dina impulser, dina känslor. Kunskapen om dina brutna löften försvagar ditt förtroende ung kvinna som berpå din egen uppriktighet och får dig att känna att [Yahuwah] inte kan acceptera dig; men du behöver inte förtvivla. Vad du behöver förstå är viljans verkliga kraft. Viljan är den styrande makten i människans natur. Allt beror på de rätta åtgärderna. [Yahuwah] har gett människan fri vilja och förmågan att efterleva den; det är deras sak att utöva den. Du kan inte förändra ditt hjärta, du kan inte själv ge till [Yahuwah] dess lidelser; men du kan välja att tjäna Honom. Du kan ge Honom din vilja; Han kommer då att verka i dig att vilja och göra enligt Hans vägar. Således kommer hela din natur att föras under [Yahushuas Andes] kontroll; dina känslor kommer att vara inriktade på Honom, dina tankar kommer att vara i harmoni med Honom.

Längtan efter godhet och helighet är av godo; men om du stannar vid detta, kommer dessa inte att komma till något gagn. Många kommer att gå vilse medan de hoppas och önskar bli kristna. De kommer inte till punkten när de ger [Yahuwah] viljan. De väljer inte att vara kristna.

Genom det korrekta utövandet av våra viljor kan total förändring ske i våra liv. Genom att ge upp din vilja till [Yahushua] allierar du dig själv med kraften som är över alla krafter och makter. Du kommer att ha styrka Ovanifrån som håller dig trofast. Därmed, genom ständigt överlämnande till [Yahuwah], kommer du att få möjlighet att leva det nya livet – ett liv av tro. 5

Satan kommer att sträva efter att skrämma dig med tanken att Yahuwah kommer att förslava din vilja och tvinga dig att göra det du inte vill göra. Förvisa sådana tankar. De kommer från fienden. Våld och tvång är principer i Satans rike, inte Yahuwahs. Din Fader i himlen offrade sin son för att garantera dig valfrihet. Han kommer aldrig att tvinga din vilja. Det är upp till dig att välja om du ska överlämna din vilja till Honom eller inte.

Filipperbrevet 2:12 och 13 uppmanar alla att “arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Elohim är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att Hans goda vilja skall ske.” Förstå att om du inte överlämnar din vilja till Yahuwah, kommer den som standard att vara förslavad till Satans vilja.

SINNE

Få människor inser att de har en skyldighet att kontrollera sina tankar. En man som inte kontrollerar sina tankar är mer benägen att fångas i fysiska lidanden. Satan kommer leende man i kostymatt locka honom att tråna efter kvinnorna runt honom. I denna moderna värld, när så många kvinnor är oanständigt klädda, är det bara mannen som har överlämnat kontrollen över sina tankar till Yahuwah som behåller kontrollen över sitt sinne och sitt kropp.

Kvinnor måste också kontrollera sina tankar. Under dagens rundgång av rutiner så är det lätt att man låter sinnet vandra till dagdrömmande och olönsamma tankar. Alla som tillåter sinnet att vandra hit och dit bjuder öppet in Satan, som alltid är redo att föreslå orena tankar och känslor.

När synden äntligen prövas i livet är det resultatet av en lång process som börjar med synd först i ens sinne. Slutligen möter korruption i hjärtat frestelse utanför och personen faller rov för Satan.

Vikten av att överlämna ens sinne till Yahuwah understryks i 2 Korinthierbrevet:

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Yah att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Yah. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. (2 Korinthierbrevet 10:4, 5)

Det kan till en början verka överväldigande svårt att kontrollera ens tankar. Men ge inte upp. När de börjar vandra, för dem tillbaka till underkastelse till Yahuwah igen. Han har lovat att hjälpa även på detta område.

