Print

Domácí škola: Výchova pro Nebe

Důležitost výchovy v raném dětství nemůže být přespříliš zdůrazněna. Přivést na svět dítě je vážná zodpovědnost. Všichni, kdo se tak rozhodnou, mají před Yahuwahem slavnostní povinnost vychovat dítě, utvářet jeho charakter, aby mohlo být vhodným občanem království Nebes.

Právě v raném dětství jsou položeny základy pro celý následující život.

děti studovat Bibli se svými rodiči

V raném dětství je položen základ pro následující zbytek života.

Příliš často rodiče přehlížejí raná léta, protože se domnívají, že je dítě příliš mladé na to, aby získalo trvalé dojmy pro svůj charakter. Avšak je to právě v raném dětství, kdy je položen základ pro celý následující život. „Perioda od narození do osmi let byla tradiční, mezinárodní definicí raného dětství. . . . To jsou léta, ve kterých se skrze zkušenosti utváří budoucí smýšlení a postoje lidské bytosti.“ (Tricia David, “What is early childhood for?” http://www.mcgraw-hill.co.uk.)

Římští katolíci chápou dobře důležitost utváření myšlení a povahy mladého dítěte. Francis Xavier, jeden ze zakladatelů Jezuitského řádu, je často citován, jak říká: „Dejte mi dítě do devíti let a a já vám ukážu muže.“ Návyky chování, postoje a nauky, které se vytvoří v raném dětství, doprovázejí dospělého člověka. Mnoho kriminálníků rozpoznalo kořeny svého násilného, antisociálního chování v zneužívání a zanedbávání, které zažili v raném dětství. Jen s extrémními obtížemi, rozhodností a Yahuwahovou milostí je možné přemoci nesprávnou ranou východu.

Extrémní důležitost  výchovy v raném dětství by mělo být taky faktorem pro rozhodování páru o tom, kolik dětí chtějí mít. Mnoho rodin má větší počet dětí, ale nejsou schopné je správně vychovávat. Otec je příliš zaneprázdněn, aby uživil rodinu, matka příliš unavená svými povinnostmi, aby mohla poskytnout každému z dětí individuální pozornost a výchovu, kterou každé dítě potřebuje. Tyto nešťastné děti  jsou pak často ponechány svým vlastním plánům a vlastní výchově a rozšiřují počet členů Satanova království.

bez výrazu studenti sedí ve třídě

Školy jsou hlavním nástrojem vlád pro ideologický trénink příští generace a vymýcení nezávislosti a nesouhlasu.

Zatímco příliš mnoho rodičů zapomíná na důležitost výchovy a vzdělání v době dětství, světové vlády si jsou dobře vědomy vlivu takové výchovy. Jak sám Yahushua smutně potvrdil: „Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, nežli synové světla v svých věcech.“ (Lukáš 16,8) Vlády opakovaně indoktrinují mladé, aby se přizpůsobili jejich vlastním politickým programům. Mladí lidé, kteří byli vychováni doma, aby stáli za pravdou, aby se nebáli být odlišní, aby byli nezávislí myslitelé, jsou hrozbou pro zlé vládnoucí moci.

Domácí vyučování je dnes v Německu nelegální. Poprvé to bylo zakázáno za Adolfa Hitlera, který chtěl vymýt mozky celému národu mladistvých ve školách, aby přijali jeho politický program. Rodičům, kteří se pokoušeli o domácí školní vyučování, odebrali jejich děti a umístili je do mentálních nemocnic, aby je testovali.

V roce 2003 se Fritz a Marianna Konradovi odvolali k Evropskému soudu pro lidská práva, aby mohli vyučovat své děti doma v důsledku explicitního sexuálního vzdělání ve státním školním systému, které bylo v rozporu s jejich křesťanskými hodnotami. Konradovi se odvolali k soudu pod tímto výrokem:

Žádnému člověku by nemělo být odepřeno právo na vzdělání. V jakékoli praxi ohledně vzdělání a vyučování by měl stát respektovat právo rodičů zajistit svým dětem takovou výchovu a vzdělání, které jsou v souladu s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.

O tři roky později se soud postavil na stranu vlády Německa.

