Print

Divíš se, proč se stávají špatné věci? Yah má odpověď!

Ve světě trápení chce zkroušené srdce vědět: Proč? Proč, když je Yah bohem lásky, nezabrání tomu, aby se staly špatné věci?

Existují vskutku velmi dobré důvody, proč Yah nezabrání vždy tragédiím, ale je vždy přítomen, aby posílil a povzbudil na každém kroku cesty.


muž a hora


Mladý muž se cítil přemožen problémy. Když jeho babička viděla jeho malomyslnost, řekla mu: „Synu, kdyby hora byla hladká, nemohl bys lézt nahoru!“

My všichni si přejeme hladkou plavbu životem. Preferujeme snadný život. Ale realita je taková, že život je plný problémů a tragédie se stávají. Když jsou přemoženi starostmi nebo intenzivní bolestí, mnozí lidé se začínají ptát: „Proč? Proč se to děje? Kde je Yah, když Ho potřebuji? Jestliže je všemohoucí, proč dovolí, aby se to stalo?

Věřícím jsou často tyto otázky nepříjemné. Říkají člověku, co trpí, že Yah cítí, co prožívá, že má vše pod kontrolou, a varují trpícího člověka, aby nedával prostor pochybnostem… ale jednu věc nedělají: neodpovídají skutečně na jeho otázky.

Ano, jsou to těžké otázky. Ale jsou i správné. A dobrou zprávou je, že Yahuwah má odpovědi. On se neobává těžkých otázek života. „Jen pojďte a proberme to.“ Vybízí. (viz Izaiáš 1,18)

Níže je šest důvodů, proč Yahuwah dopouští, aby se staly špatné věci.

1. Pro růst

„Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo.“ (Jakubova 1,2-4)

Zkoušky jsou příležitostí k růstu! Když přicházejí potíže, máme možnost volby: můžeme reptat a stěžovat si nebo se můžeme podřídit a zvolit si cvičit se ve víře a důvěře. Když si zvolíme důvěřovat Mu, dává to Yahuwahovi příležitost vytvářet v nás charakter, který bude připraven pro Nebe. Vděčnost za vysvobození rozvíjí Lásku. Láska probouzí důvěru, která inspiruje víru v Yaha.

přemýšlející žena

2. Nežádal jsi!

I když se to může zdát divné, někdy se stanou věci jen proto, že nikdo neprosil o něco jiného! Je snadné zlenivět v našem modlitebním životě. Myslíme si: „Nepotřebuji žádat. Yah mi tak i tak dá vše, co potřebuji, protože On ví, co potřebuji.“

To je troufalost. Mnohokrát se chce Yahuwah zastat svých dítek, ale nemůže, protože Ho nikdo nepožádal.

Ezechiel 22 obsahuje absolutně udivující výrok. Když mluvil o zkáze Jeruzaléma, sčítal Yahuwah hříchy Judy a pak řekl Ezechieli: „I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem.“ (Ezechiel 22,30)

To je šokující! Je zde řečeno, že když Yahuwah hledal jednoho jediného člověka, který by se „postavil do trhliny“ a modlil se za Izrael, Yahuwah by mohl odložit jejich trest. Skutečností je, že to chtěl udělat! Aktivně hledal jednoho člověka, který by se pokořil, modlil se a prosil o Yahovo požehnání. Ale nenašel jediného, kdo by byl ochoten to udělat. Následující verš smutně uvádí: „Vylil jsem tedy na ně své rozhořčení, skoncoval jsem s nimi ohněm své zuřivosti, uvalil jsem jejich cestu na jejich hlavu, je výrok Yahuwaha Adonai.“ (Ezechiel 22,31)

3. Prosíš o špatné důvody!

Pamatovat na modlitbu není pro většinu lidí problém. Faktem je, že právě v dobách soužení má většina lidí tendenci se modlit! To neznamená, že všechny jejich modlitby zůstaly nevyslyšeny. Jakub nám dává fascinující vhled na to, proč zůstanou některé modlitby nevyslyšeny. „…nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše.“ (Jakub 4,2-3)

Když se zdá, že na tvé modlitby nepřicházejí odpovědi, zamysli se, jestli se nemodlíš pro sebe. Zkus prosit pro někoho jiného. Zkus žádat pro Yaha! A ve všem pros o to, aby se stala Jeho vůle.

modlící se muž

4. Yah tě může ochraňovat!

Ve svém kázání na hoře vyzýval Spasitel své posluchače, aby se modlili a pokračovali v modlitbě. Potom však přidal vysvětlení, proč nemusíme vždy přijmout odpovědi, které si přejeme.

Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích! (Matouš 7,7-11)

Yahuwah zná budoucnost, my ne. V naší nevědomosti si můžeme myslet, že potřebujeme něco, o čem On ví, že by nám to ve skutečnosti ublížilo. Protože nás miluje a přeje si naše štěstí, nikdy nám nedá něco, co by nám způsobilo újmu. Důvěřuj Yahuwahu, že tě ochrání před vším, co by ti v konečném důsledku způsobilo větší újmu, než je situace, ve které se současně nacházíš.

5. Tak se naučíš spoléhat na Yaha!

Jeden z hlavních důvodů, proč jsou na nás dopouštěny zkoušky, je ten, abychom se naučili plně spoléhat na Yahuwaha. Tato lekce se nedá naučit v klidu a blahobytu. Je možné se jí naučit skrze zkušenost: bolestnou zkušenost.

Deuteronomium 13,4 popisuje život věřícího: „Za Yahuwahem, svým Elohimem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu služte a k němu přilněte. Nic nepřivede duši k tomu, aby „přilnula“ k Yahovi, tak hodně, jako když je v zoufalé nouzi.

Během oněch čtyřiceti let putování po poušti se lidé Izraele stále znovu ocitali v obtížných a dokonce i život ohrožujících situacích z jednoho prostého důvodu: aby se naučili obracet k Yahuwahovi o pomoc v každé obtíži.

Pro Yahuwaha je stejně snadné zaopatřit nás vším, co potřebujeme, předtím, než ho o to poprosíme, stejně jako poté, co ho poprosíme. Ale kdyby tak učinil, nikdy bychom se nenaučili důležité lekce důvěry a očekávání na Něj, které jsou tak životně důležité pro náš duchovní rozvoj.

pohled k nebi na poli

6. Yahuwah má něco lepšího na mysli.

Yahuwahovy naděje a sny ohledně tebe jsou shrnuty v jediném přání: On chce, abys byl šťastný. To je vše! On chce, aby tvé srdce zpívalo od radosti. Může být obtížné to vidět a dokonce těžší tomu důvěřovat, když právě přijdeš o svou práci nebo se zdá, že život okolo tebe kolabuje, ale je to pravda.

„Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Yahuwahův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.“ (Jeremiáš 29,11)

budoucí pár

Ty máš plány pro svůj život, ale stejně tak i tvůj Nebeský Otec. A s Jeho předvídavostí, spojenou s osobním poznáním tvých potřeb a tužeb, můžeš důvěřovat Jemu, který ví, co je pro tebe nejlepší.

Co tě stresuje v tvém životě? Nezaplacené účty? Pracovní nejistota? Zdravotní problémy? Přišel jsi o někoho blízkého? Vše dohromady? Ve všem tom můžeš důvěřovat v lásku, soucit a dobrou vůli tvého nebeského Otce. Jeho láska je nekonečná a všechny věci dělá pro tvé dobro.

„Důvěřuj Yahuwahovi celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3,5-6)

„Uval na Yahuwaha svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.“ (Žalm 37,5)

muž a měsíc