Sök Yahuwah medan Han låter sig finnas, åkalla Honom medan Han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Yahuwah, så skall Han förbarma sig över Honom, och till vår Elohim, ty Han skall ge mycken förlåtelse. (Jesaja 55: 6, 7)

KROPP

Yahuwah skapade den högre naturen, hjärnans frontallob, för att kontrollera kroppen. Efter att synden kom till tog den lägre naturen, centrerad vid skallens baksida, kontrollen. I stället för att en persons sinne kontrollerar sina lustar, begär, och aptit; och låter förnuftet diktera handlingarna, så kom nu den lägre naturens lustar, begär, och aptit att kontrollera sinnet och förnuftet.

Liksom med viljan och sinnet är det viktigt att dagligen överlämna din kropp till Yahuwah. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Yahuwah, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Yahuwah i er kropp!” (1 Kor. 6:19, 20)

Oavsett frestelserna – om du har överlämnat din vilja och din kropp till Frälsarens så kommer Han att ge dig all kraft som behövs för att övervinna. Du kan vara mer än erövrare genom Han som har älskat dig. (Se Rom. 8:31-37) “Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Yahuwah är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” (1 Kor. 10:13)

Yahushua frestades på alla sätt som du har - och mer därtill! Han känner till frestelsen som du står inför och precis rätt mängd gudomlig hjälp att ge dig i din kamp. I Hans styrka kan du:

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Elohims barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Elohim - er andliga gudstjänst. (Romans 12:1)

TID

Tid är inte något som människor brukar tänka på som något som skall överlämnas till Yahuwah. Men tiden är en dyrbar gåva. Alla har slösat bort tid men Yahushuas nära förestående Andra Ankomst ger alla ansträngningar en högtidlighet som intet annat. Varje dag som går är en dag vi närmar oss slutet.

Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Yahuwahs vilja. (Ef. 5:15-17)

När du överlämnar din tid till Yahuwah kommer Han att vägleda dig. Han kommer inte bara att leda dig på det sätt som är för ditt bästa, utan han kommer också att leda dig som du skulle välja för dig själv om du kunde se framtiden som han kan. Han har lovat, "Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, Jag vill ge dig råd och låta Mitt öga vaka över dig." (Psalm 32:8)

Du kommer att hitta din största lycka och mest hållbara framgång när du överlämnar din tid till Yahuwah. Det arbete som utförs under Hans ledning kommer att ge belöningar som når in i evigheten eftersom Yahuwah kommer att välsigna alla dina ansträngningar och ge en riklig ökning! (Se 1 Kor. 3: 6) Därför

Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matteus 6:19-21)

PENGAR

Många har missförstått vad tiondet är för något. I själva verket tillhör allt Yahuwah. Han har nådigt tillåtit oss att använda 9/10 av allt Han har gett oss. Allt Han ber om är 1/10 i gengäld.

världsvalutor (amerikansk dollar, euro, etc.)Men att överlämna dina pengar till Yahuwah omfattar mycket mer än att bara återlämna tionde. Det handlar också om att avsätta de medel du har tillgängliga och använda dessa som Han riktar. Det finns ingen fara i detta eftersom Han vet vad du behöver och har lovat att tillgodose alla dina behov. (Se Matteus 6:24-34) Dessutom är det omöjligt att ge mer än Yahuwah ger! Han har gett dig alla dina pengar. Överlämna dess användning till Honom. När Han vägleder i dess användning kommer du att upptäcka att Han verkligen tar hand om sina egna.

Pengar bär med sig ansvaret att vara en klok förvaltare så att om ett av Yahuwahs barn har ett behov som Han lägger på ditt hjärta, så har du medlen att kunna bistå. “Den som ömmar för den fattige lånar åt Yahuwah och får lön av Honom för det goda han har gjort.” (Ordspråksboken 19:17)

Att överlämna dina pengar till Yahuwah ger dig den största ekonomiska säkerheten du kan hoppas på eftersom Han vet vad som händer i framtiden. Om du vill spendera dina pengar på ett visst sätt men först överlämna den önskan till Honom så kommer Han att skydda dina intressen. Eftersom Han vet vad som händer i framtiden kan Han prägla ditt sinne så att du inte spenderar dina pengar om det på några dagar kommer att uppstå ett större behov som du behöver mer pengar till.