Nový předpis Evropského soudu pro lidská práva potvrdil zákaz domácí školní výchovy německého národa z doby nacistické éry s tím, že společnost má velký zájem o to, aby se předešlo vývoji nesouhlasu a odporu skrze „rozdílná filozofická přesvědčení.“ . . .

Německý soud již rozhodl, že rodičovské „přání“ vychovávat své děti doma bez takových vlivů „by nemělo mít přednost před povinnou školní docházkou“. Toto rozhodnutí taky uvádí, že rodiče nemají „exkluzivní“ právo na vedení výchovy svých dětí. (World Net Daily, http://www.wnd.com/2006/09/38145/.)

Na popud tohoto usnesení nejvyššího soudu vydalo i Švédsko zákon, který prakticky znemožňuje domácí školství. Výsledkem bylo, že mnoho Švédů odešlo do jiných zemí, kde je domácí školství ještě zákonné.

domácí škola - otec čtení Bible svým dětem

Je povinností rodičů, aby učili dítě stát za pravdou,
i kdyby se celý svět spojit proti ní.

Školy jsou hlavním nástrojem vlád pro ideologický trénink příští generace a vymýcení nezávislosti a nesouhlasu. To je automaticky problémem pro křesťany, protože pravý křesťan bude vždy v menšině. A proto je povinností rodičů naučit děti stát za pravdou, i když bude celý svět spojen proti nim. Aby mohl mít mladý člověk odvahu stát za pravdou, musí být trénován od raného dětství, aby měl nezávislou mysl, aby se nebál být odlišný, aby se nestaral o to, co si ostatní myslí, pokud je v souladu s Yahuwahem.

To je pravý opak toho, co se učí ve škole. Ve škole je vnímavé dítě vyučováno takto:

  1. Pravda přichází od vrchnosti.
  2. Inteligence je schopnost pamatovat si a opakovat.
  3. Přesná paměť a opakování jsou odměňovány.
  4. Nespolupracování je trestáno.
  5. Přizpůsob se: intelektuálně a sociálně.

Takový trénink připravuje mladé, aby přijali „postoje autorit“ za pravdu, místo aby šli sami k Bibli a hledali pravdu. Vyučuje mládež přizpůsobení se světským normám a vnějšímu tlaku raději než vlastnímu myšlení a stát za pravdou.

Moderní školní systém je založen na řeckém systému vzdělávání. Vytváří nezdravé prostředí mnoha způsoby. Yahuwah zamýšlel, aby byly děti vzdělávány po boku svých rodičů, kteří mohli aplikovat duchovní ponaučení při všem, co se naučily, ale moderní školní systém odstraňuje  rodiče (stejně jako jakýkoliv náboženský systém) z tohoto výchovného procesu. Vliv a autorita učitele je svrchovaná.

Příliš často přenechávají rodiče, vyčerpaní dlouhým pracovním dnem, veškeré vzdělání mladých na školním učiteli. Avšak učitel je jen připraven k tomu, aby vyučoval vládou schválené učební plány – a ty mají mnohdy sklon podporovat vládní ideologii. Školní učitel není vyškolen k tomu, aby připravoval charakter dítěte pro Nebe. To není jeho práce a s třídou plnou mladých ani nemá na to čas nebo příležitost. Výsledkem je utváření charakteru, který je ve shodě se světským životem.

Ještě větším problémem může být vliv ostatních studentů. Bez ohledu na to, jak dobrý je učitel, svádění k přizpůsobení se vrstevníkům může být drtivé. V domácím prostředí je mladý člověk obklopen dospělými a dětmi, staršími a mladšími, než je on sám. Ve škole je dítě obklopeno dalšími 20-40 dětmi stejného věku. To vytváří nezdravé prostředí, ve kterém názor jiného dítěte má příliš velkou váhu.

Mnoho rodičů, kteří pečlivě vychovávali své dítě, aby bylo odvážné a ohleduplné vůči druhým, zjistilo s velkou lítostí, že vliv spolužáků jejich dítěte zrušil veškerou jejich výuku. Když posíláš své dítě do školy, je obklopeno jinými dětmi ze všech různých prostředí. Je velmi jednoduché ovlivnit je špatnými slovy a špatnými příklady během pár minut a zničit hodiny pečlivé práce ze strany rodičů.