Om du vill överlämna alla fakulteter till din kärleksfulla Fader och litar på Hans kärlek och visdom, gör dessa fyra saker:

1. Be Yahuwah att rannsaka ditt hjärta, till djupet som du inte kan nå och inte känner till. Låt Davids bön vara din: "Utrannsaka mig, Elohim, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och och led mig på den eviga vägen.” (Ps. 139:23, 24) Lyssna efter den Helige Andes uppmaningar. Han har blivit lovad att "överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.". (Joh. 16:8)

När livets alla delar överlämnas och granskas, om det då skulle finnas några punkter som den Helige Anden uppmärksammar dig om, bekänn dem och hävda löftet i 1 Joh. 1:9: “Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Mottag tacksamt Hans förlåtelse och tillskrivna rättfärdighet för dina synder.

2. Om det finns någonting du vet att du kämpar med, något som orsakar dig smärta, oro, förvirring, eller rädsla, berätta för din Fader precis hur du känner dig. Om du kommer att be så kommer Han att ha ett öra att höra och en arm som räddar.

Håll dina önskemål, dina glädjeämnen, dina sorgar, dina bekymmer, och din rädsla inför [Yahuwah]. Du kan inte belasta Honom; du kan inte trött ut Honom. Han som räknar håret på ditt huvud är inte likgiltig sina barns behov. “Yahuwah är rik på kärlek och barmhärtighet.”. (Jak. 5:11) Hans hjärta berörs av våra sorgar och till och med våra yttranden om dem. äldre kvinna som berBär till Honom allt som förvirrar sinnet. Ingenting är för stort för Honom att bära, för Han håller upp världar. Han styr över universums angelägenheter.

Ingenting som på något sätt berör vår fred är för litet för Honom att märka. Det finns inget del av våra livserfarenhet för mörk för Honom att läsa; det finns ingen förvirring som är alltför svår för Honom att lossa ... Förhållandet mellan [Yahuwah] och varje själ är lika distinkt och fullkomlig som om det inte fanns någon annan själ på jorden att dela Hans omsorg, ingen annan själ som Han utgav sin enfödde Son för. 6

Lägg alla dina bördor på Yahuwah. Han är den stora bördebäraren. Mottag Hans tryggande fred och glädje, Hans visdom och kraft.

3. Välj medvetet att överlämna allt i ditt liv till Yahuwah. Säg det högt.

4. Citera bibeltexterna som är tillämpliga din situation. Löftena är för alla som lever i lydnad och överlämnar sig till Honom. De är för dig. Gör anspråk på dem!

Förtrösta på Yahuwah av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna. (Ords. 3: 5, 6)

Oroa dig inte! Tvivla inte om du till en början inte verkar få mycket vägledning i dina böner. Din bön hörs, inte för att du känner att den hörs, utan för att Han har lovat att lyssna. Det finns en enorm kraft i bön och om du ber kommer Han att lyssna och svara. "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Yahushua.". (Rom 8:1)

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Elohim vill.

Vad skall vi nu säga om detta? Är Yahuwah för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom. 8:26-27, 31)

Vila i försäkran om Hans kärlek och omsorg. Be Honom att gå med dig hela dagen. Vet att du accepteras i den Älskade - inte på grund av någon godhet i dig, utan för att Han är god och Han har lovat att ta emot dig.


1 Christiana: The New Amplified Pilgrim’s Progress, Part II, s. 178

2 n/a

3 E. G. White, Manuscript Releases, Vol. XIV, s. 276.

4 White, Steps to Christ, s. 70.

5 Ibid., s. 47-48.

6 Ibid., s. 100.