Yahuwahův lid byl vždy vyzýván, aby stál sám a oddělen. Vzdělání, které přijímají tito hrdinové spravedlnosti ke svému úkolu, se nikdy nenacházelo ve vládním nebo akreditovaném školním systému. Mojžíš adoptovaný Faraonovou dcerou byl vyučován vší moudrosti Egypťanů. Mnoho z toho bylo užitečné, když byl povolán, aby vyvedl Yahuwahův lid z Egypta. Mnoho z toho však bylo takové povahy, že to diskvalifikovalo Mojžíše pro úkol, které pro něj Yahuwah zamýšlel. A proto Yahuwah odvedl Mojžíše ze světských dvorů k prostému životu pastýře. Tam, ve vzdálené izolaci, sám se svými ovcemi, obdržel Mojžíš své vysoké vzdělání ve škole Nebes.

Život Mojžíše učí, že je důležité, aby všichni byli natolik vzdělaní, jak jen to je možné. Vytříbenosti a kultuře se člověk nemá vyhýbat jako světské, ale považovat je ve skutečnosti jako žádoucí, pokud jsou v souladu s nebeskými normami.

Někteří lidé se domnívají, že Yahushua byl nevzdělaný, protože je v Bibli následující výrok, když učil u chrámu: „I divili se Židé, řkouce: Kterak tento Písmo umí, neučiv se?“  (Jan 7,15)

Tento výrok neznamená, že by byl Spasitel nevzdělaný, protože hned v další kapitole Jan popisuje, že Yahushua „skloniv se dolů, prstem psal na zemi.“ (Jan 8,6 a 8) Šlo o to, že otázka „Kterak tento Písmo umí, neučiv se?“ poukazuje na skutečnost, že Yahushua nenavštěvoval školy Jeho dnů. On obdržel Svou výchovu doma, na klíně Své matky. Školy rabínů, s jejich důrazem na tradici více než na Yahuwahův zákon, by Ho zneschopnily pro Jeho velké dílo.

domácí škola - otec čtení Bible svým dětemTotéž platí dnes pro ty, kteří chtějí stát na straně pravdy. Vzdělání, které je získáváno skrze světské instituce, vyučuje evoluci, často sexuální nemorálnosti a dokonce politickým programům individuálních vlád. Kromě toho školy propagují přizpůsobení se, což potlačuje nezávislost a individualitu myšlení. To deformuje charakter tak, že být přijatý druhými je důležitější, než být přijatý Yahuwahem. Je-li mladý člověk vychován tak, aby se přizpůsobil, jak se dá pak očekávat, že bude stát nezávisle na straně pravdy, když to budou okolnosti vyžadovat?

Ti, kteří přijmou povinnost a výsadu světit pravý sedmý den Sabat Stvoření, zjistí, že je extrémně obtížné pro jejich dítě navštěvovat normální školy, protože týdenní cyklus dnešního občanského kalendáře se neshoduje s luni-solárním kalendářem. Ti, kteří jsou v situaci, kdy nemohou vyučovat své děti doma, by měli svůj případ předložit před Trůn Yaha, Zdroj Moudrosti. Bezpečná stezka, po které mají kráčet, jim bude odhalena.

Když byly malé děti přivedeny k Yahushuovi, aby jim požehnal, učedníci napomínali rodiče, že „ruší“ Spasitele. Yahushua však napomenul učedníky, když řekl: „Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské.“ (Matouš 19,14)

Použité slovo aphi?mi znamená dovolit, nebránit či nezastavit. Děti a mládež jsou idealisté. Oni potřebují vysoké hodnoty. Oni přijdou k Yahuwahovi, když jim nebude zabraňováno.

Výchova a vzdělání mladých je vysokým povoláním a obrovskou zodpovědností. Věnuj se výchově svých dětí pro Yahuwaha. Všechny zdroje Všemohoucího jsou ti k dispozici. Andělé budou s tebou spolupracovat ve výchově těchto vzácných duší.